Veiligheidsinformatiebladen

In Nederland is al vele jaren de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. In Artikel 8 van deze Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat iedere werkgever een zorgplicht richting de werknemers heeft waarbij werkgevers moeten zorgen voor een veilige en gezonde werksituatie. Bij het werken met producten met gevaarlijke stoffen (hierna te noemen : ´´PGS´´) is de registratie van alle stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld een verplicht onderdeel van de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Conform Hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient de werkgever de informatie van een veiligheidsinformatieblad te verwerken in het ARBO-beleid van de onderneming en werknemers te instrueren over deze risico’s.
Om inzicht te verkrijgen welke producten het betreft dient er (en dat is een wettelijke verplichting) een Productenregister Gevaarlijke Stoffen samengesteld te worden. Aan de hand van dit Register kan dan een Risicoanalyse Stoffen gemaakt worden. De informatie die nodig is om een Register te kunnen maken komt voort uit de informatie in veiligheidsinformatiebladen. De content van deze bladen is wettelijk vastgelegd (en dus voor alle PGS uniform) en de tekst van een blad moet in de landstaal van de eindgebruiker (dus in het Nederlands) zijn.

Leveranciers zijn conform REACH verordening EG 1907/2006 verplicht u de veiligheidsinformatiebladen van door u afgenomen producten met gevaarlijke stoffen toe te sturen. Het doorverwijzen naar een website waar deze informatie voor u te vinden is, is NIET meer toegestaan! De Wet schrijft dus voor dat u van de leverancier een veiligheidsinformatieblad (in het Nederlands!) moet ontvangen nadat u een PGS heeft besteld c.q. heeft ontvangen. Hierbij is wettelijk vastgesteld dat ‘de informatie gratis op papier of elektronisch wordt verstrekt uiterlijk bij de eerste levering van een stof of een preparaat’. Voor PGS met CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) gelden nog aanvullende eisen.

Alle leden van de VGT moeten vanaf 1 januari 2015 voldoen aan deze wettelijke brengplicht van de veiligheidsinformatiebladen voor leveranties van PGS. De leden van de VGT hebben de distributie van deze bladen uitbesteed aan de VGT. De VGT verstuurt deze bladen aan de hand van het door het lid aangeleverde verkoopinformatie via het VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen. De distributie van de bladen via email is voor de gebruiker van deze producten GRATIS (= abonnement Brons).

Indien u nog geen inloggegevens en/of veiligheidsinformatiebladen via de VGT heeft ontvangen, is uw praktijk waarschijnlijk nog niet aangemeld op het Portal. Stuur een email naar vib@vgt.nl zodat er een account voor uw praktijk aangemaakt kan worden.

De VGT kan voor u, in samenwerking een extern deskundige, een praktijkgebonden Register Gevaarlijke Stoffen, de WIK’s (Werkplaats Instructie Kaarten) van alle PGS die u gebruikt én een Risicoanalyse Stoffen via het VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen voor uw praktijk verzorgen. Aan de rechterzijde bij “Uitleg abonnement VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen” leest u meer over het abonnementensysteem van deze Portal.

Op het VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen worden de (verkoop)gegevens van de producten met gevaarlijke stoffen van uw praktijk bijgehouden in een digitaal account welke uitsluitend toegankelijk is voor de praktijk, de verantwoordelijke dentalonderneming, de deskundige die de Risicoanalyse voor u verzorgt en de VGT. In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) valt de registratie van deze gegevens onder de VGT Privacyverklaring en staat deze verwerking geregistreerd in het AVG verwerkingsregister van de VGT.