Incassosysteem VGT

Behalve de registratie ‘Debiteurenvorderingen met een verhoogd risico’ biedt de VGT haar leden een actieve ondersteuning voor het via juridische weg incasseren van onbetaalde facturen.

In de regel gaat het hierbij om facturen welke na 60 dagen na factuurdatum nog steeds onbetaald zijn, maar in voorkomende gevallen kan het ook gaan om facturen waarvan de wettelijke betalingstermijn conform de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VGT (zijnde 8 dagen na factuurdatum) is overschreden.

Het lid van de VGT (de leverancier) is verplicht, conform artikel 7.6 van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VGT, deze openstaande vorderingen aan de VGT te melden en zal in veel gevallen de VGT meteen verzoeken een juridische incasso ter hand te nemen.

Nadat alle gegevens zijn geregistreerd in een database stuurt de VGT de betreffende debiteur eerst een formele, schriftelijke en aangetekende sommatie om tot betaling van de openstaande facturen over te gaan. De administratiekosten van deze sommatie (EUR 50,-) zijn voor rekening van de debiteur.

Als voor de, in het aangetekend schrijven genoemde, finale datum nog geen betaling heeft plaatsgevonden gaat de invordering naar de advocaat van de VGT en zal er een juridische incassoprocedure worden opgestart. Ook deze kosten (met een minimum van EUR 250,-) zijn voor rekening van de debiteur.

Debiteuren waarvoor de leverancier middels een juridische procedure bij de rechtbank of kantonrechter een titel heeft verkregen en waarbij de executie van het vonnis door de debiteur op enigerlei wijze gefrustreerd wordt komen op de zwarte lijst te staan.
Ook debiteuren waarbij de berichtgeving aan de VGT duidt op significante problemen ten aanzien van de betaalbaarheid van onbetaalde facturen of debiteuren waarvan de VGT die op een andere wijze kan constateren dat zij zich onrechtmatig gedragen of onrechtmatig handelen kunnen op deze zwarte lijst terechtkomen.
In geval van een faillissement zal er een bericht naar alle leden van de VGT verzonden worden teneinde te bevorderen dat er een beroep gedaan kan worden op eigendomsvoorbehoud. Hierbij zal ook het advies afgegeven worden om direct te stoppen met het leveren van goederen en/of diensten.

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) valt de registratie van deze gegevens onder de VGT Privacyverklaring en staat deze verwerking geregistreerd in het AVG verwerkingsregister van de VGT.

Debiteuren die zonder opgave van redenen zomaar facturen bij één of meerdere leden van de VGT onbetaald laten dienen er rekening mee te houden dat de VGT hierin niet alleen zeer actief maar ook zonder terughoudendheid zal optreden.