Non-conformiteit

Non-conformiteit is een bijzondere regeling van het algemene beginsel terzake ‘wanprestatie voor koopovereenkomsten’.
Deze wanprestatie is sprake wanneer één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een verbintenis of (koop)overeenkomst. Wanprestatie heeft als gevolg dat de tekortschietende partij schadeplichtig wordt jegens de andere partij.
Wanneer er geen sprake is van toerekenbaarheid, zoals bij overmacht, dan is er ook geen sprake van wanprestatie of een verplichting tot schadevergoeding.

Hiernaast treft u een tweetal notities van de VGT aan met betrekking tot deze onderwerpen.