Kwik, kwikafval en amalgaamafscheiders

Gebruik van kwik en vereisten voor amalgaamafscheiders

In 2017 werd de EU-Verordening 2017/852 betreffende kwik van kracht.
Iedere EU-Verordening heeft rechtstreekse werking, dit betekent dat de in lidstaten aanwezige wetgeving over het onderwerp in een Verordening ingetrokken moet worden en alleen de bepalingen in de betreffende EU-Verordening (in alle EU-lidstaten) van kracht zijn.

De tekst van de EU-Verordening 2017/852 treft u rechts aan. Hierin hebben wij de bepalingen ten aanzien van het gebruik van tandheelkundig kwik en de vereisten over amalgaamafscheiders met gele highlights weergegeven.

De belangrijkste bepalingen ten aanzien van kwik zijn:

  • Sinds 1 juli 2018 mag tandheelkundig amalgaam niet meer worden gebruikt bij tandheelkundige behandelingen;
  • Er geldt een uitzondering op dit verbod wanneer de behandelaar het strikt noodzakelijk acht vanwege de specifieke medische behoeften van de patiënt. Deze uitzondering geldt evenwel niet voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals kinderen en zwangere of borstvoeding gevende vrouwen;
  • Alleen het gebruik van tandheelkundig amalgaam in capsulevorm, vooraf gedoseerd, is nog toegestaan. Het gebruik van ‘los kwik’ (in flesjes) is derhalve verboden.

De belangrijkste bepalingen ten aanzien van amalgaamafscheiders zijn:

  • Een amalgaamafscheider is verplicht in alle tandartspraktijken;
  • Amalgaamafscheiders moeten een retentieniveau (rendement) hebben van minimaal 95% van de amalgaamdeeltjes. In de praktijk betekent dit dat amalgaamafscheiders aantoonbaar moeten voldoen aan de ISO-NEN-EN Norm 11143;
  • Het schriftelijke bewijs (= testrapport of testcertificaat) dat de amalgaamafscheider hieraan voldoet moet door de leverancier geleverd worden;
  • De afscheider moet zo geplaatst zijn dat afvalwater waarin mogelijk amalgaam of amalgaamresten kan zitten niet in het vuilwaterriool terecht kan komen;
  • Om het hoogst haalbare retentieniveau te waarborgen moeten de afscheiders worden gebruikt en onderhouden volgens de instructies van de producent;
  • Indien er opvangcassettes toegepast worden voor de opvang van het amalgaam dan moeten deze cassettes volgens die instructies van de fabrikant worden vervangen en mogen deze niet worden hergebruikt;
  • Afval van een amalgaamafscheider moet worden afgegeven aan een erkende inzamelaar en de gegevens hierover moeten worden afgegeven aan en bewaard worden door de ontdoener van het afval (= de tandartspraktijk).
Verdere informatie