Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: vamil_mia_regeling_2017.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

1 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
MIA\Vamil
Brochure en Milieulijst 2017
>> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal ondernemen
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
2 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Inhoud
Inleiding 4 Waar vindt u informatie over MIA\Vamil? 4
Wat is MIA\Vamil? 5 Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 5 Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) 5 Innovatieve en milieuvriendelijke technieken in de markt zetten 5
MIA\Vamil voor uw product? 6 Hoe komt de Milieulijst tot stand? 6 Zelf voorstellen indienen voor de nieuwe Milieulijst 6
Uitleg bij de Milieulijst 7 Omschrijving bedrijfsmiddelen 7 Generieke bedrijfsmiddelen 7 Aftopping 7 Legenda bij de Milieulijst 7
MIA en Vamil aanvragen 8 Stappenplan MIA en Vamil aanvragen 8 Meldingsdatum 9
Wat komt in aanmerking? 10 Wel in aanmerking 10 Niet in aanmerking 10
Algemene bepalingen (bijlage, paragraaf 1 van de Staatscourant) 11
Milieulijst 2017, Bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift
(bijlage, Paragraaf 2a van de Staatscourant) 15
0. Thema-overstijgende milieu-innovatie 16
1. Circulaire economie 17
Bio-based economy, hernieuwbare grondstoffen, preventie van water- en grondstoffengebruik,
vervanging van niet-duurzame grondstoffen, recycling, afvalverwerking, waterzuivering
1.1 Bio-based economy 17
1.2 Preventie van water- en grondstoffengebruik 18
1.3 Substitutie van water en grondstoffen 20
1.4 Recycling van afval(water) en grondstoffen 20
1.5 Verwerking van afval(water) 23
1.6 Inzameling van afval(water) 24
1.8 Ketenaanpak 24
3 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
2. Voedselvoorziening en landbouwproductie 26
Kassen, stallen, landbouwwerktuigen, aquacultuur, visserij, verwerkingsapparatuur
2.1 Glastuinbouw 26
2.2 Veehouderij 30
2.3 Landbouwapparatuur 36
2.4 Aquacultuur 42
2.5 Visserij 43
2.6 Verwerkingsapparatuur voor agrarische producten 44
3. Mobiliteit 48
Stille, schone en zuinige transportmiddelen, mobiele werktuigen,
distributie van alternatieve brandstoffen, transportpreventie
3.1 Wegvervoer 48
3.2 Installaties voor vervoermiddelen en werktuigen 53
3.3 Scheepsvaart 54
3.4 Mobiele werktuigen 57
3.5 Spoorvervoer 59
3.7 Distributie van alternatieve brandstoffen 59
4. Klimaat en lucht 60
CO2-uitstoot, overige broeikasgassen, zure depositie, fijn stof, smog,
vluchtige organische stoffen (VOS), geur
4.1 CO2-uitstoot 60
4.2 Overige broeikasgassen 61
4.3 Zure depositie 63
4.4 Fijn stof 65
4.5 Vluchige organische stoffen (VOS) 66
4.6 Overige luchtverontreiniging 68
5. Ruimtegebruik 69
Ecologische systemen, biodiversiteit, oppervlaktewater, grondwater, bodem,
gevaarlijke stoffen, externe veiligheid
5.1 Ecosystemen en biodiversiteit 69
5.2 Oppervlaktewater 70
5.3 Bodem en grondwater 71
5.4 Gevaarlijke stoffen 72
6. Bebouwde omgeving 74
DuBo, gebouwen, bedrijfsterreinen, bouwmaterialen, installaties, civiele voorzieningen
6.1 DuBo 74
6.3 Materiaalgebruik 81
6.4 Installaties en civiele voorzieningen 83
Milieulijst 2017, Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift (generieke bedrijfsmiddelen) 85
(bijlage, Paragraaf 2b van de Staatscourant)
Toelichting en wijzigingen t.o.v. 2016 90
Adressen en telefoonnummers 98
4 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Inleiding
De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke apparatuur stimuleren. Een beter milieu komt immers
de hele samenleving ten goede. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van
Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke apparatuur extra
aantrekkelijk gemaakt.
Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te
maken van de volgende regelingen:

Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);

Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA).
Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op de Milieulijst. De ministeries van IenM en Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA- en de Vamil-regeling. De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voeren de regelingen uit. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de regeling met onder andere een helpdesk, technische controles van de meldingen, technisch inhoudelijke advisering van de Belastingdienst en de coördinatie van voorstellen voor de nieuwe Milieulijst. De Belastingdienst besluit over de toekenning van MIA en/of Vamil.
Waar vindt u informatie over MIA\Vamil?
Deze brochure geeft algemene informatie over MIA en Vamil en de Milieulijst. U vindt informatie over het melden van MIA en Vamil (pagina 8) en de wijze waarop u een voorstel in kunt dienen voor de nieuwe Milieulijst (pagina 6).
Deze informatie vindt u ook op de website www.rvo.nl/miavamil. Deze website biedt daarnaast:

een digitale zoekfunctie voor het zoeken in de Milieulijst op trefwoord en/of branche;

een infographic: hoe werkt MIA\Vamil?;

informatie over de wijzigingen in de Milieulijst 2017 ten opzichte van de Milieulijst 2016;

(reken)voorbeelden voor de toepassing van MIA en Vamil;

informatie over het melden van Milieuadvieskosten;

lijsten met typen mobiele werktuigen en e-auto’s die voldoen aan de voor MIA\Vamil gestelde geluid- en emissie eisen en de lijst met oliën en smeervetten die voldoen aan MIA\Vamil (zgn. positieve lijsten);

informatie over het Europese regelgeving (Groepsvrijstellingsverordeningen) en steunplafonds;

deze brochure, formulieren, leaflets, onderwerp- of branchespecifieke informatie en jaarverslagen.
Informatie over het melden van MIA\Vamil en de controle van uw melding, vindt u op MijnRVO.nl.
Zie ook pagina 8 van deze brochure.
Fiscale informatie over de regelingen vindt u op de website van de Belastingdienst.
Voor fiscale vragen, zoals vragen over de verwerking van MIA en Vamil in de aangifte, kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon (0800-0543). Kies voor de optie ‘ondernemersvraag’ (optie 2) en vervolgens de optie ‘inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting’ (optie 2). Geef daarbij aan dat u een fiscale vraag heeft over de MIA\Vamil.
5 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Wat is MIA\Vamil?
Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft u wel regulier af. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale winst. U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrijven. Maar u boekt wel een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel winst maakt. U kunt dan in lagere belastingpercentages terecht komen.
Voor Vamil is in 2017 een budget van €40 miljoen beschikbaar.
Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de
andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst begint met een A, B, D, E, F of G mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting.
Voor MIA is in 2017 een budget van €97 miljoen beschikbaar.
Innovatieve en milieuvriendelijke technieken in de markt zetten
MIA\Vamil vergemakkelijkt de marktintroductie en marktverbreding van een innovatieve en milieuvriendelijke techniek. De opname van de techniek op de Milieulijst verlaagt de financiële drempel voor ondernemers die overwegen deze innovatieve techniek aan te schaffen. Zij kunnen hier immers MIA\Vamil op aanvragen. Daarnaast hebben technieken op de Milieulijst een aantoonbaar “groen” imago.
De omschrijvingen op de Milieulijst zijn zo opgesteld dat hier verschillende merken/types met vergelijkbare milieuprestaties onder kunnen vallen. Past uw milieuvriendelijke en innovatieve techniek nog niet onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst? Iedereen kan voorstellen aandragen voor het aanpassen van omschrijvingen of voor het toevoegen van nieuwe omschrijvingen. Als uw voorstel wordt gehonoreerd, verschijnt de (aangepaste) omschrijving op de eerstvolgende Milieulijst. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast.
6 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
MIA\Vamil voor uw product?
Hoe komt de Milieulijst tot stand?
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Milieulijst op. Of een bedrijfsmiddel nieuw op de Milieulijst verschijnt, hangt af van verschillende criteria. Zo moet het bedrijfsmiddel:

een aanzienlijke milieuverdienste hebben in Nederland ten opzichte van het gangbare alternatief in de betreffende branche;

duurder zijn dan het minder milieuvriendelijke alternatief;
Daarnaast moet voor dit bedrijfsmiddel de (verdere) marktintroductie op korte termijn gewenst zijn.
Investeringen die wettelijk verplicht zijn, komen niet in aanmerking. Bovendien dient stimulering van het bedrijfsmiddel binnen het beschikbare budget te passen.
Zelf voorstellen indienen voor de nieuwe Milieulijst
Stappenplan voor het indienen van een voorstel:
1.
U controleert of uw techniek al onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt. U kunt daarvoor gebruik maken van de digitale zoekfunctie op www.rvo.nl/miavamil: ‘digitaal zoeken in de Milieulijst’. Als u twijfelt, kunt u telefonisch met ons overleggen (088 042 42 42).
2.
Voor het indienen van een voorstel kunt u als hulpmiddel een formulier van de website downloaden.
3.
Het ingevulde formulier en eventueel aanvullende informatie kunt u mailen naar miavamil@rvo.nl of per post sturen naar het adres dat op het formulier is vermeld. U kunt uw voorstellen tot uiterlijk 1 september 2017 indienen, maar wij adviseren u om dat eerder te doen, zodat er voldoende tijd is om eventuele aanvullende informatie toe te sturen.
4.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toetst uw voorstel aan de criteria voor opname op de Milieulijst en vraagt indien nodig aanvullende gegevens bij u op.
5.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt over uw voorstel advies uit aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
6.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beslist of uw voorstel wordt gehonoreerd.
7.
In de nieuwe Milieulijst kunt u nagaan of uw voorstel is overgenomen. Deze wordt eind december gepubliceerd in de Staatscourant en op internet.
7 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Uitleg bij de Milieulijst
Omschrijving bedrijfsmiddelen
De zogenoemde Milieulijst ongeveer 27o bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA of Vamil. De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst bestaat uit de titel, de bestemming en de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat. De tekst onder ‘bestemd voor’ beschrijft het doel van het bedrijfsmiddel en aan welke eisen het bedrijfsmiddel moet voldoen om in aanmerking te komen voor MIA\Vamil. Onder ‘bestaande uit’ zijn de onderdelen opgesomd waaruit het bedrijfsmiddel normaliter bestaat. Onderdelen waar ‘en al dan niet de volgende onderdelen’ voor staat, kunnen ook aanwezig zijn en komen dan in aanmerking voor MIA\Vamil.
Bedrijfsmiddelen met doelvoorschriften
Voor het merendeel van de bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, worden doel, middel en werking exact omschreven. Deze bedrijfsmiddelen staan in paragraaf 2a van de Milieulijst. De Milieulijst 2017 bevat ook bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie wordt geëist. Het bedrijfsleven wordt zo geprikkeld om zelf met innovatieve oplossingen te komen. De mogelijkheden van deze omschrijvingen zijn veelomvattend. De bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift zijn opgesomd in paragraaf 2b van de Milieulijst 2017. Voor deze bedrijfsmiddelen gelden enkele aanvullende eisen om te voorkomen dat de staatssteun via MIA\Vamil de Europese steunplafonds overschrijdt. Deze eisen vindt u in de inleiding bij deze paragraaf. Meer informatie over bedrijfsmiddelen met doelvoorschriften vindt u op www.rvo.nl/miavamil.
Aftopping
In een aantal gevallen vindt begrenzing plaats van het bedrag dat voor MIA of Vamil in aanmerking komt. In de omschrijving van het bedrijfsmiddel staat dan de hoogte van de begrenzing en voor welke regeling deze geldt. Bijvooorbeeld: een aftopping van 50% voor de MIA betekent dat u het MIA-voordeel slechts mag toepassen op de helft van het geïnvesteerde bedrag.
Legenda bij de Milieulijst
MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap.
Voor de meeste bedrijfsmiddelen kunt u zowel MIA- als Vamil- voordeel krijgen.
Uitleg letters A t/m G
A = 27% MIA + 75% Vamil
B = 13,5% MIA + 75% Vamil
C = alleen 75% Vamil
D = alleen 27% MIA
E = alleen 13,5% MIA
F = 36% MIA + 75% Vamil
G = alleen 36% MIA
Vamil
Alleen Vamil
code begint met C
Combinatie
Vamil en MIA
code begint met
A, B of F
MIA
Alleen MIA code
begint met D,E of G
8 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
MIA en Vamil aanvragen
Stappenplan MIA en Vamil aanvragen
Dit stappenplan helpt u bij het melden van MIA\Vamil. Formeel gezien hoeft u MIA\Vamil niet aan te vragen, maar moet u melding maken van uw voornemen MIA\Vamil toe te passen in uw belastingaangifte. In dit stappenplan gebruiken we daarom de term ‘melden’ in plaats van ‘aanvragen’.
Voordat u MIA\Vamil gaat melden

U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U investeert in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat die geldt op de datum waarop u zich tot de investering verplicht. Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt. Heeft u vragen over de omschrijving op de Milieulijst, neem dan contact met ons op.

Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. Het meldingsbedrag bedraagt ten minste € 2.500 per melding. Meer informatie over wat wel en niet in aanmerking komt, vindt u op kosten in aanmerking MIA\Vamil. Zorg voor vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
Melden MIA\Vamil

De melding van uw milieu-investering verloopt via het eLoket op MijnRVO.nl.

U logt in met eHerkenning (eH). eH is een soort DigiD voor bedrijven. Een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 (eH1) is voldoende. U vraagt uw eHerkenning via eHerkenning.nl aan bij een aanbieder van uw keuze. Aanbieders kunnen hiervoor (beperkte) kosten in rekening brengen.
Het kan enkele dagen duren voordat u beschikt over eHerkenning. Heeft u weinig tijd? Vraag de aanbieder dan of zij een spoedprocedure hebben.

Het online meldingsformulier vindt u rechts op de pagina MijnRVO.nl onder Direct regelen. U logt eerst in met uw eH. U klikt op de optie voor betrouwbaarheidsniveau 1. Het digitale MIA\Vamil-formulier staat in het eLoket onder de letter ‘M’ en onder de letter ‘V’. U vult het formulier in. Heeft u eerder ingediend, dan kunt dit ingevulde formulier hergebruiken.

Na controle van het ingevulde formulier, verstuurt u het formulier digitaal met de knop ‘Verzenden’. Heeft u vragen tijdens het invullen? Stel ze bij het eLoket.
MIA\Vamil toepassen en eventuele technische controle

Binnen enkele uren na de indiening (verzending) van uw melding ontvangt per e-mail een referentienummer. U vindt dit referentienummer in ‘mijn overzicht’ wanneer u inlogt in eLoket. Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw melding.

U past MIA en/of Vamil toe bij uw belastingaangifte. U ontvangt geen beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over uw melding.

RVO.nl controleert steekproefsgewijs of de gemelde milieu-investeringen voldoen aan de voorwaarden en technische eisen van de MIA\Vamil. Binnen enkele weken ontvangt u bericht of uw melding in de steekproef valt. Valt uw melding in de steekproef, dan streven we ernaar om deze binnen 6 maanden te controleren.
Voor de controle van uw melding ontvangt u een verzoek om nadere informatie over de techniek en de gemaakte kosten. Ook kan een medewerker van RVO.nl ter plekke controleren of het bedrijfsmiddel voldoet aan de technische eisen van de Milieulijst.

Het resultaat van de controle leggen wij vast in een advies aan uw belastinginspecteur. U ontvangt hiervan een kopie.
9 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst

Bent u het niet eens met het advies van RVO.nl aan de Belastingdienst? Dan kunt u na vaststelling van uw belastingaangifte bezwaar indienen bij uw Belastinginspecteur. Bent u het eens met het advies van RVO.nl? Dan houdt u hiermee rekening in uw belastingaangifte. Heeft u al aangifte gedaan, dien dan (indien nodig) een correctie op uw aangifte in.
Meldingsdatum
Algemeen geldt dat, als u een melding voor MIA\Vamil in wil dienen, u dit moet doen binnen drie
maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel. Het ‘aangaan van een verplichting’ is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. Voor voortbrengingskosten geldt een iets andere termijn. Voortbrengingskosten zijn kosten voor de inzet van eigen personeel, materialen uit eigen magazijn en onder regie uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze kosten dienen te zijn gemeld binnen drie maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Dit geldt niet als het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik wordt genomen. De voortbrengingskosten over het kwartaal waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen, moeten dan al binnen drie maanden na de datum van ingebruikname zijn gemeld.
10 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Wat komt in aanmerking?
Alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil staan vermeld op de Milieulijst.
Deze lijst is gepubliceerd in de Staatscourant waarvan een kopie in deze brochure is opgenomen.
Naast de in de omschrijvingen opgenomen eisen, zijn er enkele algemeen geldende bepalingen
voor de bedrijfsmiddelen opgenomen op de Milieulijst. Deze zijn vermeld in de Algemene bepalingen
(pagina 11 e.v.). Deze paragraaf vormt de inleiding op de Milieulijst en heeft een wettelijke status.
Wel in aanmerking

alle aanschafkosten en voortbrengingskosten die toe te rekenen zijn aan het bedrijfsmiddel voor zover niet uitgesloten in de omschrijving van het bedrijfsmiddel;

milieuadvieskosten (maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten);

kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en daarom geen zelfstandige betekenis hebben.
Voorbeelden hiervan zijn leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur;

kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel mits het ‘aangepaste bedrijfsmiddel’ voldoet aan de eisen van de Milieulijst;

kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel, mits dit een verbetering van het milieu of het dierwelzijn oplevert. Dit betekent dat vervanging van een apparaat of een onderdeel van een apparaat een verlaging van de emissie, een vergroting van de grondstoffenbesparing, afvalpreventie of dierwelzijn tot gevolg moet hebben.
Niet in aanmerking

onderhoudskosten;

kosten die betrekking hebben op grond, woonhuizen, vaartuigen voor representatieve doeleinden, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard;

bedrijfsmiddelen die al eerder door een ander zijn gebruikt (kosten die worden gemaakt voor het gebruiksklaar maken van het tweedehandse bedrijfsmiddel mogen wel gemeld worden);

investeringen van in totaal minder dan € 2.500 per melding;

investeringen die nog niet in gebruik zijn genomen en waarvan na 1 jaar na de datum van opdracht minder dan 25% van het investeringsbedrag is betaald (neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst);

investeringen waarop Energie-investeringsaftrek (EIA) is toegepast, komen niet in aanmerking voor MIA.
Maximaal komt voor MIA\Vamil in aanmerking:

€ 25 miljoen per belastingplichtige per jaar, en

€ 25 miljoen per bedrijfsmiddel.
11 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Algemene bepalingen
(paragraaf 1)
1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2017.
2. De bepalingen onder 3 tot en met 6 zijn van toepassing op alle in paragraaf 2a en 2b genoemde bedrijfsmiddelen. Voor de
bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift zijn in paragraaf 2b aanvullende voorschriften opgenomen.
3. Investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de code begint met:
• F of G, behorende tot categorie I van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 36% van het investeringsbedrag in aanmerking voor
een investeringsaftrek;
• A of D, behorende tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 27% van het investeringsbedrag in aanmerking
voor investeringsaftrek;
• B of E, behorende tot categorie III van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 13,5% van het investeringsbedrag in aanmerking
voor investeringsaftrek;
• A, B, C of F komen in aanmerking voor 75% willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
4. Investeringen in woonhuizen en woonschepen, met inbegrip van de gedeelten van andere zaken die dienen voor bewoning, komen
niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
5. Indien in deze bijlage bepaalde meetvoorschriften, testmethoden, verklaringen of certificaten worden voorgeschreven, worden
daarmee gelijkgesteld gelijkwaardige meetvoorschriften, testmethoden of gelijkwaardige verklaringen of certificaten, die worden
gebruikt om bedrijfsmiddelen te toetsen of die zijn afgegeven met betrekking tot een bedrijfsmiddel.
6. Tot de in paragrafen 2a en 2b genoemde bedrijfsmiddelen worden tevens gerekend:
• voorzieningen, zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur, die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend
dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en geen zelfstandige betekenis hebben;
• de certificaten en meetrapporten die in deze bijlage worden vereist.
12 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
7. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen betreffende landbouwproductie, welke in paragraaf 2a zijn opgenomen onder
‘Voedselvoorziening en landbouwproductie’, en investeringen betreffende visserij en aquacultuur geldt dat:
• investeringen in bedrijfsmiddelen die verband houden met de primaire landbouwproductie op grond van artikel 4, eerste lid,
onderdeel a, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking komen voor ten hoogste € 500.000 aan steun per
onderneming per investeringsproject;
• investeringen in bedrijfsmiddelen voor de visserij of aquacultuur op grond van artikel 2, eerste lid, van de Visserij
Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking komen voor ten hoogste € 1.000.000 aan steun per onderneming per jaar;
• bij investeringen in bedrijfsmiddelen aan boord van visserijschepen artikel 25 en 38 van verordening (EU) nr. 508/2014 in
aanmerking worden genomen;
• bij investeringen door startende aquacultuurexploitanten artikel 46 van verordening (EU) nr. 508/2014 in aanmerking wordt
genomen.
8. De bedrijfsmiddelen, genoemd in de codes F 3410 (Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine) en B 3411 (Mobiele machine
met verminderde luchtzijdige emissie), voldoen aan de in paragraaf 2a vermelde eisen omtrent de luchtzijdige emissies door de
verbrandingsmotor van het bedrijfsmiddel.
Met een EG-typegoedkeuringsverklaring en een verklaring van gelijkvormigheid wordt het voldoen aan de in punt 8 van paragraaf
2a vermelde voorschriften omtrent de luchtzijdige emissies door de verbrandingsmotor van het bedrijfsmiddel aangetoond.
In de EG-typegoedkeuringsverklaring worden de emissiewaarden van het bedrijfsmiddel aangetoond op basis van het Besluit
typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines. Met een verklaring van gelijkvormigheid verklaart
de leverancier of importeur dat het geleverde bedrijfsmiddel overeenkomt met een gemeten exemplaar, waarvan met een EGtypegoedkeuringsverklaring
is aangetoond dat deze aan de gestelde emissie-eisen voldoet. Voor de technische controle van het
bedrijfsmiddel kan de Minister van Infrastructuur en Milieu de EG-typegoedkeuringsverklaring en de verklaring van gelijkvormigheid
opvragen bij de onderneming die het bedrijfsmiddel heeft gemeld voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieuinvesteringen.
De verklaring van gelijkvormigheid wordt opgesteld door de leverancier of importeur met gebruikmaking van een door
de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld model dat verkrijgbaar is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Onder de grenswaarden van fase IV en V voor dieselmotoren worden de grenswaarden verstaan genoemd in Verordening
(EU) nr. 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot
emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele
machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot
wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (PbEU 2016, L 252).
Onder de grenswaarden van Tier 4 (final) voor dieselmotoren worden de grenswaarden verstaan conform de US-EPA-emissienorm.
Voor fase IV voor dieselmotoren gelden de grenswaarden in onderstaande tabel:
Netto vermogen
(P) in kW
Koolmonoxide in
(CO) g/kWh
Koolwaterstof
(CH) in g/kWh
Stikstofoxiden
(NOx)in g/kWh
Deeltjes
(PM) in g/kWh
130 ≤ P ≤ 560 3,5 0,19 0,4 0,025
56 ≤ P < 130 5,0 0,19 0,4 0,025 Voor fase V voor dieselmotoren gelden de grenswaarden in onderstaande tabel: Netto vermogen (P) in kW Koolmonoxide (CO) in g/kWh Koolwaterstof (CH) in g/kWh Stikstofoxiden (NOx)in g/kWh Deeltjes (PM) in g/kWh Deeltjes (PN) in 1/kWh 130 ≤ P ≤ 560 3,5 0,19 0,4 0,015 1 x 1012 56 ≤ P < 130 5,0 0,19 0,4 0,015 1 x 1012 19 ≤ P < 56 5,0 4,70 (voor de som van HC en NOx)* 0,015 1 x 1012 8 ≤ P < 19 6,6 7,50 (voor de som van HC en NOx)* 0,400 - P < 8 8,0 7,50 (voor de som van HC en NOx)* 0,400** - * 1,10 g/kWh aan koolwaterstof (HC) en stikstofoxiden (NOx) voor aardgasmotoren ** 0,60 g/kWh aan deeltjes (PM) voor met de hand te starten en met lucht gekoelde motoren met directe inspuiting 13 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst Voor Tier 4 (final) voor dieselmotoren gelden de grenswaarden in onderstaande tabel: Netto vermogen (P) in kW Koolmonoxide (CO) in g/kWh Som van koolwaterstof (CH) en stikstofoxiden (NOx) in g/kWh Deeltjes (PM) in g/kWh 37 ≤ kW < 56 5,0 4,7 0,03 19 ≤ P < 37 5,5 4,7 0,03 8 ≤ P < 19 6,6 7,5 0,4 P < 8 8,0 7,5 0,4 9. Het geluidniveau van de mobiele machines, genoemd in code E 3412 (Milieuvriendelijke mobiele machine), is gelijk aan of lager dan het geluidniveau zoals weergegeven in de tabel onder 9. Indien voor een mobiele machine in de tabel geen geluidniveau is opgenomen, wordt niet voldaan aan onderdeel a, punt 1, van code E 3412. Met een EG-typegoedkeuringsverklaring en een verklaring van gelijkvormigheid wordt aangetoond dat het geluidniveau gelijk is aan of lager is dan het geluidniveau zoals weergegeven in de tabel onder 9. In de EG-typegoedkeuringsverklaring wordt het gewaarborgde en gemeten geluidniveau aangegeven conform de Regeling geluidemissie buitenmaterieel. Met een verklaring van gelijkvormigheid verklaart de leverancier of importeur dat het geleverde bedrijfsmiddel overeenkomt met een gemeten exemplaar, waarvan met de EG-typegoedkeuringsverklaring is aangetoond dat deze aan de gestelde emissie-eisen voldoet. Voor de technische controle van het bedrijfsmiddel kan de Minister van Infrastructuur en Milieu de EG-typegoedkeuringsverklaring en de verklaring van gelijkvormigheid opvragen bij de onderneming die het bedrijfsmiddel heeft gemeld voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieuinvesteringen. De verklaring van gelijkvormigheid wordt opgesteld door de leverancier met gebruikmaking van een door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld model dat verkrijgbaar is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een geluidmeting geschiedt door een, door de Minister van Infrastructuur en Milieu op grond van artikel 5 van de Regeling geluidemissie buitenmaterieel aangewezen, keuringsinstantie. Bij een puinbreker geschiedt deze geluidmeting volgens de meetmethoden die zijn opgenomen in de door de Minister van Infrastructuur en Milieu uitgegeven VAMIL-publicatiereeks 11 en 131. Het geluiddrukniveau als omschreven voor een landbouw- of bosbouwtrekker wordt gemeten volgens Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 5 februari 2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (PbEU 2013, L 60). In de onderstaande tabel staat L voor maaibreedte in centimeters (cm), P voor vermogen in kilowatt (kW) en dB(A) voor decibel. Mobiele machine Geluidniveau in dB(A) Gazonmaaier met L ≤ 120 cm 71+15logL Gazonmaaier met L > 120 cm 71+15logL
Graafmachine met P ≤ 15 kW 82+9logP
Graafmachine met P > 15 kW 81+9logP
Houtversnipperaar met een invoerdiameter > 50 mm en ≤ 200 mm 109
Houtversnipperaar met een invoerdiameter > 200 mm 86+11logP
Huisvuil- of vuilniswagen 104
(Knik)dumper met P ≤ 55 kW 100
(Knik)dumper met P > 55 kW 80+11logP
Laadschop met P ≤ 66 kW 98
Laadschop met P > 66 kW 79+11logP
Mobiele kraan (onder andere telescoopkraan) met P ≤ 55 kW 99
Mobiele kraan (onder andere telescoopkraan) met P > 55 kW 77+11logP
Motorpomp met P ≤ 35 kW 81
Motorpomp met P > 35 kW 69+11lo69
Puinbreker 84+11logP
1 De Vamil-publicatiereeks 11 en 13 zijn op te vragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
14 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Stroomaggregaat met P<2 90 Stroomaggregaat met 2 ≤ P ≤ 10 kW 91+logP Stroomaggregaat met P > 10 kW 84+logP
Landbouw- of bosbouwtrekker 57+11logP*
Veeg(zuig)machine met P ≤ 10 kW 100
Veeg(zuig)machine met P > 10 kW 90+11logP
Verreiker of vorkheftruck met P ≤ 55 kW 98
Verreiker of vorkheftruck met P > 55kW 80+11logP
* geluiddrukniveau
10.De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de codes A 3222 (Automatisch smeersysteem) en E 3412 (Milieuvriendelijke mobiele machine),
voldoen aan de in paragraaf 2a, bij het betreffende bedrijfsmiddel, vermelde voorschriften voor het gebruik van water, bio-olie of
biovet in een hydraulisch systeem of een smeersysteem. Het voldoen aan de betreffende voorschriften wordt aangetoond met een
verklaring van de producent, waaruit blijkt dat het hydraulische systeem of het smeersysteem van het betreffende bedrijfsmiddel is
voorzien van water, een bio-olie of een biovet dat eenvoudig biologisch afbreekbaar en niet-toxisch is en waaruit tevens blijkt dat bij
het gebruik van een dergelijke olie, een dergelijk vet of water de garantiebepalingen voor het bedrijfsmiddel onverkort van toepassing
zijn.
Niet-toxische olie of niet-toxisch vet is eenvoudig biologisch afbreekbaar als daarvoor, door een daartoe geaccrediteerde organisatie,
een certificaat is afgegeven op basis van het Europees Ecolabel, dan wel een Blauer Engel-certificaat, voor zover het hydrauliekolie,
smeerolie of smeervet voor land- en bosbouwmachines betreft. Indien het hydraulische systeem of smeersysteem gevuld is met water
en er kans op bevriezing bestaat, worden aan het systeem slechts stoffen toegevoegd die nodig zijn om het vriespunt te verlagen.
15 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Milieulijst 2017
Bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift
(Paragraaf 2a)
16 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Milieulijst 2017
0. Thema-overstijgende
milieu-innovatie
A 0001 [Gewijzigd]
Nieuwe milieuvriendelijke techniek
Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met
doelvoorschrift.
F 0100
Software voor duurzame productontwikkeling
a. bestemd voor: het, door een kmo, verduurzamen van producten op basis van ontwerpsoftware, die ten minste vier van de volgende
milieuparameters inzichtelijk maakt:
1. fosfaatemissie,
2. SOx-emissie,
3. NOx-emissie,
4. CO2-emissie,
5. watergebruik,
6. energiegebruik, of
7. hergebruik van materialen of componenten,
b. bestaande uit: ontwerpsoftware.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 6.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Met kmo wordt bedoeld een kleine of middelgrote onderneming.
17 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Bio-based economy,
hernieuwbare grondstoffen,
preventie van water- en
grondstoffengebruik,
vervanging van nietduurzame
grondstoffen,
recycling, afvalverwerking,
waterzuivering
Milieulijst 2017
1. Circulaire economie
1.1 Bio-based economy
F 1100 [Gewijzigd]
Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa
Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met
doelvoorschrift.
F 1110
Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics
a. bestemd voor: het uitsluitend produceren van plastics of plastic producten die gemaakt zijn van biomassa door een onderneming
die niet actief is in de productie van visserij- of aquacultuurproducten zoals bedoeld onder punt 7 van paragraaf 1 van deze bijlage,
b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het produceren van (producten van)
bioplastics.
Toelichting: Structuurverbetering van (producten van) bioplastics met natuurlijke vezels valt ook onder bedrijfsmiddel F 1110.
Zie de bedrijfsmiddelen F 2430, F 2600, F 2610, F 2612 en F 2613 voor verwerking van biomassa in de landbouw, visserij of aquacultuur.
F 1112
Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor
a. bestemd voor: het vergisten van organische reststromen, niet zijnde mest, door een onderneming die niet actief is in de productie
van visserij- of aquacultuurproducten zoals bedoeld onder punt 7 van paragraaf 1 van deze bijlage, waarbij:
– de dunne fractie van het digestaat als voeding dient voor de algen-, kroos- of wierenreactor,
– de geproduceerde algen, kroos of wieren worden ingezet als (groene grondstof voor) veevoer, biobrandstof of voor
hoogwaardigere toepassingen, en
– het restproduct al dan niet een energietoepassing krijgt,
b. bestaande uit: een vergister, een productiesysteem voor algen, kroos of wieren en al dan niet de volgende onderdelen:
voorbewerkingsapparatuur, een behandelingseenheid voor recirculatie of hergebruik van de voedingsoplossing, een oogstsysteem,
apparatuur voor verwerking tot grondstof, een gasmotor, een generator en biogasopwerkingsapparatuur.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2659 voor een mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor.
18 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
A 1113
Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking
a. bestemd voor: het verwerken van afvalwater door biologische afbraak door algen, wieren of kroos door een onderneming die niet
actief is in de productie van visserij- of aquacultuurproducten zoals bedoeld onder punt 7 van paragraaf 1 van deze bijlage, waarbij
de algen, wieren of het eendenkroos geoogst worden,
b. bestaande uit: een vloeistofdicht bassin, een schoepenrad of pomp, een continu meetsysteem, oogstapparatuur en al dan niet
voorscheidingsapparatuur.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2651 voor verwerking van dierlijke mest met een algen-, wieren- of kroossysteem.
1.2 Preventie van water- en grondstoffengebruik
F 1200 [Gewijzigd]
Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik
Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met
doelvoorschrift.
F 1205 [Gewijzigd]
Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie)
Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met
doelvoorschrift.
F 1210 [Gewijzigd]
Variabele verpakkingsmachine
a. bestemd voor: op basis van variërende hoogte, breedte en lengte verpakken van artikelen in dozen waardoor per doos de
hoeveelheid verpakkings- en vulmateriaal wordt beperkt,
b. bestaande uit: een 3D-meetsyteem, een snij- en vouwinrichting, een doosopzet- en vouwsysteem en al dan niet de volgende
onderdelen: een robot, een tapesysteem, een labelprinter en een labelaanbrengsysteem.
F 1211
Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers
a. bestemd voor: het voor transport vastzetten van goederen op rolcontainers met een herbruikbare vastzetter die vastgemonteerd is
op de rolcontainer, ter vervanging van het gebruik van plastic rekwikkelfolie,
b. bestaande uit: herbruikbare vastzetters voor lading.
Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 25 per
bedrijfsmiddel worden ten minste 100 bedrijfsmiddelen tegelijk aangeschaft en gemeld.
A 1240
Waterbesparende installatie
Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met
doelvoorschrift.
A 1241 [Nieuw]
Ultrasoon reinigingssysteem
a. bestemd voor: het reinigen van grote onderdelen van petrochemische installaties op basis van ultrasone activiteit in baden met een
lengte van ten minste 5 meter, waarbij:
– VOS-vrije reinigingsvloeistof wordt toegepast,
– de reinigingsvloeistof wordt gereinigd en gecirculeerd, en
– de afgescheiden olie nuttig wordt toegepast,
b. bestaande uit: ultrasoonstaven, reinigingsbaden, een olie-afscheidingssysteem en al dan niet een liftsysteem.
19 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
G 1245
Cascadesysteem voor water- en grondstoffenbesparing op een bedrijventerrein (aanpassen bestaande situatie)
a. bestemd voor: het doorleveren van (warm) proceswater, al dan niet met daarin opgeloste grondstoffen, waarbij één of meer
ontvangende bedrijven proceswater benutten van één of meer andere bedrijven en deze bedrijven samen minder water,
grondstoffen of energie innemen ten opzichte van de bestaande situatie,
b. bestaande uit: leidingwerk, buffer(s), pomp(en) en al dan niet apparatuur om het water geschikt te maken voor benutting door het
ontvangende bedrijf.
Toelichting: Zowel ontvangend als leverend bedrijf kunnen investeringen melden voor zover van toepassing op de levering van water
tussen de bedrijven. Kosten voor afvalwaterzuivering komen uitsluitend in aanmerking indien deze aanvullend zijn op waterzuivering
die nodig was geweest voor het voldoen aan lozingsnormen.
A 1246
Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging
a. bestemd voor: het wassen van textiel met water en zeepoplossingen waarbij het watergebruik ten hoogste 2 liter per kilogram
wasgoed bedraagt,
b. bestaande uit: een milieuvriendelijke wasstraat.
D 1249
Regenwaterinstallatie
a. bestemd voor: het gebruik van regenwater voor spoelen, koelen of andere niet-drinkwaterdoeleinden buiten de land- en tuinbouw,
ter vermijding van het gebruik van drinkwater,
b. bestaande uit: een regenwateropslag en al dan niet de volgende onderdelen: een waterzuiveringsinstallatie en een fotovoltaïsch
systeem voor de energie die de regenwaterinstallatie verbruikt, met uitzondering van de volgende onderdelen: dakgoten,
regenpijpen, regenwaterafvoerpijpen en eindapparatuur waarmee het regenwater wordt toegepast.
D 1270 [Gewijzigd]
Freesapparatuur voor kronen en bruggen
a. bestemd voor: het bij tandartspraktijken of orthodontisten op basis van driedimensionale digitale ontwerpen frezen van
tandtechnisch kroon- en brugwerk waardoor het gebruik van gips wordt tegengegaan,
b. bestaande uit: een freessysteem en de bijbehorende software, met uitzondering van scanapparatuur.
F 1280 [Gewijzigd]
Printersysteem voor uitwisbare toner
a. bestemd voor: het printen op papier met uitsluitend een uitwisbare toner en het wissen van die toner waardoor het papier opnieuw
voor het printen gebruikt wordt,
b. bestaande uit: een printerinstallatie voorzien van uitsluitend uitwisbare toner, een tonerwisinstallatie en al dan niet een
papierinzamel- en sorteerinstallatie.
A 1285 [Nieuw]
Verfemmer voor het verwarmen van alkydverf
a. bestemd voor: het verwarmen van alkydverf met een verfemmer voorzien van een oplaadbare accu, waardoor een goede vloei van
de verf wordt bewerkstelligd en verdunning van de verf met oplosmiddelen overbodig is,
b. bestaande uit: een verfemmer met verwarmingselement en oplaadbare accu.
Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 180 per verfemmer
worden ten minste 14 verfemmers tegelijk aangeschaft en gemeld.
E 1286 [Nieuw]
Verfmengmachine met retournering van pigmentspoeling
a. bestemd voor: het mengen van basisverf met kleurpasta’s bij verkooppunten, waarbij tijdens de reiniging van het
pigmentdoseersysteem geen kleurpasta verloren gaat maar het residu terug wordt gevoerd naar het voorraadvat,
b. bestaande uit: verfmengmachine en een retoursysteem voor pigmentspoeling.
Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.
20 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 1290
Verwijderingsinstallatie voor zware metalen uit kunstmest
a. bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit kunstmest tijdens of na de productie, zodat de geproduceerde kunstmest
in totaal minder dan 0,1 milligram per kilogram aan zware metalen bevat, wat wordt aangetoond door een meetrapport van een
onafhankelijk meetinstituut of laboratorium,
b. bestaande uit: een metaalverwijderingsinstallatie.
1.3 Substitutie van water en grondstoffen
A 1330 [Gewijzigd]
Waterhydraulisch systeem
a. bestemd voor: het overbrengen van kracht met een hydraulisch systeem, waarbij:
– water als hydrauliekvloeistof wordt toegepast, en
– aan het water uitsluitend vriespuntverlagende middelen zijn toegevoegd,
b. bestaande uit: een hydrauliekpomp, besturings- en regelkleppen, een waterhydraulische hydromotor en een cilinder.
A 1345
Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation
a. bestemd voor: het ter plaatse door elektrolyse bereiden van geoxideerd water voor ontsmetten of reinigen, waarbij het
reinigingsmiddel wordt bereid uit water, al dan niet in combinatie met keukenzout, zonder dat daarbij chloorbleekloog wordt
gevormd,
b. bestaande uit: een installatie voor het ter plaatse bereiden en toepassen van het desinfectie- of reinigingsmiddel.
F 1350 [Gewijzigd]
Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels
a. bestemd voor: het door het onder hoge druk opbrengen van koolzuur- of ijskorrels reinigen van machineonderdelen,
halffabricaten, producten of (gevel)oppervlakken, niet zijnde scheepshuiden,
b. bestaande uit: een straalunit, straalnozzles, een (droog)ijsproductie-installatie en al dan niet de volgende onderdelen: een
afzuiginstallatie, een buffer en waterzuiveringsapparatuur voor het ontstane afvalwater, met uitzondering van het transportsysteem.
F 1380
Textielverfmachine op basis van CO2
a. bestemd voor: het waterloos verven van textiel met superkritisch CO2, waarbij de gebruikte kleurstoffen gerecycled worden,
b. bestaande uit: een droogverfinstallatie en een doseringseenheid voor superkritisch CO2.
1.4 Recycling van afval(water) en grondstoffen
A 1400 [Gewijzigd]
Apparatuur voor recycling van grondstoffen
Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met
doelvoorschrift.
F 1401 [Nieuw]
Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor het scheiden van zwarte afvalstoffen
a. bestemd voor: het scheiden van zwart afval door middel van detectie met nabij-infrarood licht (near infrared), waarbij de
teruggewonnen materialen worden gerecycled,
b. bestaande uit: een scanner, een detectiesysteem, een sorteersysteem en transportbanden naar en onder de NIRafvalscheidingsinstallatie.
21 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 1402 [Nieuw]
Afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische dichtheidsscheiding (MDS)
a. bestemd voor: het scheiden van afval door middel van magnetische dichtheidsscheiding, waarbij:
– verschillende materialen zich door verschil in dichtheid op afzonderlijke hoogtes in een magnetische vloeistof verzamelen
waardoor deze van elkaar gescheiden kunnen worden, en
– de teruggewonnen materialen worden gerecycled,
b. bestaande uit: een invoervoorziening, een MDS-systeem en een opvangvoorziening.
F 1403 [Nieuw]
Scheidingsinstallatie voor non ferro metalen en RVS op basis van inductie
a. bestemd voor: het scheiden van non ferro metalen en roestvast staal (RVS) door achtereenvolgens detectie op basis van inductie,
niet zijnde Eddy Current, en sortering, waarbij de teruggewonnen metalen worden gerecycled,
b. bestaande uit: een scanner, een detectiesysteem, een sorteersysteem en transportbanden naar en onder de inductiescheider, met
uitzondering van Eddy Current-scheiders.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 1411 voor Eddy Current-scheiders die worden ingezet voor de verwerking van AVI-slakken.
F 1404 [Nieuw]
Sorteerinstallatie met robots
a. bestemd voor: het sorteren van afval met robots, waarbij de teruggewonnen materialen worden gerecycled,
b. bestaande uit: robots, met uitzondering van de volgende onderdelen: detectiesystemen en transportbanden.
B 1405 [Gewijzigd]
Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)
Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met
doelvoorschrift.
F 1406 [Gewijzigd]
Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor uit afval
Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met
doelvoorschrift.
F 1408
Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen
a. bestemd voor: het door middel van enzymatische hydrolyse scheiden van huishoudelijk restafval of vergelijkbaar afval van
bedrijven in een organische- en anorganische fractie, waarbij de organische (vloeibare) fractie kan dienen als grondstof voor
duurzame energieopwekking en uit de anorganische (vaste) fractie grondstoffen, zoals metalen en plastics, kunnen worden
teruggewonnen,
b. bestaande uit: een thermische reactor, een enzymreactor en een behandelingssysteem voor de vloeibare fractie inclusief
ontwateringsapparatuur, met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie of het terugwinnen van grondstoffen
uit de anorganische fractie.
22 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 1409 [Gewijzigd]
Pyrolyse- of kraakinstallatie voor verwerking van afvalstoffen
a. bestemd voor: het pyrolyseren of katalytisch kraken van onderstaande afvalstromen, waarbij wordt aangetoond dat de verwerking
milieuvriendelijker is dan de gangbare verwerking van de betreffende afvalstroom:
1. afvalstoffen die voor recycling geschikt zijn (die conform de minimumstandaard in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP), zoals
bedoeld in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer, gerecycled moeten worden), waarbij alle vrijkomende reactieproducten worden
toegepast als (grondstof voor) nieuwe producten of materialen, of
2. afvalstoffen die niet voor recycling geschikt zijn (die conform de minimumstandaard in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP), zoals
bedoeld in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer, niet gerecycled hoeven worden), waarbij vrijkomende reactieproducten worden
toegepast als grondstof voor nieuwe producten of materialen of als brandstof,
b. bestaande uit: een pyrolysereactor of kraker, een afgas- of rookgasreinigingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een
vergasser, een naverbrander, een smeltinstallatie, een toe- en afvoersysteem, een afvalvoorbewerkingsinstallatie en een CO2-
afvanginstallatie, met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie.
Toelichting: Momenteel is het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) van kracht. In 2017 wordt LAP2 vervangen door het Landelijk
afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3).
A 1411
Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas
a. bestemd voor: het opwerken van AVI-bodemas tot een bouwstof, niet zijnde een IBC-bouwstof als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit, waarbij:
– ten hoogste 15% van de input van de opwerkingsinstallatie, gemeten als droge stof, wordt gestort, en
– ten minste 75% van de non-ferro metalen uit de fractie groter dan 6 millimeter wordt teruggewonnen,
b. bestaande uit: een opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas en een ferro- en non-ferro-verwijderingsinstallatie.
A 1420 [Gewijzigd]
Smeltinstallatie voor verwerking van gevaarlijke afvalstromen
a. bestemd voor: het verwerken van gevaarlijke afvalstromen bij een temperatuur van 1.300 tot 1.500°C, waardoor de minerale delen
smelten tot een vloeibare slak en de organische delen volledig vergassen tot synthesegas, en waarbij:
– de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden toegepast als grondstof of als alternatief voor fossiele
brandstoffen, en
– het verwerkte afval op gewichtsbasis voor ten minste 50% uit gevaarlijk afval bestaat,
b. bestaande uit: een smeltinrichting, een afvalvoorbewerkingsinstallatie, een afgasreinigingsinstallatie en al dan niet de volgende
onderdelen: een waterzuiveringsinstallatie en een energieopwekkingsinstallatie, met uitzondering van voorzieningen voor het
opwekken van energie voor derden.
A 1440
Membraanbioreactor met benutting van het effluent
a. bestemd voor: het recyclen van spoel – of afvalwaterstromen na zuivering in een biologische zuiveringsinstallatie onder gelijktijdige
verwijdering van gezuiverd water via membraantechnologie, waarbij het effluent of de stoffen daarin worden gerecycled of
hoogwaardiger toegepast,
b. bestaande uit: een biologische waterzuiveringsinstallatie, een membraanfiltratie-eenheid en al dan niet de volgende onderdelen:
een recirculatieleiding en apparatuur voor het afscheiden en opwerken van de terug te winnen stoffen uit het effluent, met
uitzondering van de volgende onderdelen: voorzuiveringstechnieken en voorzieningen voor het beschermen van apparatuur tegen
weersinvloeden.
B 1441
Membraanbioreactor
a. bestemd voor: het zuiveren of recyclen van spoel- of afvalwaterstromen in een biologische zuiveringsinstallatie onder gelijktijdige
verwijdering van gezuiverd water via membraantechnologie,
b. bestaande uit: een biologische waterzuiveringsinstallatie, een membraanfiltratie-eenheid en al dan niet een recirculatieleiding, met
uitzondering van de volgende onderdelen: voorzuiveringstechnieken en voorzieningen voor het beschermen van apparatuur tegen
weersinvloeden.
23 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 1470 [Gewijzigd]
Recyclinginstallatie voor bitumineus afval
a. bestemd voor: het verwerken van bitumineus afval, waarbij zowel de inerte fractie als de bitumen worden gerecycled of
hoogwaardiger toegepast,
b. bestaande uit: voorscheidingsapparatuur, wasapparatuur, een shredder of maalmolen, een drooginstallatie, een mengschroef of
smelthomogenisator, een smeltzuiveringsinstallatie, een extruder of agglomerator, transportbanden en een menginstallatie of een
granulator.
1.5 Verwerking van afval(water)
B 1520
Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen
a. bestemd voor: het in een plasmaveld thermisch ontleden van gevaarlijke afvalstoffen, waardoor de afvalstoffen uiteenvallen in hun
elementaire componenten,
b. bestaande uit: een plasma-omzetter met voedingssysteem, een gasbehandelingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen:
een afvoersysteem en een elektriciteitsopwekkingsinstallatie, met uitzondering van apparatuur ter opwerking en aanwending van
de ontstane componenten.
A 1525 [Gewijzigd]
Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval of asbesthoudende grond
a. bestemd voor: het stofemissievrij denatureren van asbesthoudend afval of asbesthoudende grond door de asbestresten bij een
temperatuur van minder dan 250°C met behulp van natronloog af te breken, waarbij de asbestvezels volledig worden vernietigd en
de silicaathoudende filterkoek wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit,
b. bestaande uit: een stofemissievrije afvalverkleiningsinstallatie, een verwarmings- en koelsysteem, een natronloogdoseerinstallatie,
een filterinstallatie, een behandelingsinstallatie voor filterkoek en al dan niet een scheidingsinstallatie,
A 1526
Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten
a. bestemd voor: het thermisch denatureren van asbestcementproducten waarbij de asbestvezels via verhitting volledig worden
vernietigd en het daarbij gevormde eindproduct wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan het
Besluit bodemkwaliteit,
b. bestaande uit: een tunneloven of een verrijdbare stolpoven, een brandersysteem, naverbranders en al dan niet de volgende
onderdelen: keramische filters, een onderdrukruimte voor controle en reparatie van verpakkingen, een transportinstallatie en een
breekinstallatie voor nabehandeling van het product.
B 1540
Aërobe korrelslibreactor
a. bestemd voor: het aëroob zuiveren van afvalwater door bacteriën die in agglomeraten groeien en stabiele granules vormen,
waardoor de scheiding van gezuiverd water en korrels in de reactor zelf plaatsvindt en geen separate nabezinking wordt toegepast,
en waarbij:
– de reactor een volume heeft van ten hoogste 1.000 kubieke meter en
– de installatie niet primair gericht is op de verwijdering van stikstofverbindingen,
b. bestaande uit: een waterzuiveringsinstallatie met aëroob korrelslib, inclusief de benodigde instrumentatie en automatisering en al
dan niet de volgende onderdelen: water- en slibbuffers voorafgaand aan de installatie en apparatuur voor het winnen van alginaten
uit korrelslib, met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzuiveringstechnieken en voorzieningen voor het beschermen van
apparatuur tegen weersinvloeden.
Toelichting: Zie F 1100 en F 1110 voor het produceren van grondstoffen of bioplastics uit korrelslib.
24 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
B 1545 [Gewijzigd]
(Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging
a. bestemd voor: het ter voorkoming van ontsmetting met heet water, chloor of chemicaliën anders dan waterstofperoxide en ozon, al
dan niet katalytisch oxideren met waterstofperoxide, zuurstofradicalen, zuurstofionen, ozon of UV-bestraling van,
1. hormoonverstorende stoffen of antibiotica in afvalwater uit de medische sector, de chemische sector of de
geneesmiddelenindustrie, of
2. legionella in inpandige waterleidingen in gebouwen of in watersystemen op schepen,
b. bestaande uit: oxidatiereactor(en) met apparatuur voor het genereren van oxidatoren en al dan niet de volgende onderdelen:
doseer- of injectieapparatuur, een restozonvernietiger, een recirculatietank, een recirculatiepomp, een biologisch actief koolfilter,
een omgekeerde osmose-installatie en een ionenwisselaar, en met uitzondering van voorzuiveringsapparatuur.
1.6 Inzameling van afval(water)
A 1615 [Gewijzigd]
Afzuiginstallatie voor keukenafval
a. bestemd voor: het afzuigen en gescheiden afvoeren en opslaan van keukenafval, waarbij:
– ten minste de organische fractie wordt gescheiden van het overige keukenafval, en
– de vrijkomende schadelijke gassen worden gezuiverd,
b. bestaande uit: een afzuiginstallatie, een voorziening voor zuivering van de afgezogen lucht, een transportsysteem, gesloten tanks
en al dan niet een real-time monitoringssysteem voor de tanks.
B 1640
Havenontvangstinstallatie bij jachthavens
a. bestemd voor: het innemen van grijswater, bilgewater of zwartwater bij een jachthaven, voor zover de installatie niet verplicht is
volgens wetgeving:
1. in havens met meer dan 50 ligplaatsen, waarbij plastic gescheiden wordt ingezameld en aantoonbaar nuttig wordt aangewend,
2. met een inzamelstation met ten minste één lekvrij en geurvrij aansluitpunt per 4 ligplaatsen in een jachthaven, of
3. met ten minste één inzamelstation bij een jachthaven met niet meer dan 50 ligplaatsen voor niet-open pleziervaartuigen,
b. bestaande uit: een inzamelstation, tanks, pompen, leidingen en al dan niet een olie/vetafscheider.
1.8 Ketenaanpak
B 1810
Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal
a. bestemd voor: het bedekken van vloeren met kamerbreed tapijt of tapijttegels, waarvan ten minste 50% op gewichtsbasis bestaat
uit gerecycled materiaal, wat wordt aangetoond met een vermelding van het aandeel gerecycled content in een EPD (Environmental
Product Declaration) volgens ISO 14025 en EN 15804, gebaseerd op de Product Category Rules voor Floor Covering,
b. bestaande uit: kamerbreed tapijt of tapijttegels, inclusief de kosten voor het leggen.
25 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 1815 [Nieuw]
Gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product
a. bestemd voor: het gebruik van gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product, waarbij:
– het gebruikte plastic gecertificeerd is volgens een door de Green Deal Groencertificaten erkend certificeringsschema voor
biomassa,
– onder plastics op basis van biomassa worden verstaan thermoplasten, thermoharders en elastomeren waarbij in geval van
elastomeren geen sprake is van gangbare natuurrubbers zoals latex, en
– in geval van plastics die een bewust tijdelijke functie hebben van enkele jaren in bodem of water, dit plastics zijn die onder de
toegepaste condities biodegradeerbaar zijn en voldoen aan de eisen gesteld in EN 13432,
b. bestaande uit: (onderdelen van) een product van gecertificeerde plastics op basis van biomassa conform de onder a. genoemde
eisen.
Een investering in gecertificeerde plastics op basis van biomassa als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van
de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 komt onder bedrijfsmiddel A 1815 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Dit geldt niet voor gecertificeerde plastics op basis van biomassa die worden toegepast in
het interieur.
Toelichting: Indien sprake is van gecertificeerde plastics op basis van biomassa in onderdelen van een product, kunnen enkel deze
onderdelen gemeld worden onder bedrijfsmiddel F 1815.
Meer over de Green Deal Groencertificaten en een lijst van erkende certificeringsschema’s vindt u op http://greendeal-groencertificaten.
nl.
Dit bedrijfsmiddel betreft producten met kunststoffen op basis van biomassa. Zie de bedrijfsmiddelen F 1100 en F 1110 voor
productieapparatuur.
26 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Milieulijst 2017
2. Voedselvoorziening en
landbouwproductie
Een producent van primaire landbouw-, visserij- of aquacultuurproducten komt alleen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieuinvesteringen
in aanmerking indien het een kmo is (zie punt 7 van paragraaf 1 van deze bijlage)
2.1 Glastuinbouw
B 2110 [Gewijzigd]
Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur
a. bestemd voor: het milieuvriendelijk produceren van gewassen of producten in een kas, waarvan is vastgesteld dat de productie
in de kas voldoet aan de eisen van Milieukeur Plantaardige producten uit de bedekte teelt, wat blijkt uit een certificaat
Milieukeur dat binnen drie jaar na de aanmeldingsbevestiging is afgegeven door de daartoe bevoegde instantie en waarbij de
aanmeldingsbevestiging voor Milieukeur binnen drie maanden na de meldingsdatum is afgegeven,
b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, en met uitzondering van de
volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n), scherminstallaties, voorzieningen voor het
opslaan van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan en voorzieningen voor het produceren van CO2, warmte of
elektriciteit of combinaties hiervan.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Informatie over Milieukeur Plantaardige producten is beschikbaar op de website www.milieukeur.nl.
B 2111 [Gewijzigd]
Kas voor biologische teelt
a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een kas volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007,
wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland,
b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische of klimaattechnische voorzieningen, en met uitzondering van de
volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n), scherminstallaties, voorzieningen voor het
opslaan van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan en voorzieningen voor het produceren van CO2, warmte of
elektriciteit of combinaties hiervan.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is beschikbaar op de website www.skal.nl.
Kassen, stallen,
landbouwwerktuigen,
aquacultuur, visserij,
verwerkingsapparatuur
27 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2112 [Gewijzigd]
Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur
a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen of producten in een kas waarvan is vastgesteld dat deze voldoet aan de eisen
bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel A 2113 en het bedrijfsmatig telen van gewassen plaatsvindt volgens:
1. de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische
Productie Nederland, of
2. volgens de eisen van Milieukeur Plantaardige producten uit de bedekte teelt, wat blijkt uit een certificaat Milieukeur dat binnen
drie jaar na de aanmeldingsbevestiging is afgegeven door de daartoe bevoegde instantie en waarbij de aanmeldingsbevestiging
voor Milieukeur binnen drie maanden na de meldingsdatum is afgegeven,
b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische of klimaattechnische voorzieningen, en met uitzondering van de
volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n), scherminstallaties, voorzieningen voor het
opslaan van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan en voorzieningen voor het produceren van CO2, warmte of
elektriciteit of combinaties hiervan.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is beschikbaar op www.skal.nl. Informatie over de genoemde
Milieukeur is beschikbaar op www.milieukeur.nl.
A 2113 [Gewijzigd]
Groen Label Kas
a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas waarbij wordt voldaan aan de volgende eisen:
– de kas voldoet aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 12 (GLK12) met een minimumniveau van 85 punten voor
extensieve teelt en 115 punten voor intensieve teelt, wat blijkt uit een voorlopig certificaat Groen Label Kas 12 (GLK12) dat voor
de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie
– voor alle kassen die onder de criteria voor extensieve teelt worden gecertificeerd bij definitieve oplevering wordt
aangetoond dat het totale energiegebruik op basis van ten minste één jaar teelt minder is geweest dan 25 kubieke meter
aardgasequivalenten per vierkante meter per jaar. De tuinder toont dit aan door na één jaar teelt het werkelijke energiegebruik
van het voorgaande jaar te laten controleren op basis van facturen en meetgegevens en de gegevens in het energiecertificaat, en
– binnen drie jaar na afgifte van het voorlopig certificaat GLK12 wordt een definitief certificaat GLK12 overgelegd, dan wel
binnen vier jaar wordt een definitief certificaat overgelegd volgens de op dat moment geldende maatlat Groen Label Kas en de
bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,
b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels) en teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.
De gehele investering in de Groen Label Kas, inclusief kosten gemeld onder bedrijfsmiddel F 2112 of F 2114, komt ten hoogste voor
het volgende bedrag per vierkante meter gecertificeerd teeltoppervlak in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige
afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:
Gewasgroep €/m2 intensieve teelt €/m2 extensieve teelt
Groenten 110 120
Bloemen 170 145
Potplanten 190 160
Uitgangsmateriaal 230 160
Toelichting: Het Certificatieschema Groen Label Kas 12 (GLK12) is beschikbaar op de website www.groenlabelkas.nl.
28 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2114 [Gewijzigd]
Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij
a. bestemd voor: het gecombineerd bedrijfsmatig telen van gewassen en kweken van vis, schaal- of schelpdieren, waarbij uitwisseling
van water, warmte en CO2 plaatsvindt en waarvan is vastgesteld dat de kas voldoet aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel
A 2113,
b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), een vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij, teelttechnische en klimaattechnische
voorzieningen, en met uitzondering van de volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n),
scherminstallaties, voorzieningen voor het opslaan van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan en voorzieningen voor
het produceren van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2400 voor een polycultuurkwekerij voor aquatische producten.
F 2120
Afvoersysteem voor vocht uit de kas tijdens lichtscherming in de nanacht
a. bestemd voor: het afvoeren van vocht uit de kas tijdens de lichtscherming in de nanacht, zodanig dat de lichtschermen ook in de
nanacht geheel gesloten blijven en warmte in de kas wordt opgeslagen,
b. bestaande uit: een systeem voor het afvoeren van vocht uit de kas in de nanacht en al dan niet apparatuur voor het geschikt maken
van teruggewonnen condenswater als gietwater, met uitzondering van natte koeltorens.
Toelichting: Conform artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit millieubeheer wordt onder nanacht verstaan:
– in de periode van 1 november tot 1 april van 24.00 uur tot het tijdstip van zonsopgang, en
– in de periode van 1 april tot 1 mei en van 1 september tot 1 november van 02.00 uur tot het tijdstip van zonsopgang.
A 2130 [Gewijzigd]
Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen
a. bestemd voor: het bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen, door:
1. het inzetten van natuurlijke vijanden voor (micro)biologische bestrijding, of
2. het op mechanische wijze actief laten opvliegen en wegvangen van de plaag,
b. bestaande uit: apparatuur of voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor de (micro)biologische of mechanische bestrijding,
met uitzondering van het trekkende voertuig.
D 2131
Luisdicht insectengaas
a. bestemd voor: het vrij van luizen en andere insecten telen of opkweken van gewassen, ter beperking van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen,
b. bestaande uit: luisdicht gaas en al dan niet de volgende onderdelen: ondersteuningsmateriaal en een toegangssluis met dubbele
deur.
Toelichting: Dit bedrijfsmiddel heeft ook betrekking op het aanbrengen van insectengaas in bestaande (Groen Label) kassen. Gaas voor
fruitvliegjes is over het algemeen niet luisdicht. Zie bedrijfsmiddel B 2338 voor gaas voor fruitvliegjes.
B 2135
Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw
a. bestemd voor: het in een kas op biologische wijze verhogen van de weerbaarheid van planten tegen ziekten, waarbij geen
chemische stoffen of metalen worden toegepast en waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt verminderd,
b. bestaande uit: een installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid, met uitzondering van wateropslagvoorzieningen en
watergiftesysteem.
29 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2140 [Gewijzigd]
Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt
a. bestemd voor: het individueel of collectief opslaan van water in ondergrondse bodemlagen, niet zijnde een warmte-koude opslag
(WKO) of systeem voor geothermie, voor het gebruik als beregenings- of gietwater in de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-,
boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt, waarbij door het bevoegd gezag schriftelijk toestemming is verleend voor de
ondergrondse wateropslag,
b. bestaande uit: ondergrondse wateropslagvoorziening, putten, pompen, al dan niet filtersystemen voor het zuiveren van het
te bergen water, en met uitzondering van voorzieningen voor het opvangen van het regenwater en het geschikt maken van het
teruggewonnen water.
Toelichting: Onder bedekte teelt wordt ook glastuinbouw verstaan.
F 2141
Waterberging onder de kas
a. bestemd voor: het onder een tuinbouwkas individueel of collectief opslaan van regenwater of recirculatiewater in een afgesloten
voorziening voor gebruik in de glastuinbouw,
b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening onder de kas, pompen en al dan niet filtersystemen voor het zuiveren van het te
bergen water, met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzieningen voor het opvangen van het regen- of circulatiewater en
voorzieningen voor het voor gebruik geschikt maken van het teruggewonnen water.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
F 2142
Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw
(aanpassing bestaande situatie)
a. bestemd voor: het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor de productie van gietwater voor gebruik in de
glastuinbouw met ten minste 45% ten opzichte van de bestaande situatie, waarbij:
– eventuele wijzigingen in de teeltcapaciteit en gewasbehoefte van de kas in de berekening van de besparing worden
meegenomen,
– de vermindering wordt gerealiseerd door het terugwinnen van water en grondstoffen uit brijn of de vergroting van
regenwatergebruik, waarbij de totale regenwateropslag meer per hectare teeltoppervlak bedraagt dan wettelijk verplicht, en
– er geen brijn meer in de bodem wordt gebracht,
b. bestaande uit: apparatuur voor het terugwinnen van water en grondstoffen uit brijn of een (uitbreiding van de)
regenwateropslagvoorziening of al dan niet opslagvoorzieningen ten behoeve van het hergebruik van (afval)water.
F 2145 [Gewijzigd]
Installatie voor het optimaliseren van de recirculatie van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
a. bestemd voor: het aantoonbaar vaker recirculeren van drain(age)water binnen het teeltproces ten opzichte van de bestaande
situatie, door het verbeteren van de verwijdering van ziektekiemen of zouten, waardoor de lozing van drain(age)water verminderd
of vermeden wordt,
b. bestaande uit: een installatie voor het doden van ziektekiemen of het verwijderen van zouten en al dan niet meetapparatuur.
F 2146 [Gewijzigd]
Voorzieningen voor het verwijderen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de bedekte
teelt
a. bestemd voor: het tegengaan van de lozing van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw,
waarbij de toegepaste zuiveringsinstallatie of -methode gewasbeschermingsmiddelen verwijdert met een rendement van ten
minste 95%,
b. bestaande uit: waterzuiveringsapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: een debietmeter, een voorziening voor de opslag
van te lozen drain- of drainagewater, een meetinstrument voor de meting van concentraties van nutriënten en aanpassingen
aan het leidingwerk, buffer- en pompvoorzieningen die nodig zijn voor behandeling van het afvalwater in een collectieve
zuiveringsinstallatie, en met uitzondering van voorzieningen die zijn opgenomen in het drainwaterrecirculatiesysteem.
30 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2147
Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw
a. bestemd voor: het via buffering gedoseerd lozen van afvalwater op het riool door middel van een telemetriesysteem, waarbij op
afstand het moment van lozen kan worden bepaald om overbelasting van de riolering te voorkomen, voor zover deze voorziening
niet verplicht gesteld is door het bevoegd gezag,
b. bestaande uit: een waterbuffer, leidingen, meetapparatuur (zoals niveaumeting en watermeters) en een regeleenheid.
A 2190
Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem
a. bestemd voor: het met één systeem op hoge snelheid wassen, reinigen, krijten en coaten van het kasdek, waarbij de kasdekreiniger
is voorzien van een elektrische rij-aandrijving,
b. bestaande uit: een reinigingsframe, elektrische rij-aandrijving, een besturingskast, een wasinstallatie, een krijt- en coatinginstallatie
en een verplaatsingsplatform, met uitzondering van rails.
2.2 Veehouderij
B 2200 [Gewijzigd]
Proefstal
a. bestemd voor: het houden van dieren in een proefstal met een stalsysteem waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als
bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij, waarbij de opdracht tot meting van het in de proefstal toegepaste
stalsysteem is verstrekt vóór datum van melden en wordt uitgevoerd volgens het voorgeschreven Protocol voor meting van
ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij of een gelijkwaardige meetmethode,
b. bestaande uit: een proefstal.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Meer informatie over de proefstalregeling is beschikbaar op de website www.rvo.nl (zie de webpagina voor de Regeling
ammoniak en veehouderij).
A 2201
Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie
a. bestemd voor: het houden van melk- of pluimvee in een bedrijf dat dierlijke landbouwproducten produceert volgens de
voorschriften van het Besluit dierlijke producten, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland,
en waarbij in de gehele stal één of meer ammoniakemissiearme staltechnieken worden toegepast als in een huisvestingssysteem,
1. dat is opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling ammoniak en veehouderij en niet is aangemerkt als een overig
huisvestingssysteem, of
2. waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij,
b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische
systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten
en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een
besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Informatie over het Besluit dierlijke producten is beschikbaar op de website www.skal.nl.In bijlage 1 van de Regeling
ammoniak en veehouderij zijn geen huisvestingsystemen opgenomen voor biologische varkens, waardoor een stal voor biologische
varkens niet voldoet aan de eisen gesteld in bedrijfsmiddel A 2201. Onder melkvee wordt verstaan al het vee dat wordt gehouden voor
de productie van melk.
Zie bedrijfsmiddel B 2200 voor een proefstal, bijvoorbeeld een biologische varkensstal waarvoor een bijzondere emissiefactor is
vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij.
31 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
A 2205
Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
a. bestemd voor: het verminderen van het waterverbruik van biologische luchtwassers met ten minste 60%, door met omgekeerde
osmose het spuiwater te zuiveren, waarna het gezuiverde spuiwater opnieuw wordt gebruikt in de biologische luchtwasser en het
resterende concentraat nuttig wordt toegepast,
b. bestaande uit: een omgekeerde osmose-eenheid en al dan niet de volgende onderdelen: een opslagvoorziening voor het
concentraat, een opslagvoorziening voor het te recirculeren waswater en voorzieningen om het behandelde spuiwater geschikt te
maken voor hergebruik, met uitzondering van een luchtwasser.
B 2209 [Gewijzigd]
Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
a. bestemd voor: het mixen van drijfmest door middel van luchtbellen in een drijfmestkelder of mestsilo van een bestaande
rundveestal, varkensstal of ander landbouwbedrijf zonder stal(ontwerp)certificaat MDV 11, waardoor de vorming van ammoniak,
methaan en waterstofsulfide in de drijfmestkelder of mestsilo aanzienlijk gereduceerd wordt,
b. bestaande uit: een compressor, een besturingseenheid, een regelklep, luchtslangen en pvc-uitlaten, met uitzondering van
mestkelders en mestsilo’s.
A 2210 [Gewijzigd]
Duurzame melkveestal
a. bestemd voor: het houden van melkrundvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en
Aquacultuur 8, onderdeel MDV 11 – melkveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 11 dat voor de meldingsdatum is
afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van
het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens
de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en
aanvullende besluiten,
b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische
systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt
verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.
De investering in een duurzame melkveestal komt ten hoogste voor € 5.000 per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieuinvesteringsaftrek
en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000.
Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl.
Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.
De investeringen in jongveeruimten kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van het maximum bedrag tot een maximum van
eenzelfde aantal jongveeplaatsen als het aantal melkveeplaatsen waarvoor is gecertificeerd.
A 2211 [Gewijzigd]
Duurzame vleeskalver- of vleesveestal
a. bestemd voor: het houden van vleeskalveren of vleesvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij
en Aquacultuur 8, onderdeel MDV 11 – vleeskalverstallen of vleesveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 11 dat
voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij
binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd dan wel binnen drie jaar een
stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria,
beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,
b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische
systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten
en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een
besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl.
Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.
32 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2212 [Gewijzigd]
Duurzame melkveestal met weidegang
a. bestemd voor: het houden van melkrundvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en
Aquacultuur 8, onderdeel MDV 11 – melkveestallen met weidegang, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 11 met weidegang
dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij
de stal binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat in gebruik is genomen en er binnen drie jaar na afgifte van het
stalontwerpcertificaat een stalcertificaat met weidegang wordt overgelegd, dan wel binnen vier jaar een stalcertificaat wordt
overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria,
beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten, en waarbij er op bedrijfsniveau aantoonbaar sprake is van weidegang van het
melkrundvee,
b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische
systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt
verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.
De investering in een duurzame melkveestal met weidegang komt voor ten hoogste € 5.000 per gecertificeerde dierplaats in aanmerking
voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000.
Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl.
Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.
De investeringen in jongveeruimten kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van het maximum bedrag tot een maximum van
eenzelfde aantal jongveeplaatsen als het aantal melkveeplaatsen waarvoor is gecertificeerd.
B 2214 [Nieuw]
Systeem voor monitoring van diergezondheid
a. bestemd voor: het per koe automatisch meten en monitoren van ten minste de volgende gezondheidsparameters door individuele
meting in de melk en analyse van de (herkauw)activiteit van de koe, op basis waarvan de optimale antibiotica- of hormoongift per
koe bepaald wordt en waardoor het gebruik van antibiotica of hormonen op het bedrijf gereduceerd wordt:
– uiergezondheid,
– vruchtbaarheid,
– voedingsbalans, en
– energiebalans,
b. bestaande uit: een melkmonsterstation, een meetsysteem voor de koe-activiteit en een analyse-eenheid, met uitzondering van de
kosten voor het managementsysteem.
A 2215 [Gewijzigd]
Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk
a. bestemd voor: het op een melkveebedrijf per koe automatisch meten en monitoren van ten minste de volgende
gezondheidsparameters in de melk op basis waarvan de optimale antibiotica- en hormoongift per koe bepaald wordt en waardoor
het gebruik van antibiotica en hormonen op het bedrijf gereduceerd wordt:
– uiergezondheid,
– vruchtbaarheid,
– voedingsbalans, en
– energiebalans,
b. bestaande uit: een melkmonsterstation en een analyse-eenheid, met uitzondering van de kosten voor het managementsysteem.
A 2216
UV-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk
a. bestemd voor: het met UV-licht bestrijden van bacteriën in rauwe (biest-)melk zodat deze melk een veilige voeding wordt voor
kalveren van een melkveehouder, waarbij de vitale voedingsstoffen in de melk worden behouden,
b. bestaande uit: een module met UV-lampen, een reinigingsautomaat, een besturingsautomaat en een melkvat.
33 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
A 2218 [Gewijzigd]
Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
a. bestemd voor: het vergroten van de rantsoenefficiëntie en het verkleinen van de kans op voedingsstoornissen bij herkauwers door:
1. het automatisch en gemengd voeren van ruwvoeders door middel van een mengsysteem dat zich zelfstandig door de stal
voortbeweegt op basis van elektrische energie en waarbij het meest optimale voermoment bepaald wordt door het nog
aanwezige voer bij de betreffende groep dieren automatisch te meten of te berekenen op basis van de hoeveelheid verstrekt
voer, het ingegeven dagrantsoen per dier, het aantal dieren per groep en het voertijdstip, of
2. het meerdere keren per dag automatisch en gemengd voeren van ruwvoeders door middel van een elektrisch aangedreven
voerband die het voer bij de juiste groep dieren lost,
b. bestaande uit:
1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1: een voerkeuken, een voergrijper, een mineraal- en brokdoseerinrichting, een
besturingssysteem, een zelfstandig voortbewegende voerrobot, sensoren voor de routebepaling en al dan niet de volgende
onderdelen: een geleiderail en oplaadstation, en met uitzondering van krachtvoerautomaten en krachtvoerinstallaties, of
2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2: voerbunkers, voerband(en), afschuifploeg voor het lossen van het voer, sensoren en een
besturingssysteem, met uitzondering van krachtvoerautomaten en krachtvoerinstallaties.
B 2219
Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
a. bestemd voor: het afdekken van kuilvoer met een mechanisch op- en afrolbaar permanent dekkleed voorzien van kanalen die met
water gevuld worden om het kuilvoer aan te drukken,
b. bestaande uit: een dekkleed met waterslurven en een afdekmachine.
A 2220 [Gewijzigd]
Duurzame varkensstal
a. bestemd voor: het houden van varkens in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur
8, onderdeel MDV 11 – varkensstallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 11 dat voor de meldingsdatum is afgegeven
door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het
stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens
de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en
aanvullende besluiten,
b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische
systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt
verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.
De investering in een duurzame varkensstal komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking
voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:
Vleesvarkens € 400 per dierplaats
Gespeende biggen € 225 per dierplaats
Guste en dragende zeugen € 1.400 per dierplaats
Kraamzeugen € 3.500 per dierplaats
Dekberen € 3.400 per dierplaats
Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur is beschikbaar op de website www.
maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te
vinden.
34 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
A 2230 [Gewijzigd]
Duurzame pluimveestal
a. bestemd voor: het houden van pluimvee, niet zijnde eenden of kalkoenen, in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat
Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 8, onderdeel MDV 11 – pluimveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV
11 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en
waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar
een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de
bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,
b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische
systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt
verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.
De investering in een duurzame pluimveestal komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking
voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000 :
Opfok legouderdieren en leghennen
0-3 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 18,50 per dierplaats
4-7 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 19,50 per dierplaats
8-11 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 20,50 per dierplaats
12 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 21,50 per dierplaats
Productie legouderdieren en leghennen
0-3 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 23,50 per dierplaats
4-7 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 24,50 per dierplaats
8-9 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 25,50 per dierplaats
10 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 26,50 per dierplaats
Opfok vleeskuikenouderdieren
0-1 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 29,00 per dierplaats
2-3 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 30,50 per dierplaats
4 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 33,00 per dierplaats
Productie vleeskuikenouderdieren
0-1 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 54,00 per dierplaats
2-3 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 56,00 per dierplaats
4 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 58,00 per dierplaats
Vleeskuikens
0-3 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 14,50 per dierplaats
4-6 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 15,50 per dierplaats
7-8 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 16,50 per dierplaats
9 punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat: € 17,50 per dierplaats.
Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur is beschikbaar op de website www.
maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te
vinden.
G 2235 [Gewijzigd]
Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van stof van een pluimveestal zonder stal(ontwerp)certificaat MDV 5, 6, 7, 8, 9,
10 of 11, door toepassing van één of meer technieken die zijn vermeld in de op grond van artikel 66, aanhef en onderdeel c, van
de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 gepubliceerde lijst van emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, voor zover deze
voorziening niet wettelijk verplicht is,
b. bestaande uit: stofemissiereducerende technieken.
Toelichting: De lijst van emissiefactoren staat in de publicatie ‘emissiefactoren fijn stof voor veehouderij’. Deze publicatie is te vinden op
www.rijksoverheid.nl of via internet met zoekterm ‘emissiefactoren fijn stof’.
35 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
A 2290 [Gewijzigd]
Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal
a. bestemd voor: het houden van konijnen, eenden of kalkoenen in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame
Veehouderij en Aquacultuur 8, onderdeel MDV 11 – konijnenstallen of pluimveestallen, onderdeel eenden- of kalkoenenstal, wat
blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 11 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie
hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt
overgelegd dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame
Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,
b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische
systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten
en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een
besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl.
Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.
A 2291 [Gewijzigd]
Duurzame melkgeitenstal
a. bestemd voor: het houden van melkgeiten in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en
Aquacultuur 8, onderdeel MDV 11 – melkgeitenstallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 11 dat voor de meldingsdatum
is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na
afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt
overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria,
beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,
b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische
systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten
en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een
besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur is beschikbaar op de website www.
maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te
vinden.
B 2299
Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
a. bestemd voor: het ondergronds koelen van kadavers waarbij de kadaverkoelplaats:
– door middel van een natuurlijk koudemiddel wordt gekoeld, en
– vloeistofdicht is uitgevoerd, wat wordt aangetoond door middel van een certificaat,
b. bestaande uit: een ondergrondse vloeistofdichte kadaverkoelplaats met natuurlijk koudemiddel.
36 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
2.3 Landbouwapparatuur
A 2310 [Gewijzigd]
Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht
a. bestemd voor: het in de open lucht in teeltgoten telen van gewassen:
– die normaliter in de volle grond geteeld worden,
– waarbij nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen niet uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater, en
– waarbij het drainwater wordt opgevangen en hergebruikt,
b. bestaande uit: een teeltsysteem en een water- en mestgiftsysteem, met uitzondering van een regen- of drainwateropvang en een
waterrecirculatiesysteem.
Toelichting: Onder bedrijfsmiddel A 2310 komen alleen teeltsystemen in de open lucht in aanmerking. Teeltsystemen onder glas komen
niet in aanmerking.
B 2311
Productieapparatuur voor zilte teelt
a. bestemd voor: het telen van zilte gewassen zonder dat gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen en andere
chemische toevoegingen, en waarbij de zilte teelt is toegestaan volgens de op de meldingsdatum geldende milieuvergunning
of omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht,
b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor de teelt van zilte gewassen.
B 2315
Teeltsysteem voor bladgewassen op water
a. bestemd voor: het telen van bladgewassen, niet zijnde witlof, in een teeltsysteem waarbij:
– de gewassen op water worden geteeld,
– voor de teelt uitsluitend gebruik wordt gemaakt van zonlicht of LED-verlichting,
– geen (pot)grond wordt gebruikt, en
– het gebruikte water wordt gerecirculeerd,
b. bestaande uit: een teeltsysteem met bijbehorende teelttechnische voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen:
LED-verlichting, waterrecirculatiesysteem, klimaattechnische voorzieningen, kas en gebouwen.
A 2316 [Gewijzigd]
Milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in een gebouw volgens Milieukeur
a. bestemd voor: het milieuvriendelijk produceren van gewassen of producten in een gebouw niet zijnde een kas, waarvan is
vastgesteld dat de productie voldoet aan de eisen van Milieukeur Plantaardige producten uit de bedekte teelt, wat blijkt uit een
certificaat Milieukeur dat binnen drie jaar na de aanmeldingsbevestiging is afgegeven door de daartoe bevoegde instantie en waarbij
de aanmeldingsbevestiging voor Milieukeur binnen drie maanden na de meldingsdatum is afgegeven,
b. bestaande uit: teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen: het gebouw,
assimilatiebelichting, cyclische belichting, voorzieningen voor het opslaan of produceren van CO2, elektriciteit of warmte, kosten
voor grond en kosten voor sloop.
Toelichting: Informatie over Milieukeur Plantaardige producten is beschikbaar op de website www.milieukeur.nl.
37 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2319 [Gewijzigd]
Kweeksysteem van insecten
a. bestemd voor: het kweken van insecten ter vervanging van eiwitten voor humane voeding, ter vervanging van eiwitten voor
diervoer of voor toepassing in farmaceutica, waarbij de kweek van de insecten en het voedsel voor de insecten, dat niet bestaat uit
(bestanddelen van) vis, wettelijk zijn toegestaan,
b. bestaande uit: een kweeksysteem van insecten, met uitzondering van gebouwen.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Bij dit bedrijfsmiddel gelden twee belangrijke eisen. De kweek van de insectensoort moet wettelijk zijn toegestaan.
Daarnaast moet het voedsel waarop de insecten worden gekweekt ook wettelijk zijn toegestaan. Kweek van insecten op voedsel dat
(deels) bestaat uit vis komt niet in aanmerking vanwege het niet-duurzame karakter van dit voedsel.
Dit bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld een kwekerij van insecten voor humane voedingsproducten, diervoer of farmaceutica betreffen.
Onder het kweken van insecten wordt ook de opfok van insecten verstaan. Zowel ‘breeding’ als ‘rearing’ van insecten komt in
aanmerking. Zie bedrijfsmiddel F 2613 voor apparatuur voor de verwerking van insecten tot producten.
D 2320
GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
a. bestemd voor: het doen van lokale plantenziektenkundig relevante waarnemingen van klimatologische aard op een land- of
tuinbouwbedrijf,
b. bestaande uit: een GPS-nauwkeurig meetsysteem, temperatuursensoren en al dan niet de volgende onderdelen: lichtsensoren, een
elektronische verwerkings- en registratie-installatie, een sturingsinstallatie en plantsensoren.
A 2321 [Gewijzigd]
Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met doponafhankelijke
aansturing
a. bestemd voor: het zodanig toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen aan landbouwgewassen dat rekening
wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in het gewas aanwezige onkruiddruk of ziektedruk,
waarbij:
– de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een GPS/GIS-systeem worden vastgelegd,
– vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens (taakkaarten) de optimale hoeveelheid door een regeleenheid wordt bepaald,
– de spuitinstallatie door een regeleenheid op basis van taakkaarten per dop onafhankelijk het middel aan het gewas toedient,
b. bestaande uit: een spuitmachine, een GPS/GIS-systeem, een regeleenheid voor optimale dosering, een autopilot systeem, een
automatisch sectie-afsluitingssysteem met GPS/GIS-koppeling, een aanpassings- of stuursysteem voor de spuitinstallatie en al dan
niet de volgende onderdelen: meetapparatuur met GPS/GIS-koppeling, een ISObus 11783-systeem, een plantherkenningssysteem en
onkruidsensoren.
B 2322 [Gewijzigd]
Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen
a. bestemd voor: het zodanig toedienen van meststoffen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door
meting van de in de grond aanwezige voorraad meststoffen, waarbij:
– de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een GPS/GIS-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter
worden vastgelegd,
– vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens (taakkaarten) de optimale hoeveelheid door een regeleenheid wordt bepaald,
– in geval van een mestinjectie-machine of zodenbemester door een regeleenheid op basis van taakkaarten per sectie of per dop
onafhankelijk het middel of de mest aan het gewas wordt toegediend,
– in geval van vaste mest- of organische stofstrooiers door een regeleenheid op basis van taakkaarten gebaseerd op bodemscans
of grondmonsters plaatsspecifiek meer of minder mest wordt toegediend aan het gewas,
b. bestaande uit: bemestingsapparatuur, meetapparatuur met GPS/GIS-koppeling, een GPS/GIS-systeem, een regeleenheid voor
optimale dosering, een autopilot systeem en al dan niet de volgende onderdelen: sensoren, een plantherkenningssysteem, een
ISObus 11783-systeem, een automatisch sectieafsluitingssysteem met GPS/GIS-koppeling, een sneltester voor stikstof en een NIRsensor
in de mesttank, en met uitzondering van granulaatstrooiers, kunstmeststrooiers en overige bemestingseenheden op zaai-,
poot- en plantmachines.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 2321 voor plaatsspecifieke spuitmachines met doponafhankelijke aansturing.
38 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
D 2323
Monitoringssysteem voor plantactiviteit
a. bestemd voor: het systematisch waarnemen van plantactiviteit bij een land- of tuinbouwbedrijf, waarop direct gestuurd wordt door
de procescomputer bij het toedienen van water, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen,
b. bestaande uit: een plantactiviteitssensor, een elektronisch verwerkings- en registratiesysteem en al dan niet de volgende
onderdelen: plantsensoren, een infraroodcamera voor meting van de gewastemperatuur en een fotosynthesemeter, met
uitzondering van de volgende onderdelen: procescomputer en apparatuur voor het toedienen van water, meststoffen of
gewasbeschermingsmiddelen.
B 2324
Plaatsspecifieke spuitmachine voor de vollegrondteelt
a. bestemd voor: het, ter voorkoming van ziekten in teelten in de volle grond, plaatsspecifiek bestrijden en voorkomen van
onkruidgroei of het plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddel aan de plant, waarbij sensoren detecteren waar de
plant of het onkruid staat, waarop de spuitdoppen worden aangestuurd en waardoor alleen middel wordt toegediend waar het
onkruid of de plant staat,
b. bestaande uit: een spuitmachine, sensoren, spuitdoppen, een computer, een regeleenheid en een sensorbesturing van de
spuitboom.
Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.
B 2326
Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen
a. bestemd voor: het meten van de grootte van landbouwgewassen op basis van gewasreflectie met een (nabij-)infrarood sensor
op basis waarvan de hoeveelheid toe te dienen meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen of loofdodingsmiddelen direct wordt
bepaald en toegediend met een regeleenheid,
b. bestaande uit: een gewassensor, een montageset, een bedieningspaneel, een regeleenheid, softwaremodules, aansluitkabels, een
GPS/GIS-systeem en al dan niet een sneltester voor stikstof, met uitzondering van apparatuur voor het toedienen van meststoffen,
gewasbeschermingsmiddelen of loofdodingsmiddelen.
B 2330 [Gewijzigd]
Boomgaardspuitmachine
a. bestemd voor: het in horizontale richting bespuiten van boomgaarden met een spuitmachine die het gewasbeschermingsmiddel
in de vorm van grote druppels het gewas inblaast, waarbij een toegepast GPS/GIS-systeem een afwijking van ten hoogste 10
centimeter heeft, en die,
1. door middel van een laserscanner nauwkeurig de spuitplek bepaalt, of
2. ten minste 95% driftreductie realiseert,
b. bestaande uit: een spuitmachine en al dan niet de volgende onderdelen: een GPS/GIS-systeem, sensoren en een laserscanner.
A 2336
UV-gewasbeschermingsinstallatie
a. bestemd voor: het doden van plantpathogenen in grasvelden of land- en tuinbouwgewassen door behandeling met UV-licht, ter
beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen,
b. bestaande uit: een zelfrijdende, hangende of getrokken gewasbeschermingsinstallatie, UV-lampen, voeding en meet- en
regelapparatuur, met uitzondering van het trekkend voertuig of de rail.
39 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
E 2337 [Gewijzigd]
Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw
a. bestemd voor: het zodanig toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen aan landbouwgewassen met een systeem
dat de drift van de toegediende middelen aantoonbaar met ten minste 95% reduceert ten opzichte van een spuitmachine zonder
driftbeperkende voorzieningen,
b. bestaande uit: een spuitmachine met een driftbeperkend systeem.
B 2338 [Nieuw]
Voorziening of apparatuur voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt of glastuinbouw
(aanpassen bestaande situatie)
a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ten opzichte van de bestaande situatie door een
voorziening of apparatuur, niet zijnde apparatuur waarmee het gewasbeschermingsmiddel wordt toegediend, waarbij aangetoond
wordt dat de betreffende voorziening of apparatuur het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daadwerkelijk vermindert,
b. bestaande uit: een voorziening of apparatuur voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen D 2131 en B 2330 voor luisdicht insectengaas en boomgaardspuitmachines.
E 2339
Hagelnetten voor de fruitteelt
a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik en de verspreiding van chemische middelen in de fruitteelt en het voorkomen van
hagelschade aan fruit door toepassing van hagelnetten,
b. bestaande uit: hagelnetten en een ondersteuningsconstructie voor de hagelnetten.
Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.
F 2340 [Gewijzigd]
Omgekeerde of peilgestuurde drainage
a. bestemd voor: het via drainage reguleren van het grondwaterpeil van één of meerdere landbouwpercelen, waarbij er sprake is van
omgekeerde drainage of het drainagesysteem is aangesloten op een verzamelput met verstelbare overstort of een sloot met een
regelbare stuw, waardoor verdroging, te natte landbouwgrond en afspoeling van meststoffen wordt voorkomen,
b. bestaande uit: een drainagesysteem onder het perceel, een verzameldrain, een verzamelput met verstelbare overstort of een
regelbare stuw en al dan niet een meetsysteem voor het meten van het grondwaterpeil.
A 2341
Voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij
a. bestemd voor: het tegengaan van verontreinigingen door erfafspoelwater bij een veehouderij door ten minste één van de volgende
maatregelen:
1. een opvangput zonder overstort voor perssappen bij kuilvoerplaatsen waarbij geen ongezuiverde lozing op het
oppervlaktewater plaatsvindt,
2. een overkapping van een voeropslag of een vaste mestopslag,
3. compartimentering van het erf, waardoor een volledige scheiding tussen afvalwater en schoon hemelwater wordt bereikt,
4. een voorziening voor gescheiden wateropvang (schoon hemelwater en afvalwater), of
5. een veegmachine met opvangbak en een veegbreedte van ten minste 120 centimeter, voor het bezemschoon maken van het erf,
b. bestaande uit: een opvangput of een overkapping voor een voeropslag of vaste mestopslag of (her)inrichting van het erf of een
veegmachine met opvangbak, met uitzondering van vloeren van mest- en voederopslagen en vervanging van erfverharding.
F 2345 [Gewijzigd]
Biologische waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-,
vollegronds- of bedekte teelt
a. bestemd voor: het tegengaan van de emissie van verontreinigingen via lozingen naar de omgeving door het biologisch zuiveren
van dit afvalwater, waarbij de toegepaste zuiveringsinstallatie gewasbeschermingsmiddelen verwijdert met een rendement van ten
minste 95%,
b. bestaande uit: een opvangvoorziening, een biologische waterzuiveringsinstallatie (al dan niet in combinatie met een
waterbufferende teeltvloer in geval van buitenteelt), een buffervat en al dan niet een helofytenfilter.
Toelichting: Onder bedekte teelt wordt ook glastuinbouw verstaan.
40 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2346 [Gewijzigd]
Voorziening ter voorkoming van emissies uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte
teelt naar het oppervlaktewater
a. bestemd voor: het tegengaan van de emissie van ontsmettings- of gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater door:
1. het opvangen of recyclen van het verontreinigde water en vervolgens dit verontreinigde water afvoeren naar een afvalverwerker,
of
2. het ter plaatse zuiveren met een zuiveringsinstallatie die gewasbeschermingsmiddelen verwijdert met een rendement van ten
minste 95%,
b. bestaande uit:
1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1: een opvangvoorziening en apparatuur ter voorkoming van emissie van
verontreinigingen, of
2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2: een opvangvoorziening en een waterzuiveringsinstallatie (al dan niet in combinatie
met een waterbufferende teeltvloer in geval van buitenteelt) en met uitzondering van een waterbufferende teeltvloer voor de
bedekte teelt.
Toelichting: Onder bedekte teelt wordt ook glastuinbouw verstaan.
B 2347 [Nieuw]
Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen
a. bestemd voor: het bewaren van bloembollen bij de opslag, het transport of het ontsmetten van de bloembollen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van kuubkisten vervaardigt van materialen die aantoonbaar geen vocht opnemen, wat direct een besparing aan
chemische middelen oplevert,
b. bestaande uit: kuubkisten voor bloembollen gemaakt van materiaal dat geen vocht opneemt.
Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 350 per kuubkist
worden ten minste 8 kuubkisten tegelijk aangeschaft en gemeld.
A 2349 [Gewijzigd]
Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt
a. bestemd voor: het voorkomen van het ontstaan van restvloeistof in de spuittank bij het toedienen van
gewasbeschermingsmiddelen of vloeibare meststoffen aan gewassen in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of
vollegrondsteelt, door een systeem waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas
in de spuitleiding vermengd worden,
b. bestaande uit: een spuitmachine met een selectieve doseringseenheid.
A 2350 [Gewijzigd]
Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS/GIS-systeem
a. bestemd voor: het mechanisch bestrijden van onkruid tussen de rijen van het gewas met behulp van een GPS/GIS-systeem met een
afwijking van ten hoogste 10 centimeter,
b. bestaande uit: een mechanische onkruidbestrijdingmachine, GPS/GIS-systeem en al dan niet de volgende onderdelen:
onkruidsensoren, een plantherkenningssysteem, een autopilotsysteem en een klaverdoorzaaimodule.
A 2351
Intrarijwieder
a. bestemd voor: het mechanisch of pneumatisch bestrijden van onkruid zowel tussen als in de rijen van het gewas,
b. bestaande uit: een intrarijwieder met een mechanisch of pneumatisch onkruidbestrijdingssysteem en al dan niet de volgende
onderdelen: onkruidsensoren en een plantherkenningssysteem.
B 2352 [Gewijzigd]
Mechanische onkruidknipper
a. bestemd voor: het doorsnijden van de dikkere stengels van onkruid met een machine voorzien van kam- en kniptechniek, waarbij
het geteelde gewas niet wordt beschadigd en de onkruiddruk in akkerbouwgewassen of grasland wordt verminderd,
b. bestaande uit: een mechanische onkruidknipper met een vingerbalk, messen en een bezem.
41 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
A 2353 [Nieuw]
Precisie zaaimachine voor sojateelt
a. bestemd voor: het zaaien van sojazaden met een precisie zaaimachine zodat er een optimale verdeling van de zaden per vierkante
meter plaatsvindt en waarbij het GPS/GIS-systeem een afwijking heeft van ten hoogste 10 centimeter,
b. bestaande uit: een precisie zaaimachine, een GPS/ GIS-systeem en een bedieningsterminal.
B 2354 [Nieuw]
Machine voor het oogsten van sojabonen
a. bestemd voor: het oogsten van sojabonen met een machine waarbij:
– de oogstmachine is uitgerust met een flexibel maaibord dat speciaal geschikt is voor sojateelt en waarbij de bonen laag bij de
grond worden geoogst,
– het hydraulisch systeem af-fabriek gevuld is met bio-olie, waarbij voor bio-olie voor land- en bosbouwmachines naast
Europees Ecolabel volgens Besluit 2011/381/EU van de commissie van 24 juni 2011 tot vaststelling van de EU-milieukeur aan
smeermiddelen (PbEU 2011, L169) ook een Blauer Engel-certificaat volgens RAL-UZ 178 voldoet, en
– in geval van een getrokken machine het hydraulisch systeem bestemd is voor aandrijving van de machine,
b. bestaande uit: een oogstmachine met een flexibel maaibord.
E 2359
Potafdekinstallatie
a. bestemd voor: het in de boom-, vaste planten- of sierteelt tegengaan van de groei van onkruid in de potten, door het machinaal
strooien van een afdeklaag bestaande uit los organisch materiaal op de bovenzijde van het substraat,
b. bestaande uit: een elevator, een doseersysteem, transportbanden en een trilsysteem.
A 2360 [Gewijzigd]
Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij
a. bestemd voor: het gelijktijdig met het zaaien, poten, planten, frezen, schoffelen of aanaarden per rij gedoseerd toedienen van
vloeibare kunstmest of de vloeibare fractie die rest na de verwerking van dierlijke meststoffen, in de grond vlakbij het zaad, de
knol of het plantje, waarbij er plaatsspecifiek meer of minder mest wordt gegeven met behulp van een GPS/GIS-systeem met een
afwijking van ten hoogste 10 centimeter,
b. bestaande uit: een geheel van een tank voor vloeibare meststoffen, een regeleenheid om vloeistof te sturen en doseren, een
schoonwatertank, een verdeelset, doseerslangen, een aangepaste injectiekouter of -tand, een GPS/GIS-systeem, GPS/GIS-gestuurde
afsluitkleppen, opbouw op een plant-, poot- of zaaimachine en een slangenpompset of een membraan-, een centrifugaal- of
een tandwielpomp, en met uitzondering van de volgende onderdelen: de plant-, poot- of zaaimachine, granulaatstrooiers,
sleepslangdoseersystemen, sleepslang- en zodenbemesters.
D 2361
Fertigatiesysteem
a. bestemd voor: het gereguleerd doseren van water en meststoffen, al dan niet in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen, aan
gewassen in de vollegrondteelt, niet zijnde glastuinbouw, ter voorkoming van uitspoeling,
b. bestaande uit: vochtmeetapparatuur, een regeleenheid, een waterafgiftesysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een
lichtmeter en apparatuur voor het bepalen van het mineralengehalte.
42 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
2.4 Aquacultuur
F 2400
Polycultuurkwekerij voor aquatische producten
a. bestemd voor: het kweken van twee of meer aquatische productgroepen (planten, vissen, weekdieren, schaaldieren, schelpdieren,
insecten, ringwormen en overige lagere diersoorten) waarbij:
– ten minste één van de gekweekte productgroepen als voedsel dient voor een andere productgroep,
– dierlijke producten worden verkregen van gekweekte ouderdieren,
– er geen sprake is van kweken in open water,
– het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,
– de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en
– het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,
b. bestaande uit: een kweeksysteem, een real-time monitoringsysteem voor waterkwaliteit, en al dan niet de volgende onderdelen:
waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2114 voor een Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij.
F 2410 [Gewijzigd]
Duurzame viskwekerij
a. bestemd voor: het kweken van vis in een viskwekerij, die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 8,
onderdeel MDA 8 – viskwekerijen, wat blijkt uit een (ontwerp)certificaat MDA 8 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een
door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het voorlopige
certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens
de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en
aanvullende besluiten,
b. bestaande uit: een viskwekerij en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur is beschikbaar op de website www.
maatlatduurzameaquacultuur.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te
vinden.
F 2411 [Gewijzigd]
Duurzame pootviskwekerij
a. bestemd voor: het opkweken van pootvis in een viskwekerij, waarbij:
– de pootvis verkregen wordt van gekweekte ouderdieren,
– er geen sprake is van opkweken in open water,
– het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,
– de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en
– het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,
b. bestaande uit: een pootviskwekerij, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, waterzuiveringsapparatuur, al dan niet een
voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
43 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2420 [Gewijzigd]
Schaal- en schelpdierbroedinstallatie
a. bestemd voor: het broeden en opkweken van schaal- en schelpdieren uit ouderdieren, waarbij:
– er geen sprake is van broeden en opkweken in open water,
– het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,
– de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en
– het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,
b. bestaande uit: een broedinstallatie, een kweeksysteem, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, al dan niet de volgende
onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor
het personeel.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
F 2421 [Gewijzigd]
Schaal- of schelpdierkwekerij
a. bestemd voor: het kweken van schelp- of schaaldieren, waarbij:
– de juveniele schelp- of schaaldieren worden verkregen van gekweekte ouderdieren,
– er geen sprake is van broeden en opkweken in open water,
– het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,
– de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en
– het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,
b. bestaande uit: een kweeksysteem, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, al dan niet de volgende onderdelen:
waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
F 2430
Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren
a. bestemd voor: het produceren van algen, kroos of (zee)wieren, waarbij de geproduceerde algen, kroos of (zee)wieren worden
ingezet als grondstof voor het kweken van vis, schaal- of schelpdieren of het produceren van hoogwaardige grondstoffen voor
onder meer bestrijdingsmiddelen, voedingsmiddelen, cosmetica of farmaceutica, en waarbij het restproduct al dan niet een
energietoepassing krijgt,
b. bestaande uit: een productiesysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een behandelingseenheid voor recirculatie of
hergebruik van de voedingsoplossing, een oogstsysteem en apparatuur voor verwerking tot grondstof.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
2.5 Visserij
F 2510
Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten
a. bestemd voor: het ter vermijding van bijvangst verdrijven van walvisachtigen door aan visnetten bevestigde apparatuur die
ultrasoon geluid produceert met een variabele pulssnelheid, voor zover die visnetten niet genoemd zijn in bijlage I van Verordening
(EG) nr. 812/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de bijvangsten van walvisachtigen bij
de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98 (PbEU 2004, L150/13),
b. bestaande uit: akoestische afschrikkingsapparatuur.
44 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2511
Boomkor-vervangende visinstallatie op een bestaand visserijschip
a. bestemd voor: het verminderen van bijvangst en schade aan de bodem door het volledig vervangen van boomkorvistuig en
-installaties door een alternatieve visinstallatie op een bestaand visserijschip, waarbij uit de op de meldingsdatum geldende
vismachtiging die de Minister van Economische Zaken voor het schip heeft afgegeven, blijkt dat niet meer met boomkor wordt
gevist,
b. bestaande uit: (aanpassing van de) visinstallatie en het verwijderen van de boomkorinstallatie, met uitzondering van
pulskorvisinstallaties en hydrorig-vleugelinstallaties.
Toelichting: Voor pulskorvisinstallaties en hydrorig-vleugelinstallaties zie de bedrijfsmiddelen 221222 en 340000 van de energieinvesteringsaftrek.
F 2515
Overlevingsbak of -bun met verbeterde terugvoer voor bijvangst in de visserij
a. bestemd voor: het ter verhoging van de overlevingskans van bijvangst in de visserij, opvangen en automatisch sorteren van de
bijvangst in een overlevingsbak of -bun met een terugvoermogelijkheid voor onbedoelde vangsten die wettelijk teruggezet moeten
of mogen worden door een diep in het water stekende buis, en waarbij:
– de dode bijvangst op het schip wordt opgeslagen,
– de werking van het systeem is aangetoond door een relevante en erkende onderzoeksorganisatie, en
– de overlevingsbak of -bun niet wettelijk verplicht is,
b. bestaande uit: een opvangbak of -bun met sorteervoorziening, een terugvoersysteem en al dan niet een opslagtank voor dode
bijvangst.
A 2520 [Gewijzigd]
Roestvast stalen dipkoeltank voor schaaldieren op een visserijschip
a. bestemd voor: het aan boord van een visserijschip conserveren van schaaldieren door een vast opgesteld, luchtdicht afsluitbaar
roestvast stalen vat, waarin SC-20 als conserveringsmiddel wordt gebruikt, ter vervanging van dipkoeling met natriumbisulfiet of
een derivaat daarvan,
b. bestaande uit: luchtdicht afsluitbaar roestvast stalen vat.
F 2590
Balenpers voor plastic afval op zeeschepen
a. bestemd voor: het minimaliseren van plastic afvalopslag op zeegaande (visserij)schepen varend onder Nederlandse vlag, met een
vast aan boord opgestelde balenpers, waarbij het plastic afval ter verwerking afgegeven wordt aan een havenontvangstinstallatie,
b. bestaande uit: een balenpers en al dan niet geïntegreerde zonnecellen voor de energievoorziening.
Toelichting: Dit bedrijfsmiddel is onderdeel van de Green Deal ‘Visserij voor een Schone Zee’ en de Green Deal ‘Scheepsafvalketen’.
2.6 Verwerkingsapparatuur voor agrarische producten
F 2600 [Gewijzigd]
Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)
a. bestemd voor: het op of in de nabijheid van het land waar de landbouwgewassen voor het proces zijn geteeld, uitvoeren
van processtappen in de verwerking van het gewas waarvan het gangbaar is dat die processtappen centraal en fabrieksmatig
plaatsvinden met als doel kringlopen te verkleinen en daarmee nutriënten op het land te houden en afval bij de fabriek te vermijden,
b. bestaande uit: verwerkingsapparatuur en -voorzieningen voor lokale verwerking, en met uitzondering van de volgende
onderdelen: apparatuur en voorzieningen voor het transporteren, sorteren, verpakken, schoonmaken en opslaan van primaire
landbouwproducten, gebouwen en mobiele machines.
Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld kleinschalige en lokale fermentatie-apparatuur, als het gangbaar is om dat
fabrieksmatig en centraal te doen.
45 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2610
Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers
a. bestemd voor: het vervaardigen van vleesvervangers op basis van plantaardige grondstoffen of (grondstoffen uit) schimmels,
b. bestaande uit: productieapparatuur voor vleesvervangers.
F 2612
Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis
a. bestemd voor: het verdoven, slachten en verwerken van gekweekte vis, waarbij:
– de verwerking plaatsvindt binnen 25 kilometer van de kwekerij,
– het bedrijf waar de vis wordt bedwelmd en gedood, apparatuur heeft die de vis binnen één seconde bedwelmt en vervolgens
doodt zonder dat de vis bijkomt, en
– op de transportwagen voor aan- en afvoer van levende vis, apparatuur aanwezig is die tijdens transport het zuurstofniveau meet
en aanpast waardoor het zuurstofgehalte ten hoogste 110% bedraagt en meetapparatuur voor de waterkwaliteit aanwezig is die
ten minste de watertemperatuur meet en de mogelijkheid biedt dit tijdens transport automatisch bij te sturen,
b. bestaande uit: verdovings- en slachtapparatuur, verwerkingsapparatuur en -voorzieningen en meetapparatuur en voorzieningen
ter beheersing van de waterkwaliteit tijdens transport, met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur en voorzieningen
voor het sorteren, verpakken en opslaan van vis, schaal-of schelpdieren, gebouwen en mobiele machines.
Toelichting: Bovengenoemde eisen voor transport, verdoving en doding zijn gebaseerd op het certificatieschema Maatlat
Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 8, onder punten 1a, 3, 4 en 5. Het certificatieschema is beschikbaar op de website www.
maatlatduurzameaquacultuur.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te
vinden.
F 2613
Verwerkingsapparatuur van insecten
a. bestemd voor: het verwerken van insecten tot een product dat wettelijk is toegestaan,
b. bestaande uit: verwerkings- of voorbewerkingsapparatuur van insecten, met uitzondering van gebouwen.
Toelichting: Verwerkingsapparatuur van insecten kan betrekking hebben op het scheiden van insecten in verschillende fracties, zoals
vetten en eiwitten. Ook apparatuur voor het verwerken van insecten tot voer- of voedingsproducten kan in aanmerking komen. Zie
bedrijfsmiddel F 2319 voor kweeksystemen van insecten.
B 2615 [Gewijzigd]
Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien
a. bestemd voor: het met een camerasysteem automatisch sorteren van aardappelen of uien zodat er qua vorm, maat en kwaliteit,
uniforme partijen worden verkregen waardoor uitval nagenoeg voorkomen wordt, en waarbij:
1. sortering van aardappelen op ten minste diameter, vierkantsmaat, knolvorm, beschadigingen, groeiafwijkingen en ziekten
plaatsvindt, of
2. sortering van uien op ten minste gewicht, diameter, kleur, externe en interne kwaliteit plaatsvindt,
b. bestaande uit:
1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1: in-, door- en uitvoerbanden, een verenkelings- en rotatiesysteem met trillende
axiaalrollen, een kleuren- en infraroodcamera, een LED-belichtingssysteem, een besturingscomputer met classificatieen
sorteersoftware en een persluchtsysteem waarmee aardappelen bij de juiste sorteeruitgang worden geblazen en
sorteeruitgangen, of
2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2: in-, door- en uitvoerbanden of rollensets, een verenkelaar, een cupsorteerder met
alle controle-units met NIR-technologie, cameraboxen en lasers, een weegunit, persluchtvoorzieningen, kistenvullers en een
volautomatische wasstation voor het reinigen van de machine.
46 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2620 [Gewijzigd]
Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen
a. bestemd voor: het onder een druk van 400 tot 600 MPa pasteuriseren van verse levensmiddelen waardoor de houdbaarheid
verlengd wordt en waarbij de verse levensmiddelen niet worden verhit,
b. bestaande uit: een hogedrukvat, een juk, een systeem om het vat op druk te brengen, een systeem voor het laden en lossen en een
regeleenheid.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Deze conserveringstechniek wordt ook High Pressure Processing (HPP) genoemd. Installaties die levensmiddelen
pasteuriseren door middel van verhitting, voldoen niet aan de eisen gesteld in bedrijfsmiddel F 2620.
A 2621 [Gewijzigd]
Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling
a. bestemd voor: het uitsluitend met water bestrijden van vruchtrot bij hardfruit, zonder gebruik te maken van chemische
toevoegingen, door het fruit voor bewaring in aanraking te brengen met heet water met een temperatuur van ten minste 40°C,
b. bestaande uit: een watertank, een verwarmingselement en regelapparatuur.
A 2630
Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit
a. bestemd voor: het verpakken van groenten of fruit, waarbij per productsoort de gasbarrière-eigenschappen van de gebruikte plastic
folie real time tijdens het verpakken kan worden ingesteld door gaatjes in de folie te schieten met een laser, waarbij het aantal en de
grootte van de gaatjes wordt bepaald na meting van de actuele respiratie van het te verpakken product,
b. bestaande uit: een laserperforatiesysteem en een respiratiemeter, met uitzondering van de overige onderdelen van de
verpakkingslijn.
F 2650 [Gewijzigd]
Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
a. bestemd voor het behandelen van dierlijke mest, waarbij de fosfaat- of stikstofstroom uit de mest wordt gescheiden en nuttig
wordt toegepast door een installatie die is toegestaan door het bevoegd gezag en die:
1. het stikstofhoudend concentraat verwerkt tot een vloeibare stikstofmeststof met een gehalte aan stikstof van meer dan 15%, of
2. het fosfaathoudend concentraat behandeld door:
– pyrolyse,
– toepassing van ongebluste kalk, of
– het doen neerslaan van struvietkristallen, en
waarbij een bij punt 1 of punt 2 ontstane waterige fractie hergebruikt wordt of loosbaar op het oppervlakte water of riool is,
b. bestaande uit: een terugwinningsinstallatie, met uitzondering van de volgende onderdelen: mestvergistingsinstallatie,
hygiëniseerinstallatie, droogband, validatie-installatie, composteerinstallatie, verbrandingsinstallatie en gebouwen.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
A 2651
Algen-, wieren- of kroossysteem voor mestverwerking
a. bestemd voor: het verwerken van dierlijke mest door biologische afbraak door algen, wieren of eendenkroos, waarbij de algen,
wieren of het kroos geoogst worden,
b. bestaande uit: een vloeistofdicht bassin, een schoepenrad of pomp, een continu meetsysteem, oogstapparatuur en al dan niet
voorscheidingsapparatuur.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
47 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 2659
Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor
a. bestemd voor: het vergisten van dierlijke mest, waarbij:
– de dunne fractie van het digestaat als voeding dient voor de algen-, kroos- of wierenreactor,
– de geproduceerde algen, kroos of wieren worden ingezet als (groene grondstof voor) veevoer, biobrandstof of voor
hoogwaardigere toepassingen, en
– het restproduct al dan niet een energietoepassing krijgt,
b. bestaande uit: een mestvergister, een productiesysteem voor algen, kroos of wieren en al dan niet de volgende onderdelen:
voorbewerkingsapparatuur, een mestraffinagesysteem, een behandelingseenheid voor recirculatie of hergebruik van
de voedingsoplossing, een oogstsysteem, apparatuur voor verwerking tot grondstof, een gasmotor, een generator en
biogasopwerkingsapparatuur.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
A 2690
Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
a. bestemd voor: het desinfecteren van lucht, een gesloten (opslag)ruimte of een product door oxidatie met ozon, waardoor het
gebruik van chemicaliën aantoonbaar wordt verminderd of vermeden,
b. bestaande uit: een oxidatie-installatie, een ozongenerator en al dan niet de volgende onderdelen: doseer- of injectieapparatuur,
een restozonabsorber of -vernietiger, een besturingssysteem en meet- en regelapparatuur.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel B 1545 voor een oxidatiereactor voor waterreiniging of legionellabestrijding.
48 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Milieulijst 2017
3. Mobiliteit
3.1 Wegvervoer
F 3108 [Nieuw]
Elektrische bus
a. bestemd voor: het vervoeren van personen met een bus, die:
– behoort tot de Europese voertuigcategorie M2 of M3, en
– voor de aandrijving voorzien is van een elektromotor, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door
één of meer lithiumhoudende accu’s en daarnaast remenergie wordt gebruikt voor de aandrijving,
b. bestaande uit: een bus en al dan niet de volgende onderdelen: een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel en een
oplaadstation.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 200.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
F 3109 [Gewijzigd]
Waterstofpersonenauto
a. bestemd voor: het vervoer van personen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen met een gekentekende auto met als
hoofdmotor voor de aandrijving een brandstofcel met waterstof als brandstof en die een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per
kilometer,
b. bestaande uit: een brandstofcelaangedreven personenauto.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan RVO is gebleken dat deze
voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.
Stille, schone en zuinige
transportmiddelen,
mobiele werktuigen,
distributie van
alternatieve brandstoffen,
transportpreventie
49 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
G 3110 [Gewijzigd]
Elektrisch aangedreven voertuig
a. bestemd voor: uitsluitend elektrisch vervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een voertuig, dat is
voorzien van een lithiumhoudende accu voor de opslag van energie voor de aandrijving, niet zijnde een fiets, bromfiets, snorfiets,
quad, gehandicaptenvoertuig, brandstofcelaangedreven voertuig, bestelauto, vrachtwagen, bus, tram, metro, vorkheftruck of
andere niet voor transport over de openbare weg bestemde mobiele machines, en voldoet aan de eis:
1. voor een voertuig met kenteken een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer, of
2. voor een voertuig zonder kenteken een actieradius van ten minste 50 kilometer op een volle accu,
b. bestaande uit: een uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig en al dan niet de volgende onderdelen: een vast aan het voertuig
verbonden zonnepaneel en een oplaadstation.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel D 3111 voor plugin-hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 en ten hoogste 30 gram
per kilometer. Zie de bedrijfsmiddelen F 3109 en F 3116 voor waterstofpersonenauto’s en elektrisch aangedreven vrachtwagens. Zie
bedrijfsmiddel F 3720 voor oplaadpalen voor eigen gebruik.
Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan RVO is gebleken dat deze voldoen aan de
onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.
D 3111 [Gewijzigd]
Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 0 – 30 gram CO2 per kilometer)
a. bestemd voor: het vervoer van personen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een gekentekende
personenauto, die is voorzien van een elektrische aandrijving, een verbrandingsmotor zonder compressieontsteking en een
lithiumhoudende accu voor de opslag van energie voor de aandrijving, niet zijnde een dieselauto, en die een CO2-uitstoot heeft van
meer dan 0 en ten hoogste 30 gram CO2 per kilometer,
b. bestaande uit: een personenauto en al dan niet een oplaadstation.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 35.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.
Toelichting: Dieselauto’s voldoen niet aan de omschrijving van bedrijfsmiddel D 3111. Zie de bedrijfsmiddelen F 3109 en G 3110 voor
auto’s waarvan de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is.
Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan RVO is gebleken dat deze voldoen aan de
onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.
E 3113 [Gewijzigd]
Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer
a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over de openbare weg met een voertuig met een aardgasmotor als
hoofdmotor, waarvoor in het kentekenregister de vermelding van de Europese voertuigcategorie N1 (bestelauto) dan wel de
vermelding ‘taxi’ is opgenomen, en waarbij onder aardgas ook wordt verstaan: biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is
opgewerkt,
b. bestaande uit: een door een aardgasmotor aangedreven voertuig.
Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.
Toelichting: Personenauto’s met een aardgasmotor voldoen niet aan de omschrijving van bedrijfsmiddel E 3113. Zie bedrijfsmiddel A
3117 voor een bakwagenchassis of trekker op aardgas. Zie bedrijfsmiddel G 3740 voor aardgasaflever- of aardgasvulpunten voor eigen
gebruik.
Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan RVO is gebleken dat deze voldoen aan de
onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.
F 3114 [Nieuw]
Elektrische bestelauto
a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over de openbare weg met een voertuig dat:
– behoort tot de Europese voertuigcategorie N1,
– is voorzien van uitsluitend een elektromotor,
– is voorzien van lithiumhoudende accu’s voor de opslag van energie voor de aandrijving,
b. bestaande uit: een elektrische bestelauto.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
50 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 3115 [Gewijzigd]
Waterstofbus
a. bestemd voor: het vervoer van personen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen met een bus, die:
– behoort tot de Europese voertuigcategorie M2 of M3, en
– door het tanken van waterstof van energie wordt voorzien, waarbij de voor de aandrijving benodigde waterstof uitsluitend
wordt verbruikt door een brandstofcel en daarnaast remenergie wordt gebruikt voor de aandrijving,
b. bestaande uit: een bus.
F 3116 [Gewijzigd]
Uitsluitend elektrisch aangedreven bakwagenchassis of trekker
a. bestemd voor: het vervoer van goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen met een bakwagenchassis of een trekker,
die:
– behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3,
– voor de aandrijving voorzien is van uitsluitend een brandstofcel of één of meer lithiumhoudende accu’s, en
– een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer,
b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel B 3191 voor voertuigen met een duurzame transportkoeling.
D 3117 [Gewijzigd]
Aardgas-bakwagenchassis of -trekker
a. bestemd voor: het vervoer van goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen met een bakwagenchassis of een trekker,
die:
– behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en
– aangedreven wordt door een aardgasmotor (LNG of CNG), waarbij onder aardgas ook wordt verstaan: biogas dat tot
aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt,
b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.
Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen E 3170 en B 3191 voor aardgasvrachtauto’s met een QuietTRUCK-certificaat en voertuigen met een
duurzame transportkoeling.
B 3118
Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu
a. bestemd voor: het vervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een brom- of snorfiets, voorzien van
een elektromotor als hoofdmotor, waarbij de elektrische energie, waarmee de elektromotor wordt aangedreven, wordt opgeslagen
in één of meer lithiumhoudende accu’s,
b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven bromfiets of snorfiets met één of meer lithiumhoudende accu’s en al dan niet een
oplaadstation.
Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving
milieu-investeringen.
F 3119
Fiets met overkapping en trapondersteuning
a. bestemd voor: het vervoer van personen of goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een fiets,
– die is voorzien van elektrische trapondersteuning,
– die is voorzien van een carrosserie of overkapping van niet-flexibel materiaal, die ten minste de berijder overdekt, en
– waarbij de elektrische energie is opgeslagen in één of meer lithiumhoudende accu’s,
b. bestaande uit: fiets met overkapping en trapondersteuning, één of meer lithiumhoudende accu’s en al dan niet de volgende
onderdelen: een oplaadstation en een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel.
51 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
A 3120 [Gewijzigd]
Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoersmiddelen of mobiele werktuigen
a. bestemd voor: het met een in het voertuig ingebouwde lithiumhoudende accu voorzien in de energiebehoefte van:
1. een gebruikte elektrische auto als bedoeld in bedrijfsmiddel G 3110,
2. een vaartuig bestemd voor vervoer op de Nederlandse binnenwateren of het Nederlandse deel van de Noordzee,
3. een gebruikt mobiel werktuig als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3410, of
4. een gekoeld voertuig als bedoeld in bedrijfsmiddel B 3191,
b. bestaande uit: een lithiumhoudende accu en al dan niet een snellaadsysteem.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 30.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
F 3125 [Nieuw]
Verwarmd ruitensproeiervloeistofsysteem voor een vrachtwagen
a. bestemd voor: het ontdooien of reinigen van de voorruit van een vrachtwagen met water van ten minste 50 °C dat op de voorruit
verneveld wordt,
b. bestaande uit: een verwarmingssysteem en een vernevelingssysteem.
Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 500 per verwarmd
ruitensproeiervloeistofsysteem worden ten minste 5 verwarmde ruitensproeiervloeistofsystemen tegelijk aangeschaft en gemeld.
B 3139 [Gewijzigd]
Composiet tankcontainer
a. bestemd voor: het ter vervoer opslaan van vloeistoffen, niet zijnde gewasbeschermingsmiddelen, met een glasvezel composiet
tankcontainer welke ten minste 30% lichter is dan een stalen container van dezelfde grootte,
b. bestaande uit: een composiet tankcontainer, met uitzondering van het onderstel en voorzieningen voor het laden, lossen of
toepassen van de vloeistoffen.
E 3170 [Gewijzigd]
Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)
a. bestemd voor: het vervoer van goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen met een bakwagenchassis of een trekker, die
niet is voorzien van een aardgasmotor of elektromotor, en die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3,
– met een aandrijfgeluid van ten hoogste 71 dB(A), en
– waarvoor een QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur is afgegeven,
b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 22.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.
Toelichting: Met bovengenoemde geluidseis komt niet iedere Quiet Truck in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Het advies is
om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is.
Zie de bedrijfsmiddelen F 3116 en D 3117 voor bakwagenchassis en trekkers met een elektro- of aardgasmotor.
A 3185
Deluge-sprinklersysteem voor losplaatsen van LPG-tankwagens bij tankstations
a. bestemd voor: het bestrijden van beginnende branden en het voorkomen van explosies bij het lossen van LPG-tankwagens bij een
tankstation door vroegtijdig en automatisch blussen van de brand en koelen van de tankwagen, voor zover het sprinklersysteem
niet wettelijk verplicht is,
b. bestaande uit: een sprinklernetwerk, een delugeklep, een waterreservoir en een branddetectiesysteem dat de delugeklep bedient.
F 3190 [Gewijzigd]
CO2- of N2-vulstation voor transportkoeling
a. bestemd voor: het afleveren van vloeibare CO2 of stikstof als koelmiddel van cryogene koelinstallaties van eigen vrachtwagens of
vaartuigen voor transport van goederen, ter beperking van luchtzijdige emissies en geluidhinder,
b. bestaande uit: een afleverkast of -zuil, een pomp, een bufferopslag en een card reader.
Toelichting: Installaties voor het vullen van stationaire installaties met CO2 of stikstof voldoen niet aan de omschrijving van
bedrijfsmiddel F 3190.
52 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
A 3191 [Gewijzigd]
Voertuig met halogeenvrije transportkoeling
a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen met een aanhanger,
bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarvoor geldt dat:
– het gesloten koelsysteem uitsluitend werkt op basis van een halogeenvrij koudemiddel,
– de koelinstallatie niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en
– de energie benodigd voor de koelinstallatie wordt opgeslagen in lithiumhoudende accu’s,
b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 16.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 3116, D 3117 en E 3170 voor een bakwagenchassis of een trekker.
F 3192 [Nieuw]
Transportcontainer met niet-cryogene CO2-koelinstallatie
a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een (zee)container over water of de openbare weg, waarvoor geldt dat het
koelsysteem:
– gesloten is,
– uitsluitend werkt op basis van R744 (CO2) als koudemiddel, en
– wordt aangedreven door een elektromotor,
b. bestaande uit: een gekoelde transportcontainer en al dan niet ombouwkosten van een gekoelde transportcontainer op basis van
halogeenhoudende koudemiddelen naar een transportcontainer met een koelinstallatie zoals hierboven omschreven.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 20.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
A 3193 [Nieuw]
Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem
a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarvan het
volledige laadvolume wordt gekoeld met een gesloten koelsysteem dat werkt met een koudemiddel met een GWP (Global Warming
Potential) van ten hoogste 2.500, en waarbij:
– het koelsysteem hermetisch gesloten en gelabeled is conform de Verordening (EU) Nr. 517/2014 van het Europees Parlement en
de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen,
– de koelinstallatie niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en
– de aanhanger, bakwagen of oplegger voldoet aan de eisen van Piek, wat wordt aangetoond met een Piekcertificaat afgegeven
door Stichting Piek-keur (het verminderen van piekniveaus tijdens het laden en lossen in de bebouwde omgeving door een
aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger, waarbij het geluidsdrukniveau LpA (7,5m) van de opbouw inclusief koelinstallatie
ten hoogste 60 dB(A) bedraagt, gemeten volgens de ‘Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen’ ),
b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 16.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 3116, F 3117 en E 3170 voor een bakwagenchassis of een trekker.
53 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
3.2 Installaties voor vervoermiddelen en werktuigen
A 3220
Standtijdverlengingssysteem voor olie
a. bestemd voor: het zuiveren van hydraulische-, smeer- of systeemolie in een oliereinigingseenheid, die gekoppeld is aan het systeem
waarin de olie wordt gebruikt en waarbij de olie vervolgens wordt hergebruikt in datzelfde systeem,
b. bestaande uit: een oliereinigingseenheid, een recirculatieleiding en al dan niet de volgende onderdelen: een buffervat en een
koeleenheid.
A 3222
Automatisch smeersysteem
a. bestemd voor: het automatisch smeren van transportmiddelen en (mobiele) werktuigen, waarmee wordt gewerkt boven een
niet-vloeistofdichte ondergrond, met smeerolie of smeervet dat biologisch afbreekbaar en niet-toxisch is, waarbij voor bio-olie of
-vet voor land- en bosbouwmachines naast Europees Ecolabel volgens Besluit 2011/381/EU van de Commissie van 24 juni 2011 tot
vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan smeermiddelen (PbEU 2011, L169) ook een Blauer
Engel-certificaat volgens RAL-UZ 178 voldoet,
b. bestaande uit: een pomp met vet- of oliereservoir, een elektronische regeleenheid en een doseereenheid.
Toelichting: Voor informatie over bio-olie en biovet zie onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage. Meer informatie over bio-olie en
biovet is beschikbaar op de website www.biosmeermiddelen.nl.
B 3240 [Gewijzigd]
Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen
a. bestemd voor: het zuiveren en al dan niet hergebruiken van aan boord van een vaartuig ontstaan afvalwater van huishoudelijke
aard of hiermee vergelijkbaar, door een vast opgestelde niet-chemische of biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor zover dit
niet wettelijk verplicht is,
b. bestaande uit: een waterzuiveringsinstallatie, een opslagtank en al dan niet een hergebruiksysteem.
D 3260
Gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie)
a. bestemd voor: het verwijderen van roetdeeltjes uit de uitlaatgassen van een bestaande koelmotor voor gekoeld wegtransport, vast
opgestelde dieselmotor of mobiel werktuig voor grondverzet, landbouw of wegenbouw, door deze te voorzien van een roetfilter:
– met een verwijderingsrendement van ten minste 90%,
– dat voldoet aan de eisen van TRGS 554 of dat staat op de roetfilterlijst van VERT (Verminderung der Emissionen von Real-
Dieselmotoren im Tunnelbau) of BAFU (Bundesambt für Umwelt) of op de typegoedkeuringslijst van de RDW (de Dienst
Wegverkeer),
– waarvoor geen verplichting geldt volgens of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, en
– waarbij het filter niet is voorzien van een bypass-voorziening voor als het filter vol is,
b. bestaande uit: een gesloten roetfilter.
Toelichting: De roetfilterlijsten van VERT en BAFU zijn te vinden op www.vert-certification.eu en www.bafu.admin.ch. Alleen de
aanpassing van een reeds in gebruik genomen, niet nieuw(e), werktuig of koelmotor komt in aanmerking.
A 3280
Hittewerende coating van transporttank voor brandbaar gas
a. bestemd voor: het verminderen van de kans op het bezwijken van de tankwand van een transporttank voor brandbaar gas op een
schip, een treinwagon, een tankcontainer of een tankwagen, niet zijnde een LPG-tankwagen, door warmtestraling bij brand door de
wand van de transporttank van een hittewerende coating te voorzien,
b. bestaande uit: een hittewerende coating.
54 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
3.3 Scheepvaart
F 3300 [Nieuw]
Golfvoorspeller
a. bestemd voor: het langer en vaker kunnen doorwerken op een vaartuig dat onder Nederlandse vlag vaart, door gebruik te maken
van, op basis van radaranalyse, enkele minuten vooruit voorspelde individuele golven,
b. bestaande uit: hardware en software die nodig is om met golfvoorspeller te kunnen werken.
B 3320 [Gewijzigd]
Duurzame aandrijving voor een vaartuig
a. bestemd voor: de voortstuwing van een vaartuig, niet zijnde een vissersschip, dat vaart op binnenwateren of het Nederlandse deel
van de Noordzee, voor het verrichten van werkzaamheden, het bestrijden van calamiteiten of voor het vervoer van personen of
goederen, met een installatie waarin uitsluitend één of meer van de volgende motoren of systemen worden toegepast:
1. een dual fuel motor: een motor die werkt op basis van een mengsel van diesel en aardgas als brandstof, waarbij geldt dat
onder aardgas ook wordt verstaan: biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt, en waarbij de methaanslip van een
toegepaste gasmotor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt aangetoond door een relevant meetrapport opgesteld
door een erkend en onafhankelijk meetinstituut, en
2. een motor die voldoet aan de eisen van CCR fase 2 en voorzien is van een nageschakeld systeem voor deeltjesverwijdering
(gecertificeerd roetfilter) als bedoeld in bedrijfsmiddel A 3361 en een NOx-reductiesysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3360,
3. een motor die voldoet aan Euro VI, waarbij de emissiegrenswaarde waaraan wordt voldaan is opgenomen in Verordening
(EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van
motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatieen
onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de
Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEU 2009, 188),
4. een hybride systeem voor voorstuwing en de overige vermogensbehoefte, waarbij één of meer verbrandingsmotoren en één of
meer elektromotoren samen worden ingezet en de verbrandingsmotoren ten minste voldoen aan de eisen bedoeld onder a. van
bedrijfsmiddel F 3321 of voldoen aan de eisen hierboven gesteld onder 1, 2, of 3, of
5. een hybride systeem voor voorstuwing en de overige vermogensbehoefte, waarbij één of meer verbrandingsmotoren en ;één
of meer elektromotoren samen worden ingezet, met uitzondering van de verbrandingsmotoren als die voldoen aan fase III-B
of hoger volgens Richtlijn nr. 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 tot
wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen
tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet
voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU 2004, L 225),
b. bestaande uit: één of meer motoren en al dan niet de volgende onderdelen: nageschakelde technieken of een hybride aandrijving.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 3321 voor brandstofcelsystemen, hybride- of gasmotoren voor een vaartuig.
Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.
55 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 3321 [Gewijzigd]
Zeer duurzame motor voor een vaartuig
a. bestemd voor: de energievoorziening of voortstuwing van een vaartuig, niet zijnde een visserijschip, door een hoofdmotor die
bestaat uit:
1. een aardgasmotor,
2. een brandstofcelsysteem, of
3. een combinatie van 1 of 2,
waarbij geldt dat onder aardgas ook wordt verstaan: biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt, en waarbij de
methaanslip van een toegepaste gasmotor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt, wat wordt aangetoond door een
relevant meetrapport opgesteld door een erkend en onafhankelijk meetinstituut,
b. bestaande uit al dan niet de volgende onderdelen: een in het vaartuig ingebouwde aardgasmotor, een gastank, een brandstofcel en
een oplaadstation.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 3120 voor lithiumhoudende accu’s voor een vaartuig.
Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.
A 3325
Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor
a. bestemd voor: het automatisch op basis van het zwavelgehalte in de brandstof en de specifieke samenstelling van de smeerolie,
uitvoeren van smeerolie-deelverversingen in een scheepsmotor op een schip dat onder Nederlandse vlag vaart,
b. bestaande uit: een smeerolie-deelverversingseenheid.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 25.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
B 3330 [Gewijzigd]
Duurzame romp van een binnenvaartschip
a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over binnenwateren of voor het bestrijden van calamiteiten op
binnenwateren, met een schip waarvan de romp voldoet aan onderstaande criteria, waarbij de eigenaar van het schip met
meetrapporten of certificaten aantoont dat aan de vereiste specificaties wordt voldaan. De romp van het schip:
– bestaat uit bestaat uit kunststof of is voorzien van een milieuvriendelijke antifouling als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3332,
– als het schip is voorzien van ankers en kluizen, zijn deze zodanig geplaatst, dat schade bij een aanvaring wordt voorkomen,
– heeft een beschermingssysteem tegen corrosie dat geen offeranodes bevat, zoals opgedrukte stroom, als een
beschermingssysteem tegen corrosie wordt gebruikt, en
– indien een buikdenning wordt toegepast: een kunststof of stalen buikdenning heeft,
b. bestaande uit: een romp van een binnenvaartschip en al dan niet de volgende onderdelen: een beschermingssysteem tegen
corrosie en een buikdenning.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
F 3332 [Nieuw]
Antifoulingsysteem voor scheepshuiden
a. bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid tegen corrosie en aangroei door een verfsysteem, dat biocidevrij, kopervrij,
teervrij en niet zelfslijpend is, en waarbij het aangebrachte systeem gegarandeerd gedurende ten minste 7 jaar niet hoeft te worden
vervangen,
b. bestaande uit: een coating van de scheepshuid.
Toelichting: Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan RVO is gebleken dat deze
voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.
56 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
F 3360 [Gewijzigd]
NOx-reductiesysteem voor een schip
a. bestemd voor: het verwijderen van NOx uit de afgassen van:
1. een binnenvaartschip door het uitrusten van de dieselmotoren met een NOx-reductiesysteem zoals een SCR-katalysator, zodat
de NOx-uitstoot niet meer bedraagt dan 2 gram per kilowattuur voor nieuwe motoren en 3 gram per kilowattuur voor bestaande
motoren, en waarbij de NOx-uitstoot wordt aangetoond met een NOx-meetrapport en de NOx-metingen uitgevoerd zijn conform
het VERS-protocol, of
2. een zeeschip dat vaart op het Nederlandse deel van de Noordzee, waarbij de NOx-emissie van de scheepsmotor met
nageschakelde NOx-reducerende techniek, voldoet aan IMO TIER III, conform MARPOL Annex VI,
b. bestaande uit: een NOx-reductiesysteem.
Toelichting: Met het VERS-protocol wordt bedoeld het ‘Measurement protocol for the demonstration of the emission performance of In
land Waterway Vessels equipped with retrofit SCT and DPF systems’ van 5 mei 2010.
Dieselmotoren op een binnenvaartschip die onder F 3360 in aanmerking kunnen komen zijn voortstuwingsmotoren, boegschroeven,
aggregaten en (beladings)pompen. Roetfilters kunnen geplaatst worden in combinatie met SCR-katalysatoren (retrofitinstallaties) zoals
genoemd in bedrijfsmiddel F 3360. Roetfilters voor een binnenvaartschip kunnen worden gemeld onder bedrijfsmiddel A 3361.
Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.
A 3361 [Gewijzigd]
Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip
a. bestemd voor: het verwijderen van roetdeeltjes, al dan niet in combinatie met andere schadelijke luchtverontreinigingen, uit
de rookgassen van binnenvaartschepen, met een gesloten roetfilter dat voldoet aan de eisen van TRGS 554 of dat staat op de
roetfilterlijst van VERT (Verminderung der Emissionen von Real-Dieselmotoren im Tunnelbau) of BAFU (Bundesambt für Umwelt),
en dat voorzien is van een:
1. actief regeneratiesysteem, of
2. passief regeneratiesysteem in combinatie met een SCR-katalysator,
b. bestaande uit: een gesloten roetfilter en een actief regeneratiesysteem of een passief regeneratiesysteem met een SCR-katalysator.
Toelichting: Roetfilters kunnen geplaatst worden in combinatie met SCR-katalysatoren (retrofitinstallaties) zoals genoemd in
bedrijfsmiddel F 3360. De roetfilterlijsten van VERT en BAFU zijn te vinden op www.vert-certification.eu en www.bafu.admin.ch.
Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.
F 3365
Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers
a. bestemd voor: het ontgassen van transportcontainers door afzuiging van lucht gevolgd door behandeling van de afgezogen lucht,
ter voorkoming van emissie van ontsmettingsgassen of andere luchtverontreinigende stoffen naar de buitenlucht,
b. bestaande uit: een afzuiginstallatie, een filterinstallatie en al dan niet gasnabehandelingsapparatuur, met uitzondering van
gasdetectieapparatuur.
F 3366
Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks
a. bestemd voor: het ontgassen van scheepstanks die gebruikt zijn voor het vervoer van vluchtige koolwaterstoffen of brandstoffen,
waarbij de afgevangen gassen worden gereinigd en de afgescheiden koolwaterstoffen nuttig worden toegepast of worden
vernietigd,
b. bestaande uit: een ontgassingsinstallatie en een luchtreinigingsinstallatie.
Toelichting: Onder dit bedrijfsmiddel valt ook een ontgassingsinstallatie aan boord van een schip of op een ponton.
57 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
G 3390
Walstroomaansluiting aan boord van een schip
a. bestemd voor: het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een schip, niet zijnde een pleziervaartuig, dat is
voorzien van een eigen aandrijving en bestemd is voor het vervoer van personen of goederen,
b. bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een verlengkabel om een verbinding tussen
het schip en de walstroomkast te kunnen maken, met uitzondering van eventuele zonnepanelen.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek. Deze
aftopping geldt niet voor walstroomaansluitingen aan boord van zeegaande schepen.
Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de
vereisten.
3.4 Mobiele werktuigen
F 3410 [Gewijzigd]
Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine
a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht, niet zijnde het vervoer van personen of goederen over
de openbare weg, met een gemotoriseerd voertuig die af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats en die voor de
aandrijving is voorzien van een elektromotor, al dan niet in combinatie met een verbrandingsmotor, waarbij:
– indien voor de opslag van energie elektrische accu’s worden toegepast, dit lithiumhoudende accu’s zijn, en
– indien een dieselmotor aanwezig is, de emissies de grenswaarden van fase IV, dan wel bij vermogens tot 56 kilowatt US-EPAemissienorm
Tier 4 final niet overschrijden zoals opgenomen onder punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage,
b. bestaande uit: een mobiele machine en al dan niet de volgende onderdelen: gereedschappen die aan de machine worden
gemonteerd en technisch noodzakelijk zijn om met de mobiele machine te kunnen werken, een oplaadstation en een
lithiumhoudende (wissel)accu .
Toelichting: Een mobiele machine met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, hoogwerker, laadschop,
landbouwmachine, landbouw- of bosbouwtrekker of vorkheftruck. Ook aandrijving met een brandstofcel kan onder bedrijfsmiddel F
3410 in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan RVO is gebleken dat deze voldoen aan de
onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.
B 3411 [Gewijzigd]
Mobiele machine met verminderde luchtzijdige emissie
a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht, niet zijnde het vervoer van personen of goederen
over de openbare weg, met een voertuig die af-fabriek is voorzien vaneen vaste bestuurders(zit)plaats of een niet vast opgestelde
houtversnipperaar, puinbreker of pomp, die voldoet aan de eisen bedoeld onder punt 1 of 2 onder a. van bedrijfsmiddel E 3412 en
daarnaast voor de aandrijving is voorzien van:
1. een dieselmotor, waarbij de emissies de grenswaarden van fase V niet overschrijden zoals opgenomen onder punt 8 van
paragraaf 1 van deze bijlage, of
2. een aardgas- of dual fuelmotor, waarbij onder aardgas ook wordt verstaan: biogas dat tot aardgaskwaliteit (groen gas) of beter
is opgewerkt, en waarbij de methaanslip van een toegepaste motor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt, wat wordt
aangetoond door een relevant meetrapport, dat is opgesteld door een erkend en onafhankelijk meetinstituut,
b. bestaande uit: een mobiele machine en al dan niet gereedschappen die aan de machine worden gemonteerd en technisch
noodzakelijk zijn om met de mobiele machine te kunnen werken.
Toelichting: Een mobiele machine met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, dumper, graafmachine, hoogwerker,
laadschop, landbouwmachine, landbouw- of bosbouwtrekker, of vorkheftruck.
Met een EG-typegoedkeuringsverklaring voor fase IV wordt niet aangetoond dat wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden van fase V.
Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan RVO is gebleken dat deze voldoen aan de
onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.
58 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
E 3412 [Gewijzigd]
Milieuvriendelijke mobiele machine
a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht, niet zijnde het vervoer van personen of goederen
over de openbare weg, met een voertuig die af-fabriek is voorzien vaneen vaste bestuurders(zit)plaats of een niet vast opgestelde
houtversnipperaar, puinbreker of pomp, die voldoet aan ten minste één van de volgende eisen:
1. het geluidniveau van de door een verbrandingsmotor aangedreven mobiele machine is gelijk aan of lager dan het geluidniveau
zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage, of
2. het hydraulisch systeem van het werktuig af-fabriek gevuld is met bio-olie, waarbij voor bio-olie voor land- en
bosbouwmachines naast Europees Ecolabel volgens Besluit 2011/381/EU van de Commissie van 24 juni 2011 tot vaststelling
van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan smeermiddelen (PbEU 2011, L169), ook een Blauer Engelcertificaat
volgens RAL-UZ 178 voldoet, en waarbij het hydraulisch systeem bestemd is voor aandrijving van de machine indien
de machine een getrokken mobiele machine is,
b. bestaande uit: een mobiele machine en al dan niet gereedschappen die aan de machine worden gemonteerd en technisch
noodzakelijk zijn om met de mobiele machine te kunnen werken.
Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.
Toelichting: Voor informatie over bio-olie en biovet zie onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage en de website www.
biosmeermiddelen.nl.
Een mobiele machine is bijvoorbeeld een dozer, dumper, graafmachine, hoogwerker, laadschop, landbouwmachine, landbouw- of
bosbouwtrekker, kraan of vorkheftruck.
Indien in de tabel onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage geen geluidseis is opgenomen, kan niet aan de eis bedoeld onder a,
punt 1 van dit bedrijfsmiddel worden voldaan.
Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan RVO is gebleken dat deze voldoen aan de
onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.
B 3460 [Gewijzigd]
Stofarme veeg(zuig)machine
a. bestemd voor: het verrichten van reinigingswerkzaamheden in de openbare ruimte of bedrijfsterreinen door een zelfrijdende
veeg(zuig)machine, die is voorzien van een vuilcontainer van ten minste 2.000 liter en een ontstoffingsinstallatie waardoor de
uitgeblazen lucht van fijnstof wordt ontdaan waardoor de continue stofemissie niet meer bedraagt dan 5 milligram per nominaal
kubieke meter gemeten conform UNI EN 13284-1 en het verwijderingsrendement ten minste 90% voor PM2,5 en ten minste 97% voor
PM10 bedraagt gemeten conform US-EPA Testmethode 201A,
b. bestaande uit: een veeg(zuig)machine en al dan niet een oplaadstation.
C 3465
Vacuümtruck met dampverwerkingssysteem
a. bestemd voor: het met een vacuümtruck opzuigen en vervoeren van brandstoffen uit de gevarenklasse ADR-3, waarbij de
afgezogen dampen nuttig worden toegepast of vernietigd,
b. bestaande uit: een vacuümtruck met een op de truck gemonteerd dampverwerkings- of toepassingssysteem.
Toelichting: ADR staat voor Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route.
59 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
B 3470
Geluidarme hei- of trilapparatuur
a. bestemd voor: geluidarm heien of trillen van funderingspalen of damwandplanken waarbij de geluidsemissie, gemeten conform EN
16228-1: 2014, voldoet aan de volgende norm in dB(A):
1. 100 + 11 log(E) voor hamerende heiapparatuur, waarbij E staat voor de impactenergie in kilojoule, of
2. 115 voor tril- of statische hei-apparatuur,
b. bestaande uit: hei- of trilapparatuur, met uitzondering van hydrauliekaggregaat.
3.5 Spoorvervoer
F 3510
Locomotief met elektrische aandrijving
a. bestemd voor: het bedrijfsmatig vervoeren van goederen met een locomotief, die is voorzien van een elektromotor als hoofdmotor,
die in staat is alleen op het lithiumhoudende batterijpakket te rijden, en die al dan niet is voorzien van een ingebouwd elektronisch
systeem voor rijden op beveiligde baanvakken,
b. bestaande uit: een locomotief.
3.7 Distributie van alternatieve brandstoffen
F 3710
Waterstofafleverstation
a. bestemd voor: het afleveren van waterstof als motorbrandstof voor eigen voertuigen, waarbij de waterstof in gasvorm of vloeibare
vorm wordt geleverd aan het afleverstation en het afleverstation is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,
b. bestaande uit: een afleverpunt en al dan niet de volgende onderdelen: compressoren, een bufferopslag en een lokale
waterstofzuiveringseenheid.
F 3720 [Gewijzigd]
Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen
a. bestemd voor: het elektrisch laden van accu’s van eigen voer- of vaartuigen, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijke
elektrische hoofdaandrijving, waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,
b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een
lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem, en met uitzondering van zonnepanelen.
Toelichting: Onder voertuig wordt hier ook verstaan fiets of bromfiets.
B 3730 [Nieuw]
Afleverstation voor hoge blend biobrandstof
a. bestemd voor: het afleveren van hoge blend biobrandstof als motorbrandstof voor eigen voertuigen, waarbij:
– uitsluitend één of meer van de volgende brandstoffen wordt afgeleverd: B30, B100, E85, E95, biomethanol, PPO of brandstof die
ten minste 30% aan HVO bevat, en
– het afleverstation is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,
b. bestaande uit: een afleverzuil en een bufferopslag voor biobrandstof.
G 3740
Aardgasvulpunt
a. bestemd voor: het afleveren van aardgas als motorbrandstof voor eigen voer- of vaartuigen door een installatie die, voor zover van
toepassing, voldoet aan de eisen gesteld in de PGS 25: 2009, de PGS 33-1: 2013 of de PGS 33-2 en waarbij:
– het aardgasvulpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein, en
– onder aardgas ook wordt verstaan: CNG, LNG en biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt,
b. bestaande uit: een aardgasvulpunt.
Toelichting: PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informatie over PGS is beschikbaar op de website www.
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
60 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
Milieulijst 2017
4. Klimaat en lucht
4.1 CO2-uitstoot
F 4110
Kleinschalige stoomreformer voor waterstofproductie
a. bestemd voor: de lokale productie van industrieel waterstof of waterstof voor vervoerstoepassingen, waarbij:
1. de waterstof gemaakt wordt uit biogas of biobrandstof, of
2. de vrijkomende CO2 nuttig wordt toegepast of wordt opgeslagen,
b. bestaande uit: een reformer-reactor en een waterstofzuiveringseenheid.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
F 4115
Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap
a. bestemd voor: het met een lithiumhoudende accu voorzien in de stroomvoorziening van professioneel gereedschap voor de bouwen
sloopsector,
b. bestaande uit: een lithiumhoudende accu en al dan niet een (snel)laadsysteem.
Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 250 per accu
worden ten minste 10 accu’s tegelijk aangeschaft en gemeld.
F 4120
Oxyfuel-verbrandingsinstallatie
a. bestemd voor: het verbranden van brandstoffen met zuivere zuurstof, met uitzondering van toepassingen in de be- en verwerking
van metalen, metaalverbindingen en glas,
b. bestaande uit: (aanpassingen aan) een verbrandingsinstallatie en al dan niet een gasscheidingsinstallatie voor het maken van
zuivere zuurstof.
CO2-uitstoot,
overige broeikasgassen,
zure depositie,
fijn stof, smog,
vluchtige organische
stoffen (VOS), overige
luchtverontreiniging,
geur
61 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
D 4121
Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie
a. bestemd voor: het verminderen van luchtzijdige emissies van een bestaande stookinstallatie, waarbij voldaan wordt aan de
volgende eisen:
– de stookinstallatie bevindt zich binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zone of maakt deel uit van een inrichting
waar CO2 afkomstig van een andere inrichting wordt ingezet voor bemesting van gewassen om het gebruik van brandstof te
verminderen,
– de stookinstallatie heeft een thermisch vermogen kleiner dan 50 megawatt,
– onder stookinstallatie wordt niet verstaan een ketel met een nominaal vermogen kleiner dan 1 megawatt,
– de stookinstallatie is vóór 1 april 2010 in gebruik genomen, en
– de emissie van NOx, SO2, totaal stof en CxHy in de afgassen voldoet aan de emissiegrenswaarden gesteld in paragraaf 3.2.1 van
het Activiteitenbesluit milieubeheer, gemeten volgens een meetmethode die voldoet aan de eisen van de Activiteitenregeling
milieubeheer,
b. bestaande uit: een emissiebeperkende techniek en al dan niet aanpassing van een bestaande stookinstallatie.
Toelichting: Informatie over het Activiteitenbesluit milieubeheer is te vinden op www.infomil.nl.
Onder het thermisch vermogen wordt het ingangsvermogen van de installatie verstaan. Een emissiemeting volgens de
Activiteitenregeling milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen) of
gecertificeerd is (metingen conform Scope 6 van de SCIOS).
Vanaf 1 januari 2017 moeten bestaande middelgrote stookinstallaties (minder dan 50 megawatt) aan nieuwe emissie-eisen op
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voldoen. De eisen gelden dan niet alleen voor nieuwe stookinstallaties, maar voor
alle verwarmingsketels, stoomketels, diesel- en gasmotoren en gasturbines. Deze stookinstallaties komen niet in aanmerking voor
bovengenoemde code. Voor installaties in de offshore of bij tuinders die extern CO2 betrekken, geldt een overgangstermijn tot 1 januari
2019. Deze laatste categorie komt wel in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
A 4140
Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie)
a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van CO2 van een bestaande waterzuiveringsinstallatie door het vervangen van
een conventionele nitrificatie-/denitrificatie-installatie door een bioreactor voor verwijdering van stikstof waarin nitrificatie en
denitrificatie plaatsvindt zonder nitraatvorming,
b. bestaande uit: een bioreactor, een (lamellen)afscheider, een chemicaliëndosering, een compressor, een beluchtingsinstallatie,
een menger, een koolstofbrondosering en al dan niet een warmtewisselaar, met uitzondering van de volgende onderdelen:
voorzuiveringstechnieken en voorzieningen voor het beschermen van apparatuur tegen weersinvloeden.
4.2 Overige broeikasgassen
F 4210
SF6-vrij hoog- of middenspanningsschakelsysteem (vervanging)
a. bestemd voor: het doorschakelen van hoog- en middenspanning in een transformatorstation, waarbij bestaande SF6-bevattende
schakelsystemen worden vervangen door gevacumeerde of gekoelde schakelsystemen die geen SF6 bevatten,
b. bestaande uit: een vacuüm last- of vermogensschakelaar of een gekoelde last- of vermogensschakelaar.
B 4211
Transformator met plantaardige olie
a. bestemd voor: het omzetten van hoogspanning naar laagspanning door een transformator die is geïsoleerd met uitsluitend
plantaardige olie,
b. bestaande uit: een transformator.
62 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
D 4215
Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)
a. bestemd voor: het koelen met een bestaande, mobiele of stationaire koelinstallatie of het verwarmen met een bestaande
warmtepomp, waarbij het bestaande milieu-onvriendelijke koudemiddel wordt vervangen door een halogeenvrij koudemiddel, en
waarbij:
– het koelvermogen van de bestaande koelinstallatie of het thermisch vermogen van de bestaande warmtepomp ten minste 10
kilowatt bedraagt,
– het elektriciteitsverbruik van de koelinstallatie of de warmtepomp niet toeneemt, en
– met een afleverbewijs, -certificaat of -bon wordt aangetoond dat het oude milieuonvriendelijke koudemiddel is afgeleverd bij
de leverancier of een daarvoor bevoegd afnamepunt,
b. bestaande uit: een halogeenvrij koudemiddel en al dan niet aanpassing van de bestaande koelinstallatie of warmtepomp die
technisch noodzakelijk is voor het vervangen van het koudemiddel.
De eventuele aanpassing van de bestaande koelinstallatie of warmtepomp komt voor ten hoogste € 200 per kilowatt koelvermogen van
de bestaande koelinstallatie of thermisch vermogen van de warmtepomp in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.
F 4220
Koolwaterstofemissiereducerende techniek (ten minste 75% vermindering)
a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van koolwaterstoffen uit de rookgassen van stationaire gas- of dieselmotoren,
waarbij de koolwaterstofemissie met ten minste 75% wordt gereduceerd, en waarbij de emissie van koolwaterstoffen ten hoogste
1.200 milligram per normaal kubieke meter bij 3% O2 bedraagt,
b. bestaande uit: koolwaterstofemissiereducerende apparatuur of aanpassing van een bestaande motor en al dan niet een roetfilter.
A 4221
Koolwaterstofemissiereducerende techniek (ten minste 50% vermindering)
a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van koolwaterstoffen uit de rookgassen van stationaire gas- of dieselmotoren,
waarbij de koolwaterstofemissie met ten minste 50% wordt gereduceerd, en waarbij de emissie van koolwaterstoffen ten hoogste
1.200 milligram per normaal kubieke meter bij 3% O2 bedraagt,
b. bestaande uit: koolwaterstofemissiereducerende apparatuur of aanpassing van een bestaande motor en al dan niet een roetfilter.
F 4230 [Gewijzigd]
Gesloten plasmareinigingssysteem op basis van fluorgas (vervanging)
a. bestemd voor: het reinigen van proceskamers in de elektronica-industrie, zoals gebruikt bij het produceren van halfgeleiders of
zonnecellen, met fluorgas (F2) in een gesloten systeem ter vervanging van een bestaand reinigingsproces op basis van NF3, SF6, C2F6
of een ander fluoridehoudend gas,
b. bestaande uit: een gesloten plasmareinigingssysteem met een fluorgasgenerator.
63 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst
4.3 Zure depositie
A 4300 [Gewijzigd]
Emissiearme houtgestookte ketel of kachel
a. bestemd voor: het verwarmen van:
1. water met een houtgestookte ketel met een vermogen van minder dan 1 megawatt, waarbij de emissie van onderscheidenlijk
NOx en stof ten hoogste gelijk is aan de volgende emissiegrenswaarden bij 6% O2 aangetoond door emissiemetingen conform
het Activiteitenbesluit milieubeheer:
– 230 milligram NOx per normaal kubieke meter, en
– 30 milligram stof per normaal kubieke meter, of
2. ruimtes met een houtpellet gestookte kachel met een vermogen tot 50 kilowatt, waarbij de emissie van stof ten hoogste 30
milligram per normaal kubieke meter bij 13% O2 bedraagt, aangetoond met een Ecodesign meetrapport,
b. bestaande uit: een houtgestookte ketel of een houtpellet gestookte kachel, al dan niet de volgende onderdelen: een automatisch
brandstofinvoersysteem en een geïntegreerde of nageschakelde luchtemissiebeperkende techniek, en met uitzondering van het
waterzijdige deel van de ketel.
Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe
geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of
gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is.
B 4310 [Gewijzigd]
Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander < 30 milligram per normaal kubieke meter a. bestemd voor: het verwarmen van water met een ketel met een geïntegreerde brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 30 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O2 bevatten, aangetoond door emissiemetingen conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast, b. bestaande uit: een ketel met een geïntegreerde brander. Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is. Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan RVO is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel. B 4311 [Gewijzigd] Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander < 40 milligram per normaal kubieke meter a. bestemd voor: het verwarmen van water of het produceren van lagedrukstoom met een druk van ten hoogste 5 bar en een temperatuur van hoogste 110 °C, met een combinatie van een ketel en een voorzetbrander, waarbij de rookgassen niet meer dan 40 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O2 bevatten aangetoond door emissiemetingen conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast, b. bestaande uit: een voorzetbrander en een ketel. Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is. 64 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst B 4312 [Gewijzigd] Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie < 60 milligram per normaal kubieke meter a. bestemd voor: het produceren van hogedrukstoom met een druk van ten minste 5 bar of het verwarmen van thermische olie met een combinatie van een ketel en een brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 60 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O2 bevatten aangetoond door emissiemetingen conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast, b. bestaande uit: een brander en een ketel. Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is. A 4315 [Gewijzigd] Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR) a. bestemd voor: het door chemische reductie omzetten van stikstofoxiden in afgassen van de onderstaande installaties: 1. een industriële proces- of verbrandingsinstallatie, waardoor de NOx-emissie minder dan 50 milligram per normaal kubieke meter bij 3% O2 bedraagt, gemeten volgens de Activiteitenregeling milieubeheer en waarvoor geen verplichting is voorgeschreven door het bevoegd gezag of het Activiteitenbesluit milieubeheer, of 2. een industriële proces- of verbrandingsinstallatie op de BES-eilanden, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, waarbij een NOx- verwijderingsrendement van ten minste 85% wordt bereikt, b. bestaande uit: een katalysator en een ammoniak- of ureuminjectiesysteem. Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 3360 voor een SCR-installatie op een schip. Een emissiemeting conform de Activiteitenregeling milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is. A 4316 Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR) a. bestemd voor: het omzetten van NOx in afgassen van installaties met injectie van ureum of ammoniak door een reductie-installatie met een NOx-verwijderingsrendement van ten minste 85%, waardoor de NOx-emissie minder dan 50 milligram per normaal kubieke meter bij 3% O2 bedraagt, gemeten volgens de Activiteitenregeling milieubeheer waarvoor geen verplichting is voorgeschreven door het bevoegd gezag of het Activiteitenbesluit milieubeheer, b. bestaande uit: een ammoniak- of ureuminjectiesysteem. Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O2) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is. F 4320 Gaswasser voor een aluminiumsmelterij a. bestemd voor: het ontzwavelen van afgassen van een aluminiumsmelterij door het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof, b. bestaande uit: een gaswasser. F 4325 Biologische ontzwavelingsinstallatie a. bestemd voor: het reinigen van met zwavel verontreinigde gassen door een biologische ontzwavelingsinstallatie met een zwavelverwijderingsrendement van ten minste 95%, waarbij elementair zwavel of zwavelverbindingen worden afgescheiden en nuttig worden toegepast, b. bestaande uit: een ontzwavelingsinstallatie en al dan niet een wasvloeistofbehandelingssysteem, met uitzondering van apparatuur voor de productie of nuttige toepassing van zwavel of zwavelverbindingen. 65 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst 4.4 Fijn stof F 4410 Apparatuur voor procesgeïntegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie) Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift. B 4416 Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie a. bestemd voor: het indirect koelen, drogen of verwarmen van vrijstromende vaste stoffen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie, waardoor het ontstaan van stof, al dan niet in combinatie met andere gasvormige verontreinigingen, wordt voorkomen of geminimaliseerd, en waarbij het energiegebruik niet groter is dan bij toepassing van een directe koel-, droogof verwarmingstechniek en in geval van koeling uitsluitend halogeenvrije koelmiddelen worden gebruikt, b. bestaande uit: een platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar. Toelichting: Bij een indirect systeem komen het medium en het te koelen, te drogen of te verwarmen product niet met elkaar in contact. Het indirect koelen, drogen of verwarmen van vloeistoffen komt niet in aanmerking. B 4417 Rookcondensator voor voedselbewerking a. bestemd voor: het bewerken of garen van voedingswaren met rookcondensaat, waarbij het rookcondensaat verneveld wordt in de rookkamer, b. bestaande uit: een rookcondensator. F 4420 Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift. F 4421 Snuffelpalen voor stofdetectie en -registratie a. bestemd voor: het continu optisch online detecteren, registreren en terugrekenen van stofemissies tot bedrijfsemissies rondom op- en overslagen met een verwachte emissie van fijnstof van ten minste 25 ton per jaar, om de stofemissie te beheren en te minimaliseren, b. bestaande uit: stofdetectieapparatuur op basis van een optische techniek en registratieapparatuur. D 4422 Gesloten beladingssysteem a. bestemd voor: het met een sluitkegel, een opblaasbare band of een stofrok verminderen van stofemissies bij het laden of lossen van vrachtwagens of schepen, waarbij de verbinding op onderdruk wordt gehouden en de uittredende lucht wordt gefilterd, b. bestaande uit: een beladingsbalg met een sluitkegel, een opblaasbare band of een stofrok, een filteraansluiting of een geïntegreerd stoffilter en al dan niet een ventilator. A 4480 [Gewijzigd] Ioniserende ontstoffingsinstallatie a. bestemd voor: het met ionisatie verwijderen van stofdeeltjes uit een industriële afgas- of luchtstroom, niet afkomstig van een gebouw waarin landbouw gerelateerde activiteiten plaatsvinden, al dan niet in combinatie met verwijdering van andere milieuschadelijke of hinderlijke componenten, waarbij: - de restemissie die geforceerd naar de buitenlucht wordt geblazen ten hoogste 4 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt, en - aangetoond wordt dat scheidingsrendementen worden behaald van ten minste 99% voor PM10 en ten minste 80% voor PM2,5, b. bestaande uit: een ioniserende stofafscheider met collectoren, een reinigingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een systeem voor het terugvoeren van de grondstof, een nageschakeld filter voor verwijdering van andere milieuschadelijke of hinderlijke componenten en een geïntegreerde warmtewisselaar. 66 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst D 4485 [Gewijzigd] Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een afgas of luchtstroom, waarbij: - de lucht puntgericht al dan niet vanuit een afgesloten ruimte wordt afgezogen en van stof wordt ontdaan met een vast opgestelde stofafscheider voorzien van een poreus medium, waardoor de lucht die naar buiten wordt geblazen ten hoogste 1 milligram stof per normaal kubieke meter bevat en deze restemissie niet verplicht is volgens de Arbeidsomstandighedenwet, - de gefilterde lucht niet wordt gerecirculeerd, - de luchtstroom niet afkomstig is van een verbrandingsmotor of stookinstallatie noch uit een crematorium, een stal of ander gebouw van een onderneming die actief is productie van primaire landbouwproducten zoals bedoeld onder punt 7 van paragraaf 1 van deze bijlage, en - de aanschaf van de ontstoffingsinstallatie ten minste € 10.000 bedraagt, b. bestaande uit: een filtrerende stofafscheider, een ventilator en al dan niet apparatuur benodigd om de condities van de te reinigen gassen aan te passen voor stofafscheiding op basis van filtratie. Toelichting: Arbo-verplichtingen zoals genoemd in dit bedrijfsmiddel kunnen bijvoorbeeld gelden als gefilterde lucht gedeeltelijk of geheel wordt gerecirculeerd in de bedrijfsruimte waar personeel werkt. D 4487 Meertrapsontstoffingsinstallatie voor sinterfabriek a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes en schadelijke gassen uit de afgassen van een sinterfabriek, waarbij gebruik wordt gemaakt van ten minste twee afzonderlijke scheidingssystemen, waaronder een filtrerende afscheider, waardoor de stofemissie naar de buitenlucht ten hoogste 5 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt, b. bestaande uit: een meertrapsontstoffingsinstallatie en al dan niet de volgende onderdelen: een doseerinstallatie, een reactor en een wastoren. 4.5 Vluchtige organische stoffen (VOS) F 4520 Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling a. bestemd voor: het verminderen of voorkomen van lek- en verdampingsverliezen van vluchtige organische stoffen of andere milieuschadelijk gassen langs roterende assen van machines, door: 1. een dubbele mechanische afdichting die voldoet aan ISO 21049:2004, categorie 3, arrangement 3, of 2. een hermetisch gesloten magnetische koppeling, en waarvoor geen verplichting is voorgeschreven door het bevoegd gezag of het Activiteitenbesluit milieubeheer, b. bestaande uit: een dubbele mechanische asafdichting of magnetische koppeling. D 4531 Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO2 a. bestemd voor: het ontvetten en reinigen van metalen (half-)producten met superkritisch CO2, b. bestaande uit: een ontvettings- en reinigingsinstallatie. A 4550 [Gewijzigd] Druktorens voor waterloze offset a. bestemd voor: het bedrukken van materiaal zoals papier, karton, textiel of kunststof door een offsetdrukmachine die waterloze inkten verbruikt, b. bestaande uit: druktorens en al dan niet een droogeenheid en een terugdraaivoorziening ter voorkoming van uitval. A 4551 Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen a. bestemd voor: het in twee opeenvolgende processtappen verwijderen van inkt en het strippen van zeefdruksjablonen in een gesloten systeem zonder gebruik te maken van vluchtige organische reinigingsmiddelen, b. bestaande uit: een inktverwijderingseenheid, een stripeenheid en een rondpompsysteem, met uitzondering van apparatuur voor het reinigen van persrollen. 67 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst F 4570 Textielreinigingssysteem met CO2 a. bestemd voor: het reinigen van textiel met CO2, b. bestaande uit: een reinigingsinstallatie, een toevoereenheid, een mengsysteem, een pomp en een opslagsysteem voor CO2. G 4571 [Gewijzigd] Natreinigingssysteem a. bestemd voor: het reinigen van bovenkleding door een nat proces op basis van water in plaats van perchloorethyleen, waarbij de gereinigde bovenkleding wordt gedroogd met een droogsysteem op basis van een warmtepomp, een elektrische droger of gasgestookte droger, b. bestaande uit: een reinigingsmachine, een droogsysteem en al dan niet een vormdroger. E 4572 [Gewijzigd] Gesloten textielreinigingsmachine met halogeenvrije oplosmiddelen a. bestemd voor: het reinigen van niet-natwasbaar textiel in een gesloten textielreinigingsmachine ter vervanging van een bestaande PER-reinigingsmachine, - die in één cyclus textiel reinigt en droogt, - die reinigt met niet-toxische, halogeenvrije oplosmiddelen van klasse A III met een vlampunt hoger dan 55°C, en die lichter zijn dan water, - die voorzien is van een droogsysteem op basis van een warmtepomp, een elektrische droger of een gasgestookte droger, - waarin het oplosmiddel wordt teruggewonnen in een emissievrij destillatiesysteem, en - waarbij de bestaande PER-reinigingsmachine wordt verwijderd, b. bestaande uit: een computergestuurde textielreinigingsmachine, een droogsysteem, elektronische droogcontrole, een waterafscheider, een overvulbeveiliging van het destillatie- en residuvat, een emissievrij vul- en uitruimsysteem en al dan niet een koelcompressor. D 4580 [Gewijzigd] Thermische oxidator voor afgassen a. bestemd voor: het thermisch oxideren van afgassen of vluchtige organische stoffen, waarbij: - de NOx-emissie tijdens autotherme verbranding niet meer bedraagt dan 10 milligram per nominaal kubieke meter (bij 11% O2), - het netto energiegebruik niet meer bedraagt dan 75 kilojoule per nominaal kubieke meter afgas, en - in geval van een regeneratieve thermische oxidatie de piekemissie, die kan optreden bij het omschakelen van de keramische bedden of ander warmte bufferend medium, tot een minimum wordt beperkt door toepassing van een systeem met ten minste drie verbrandingskamers, b. bestaande uit: een thermische oxidator. B 4581 Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen a. bestemd voor: de microbiologische afbraak van vluchtige organische stoffen uit afgassen, b. bestaande uit: een bak of vat met biomassa, een ventilator en al dan niet de volgende onderdelen: een filterbevochtigingsinstallatie, een afgasbevochtigingsinstallatie, een demister en een afgassenkoelinstallatie. F 4582 [Gewijzigd] Gas- en dampadsorber met reactivering a. bestemd voor: het verwijderen van vluchtige organische stoffen, geurstoffen, dampen of zware metalen uit afgassen door adsorptie, waarbij: - het adsorptiemiddel na gebruik op locatie wordt gereactiveerd waarna het middel opnieuw voor adsorptie wordt ingezet, - de geadsorbeerde vluchtige organische stoffen terug gewonnen of vernietigd worden, en - de geadsorbeerde zware metalen terug gewonnen worden, b. bestaande uit: een adsorber en een reactiveringsapparatuur. 68 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst F 4583 Vlamloze thermische oxidator voor afgassen met energieterugwinning a. bestemd voor: het thermisch oxideren van verbrandingsgassen, rookgassen, stortgassen of vluchtige organische stoffen (VOS) met behulp een reactor voorzien van een warmtebufferend medium waarbij: - de NOx-emissie ten hoogste 5 milligram per nominaal kubieke meter bij 11% O2 bedraagt, en - sprake is van netto energiewinst, b. bestaande uit: een vlamloze thermische oxidator en al dan niet de volgende onderdelen: een compressor en een warmtewisselaar, met uitzondering van turbine en generator. 4.6 Overige luchtverontreiniging F 4600 Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie) Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift. A 4680 [Gewijzigd] Koude oxidatie-installatie voor luchtreiniging a. bestemd voor: het (al dan niet katalytisch) niet-thermisch oxideren van geurstoffen, VOS of pathogenen in naar buiten te blazen luchtstromen in de industrie of horeca door koud plasma of ionisatie, waarbij de verontreinigingen worden omgezet in onschadelijke stoffen of uiteenvallen in hun elementaire componenten, b. bestaande uit: een reactorkamer met plasmaplaten (plasmaomzetter) of ionisator (op basis van hoogspanning) en al dan niet de volgende onderdelen: een katalysator, een voorfilterinstallatie voor het koude oxidatieproces en een nageschakelde restradicalenabsorber of -vernietiger. A 4682 Apparatuur voor het verwijderen van zwavelhoudende geuremissies a. bestemd voor: het in een gesloten systeem in een kalkhoudende waterige oplossing condenseren van zwavelhoudende dampen en de daarmee samenhangende geurstoffen afkomstig van een industrieel proces, waarbij de geurstoffen worden gebonden en geuremissie naar buiten wordt voorkomen, b. bestaande uit: apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de geurstoffen te verwijderen en al dan niet een waterbehandelingssysteem. E 4685 [Gewijzigd] Biologische afgaswasser a. bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen, niet afkomstig uit afval- of slibverbrandingsinstallaties of stallen, door een biologische gaswasinstallatie, waarbij er geen sprake is van het opwaarderen van gas, zoals biogas of stortgas, tot een hoogwaardiger brandstof, b. bestaande uit: biomassa, een tank en al dan niet de volgende onderdelen; een ventilator, een druppelvanger, een chemicaliëndoseerinstallatie en een wasvloeistofbehandelingssysteem. Toelichting: Bedrijfsmiddel E 4685 enkel bestemd voor de behandeling van afgassen en niet voor de productie van gassen. Onder opwaarderen tot een brandstof wordt verstaan zowel het verhogen van de energie-inhoud als het reinigen van de (af)gassen. 69 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst Milieulijst 2017 5. Ruimtegebruik 5.1 Ecosystemen en biodiversiteit F 5100 [Gewijzigd] Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken in het landelijk gebied a. bestemd voor: het, in het landelijke gebied, door apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren, al dan niet in combinatie met waterretentie, en al dan niet voorzien van natuurlijke speelelementen en begroeiing voor kinderen om buitenspelen te stimuleren, waarbij: - het toegepaste hout voldoet aan de eisen bedoeld onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310, - het bepalen van de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren is gebaseerd op een ecologisch rapport door een relevante onderzoeksof adviesorganisatie, en - schade door eigen activiteiten wordt verminderd of voorkomen, b. bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor versterking van de gebiedseigen biodiversiteit en al dan niet natuurlijke speelelementen, met uitzondering van geprefabriceerde speelelementen en andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelen. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Toelichting: Landschapselementen kunnen bijvoorbeeld veedrinkpoelen, houtwallen, hagen en bomen zijn, die als element homogeen in het gebiedseigen landschap opgenomen zijn. Informatie over gebiedseigen elementen is onder andere beschikbaar op de websites www.spade.nl, www.landschapsbeheer.nl en www.nederlandscultuurlandschap.nl. Voor landschapsinrichting kan ook gebruik gemaakt worden van de maatlat BREEAM-NL Gebied (www.breeam.nl/gebied/breeam_ gebied). Investeringen in het kader van de Green Deal ‘Levende Duurzame Buitenruimtes’ kunnen op grond van dit bedrijfsmiddel gemeld worden. Ecologische systemen, biodiversiteit, oppervlaktewater, grondwater, bodem, gevaarlijke stoffen, externe veiligheid 70 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst F 5120 Visgeleidingssysteem a. bestemd voor: 1. het voorkomen van beschadiging of sterfte van vissen bij de inname van koel- of proceswater, of 2. het opheffen van bestaande kunstmatige barrières zoals veroorzaakt door stuwen en waterkrachtcentrales bij de migratie van vis, b. bestaande uit: een vistrap, een visgeleidingssysteem of een visbypass-systeem. F 5121 Autonome verzamelinstallatie voor plastic afval op het water a. bestemd voor: het, mede ter vermindering van de schade door de eigen bedrijfsactiviteiten, op binnenwateren of het Nederlands Continentaal Plat (NCP) verzamelen en al dan niet verwerken van in het water aanwezige plastic afval met een autonoom functionerende installatie, waarbij het verzamelde plastic afval nuttig wordt toegepast, b. bestaande uit: een verzamelinstallatie en al dan niet een geïntegreerde verwerkingsinstallatie. Toelichting: Dit is een onderdeel van het Kunststof Ketenakkoord. F 5125 Onderwatergeluidsschadebeperkende apparatuur a. bestemd voor: het in real-time voorkomen van gedragsverstoring of gehoorschade bij zeezoogdieren door het monitoren van de aanwezigheid van zeezoogdieren, het meten van door de mens veroorzaakt onderwatergeluid en het op basis hiervan nemen van geluidbeperkende maatregelen, b. bestaande uit: een onderwatergeluidmonitoringssysteem, een zeezoogdiermonitoringssysteem en geluidbeperkende voorzieningen. Toelichting: Dit bedrijfsmiddel is onderdeel van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. F 5129 Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen a. bestemd voor: het voorkomen en verminderen van letsel door: 1. het verjagen en al dan niet monitoren van vogels en vleermuizen bij windmolens, waarbij plaatsing en uitvoering van de apparatuur plaatsvindt in samenwerking met een relevante en erkende onderzoeksorganisatie, of 2. het verjagen van vogels door middel van laserlicht, b. bestaande uit: verjagingsapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: monitoringsapparatuur en aanpassingen aan de windmolen. 5.2 Oppervlaktewater A 5210 Windgekoelde condensor a. bestemd voor: het condenseren van koudemiddel in een koelinstallatie door buitenlucht zonder gebruik te maken van ventilatoren of spuiwater, ter voorkoming van geluidhinder en waterverbruik, b. bestaande uit: een windgekoelde condensor. A 5250 [Gewijzigd] Onkruidbestrijdingsapparatuur voor (half-)verhardingen of spoorbanen a. bestemd voor: het machinaal bestrijden van onkruid op (half-)verhardingen of spoorbanen met: 1. heet water, zonder enige toevoegingen, met een temperatuur van ten minste 95°C, 2. hete lucht, of 3. stralingswarmte, b. bestaande uit: een onkruidbestrijdingsmachine, met uitzondering van onkruidbranders. 71 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst 5.3 Bodem en grondwater F 5320 Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater a. bestemd voor: het saneren van verontreinigd grondwater in de zin van de Wet bodembescherming, waarbij het grondwater wordt gezuiverd en nuttig gebruikt wordt: 1. voor een andere toepassing in de ondergrond, 2. als proceswater, of 3. als oppervlaktewater, waarbij aantoonbaar sprake is van het verbeteren van het waterkwantiteitsbeheer of de natuurkwaliteit, b. bestaande uit: onttrekkings- en infiltratiefilters, leidingwerk, een pomp, een zuiveringswerk voor het grondwater en al dan niet de volgende onderdelen: een warmtewisselaar en een elektronische monitorings- en regeleenheid, met uitzondering van investeringen in gangbare pump-and-treat-techniek. Toelichting: Voorbeelden van nuttige toepassingen in de ondergrond zijn het tegengaan van verdroging (natuurbeheer of -herstel) of van grondwateroverlast door het stopzetten van industriële bronnen of elke andere combinatie van meerdere gebruiksfuncties waarvan het verbeteren van de grondwaterkwaliteit er één is. B 5321 Grondwaterbeheerssysteem met nuttig gebruik van saneringswater a. bestemd voor: het aantoonbaar geohydrologisch beheersen van de vlek van verontreinigd grondwater, in de zin van de Wet bodembescherming, waarbij het verontreinigd grondwater nuttig wordt gebruikt voor een andere toepassing in de ondergrond, b. bestaande uit: onttrekkings- en infiltratiefilters, leidingwerk, een pomp en al dan niet de volgende onderdelen: een warmtewisselaar en een elektronische monitorings- en regeleenheid, met uitzondering van investeringen in gangbare pump-andtreat- techniek. Toelichting: Een voorbeeld van nuttig gebruik van verontreinigd grondwater is het gebruik in een WKO. A 5331 Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie a. bestemd voor: het saneren van bodem- of grondwaterverontreiniging op een locatie, die niet is aangemerkt als spoedlocatie en waarbij, - er sprake is van ernstige verontreiniging, - de verontreiniging is veroorzaakt vóór 1987, en - blijkt dat aan bovengestelde eisen wordt voldaan uit een beschikking van het bevoegd gezag of uit een rapportage opgesteld door een daartoe erkende instelling op basis van het Besluit bodemkwaliteit, b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het saneren van bodem- of waterverontreiniging en al dan niet een monitorings- en regeleenheid. F 5345 Apparatuur voor het karakteriseren en monitoren van verontreinigde locaties a. bestemd voor: het bemonsteren en analyseren van grondwaterkwaliteit of -kwantiteit met niet-conventionele bemonsterings- en analyseapparatuur ten behoeve van gebiedsgericht grondwaterbeheer in de zin van de Wet bodembescherming, b. bestaande uit: monstername- en meetapparatuur. Toelichting: Voorbeelden van parameters, die gemeten kunnen worden, zijn bodemgesteldheid, verontreinigingsvracht en -flux met bijvoorbeeld ‘passive samplers’ of bacterie-aanwezigheid. Ook het visueel maken van deze data komt in aanmerking onder dit bedrijfsmiddel. Een ander voorbeeld van een niet-conventionele techniek is het online en continu meten van de pH. De conventionele manier van het meten van de zuurgraad is door een eenmalige meting in een peilbuis. Gebiedsgericht grondwaterbeheer staat in paragraaf 3b, artikel 55, lid c tot en met i van de Wet bodembescherming beschreven . 72 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst 5.4 Gevaarlijke stoffen A 5405 [Nieuw] Apparatuur voor lokale productie van gevaarlijke stoffen (aanpassing bestaande situatie) a. bestemd voor: het verminderen van het risico op ongevallen in Nederland bij transport of opslag van gevaarlijke stoffen, door het op eigen locatie gaan produceren van gevaarlijke stoffen, waarbij: - in de bestaande situatie de gevaarlijke stof over een afstand van meer dan 10 kilometer wordt getransporteerd over weg of spoor, - dit transport volledig wordt beëindigd, - de gevaarlijke stof als grondstof dient voor één of meer kernprocessen, - niet meer wordt geproduceerd dan voor het kernproces noodzakelijk is, en - de gevaarlijke stof opgenomen is bijlage 1, deel 1 en 2 van de richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarnaar verwezen wordt vanuit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en waarbij de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op eigen locatie de drempelwaarde genoemd in kolom 2 van deel 1 of 2 overschrijdt, b. bestaande uit: lokale productie-installatie van gevaarlijke stoffen en al dan niet: transportleidingen naar het kernproces of kernprocessen tot ten hoogste 10 kilometer. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. A 5406 [Nieuw] Apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen (aanpassen bestaande situatie) a. bestemd voor: het verminderen van het risico op ongevallen in Nederland bij grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen door het continu in plaats van batchgewijs produceren van die gevaarlijke stoffen, waarbij: - het volume van de opslag met ten minste 80% wordt gereduceerd, - de gevaarlijke stof als grondstof dient voor één of meer kernprocessen, en - de gevaarlijke stof opgenomen is bijlage 1, deel 1 en 2 van de richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarnaar verwezen wordt vanuit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en waarbij de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op eigen locatie de drempelwaarde genoemd in kolom 2 van deel 1 of 2 overschrijdt, b. bestaande uit: apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen en al dan niet transportleidingen naar het kernproces tot maximaal 10 km. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. F 5410 Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen a. bestemd voor: het met ten minste twee sensoren vroegtijdig detecteren van lekken bij opslagen van toxische gassen, zoals ammoniak of chloor, groter dan 5 normaal kubieke meter, met activering van een systeem dat het ontsnappen van de gassen tegengaat of met automatische doormelding naar een alarmcentrale, voor zover dit niet wettelijk verplicht is, b. bestaande uit: early warning gasdetectieapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale en een noodopslagtank die geen deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering. F 5411 Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton a. bestemd voor: het vroegtijdig detecteren van brand in chemicaliënopslagruimten met een opslagcapaciteit van minder dan 10 ton, met activering van een blussysteem of met automatische doormelding naar een alarmcentrale, voor zover het systeem niet wettelijk verplicht is of vanuit een brandconcept noodzakelijk is, b. bestaande uit: detectieapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: een automatisch brandblussysteem en apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale. Toelichting: Branddetectiesystemen bij vuurwerkopslagen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Vuurwerkopslagen worden niet aangemerkt als chemicaliënopslagen. 73 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst F 5412 Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen a. bestemd voor: het bij brand vol schuimen van de opslagruimte bij installaties waarbij op grond van PGS 15:2005 voldoen aan beschermingsniveau 1 niet verplicht is, b. bestaande uit: lichtschuimgeneratoren. Toelichting: PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informatie over PGS is beschikbaar op de website www. publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. A 5415 Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen a. bestemd voor: het verminderen van het risico van een zwaar ongeval door het omschakelen van bestaand transport van gevaarlijke stoffen over weg of spoor naar transport per binnenvaartschip, b. bestaande uit: laad- en losvoorzieningen en al dan niet kadefaciliteiten die technisch noodzakelijk zijn om vervoer via een binnenvaartschip mogelijk te maken. A 5416 Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie a. bestemd voor: het voorkomen van het in de buitenlucht komen van incidentele emissies van toxische gassen uit een chemische procesinstallatie of een verladingsinstallatie, voor zover de tweede omhulling niet wettelijk verplicht is. De uitsluitend daartoe bestemde constructie is in overeenstemming met de eisen betreffende arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding, wat blijkt uit een verklaring opgesteld door een onafhankelijke deskundige dan wel het bevoegde gezag, b. bestaande uit: een constructie die als een tweede omhulling de proces- of verladingsinstallatie omsluit zodanig dat er geen toxisch gas naar buiten kan treden, met uitzondering van de gasopvang- en neutralisatie-installatie. 74 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst Milieulijst 2017 6. Bebouwde omgeving 6.1 DuBo D 6110 [Gewijzigd] Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties, niet zijnde een industriefunctie, met een nieuw gebouw, waarbij voor het betreffende gebouw een groenverklaring is verstrekt op grond van de Regeling groenprojecten 2016 of haar opvolger, b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. D 6111 [Gewijzigd] Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties, niet zijnde een industriefunctie, met een gerenoveerd gebouw, waarbij voor het betreffende gebouw een groenverklaring is verstrekt op grond van de Regeling groenprojecten 2016 of haar opvolger, b. bestaande uit: de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van een groenverklaring, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. DuBo, gebouwen, bedrijfsterreinen, bouwmaterialen, installaties, civiele voorzieningen 75 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst E 6112 [Gewijzigd] Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties met een nieuw gebouw met een industriefunctie, waarbij voor het betreffende gebouw een groenverklaring is verstrekt op grond van de Regeling groenprojecten 2016 of haar opvolger, b. bestaande uit: een utiliteitsgebouw, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. Toelichting: Gebouwen met een lichte industriefunctie krijgen geen groenverklaring conform de Regeling groenprojecten 2016. E 6113 [Gewijzigd] Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties met een gerenoveerd gebouw met een industriefunctie, waarbij voor het betreffende gebouw een groenverklaring is verstrekt op grond van de Regeling groenprojecten 2016 of haar opvolger, b. bestaande uit: de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van een groenverklaring, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. Toelichting: Gebouwen met een lichte industriefunctie krijgen geen groenverklaring conform de Regeling groenprojecten 2016. 76 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst D 6115 [Gewijzigd] Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen: 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310, 2. voor het gemelde gebouw wordt een milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd, 3. van renovatie van een bestaand gebouw is slechts sprake indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, en 4a. voor het gerenoveerde gebouw(deel) wordt het niveau ‘Excellent’ (4 sterren) op het aspect ‘Asset’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL-In-Use) van de Dutch Green Building Council behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde scores worden behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-in-Use assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen één jaar na meldingsdatum afgegeven Breeam In-Use certificaat, of 4b. voor het nieuwe of grootschalig gerenoveerd gebouw wordt het niveau ‘Outstanding’ (5 sterren) van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw en Grootschalige Renovatie) van de Dutch Green Building Council behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat dan wel een binnen vier jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL Nieuwbouw en Grootschalige Renovatie, b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. Toelichting: Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op de website www.BREEAM.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl. 77 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst E 6116 [Gewijzigd] Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen: 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310, 2. voor het gemelde gebouw wordt een milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd, 3. van renovatie van een bestaand gebouw is slechts sprake indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, en 4a. voor het gerenoveerde gebouw(deel) wordt het niveau ‘Very Good’ (3 sterren) op het aspect ‘Asset’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL-In-Use,) van de Dutch Green Building Council behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde scores worden behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-in-Use assessementrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen één jaar na meldingsdatum afgegeven Breeam In-Use certificaat, of 4b. voor het nieuwe of grootschalig gerenoveerd gebouw wordt het niveau ‘Excellent’ (4 sterren) van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw en Grootschalige Renovatie) van de Dutch Green Building Council behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat dan wel een binnen vier jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL Nieuwbouw en Grootschalige Renovatie, b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. Toelichting: Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op de website www.BREEAM.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl. 78 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst D 6120 [Gewijzigd] Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.3 a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal, een kas of een datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen: 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310, 2. voor het gemelde gebouw wordt een milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd, 3. van renovatie van een bestaand gebouw is slechts sprake indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, 4a. het gerenoveerde gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 met een score van ten minste 7,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, of 4b. het nieuwe gebouw (niet zijnde gebouwdeel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 met een score van ten minste 8,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, en 5. het voldoen aan de eisen onder 4 blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw berekening, welke is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), en waarbij na de oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde rapportage een opleverrapportage overgelegd wordt die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), dan wel binnen vier jaar volgens de op dat moment geldende maatlat van GPR Gebouw, b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. Toelichting: Informatie over GPR Gebouw 4.3 is beschikbaar op de website www.gprgebouw.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl. 79 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst E 6121 [Gewijzigd] Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.3 a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal, een kas of een datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen: 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310, 2. voor het gemelde gebouw wordt een milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd, 3. van renovatie van een bestaand gebouw is slechts sprake indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, 4a. het gerenoveerde gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 met een score van ten minste 7,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, of 4b. het nieuwe gebouw (niet zijnde gebouwdeel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 met een score van ten minste 8,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, en 5. het voldoen aan de eisen onder 4 blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw berekening, welke is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), en waarbij na de oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde rapportage een opleverrapportage overgelegd wordt die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), dan wel binnen vier jaar volgens de op dat moment geldende maatlat van GPR Gebouw, b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. Toelichting: Informatie over GPR Gebouw 4.3 is beschikbaar op de website www.gprgebouw.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl. 80 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst D 6125 [Gewijzigd] Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen: 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310, 2. voor het gemelde gebouw wordt een milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd, 3. van renovatie van een bestaand gebouw is slechts sprake indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, 4. voor het gebouw(deel) wordt het niveau ‘Platinum’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED BD+C, versie 4) van de U.S. Green Building Council behaald, hetgeen blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum, door een LEED Accredited Professional, opgesteld statusrapport waaruit blijkt dat in het ontwerp de volgende creditscores zijn opgenomen: SS credit 1 (SA) en 2 (SD-PoRH) samen ten minste 2 punten, EA credit 2 (OEP) ten minste 10 punten, MR credit 2 (BPDO-EPD) tot en met 4 (PBT.SR-M) samen ten minste 4 punten, en 5. waarbij binnen drie jaar na afgifte van het statusrapport een oplevercertificaat wordt overgelegd op het niveau ‘Platinum’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED) van de U.S. Green Building Council, b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. Toelichting: Informatie over LEED is beschikbaar op de website www.usgbc.org en www.bouwcertificering.org. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl. E 6126 [Gewijzigd] Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen: 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310, 2. voor het gemelde gebouw wordt een milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd, 3. van renovatie van een bestaand gebouw is slechts sprake indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, 4. voor het gebouw(deel) wordt het niveau ‘Gold’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED BD+C, versie 4) van de U.S. Green Building Council behaald, hetgeen blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum, door een LEED Accredited Professional, opgesteld statusrapport waaruit blijkt dat in het ontwerp de volgende creditscores zijn opgenomen: SS credit 1 (SA) maximale score, EA credit 2 (OEP) ten minste 7 punten, MR credit 2 (BPDO-EPD) tot en met 4 (PBT.SR-M) samen ten minste 3 punten, en 5. waarbij binnen drie jaar na afgifte van het statusrapport een oplevercertificaat wordt overgelegd op het niveau ‘Gold’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED) van de U.S. Green Building Council, b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. Toelichting: Informatie over LEED is beschikbaar op de website www.usgbc.org en www.bouwcertificering.org. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl. 81 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst E 6129 [Gewijzigd] Gerenoveerd of nieuw gebouw met Slimbouwen Keurmerk a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal, een kas of een datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen: 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310, 2. voor het gemelde gebouw wordt een milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd, 3. van renovatie van een bestaand gebouw is slechts sprake indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, 4. uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum is een Slimconcept Keurmerk voor het betreffende gebouw afgegeven door de expertcommissie aangesteld door de stichting Slimbouwen, en 5. waarbij binnen drie jaar na afgifte van het Slimconcept Keurmerk een Slimproject Keurmerk wordt overgelegd welke is afgegeven door de expertcommissie aangesteld door de stichting Slimbouwen, b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen, met uitzondering van de volgende onderdelen: interieur, inrichting (waaronder magazijnstellingen), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 worden gemeld. Toelichting: Informatie over Slimbouwen is beschikbaar op de website www.slimbouwen.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl. 6.3 Materiaalgebruik A 6310 [Gewijzigd] Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product a. bestemd voor: het gebruik van duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product, niet zijnde kisten voor agrarische producten en pallets, waarbij het gebruikte hout: 1. gecertificeerd is door middel van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd en waarvoor de betrokken fabrikant, aannemer en opdrachtnemer in het bezit is van een ‘Chain of Custody’- certificaat van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd, en het hout volgens dit ‘Chain of Custody’ certificaat levert of verwerkt, of 2. niet-geïmpregneerd sloophout is waarvan bekend is van welke bron deze afkomstig is en waarbij dit geverifieerd kan worden met onder andere afvoerbonnen, b. bestaande uit: (onderdelen van) een werk of product van duurzaam hout conform de onder a. genoemde eisen. Een investering in duurzaam hout als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 komt onder bedrijfsmiddel A 6310 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieuinvesteringen. Dit geldt niet voor het duurzame hout dat wordt toegepast in het interieur. Toelichting: Onder bedrijfsmiddel A 6310 komen de kosten voor de aanschaf en de directe verwerking van het duurzame hout in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl. Onder sloophout van gecontroleerde bron wordt verstaan: sloophout waarvan bekend is van welke bron deze afkomstig is en waarbij dit geverifieerd kan worden met bijvoorbeeld afvoerbonnen. 82 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst C 6311 [Nieuw] Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content a. bestemd voor: het gebruik van duurzaam beton in (onderdelen van) een werk of prefab bouwproduct, waarbij: - ten minste 30% van de grove fractie (op volumebasis) van het beton is vervangen door betongranulaat, thermisch gereinigd grind of gereinigd ballastgrind, - de milieuprestaties van het beton met gerecycled content ten minste gelijk zijn aan die van beton van dezelfde kwaliteit zonder gerecycled content, en - wordt aangetoond dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan met een certificaat op basis van het certificeringsprogramma ‘Duurzaam beton’ van de Concrete Sustainability Council (CSC), b. bestaande uit: beton, inclusief de kosten voor aanlevering en in het werk brengen, of een betonnen prefab bouwproduct. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 50 per kubieke meter beton in aanmerking voor willekeurige afschrijving milieuinvesteringen. Een investering in beton(producten) met gerecycled content als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 komt onder bedrijfsmiddel C 6311 niet in aanmerking voor willekeurige afschrijving milieuinvesteringen. Toelichting: Het certificeringsprogramma ‘Duurzaam beton’ van CSC gaat naar verwachting in de loop van 2017 in. In 2017 is het daarom toegestaan om op andere wijze aan te tonen dat aan de vereisten van bedrijfsmiddel C 6311 wordt voldaan. A 6312 [Nieuw] Duurzame eenlaags bitumen dakbedekking a. bestemd voor: het bedekken van platte of licht hellende daken met een beloopbare eenlaags bitumen dakbedekking, die: - een duurzaam alternatief vormt voor de gebruikelijke tweelaags daksystemen bestaande uit een onder- en bovenlaag, - mechanisch wordt bevestigd, niet geballast is en waarbij uitsluitend de overlappen worden gelast met warme lucht zonder gebruik te maken van branders, - geen zand, grind of leislag bevat, en - door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd wordt ingenomen en door de producent volledig wordt gerecycled tot herbruikbare grondstoffen voor nieuwe dakbedekking, wat blijkt uit de garantievoorwaarden van de dakbedekking, b. bestaande uit: een eenlaags bitumen dakbedekking en de bijkomende kosten voor het aanbrengen van de dakbedekking. Een investering in duurzame eenlaags bitumen dakbedekking als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen D 6110 tot en met E 6129 komt onder bedrijfsmiddel A 6312 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. F 6320 [Gewijzigd] Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving a. bestemd voor: het, in de bebouwde omgeving, door apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civiel-technische werken versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren, al dan niet in combinatie met het verminderen van stedelijke warmteeiland effecten, en al dan niet voorzien van natuurlijke speelelementen, een natuurzwemvijver en begroeiing voor kinderen om buitenspelen te stimuleren, waarbij: - het toegepaste hout voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310, - het bepalen van de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren gebaseerd is op een ecologisch rapport door een relevante onderzoeksof adviesorganisatie, en - schade door eigen activiteiten wordt verminderd of voorkomen, b. bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor versterking van de gebiedseigen biodiversiteit en al dan niet de volgende onderdelen: natuurlijke speelelementen en een natuurzwemvijver, met uitzondering van de volgende onderdelen: geprefabriceerde speelelementen, investeringen in woningen en andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelen. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Toelichting: Voor maatregelen in de bebouwde omgeving kan men gebruik maken van de informatie van de vogelbescherming (www. vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/stad_en_dorp/stadsvogels) en van het biodiversiteitsportaal (www.biodiversiteit.nl). 83 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst 6.4 Installaties en civiele voorzieningen F 6405 Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking a. bestemd voor: multifunctionele voorzieningen door middel van volautomatische draaibare kokers, waarbij voor ten minste twee zijden van driekantige kokers en ten minste drie zijden van vierkantige kokers geldt dat de gekozen voorzieningen luchtzuivering, waterberging, energieopwekking, productie van groene grondstoffen, vermindering van het warmte-eiland effect of vergelijkbaar milieuvoordeel betreffen, b. bestaande uit: (vol)automatische draaibare kokers met bovengenoemde voorzieningen, een bevestigingsframe en al dan niet de volgende onderdelen: bodem- of gevelbevestiging en constructieve aanpassingen ten behoeve van plaatsing, met uitzondering van kosten voor energieopwekking. F 6420 Vegetatiedak a. bestemd voor: het afdekken en isoleren van een dakconstructie van een bedrijfsgebouw door een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, ter zuivering van de buitenlucht of ter bevordering van broed- en foerageergelegenheid voor dieren, b. bestaande uit: een waterkerende folie, een teeltlaag en al dan niet de volgende onderdelen: een drainagelaag, een kunstmatige bevloeiing en verankering, constructieve aanpassingen bij bestaande daken en nestelvoorzieningen. Toelichting: Investeringen in het kader van de Green Deal ‘Groene Daken’ kunnen mogelijk gemeld worden voor dit bedrijfsmiddel. F 6421 Gevelbegroeiingssysteem a. bestemd voor: het bedekken van de verticale buitenzijden van een bedrijfsgebouw door een vegetatielaag voor verkoeling en zuivering van de buitenlucht of ter bevordering van broed- en foerageermogelijkheden van dieren, b. bestaande uit: een frame met substraat en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk en nestelvoorzieningen. Toelichting: Investeringen in het kader van de Green Deal ‘Groene Daken’ kunnen mogelijk gemeld worden voor dit bedrijfsmiddel. G 6422 Muurbegroeiingssysteem a. bestemd voor: het beperken van geluidsoverlast en het bevorderen van broed-, schuil- of foerageermogelijkheden voor dieren door middel van een muurbegroeiingsysteem met dubbelzijdige begroeiing, waarbij het metalen frame zodanig beschermd is dat er geen stoffen uitlogen naar de bodem, b. bestaande uit: een metalen frame met beschermende laag, substraat, dubbelzijdige begroeiing en al dan niet de volgende onderdelen: irrigatieleidingwerk en nestelvoorzieningen. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 150 per vierkante meter in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. G 6440 Infiltratiesysteem a. bestemd voor: 1. het bufferen en infiltreren van regenwater in geperforeerde containers, waarbij het regenwater na verblijf in deze containers infiltreert in de bodem, 2. het transporteren van regenwater naar een infiltratiesysteem of infiltreren van regenwater met geperforeerde leidingen, of 3. het bufferen en infiltreren van regenwater in een wadi, b. bestaande uit: 1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1, een geperforeerde container en al dan niet de volgende onderdelen: geotextiel en verplaatsbaar sportveld, 2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2, geperforeerde leidingen en al dan niet geotextiel, 3. met betrekking tot onderdeel a, punt 3, een wadi. Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan worden toegepast in combinatie met een verplaatsbaar sportveld. 84 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst F 6441 [Gewijzigd] Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater a. bestemd voor: het tijdens hevige regenval opvangen en bufferen van regenwater afkomstig van bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen in de gebouwde omgeving, niet zijnde kassen, waarbij ten minste 50 liter regenwater per vierkante meter opvangoppervlak kan worden gebufferd en vertraagd wordt afgevoerd met een afvoersnelheid van ten hoogste 0,36 liter per uur per vierkante meter opvangoppervlak, b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening en al dan niet de volgende onderdelen: een verzwaarde dakconstructie en geotextiel. Toelichting: Zie bedrijfsmiddel G 6440 voor bufferen en infiltreren en bedrijfsmiddel D 1249 voor het benutten van regenwater. F 6442 Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte daken a. bestemd voor: het afdekken en isoleren van horizontale dakconstructies van gebouwen met een absorberende mat voorzien van overstortvoorziening, ter verlenging van de levensduur van de dakbedekking en ter vermindering van wateroverlast of overbelasting van het riool door regenval, b. bestaande uit: waterabsorberende dakmaterialen, een sensorgecontroleerde afsluitklep en al dan niet de volgende onderdelen: een overstortvoorziening, een retourpomp en een zonnecollector in de waterlaag. Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 6441 voor voorzieningen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater. F 6443 [Nieuw] Waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen a. bestemd voor: het bufferen en infiltreren van regenwater door het aanbrengen van waterdoorlatend straatwerk, waarbij tussen de stenen naaldvilt is aangebracht en, bij slecht doorlatende ondergrond, verborgen kolken het waterniveau in de bufferende fundering regelen zodat maximale infiltratie plaatsvindt, b. bestaande uit: straatwerk, een waterbufferende onderlaag, stroken van naaldvilt en al dan niet verborgen kolken. F 6446 Decentrale sanitatie-installatie a. bestemd voor: het zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar, waarbij: 1. scheiding van afvalwaterstromen aan de bron plaatsvindt en na bewerking of zuivering van het afvalwater grondstoffen en schoon water worden teruggewonnen die vervolgens worden gerecycled of anderszins nuttig toegepast, of 2. geneesmiddelresten, hormoonverstorende stoffen of multiresistente bacteriën in het afvalwater onschadelijk worden gemaakt, b. bestaande uit: een vermaler, een vergister, een membraaninstallatie, een oxidatiereactor, een actief kool filter en al dan niet een afvalcompressor. A 6448 [Nieuw] Douchesysteem met waterrecycling a. bestemd voor: een door KIWA gecertificeerd douchesysteem, waarbij het gebruikte water tijdens het douchen wordt gefilterd en hergebruikt waardoor het waterverbruik ten hoogste 1,5 liter per minuut bedraagt, b. bestaande uit: een douche, een microfilter, een UV-filter, een waterreservoir en (eventueel) wanden van antibacterieel sanitair acryl. 85 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst Milieulijst 2017 Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift (Paragraaf 2b) 86 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst Voor een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift geldt: 1. Een investering in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen indien de investering voldoet aan de voorschriften uit artikel 36 of artikel 47 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. 2. Een investering in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift die landbouw, bosbouw, energie, visserij of aquacultuur betreft komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. 3. Een investering in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift welke primair gericht is op energiebesparing, duurzame energie of andere energievoorzieningen of energietoepassingen komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. 4. Brandstof en mest worden niet beschouwd als grondstof. 5. Het niveau van milieubescherming van bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift is het hoogst mogelijke, dat in een gemiddeld en financieel gezond bedrijf van de betreffende branche met succes wordt bereikt, en ligt ten minste hoger dan voorgeschreven door het bevoegd gezag of verplicht is gesteld op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving. 6. Een investering die naar aard, gebruik en toepassing overeenkomt met een in paragraaf 2a omschreven bedrijfsmiddel met middelvoorschrift wordt niet gemeld als een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift. 7. De steun die middels de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen voor een investering in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift kan worden verkregen bedraagt ten hoogste 30% van de in aanmerking komende kosten. 87 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst A 0001 [Gewijzigd] Nieuwe milieuvriendelijke techniek a. bestemd voor: het toepassen van een milieuvriendelijke techniek, waarbij: - het gaat om een voor Nederland nieuw werkingsprincipe, - de belastingplichtige aantoont dat deze specifieke techniek voor het eerst in Nederland wordt toegepast (bijvoorbeeld door contractuele vastlegging of een verklaring van de leverancier), en - wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het behalen van de milieuvoordelen. Toelichting: Elektrisch aangedreven of hybride auto’s komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel A 0001. Zie de bedrijfsmiddelen G 3110 en D 3111 voor deze auto’s. Zonnepanelen komen evenmin in aanmerking onder bedrijfsmiddel A 0001. F 1100 [Gewijzigd] Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa a. bestemd voor: de verwerking van biomassa tot een product, waarbij: - het product geen voedingsmiddel of energiedrager zoals brandstof, warmte of elektriciteit, is, - de biomassa geen mest is, - wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, - het restproduct al dan niet een energie- of voedingsmiddeltoepassing krijgt, en 1. het product niet gangbaar is, of 2. het product wel gangbaar is maar de gebruikte biomassa niet gangbaar is als grondstof voor het product, b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur voor het verwerken van biomassa tot een product en voorbewerkingsapparatuur. Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld raffinage van biomassastromen (zoals gras), biochemie of toepassing van natuurlijke vezels, mits het geen gangbare toepassing is. Zie de bedrijfsmiddelen F 2430, F 2600, F 2610, F 2612 en F 2613 voor verwerking van biomassa in de landbouw, visserij of aquacultuur. F 1200 [Gewijzigd] Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik a. bestemd voor: het verminderen van het verbruik van grondstoffen door efficiënter grondstoffengebruik of kringloopsluiting, waarbij: - de vermindering niet wordt gerealiseerd door recycling, - het geen vermindering van waterverbruik betreft, en - wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het verminderen van het verbruik van grondstoffen, met uitzondering van apparatuur ter vermindering van waterverbruik. Toelichting: Voorbeelden van apparatuur voor vermindering van het verbruik van grondstoffen zijn microreactoren, spinning discreactoren, installaties waardoor grondstoffen langer meegaan en installaties voor hergebruik van onderdelen of producten. Zie de bedrijfsmiddelen F 1205 en A 1240 voor investeringen in water- en grondstoffenbesparende en waterbesparende installaties. Zie bedrijfsmiddel A 1400 en verder voor investeringen in recycling van grondstoffen en water. 88 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst F 1205 [Gewijzigd] Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie) a. bestemd voor: het verminderen van de inname van water en het verbruik van andere grondstoffen door aanpassing of vervanging van een bestaand proces, waarbij: - de waterinname vermindert met ten minste 25 liter per jaar per geïnvesteerde euro, - de inkoop van ten minste één van de grondstoffen vermindert met ten minste 80% op gewichtsbasis ten opzichte van de hoeveelheid die zich in de bestaande situatie in de betreffende waterstroom bevond, - de grondstofbesparing niet wordt gerealiseerd middels vervanging door een andere grondstof, - de besparing wordt gerealiseerd ten opzichte van de bestaande situatie, en - wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om de water- en grondstoffenbesparing te realiseren, met uitzondering van investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit. A 1240 Waterbesparende installatie a. bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater, waarbij wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken. A 1400 [Gewijzigd] Apparatuur voor recycling van grondstoffen a. bestemd voor: het terugbrengen van afval tot een grondstof, waarbij: - in geval van de verwerking van gemengde stromen de bewerking niet leidt tot te storten stromen, - het geen vermindering van water- of energiegebruik betreft, en - wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het terugwinnen van de oorspronkelijke grondstof(fen), met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur ter vermindering van water- of energiegebruik en apparatuur ter aanwending van de teruggewonnen grondstof(fen). Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld recyclinginstallaties voor kunststoffen, bouwstoffen en dergelijke, scheidingsinstallaties (zoals optische of elektrostatische scheiders, zifters en destillatiesystemen), wasinstallaties, accucelproductieeenheden, recyclinginstallaties voor lithiumhoudende accu’s of verwerkingsinstallaties voor kunstgras. Zie de bedrijfsmiddelen F 1205 en A 1240 voor investeringen in water- en grondstoffenbesparende en waterbesparende installaties. Zie bedrijfsmiddel F 1200 en verder voor investeringen in preventie van gebruik van grondstoffen en water. B 1405 [Gewijzigd] Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie) a. bestemd voor: het ten opzichte van de bestaande situatie terugwinnen van één of meer stoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib, zoals gedefinieerd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP), zoals bedoeld in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer, waarbij: - het terugwinrendement ten minste 25% (op gewichtsbasis) per stof bedraagt, - de teruggewonnen stof(fen) worden gerecycled, - het terugwinrendement wordt berekend ten opzichte van de bestaande situatie, en - wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het afscheiden en opwerken van de terug te winnen stoffen uit de afvalwaterstroom of het waterzuiveringsslib, met uitzondering van investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit. Toelichting: Momenteel is het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) van kracht. In 2017 wordt LAP2 vervangen door het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). 89 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst F 1406 [Gewijzigd] Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor uit afval a. bestemd voor: het terug- of herwinnen van fosfaten of witte fosfor, al dan niet in combinatie met andere mineralen, uit afvalstromen, waarbij wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, b. bestaande uit: apparatuur voor het terugwinnen van fosfaat of witte fosfor en al dan niet andere mineralen, met uitzondering van investeringen in apparatuur voor het opwerken en toepassen van teruggewonnen (herwonnen) fosfaat, witte fosfor of andere mineralen. Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld de terugwinning van fosfaat of witte fosfor (P4) uit afvalwater, urine, afvalwaterslib en assen van afvalwaterslibverbranding afkomstig van communale of industriële biologische waterzuiveringsinstallaties. F 4410 Apparatuur voor procesgeïntegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie) a. bestemd voor: het met ten minste 80% verminderen van het ontstaan van stof, al dan niet in combinatie met het verwijderen van andere milieuschadelijke componenten, door aanpassing of vervanging van een productieproces in de industrie, waarbij: - sprake is van de aanpak van de stofbron(nen), waarbij het ontstaan van vaste deeltjes in de lucht wordt voorkomen, - de reststofemissie naar de buitenlucht ten hoogste 5 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt, - de vermindering van stofemissie niet wordt gerealiseerd door het isoleren, afzuigen of afvangen van reeds gevormd stof, - de vermindering van de stofontwikkeling gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie, en - wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om het ontstaan van stof te beperken of te voorkomen, met uitzondering van de volgende onderdelen: end-of-pipe-technieken en investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit. F 4420 Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering a. bestemd voor: het afscheiden van stof uit afgas of luchtstroom tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering door een vast opgestelde ontstoffingsinstallatie, waarbij de stofemissie naar de buitenlucht ten hoogste 20 milligram stof per normaal kubieke meter bevat en wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om de emissie van stof te verminderen tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering. Toelichting: Met niet-reguliere bedrijfsvoering wordt bedoeld: storingen, onderhoud aan de (reinigings-)technieken en opstarten en stoppen van installaties of processen. Bedrijfsmiddelen die de stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering kunnen beperken zijn bijvoorbeeld twee parallel geschakelde stoffilters waarbij in geval van uitval van één van de twee filters toch sprake is van ontstoffing. F 4600 Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie) a. bestemd voor: het verminderen van de styreenemissie van een industrieel productieproces met ten minste 80% door aanpassing of vervanging van het productieproces, waarbij: - de styreenemissie met meer dan 1.000 kilogram per jaar wordt verminderd, - de styreenemissie wordt voorkomen of afgevangen en teruggewonnen, - de vermindering van de styreenemissie gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie, en - wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om de emissie van styreen te verminderen, met uitzondering van adsorptietechnieken met actief kool. Toelichting: Reductie van styreenemissie kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het voorkomen van de verdamping van styreen in een gesloten systeem, harsen waarin styreen deels is vervangen of voorzien zijn van additieven die verdamping van styreen beperken, alternatieve spuittechnieken en regeneratieve adsorptietechnieken. 90 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst Toelichting en wijzigingen ten opzichte van de Milieulijst 2016 1. Algemeen 1.1 Inleiding Deze regeling strekt tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (Aanwijzingsregeling) en ter vervanging van de bijlage behorende bij de Aanwijzingsregeling (Milieulijst). In de Milieulijst zijn ter uitvoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (Vamil) als bedoeld in artikel 3.31 van de Wet IB 2001 en voor milieu-investeringsaftrek (MIA) als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet IB 2001. Met de instrumenten MIA en Vamil worden investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu, fiscaal gestimuleerd. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door die instrumenten ondersteund wordt. Jaarlijks vindt er een aanpassing van de Milieulijst plaats, met als reden dat voor bepaalde bedrijfsmiddelen verdere stimulering van de marktintroductie niet meer noodzakelijk wordt geacht, dat de formulering van bepaalde bedrijfsmiddelen wordt aangescherpt of versoepeld, of dat er nieuwe, innovatieve bedrijfsmiddelen op de Milieulijst worden opgenomen. In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. De toekenning van MIA en Vamil moet voldoen aan Europeesrechtelijke staatssteunregels die zijn neergelegd in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening1, de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening2 of de Visserij Groepsvrijstellingsverordening3. Op grond van deze staatssteunregels kan in sommige gevallen geen MIA en Vamil worden toegekend. Voorheen waren deze gevallen (afwijkingsgronden) opgenomen in de Aanwijzingsregeling, de Milieulijst of het aanmeldformulier. In verband met de jaarlijkse aanpassing van de Milieulijst 1 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187). 2 Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014 L 193). 3 Verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014 L 369). 91 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om, omwille van de kenbaarheid en eenduidigheid, alle afwijkingsgronden op te nemen in de Aanwijzingsregeling (artikel I, onderdeel B). Tevens wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om de beperking ingevolge artikel 3 van de Aanwijzingsregeling duidelijker te formuleren (artikel I, onderdeel C). Het budget voor Vamil bedraagt € 40 miljoen voor 2017; het voor MIA beschikbare budget voor 2017 bedraagt € 97 miljoen. Per melding dient de investering ten minste € 2500 te bedragen om in aanmerking te komen voor Vamil of MIA.4 1.2 Europeesrechtelijke aspecten Het voordeel dat op basis van MIA en Vamil door de ondernemer kan worden verkregen, is in veel gevallen aan te merken als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Bij de aanpassing van de Aanwijzingsregeling per 1 januari 2016 zijn de Aanwijzingsregeling en Milieulijst vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening en de Visserij Groepsvrijstellingsverordening, waardoor de steun geoorloofde staatssteun betreft. Voor een uiteenzetting van welke steuncategorieën uit de genoemde groepsvrijstellingen er bij het verlenen van Vamil of MIA gebruik wordt gemaakt, wordt verwezen naar de toelichting5 bij de vorige wijziging van de Aanwijzingsregeling en de op grond van de eerdergenoemde vrijstellingsverordeningen gedane kennisgevingen aan de Europese Commissie6. 1.3 Administratieve lasten en nalevingskosten De administratieve lasten en de inhoudelijke nalevingskosten die samenhangen met de toepassing van de instrumenten MIA en Vamil vloeien niet voort uit de Aanwijzingsregeling, maar uit de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 en de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001. De wijziging van de Aanwijzingsregeling heeft dan ook geen gevolgen voor de administratieve lasten of nalevingskosten. 1.4 Notificatie In deze regeling is sprake van technische specificaties die vergezeld gaan van fiscale maatregelen die van invloed zijn op het gebruik van producten doordat zij naleving van technische specificaties aanmoedigen. De Aanwijzingsregeling valt dan ook onder de omschrijving van artikel 1, eerste lid, onderdeel f, tweede alinea, punt iii, van Richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PbEU 2015, L 241). Om te voldoen aan artikel 5, eerste lid, van de genoemde richtlijn, is de ontwerpregeling op … 2016 (notificatienummer 2016-…-NL) gemeld aan de Europese Commissie. Uit artikel 7, vierde lid, van de genoemde richtlijn vloeit voort dat deze regeling na notificatie zonder uitstel in werking kan treden. 1.5 Inwerkingtreding Bij het bepalen van het tijdstip van inwerkingtreding van 1 januari 2017 is aangesloten bij het systeem van de fiscale wetgeving waarbij in beginsel wordt uitgegaan van kalenderjaren. Er wordt afgeweken van de minimuminvoeringstermijn omdat de doelgroepen gebaat zijn bij een spoedige inwerkingtreding. Het systeem van de vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijnen staat deze uitzondering toe.7 4 Zie artikel 3, tweede lid, van de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001 en artikel 4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001. 5 Stcrt. 2015, 45868. 6 SA.43918(2015/XA); SA.44328; SA.44329. 7 Kamerstukken II 2009/10, 29515, nr. 309. 92 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst 2. Artikelsgewijs Artikel I, onderdeel A Vanaf 2017 wordt omwille van de overzichtelijkheid in de Milieulijst een onderscheid gemaakt tussen een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift, voorheen generiek bedrijfsmiddel genoemd, en een bedrijfsmiddel met middelvoorschrift. Om deze reden wordt in artikel 1 van de Aanwijzingsregeling de term “generiek bedrijfsmiddel” vervangen. Artikel I, onderdeel B Aan artikel 2a van de Aanwijzingsregeling worden twee afwijkingsgronden toegevoegd, die net als de bestaande afwijkingsgronden betrekking hebben op staatssteun. De eerste toevoeging was voorheen opgenomen in de Milieulijst, maar wordt omwille van de kenbaarheid opgenomen in artikel 2a, onderdeel d, van de Aanwijzingsregeling. Om in aanmerking te komen voor Vamil of MIA moet de belastingplichtige ondernemer die actief is in de productie van primaire landbouwproducten, visserijproducten of aquacultuurproducten een kleine of middelgrote onderneming zijn. Wanneer hier sprake van is, is gedefinieerd in artikel 1 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening en de Visserij Groepsvrijstellingsverordening. Dit voorschrift was voorheen opgenomen in de Milieulijst, maar is omwille van de kenbaarheid verplaatst naar artikel 2a van de Aanwijzingsregeling. De tweede toevoeging in artikel 2a al opgenomen in het aanmeldformulier voor MIA en Vamil, maar wordt omwille van de kenbaarheid opgenomen in artikel 2a, onderdeel e, van de Aanwijzingsregeling. Belastingplichtige ondernemers die actief zijn in de productie van visserijproducten of aquacultuurproducten kunnen alleen voor MIA en Vamil in aanmerking komen indien het bedrijfsmiddel waarin zij investeren past onder de voorschriften (waaronder artikel 4, tweede lid) van de Visserij Groepsvrijstellingsverordening. Indien blijkt dat de betreffende onderneming niet aan de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid voldoet, vloeit uit de algemene belastingsystematiek voort dat MIA en Vamil niet worden toegekend. Artikel I, onderdeel C In de praktijk blijkt onvoldoende duidelijk te zijn dat het maximum aan in aanmerking komende investeringen per jaar, per belastingplichtige en per bedrijfsmiddel geldt. Met de wijziging van artikel 3 van de Aanwijzingsregeling wordt expliciet geformuleerd dat investeringen op grond van de Aanwijzingsregeling alleen in aanmerking komen voor MIA en Vamil indien zij per belastingplichtige per jaar het bedrag van € 25 miljoen niet te boven gaan. Tevens wordt in artikel 3 van de Aanwijzingsregeling expliciet opgenomen dat per bedrijfsmiddel voor niet meer dan € 25 miljoen in aanmerking komt voor MIA en Vamil komt. Artikel II Zie hiervoor het algemeen deel van de toelichting onder paragraaf 1.5. 3. Toelichting op de Milieulijst 3.1. Milieulijst 2017 De Milieulijst 2017 bevat de bedrijfsmiddelen die in 2017 voor MIA of Vamil in aanmerking komen. De Milieulijst 2017 is ingedeeld in milieuthema’s. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema: 1. thema-overstijgende milieu-innovatie; 2. circulaire economie; 3. voedselvoorziening en landbouwproductie; 4. mobiliteit; 5. klimaat en lucht; 6. ruimtegebruik; 7. bebouwde omgeving. 93 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst Ten opzichte van 2016 zijn de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen in de Milieulijst 2017 opgenomen: Nummer Milieulijst 2017 Bedrijfsmiddel A 1241 Ultrasoon reinigingssysteem A 1285 Verfemmer voor het verwarmen van alkydverf E 1286 Verfmengmachine met retournering van pigmentspoeling F 1401 Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor het scheiden van zwarte afvalstoffen F 1402 Afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische dichtheidsscheiding (MDS) F 1403 Scheidingsinstallatie voor non ferro metalen en RVS op basis van inductie F 1404 Sorteerinstallatie met robots F 1815 Gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product B 2214 Systeem voor monitoring van diergezondheid B 2338 Voorziening of apparatuur voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt of glastuinbouw (aanpassen bestaande situatie) B 2347 Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen A 2353 Precisie zaaimachine voor sojateelt B 2354 Machine voor het oogsten van sojabonen F 3108 Elektrische bus F 3114 Elektrische bestelauto F 3125 Verwarmd ruitensproeiervloeistofsysteem voor een vrachtwagen F 3192 Transportcontainer met niet-cryogene CO2-koelinstallatie A 3193 Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem F 3300 Golfvoorspeller F 3332 Antifoulingsysteem voor scheepshuiden B 3730 Afleverstation voor hoge blend biobrandstof A 5405 Apparatuur voor lokale productie van gevaarlijke stoffen (aanpassing bestaande situatie) A 5406 Apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen (aanpassen bestaande situatie) C 6311 Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content A 6312 Duurzame eenlaags bitumen dakbedekking F 6443 Waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen A 6448 Douchesysteem met waterrecycling 3.2 Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift De meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2017 zijn specifiek omschreven: het middel waarmee een bepaald milieudoel moet worden behaald wordt daarmee aangewezen (middelvoorschrift). Deze bedrijfsmiddelen staan in paragraaf 2a van de Milieulijst. De Milieulijst 2017 bevat ook bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie wordt geëist. Het bedrijfsleven wordt zo geprikkeld om zelf met innovatieve oplossingen te komen. De mogelijkheden van deze omschrijvingen zijn veelomvattend. De bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift8 zijn opgesomd in paragraaf 2b van de Milieulijst 2017. Investeringen die landbouw betreffen komen in 2017 niet in aanmerking voor MIA en Vamil onder een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift, omdat in voorgaande jaren is gebleken dat er slechts beperkt meldingen worden gedaan voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift die de landbouw betreffen. De gemelde investeringen in de landbouw betreffen veelal waterbesparende apparatuur waarvoor in het hoofdstuk 8 Informatie over bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift’. 94 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst ‘Voedselvoorziening en duurzame landbouw’ bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift zijn opgenomen. In de loop van de jaren zijn de milieulijsten steeds meer bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift gaan bevatten. Voorheen stonden de omschrijvingen van bedrijfsmiddelen met middel- en doelvoorschrift door elkaar op de Milieulijst. Die indeling sloot niet meer goed aan bij de ambitie om de omschrijvingen op de Milieulijst herkenbaar en transparant te houden. De Milieulijst 2017 kent daarom een nieuwe indeling met een scheiding tussen de bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift en bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift. Een investering met doelvoorschrift moet gericht zijn op milieubescherming in Nederland. Onder milieubescherming wordt verstaan: elke maatregel die is gericht op preventie of herstel van aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen door de eigen activiteiten van een begunstigde, op beperking van het risico op dergelijke aantastingen, dan wel op aanmoediging van een rationeler gebruik van die hulpbronnen, daaronder begrepen energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (artikel 2, honderdeneerste lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening). De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende investeringskosten die nodig zijn om verder te gaan dan de toepasselijke EU-normen of om, bij het ontbreken van EU-normen, het niveau van milieubescherming te verhogen. Deze kosten worden als volgt vastgesteld: a. wanneer de kosten voor de milieu-investering binnen de totale investeringskosten als een afzonderlijke investering kunnen worden vastgesteld, vormen deze specifiek op milieubescherming betrekking hebbende kosten de in aanmerking komende kosten; b. in alle overige gevallen worden de kosten van investeringen in milieubescherming vastgesteld ten opzichte van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder de steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht. Het verschil tussen de kosten van beide investeringen levert de met milieubescherming verband houdende kosten op en geldt als de in aanmerking komende kosten. De kosten die niet rechtstreeks verband houden met het behalen van een hoger niveau van milieubescherming, komen niet in aanmerking (artikel 36, vijfde lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening). In geval van recycling of hergebruik van door andere ondernemingen geproduceerd afval geldt een andere omschrijving van de in aanmerking komende kosten: de in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende investeringskosten die nodig zijn voor het uitvoeren van een investering die tot betere of efficiëntere recycling- of hergebruiksactiviteiten leidt, vergeleken met een conventioneel proces van hergebruik en recycling met dezelfde capaciteit die zonder de steun zou zijn gebouwd (artikel 47, zevende lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening). Tevens geldt voor alle bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift het beginsel ‘de vervuiler betaalt’: het beginsel dat de kosten van het bestrijden van de vervuiling moeten worden gedragen door de vervuiler die de vervuiling heeft veroorzaakt (artikel 2, honderdentweeëntwintigste lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening). 3.3 Circulaire economie Hoofdstuk 1 op de Milieulijst heet vanaf 1 januari 2017 ‘Circulaire Economie’ in plaats van ‘Grondstoffen en afval’. Dit om het groeiende belang van dit veelomvattende thema te benadrukken. In september 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’9 verschenen. Dit programma bouwt voort op het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG)10 en de Visie Biomassa 203011. Daarnaast zijn het Ketenakkoord Kunststofkringloop12 en de Green Deal Verduurzaming Betonketen13 afgerond. Circulaire Economie kent een scala aan bestaande en nieuwe speerpunten. Met MIA en Vamil worden vele van deze speerpunten ondersteund. MIA en Vamil ondersteunen het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) door recycling die verder gaat dan wat gangbaar is te stimuleren. Per 17 december 2017 loopt het LAP2 af. Op dit moment wordt er gewerkt aan de opvolger hiervan, het LAP314. In het aanstaande LAP3 wordt het begrip ‘voorkeursrecycling’ geïntroduceerd; recycling kan een breed scala aan verwerkingstechnieken inhouden, waarbij sommige de voorkeur 9 Kamerstukken II 2015/16, 33043, nr. 33. 10 Kamerstukken II 2012/13, 33043, nr. 15. 11 Kamerstukken II 2015/16, 33043, nr. 63. 12 http://www.kunststofkringloop.nl/de-kunststofketen/. 13 http://www.greendeals.nl/gd030-verduurzaming-betonketen/. 14 http://www.lap2.nl/uitvoering-lap/inspraakprocedure/. 95 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst hebben. MIA en Vamil kunnen een belangrijke rol spelen bij het in de markt zetten van deze voorkeursrecycling. Onder de codes F 1401 tot en met F 1404 worden vier scheidingstechnieken met veelbelovende circulaire effecten opgenomen. Een speerpunt in het Rijksbrede Programma Circulaire Economie is het verhogen van gebruik van biobased en gerecycled materiaal. Met het bedrijfsmiddel, genoemd in code F 1815, stimuleren MIA en Vamil als eerste stap producten gemaakt van bioplastics. Code F 1815 is een uitwerking van de Green Deal Groencertificaten waarbinnen een methode ontwikkeld is om door middel van certificering te garanderen dat plastics uit hernieuwbare, duurzaam geproduceerde en verwerkte grondstoffen zijn gemaakt. Inmiddels kondigen de eerste commerciële biobased fabrieken zich aan; deze kunnen onder code F 1100 van de Milieulijst 2017 worden gemeld. MIA en Vamil stimuleren de inzet van gerecycled materiaal. Op de Milieulijst 2017 zijn bedrijfsmiddelen opgenomen om de inzet van gerecycled materiaal in de bouwsector te bevorderen. Met het bedrijfsmiddel onder code C 6311 voor duurzaam beton met een hoog percentage gerecycled content wordt aangesloten bij de inmiddels afgeronde Green Deal Verduurzaming Betonketen. Code A 6312 voor duurzame dakbedekking stimuleert de inzet van dakbedekking met een laag bitumengehalte, die aan het einde van de levensduur door de fabrikant wordt teruggenomen en gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe dakbedekking. 3.4 Voedselvoorziening en landbouwproductie De Milieulijst 2017 biedt veel mogelijkheden voor ondernemingen die actief zijn in de primaire productie van landbouwgewassen, visserij en aquacultuur. Voor deze sector komen alleen investeringen door kleine of middelgrote ondernemingen in aanmerking. Verder gelden voor landbouw, visserij en aquacultuur maximale bedragen om binnen de steunplafonds van de Landbouw Groepsvrijstellingverordening en de Visserij Groepsvrijstellingsverordening te blijven. Voor kassen, stallen en verwerkingsapparatuur gelden daarom maximale investeringsbedragen. MDV stallen In 2017 moeten de MDV-stallen voldoen aan de nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij, versie 1115. De Energiemaatlat in de Maatlat Duurzame Veehouderij wordt verbreed tot een Klimaatmaatlat. De keuzemaatregelen, om voldoende punten te halen om aan het certificeringsschema te voldoen, hebben naast energiebesparing en opwekking van duurzame energie ter voorkoming van CO2-uitstoot in 2017 ook betrekking op de reductie van de uitstoot van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas. Voor de pluimveestallen wordt extra voordeel beschikbaar gesteld voor meer ruimte per dierplaats. In 2017 bieden MIA en Vamil opnieuw een voordeel voor melkveestallen waarbij weidegang wordt toegepast. Glastuinbouw In 2017 ondersteunen MIA en Vamil vrijwel elke investering in het tegengaan of verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de kas. Daarnaast bieden de faciliteiten voordeel voor investeringen in (collectieve) waterzuiveringsinstallaties en het langer recyclen van drainwater. Daarmee worden ondernemers die investeren in technieken om te komen tot een gesloten teeltsysteem in de glastuinbouw, ondersteund. In 2017 worden de Groen Label kassen getoetst aan een nieuw certificeringsschema (GLK12)16. Landbouw Ondernemers die investeren in het zuiveren van afvalwater of het voorkomen van lozingen als gevolg van land- en tuinbouwactiviteiten kunnen in 2017 rekenen op meer voordeel via MIA en Vamil. Zo biedt de Milieulijst 2017 meer mogelijkheden voor precisielandbouw. Nieuw op de Milieulijst 2017 zijn een precisiezaaimachine en oogstmachine die uitsluitend bestemd zijn voor sojateelt. Daarnaast biedt de Milieulijst 2017 opnieuw belastingvoordeel voor het tegengaan van erfafspoeling bij veehouderijen en voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt. Tot slot zijn de mogelijkheden voor het automatisch verstrekken van ruwvoer aan herkauwers op de Milieulijst 2017 verruimd. 15 Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden. 16 Het Certificatieschema Groen Label Kas 12 (GLK12) is beschikbaar op de website www.groenlabelkas.nl. 96 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst 3.5 Mobiliteit De Milieulijst 2017 is verder in lijn gebracht met de ambities en prioriteiten zoals beschreven in ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF‘17. Op de Milieulijst 2017 zijn de elektrische bestelauto (code F 3114) en de elektrische bus (code F 3108) toegevoegd. Voor de elektrische bus is de opname op de Milieulijst bedoeld om marktpartijen te faciliteren bij het bereiken van 100 procent uitstootvrij rijden in 2025. Deze ambitie is meest recent vastgelegd in het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal openbaar vervoer per bus’ van 22 maart 201618. De geluidseis voor stille trucks onder code E 3170 wordt in 2017 met 1 dB(A) aangescherpt, zodat de regeling blijft aansluiten bij de laatste technische ontwikkelingen in de markt. Hiermee kan niet meer automatisch iedere ‘Quiet Truck’ voldoen aan de eisen voor verkrijging van de MIA. Met marktpartijen wordt bezien of voor 2018 de eisen voor het Quiet Truck-certificaat en de MIA weer met elkaar gelijk kunnen lopen. Een verdere aanscherping van de geluidsnorm in 2018 kan daar deel van uitmaken. Bij de mobiele koelinstallaties focust de Milieulijst 2017 op gesloten systemen en koelmiddelen met een lager Global Warming Potential (GWP) dan gangbaar. Nieuw is hier het bedrijfsmiddel onder code A 3193 voor een Piek-voertuig met een hermetisch gesloten systeem. Ook nieuw is het bedrijfsmiddel onder code F 3192 voor transportkoeling met CO2 als koelmiddel. Naarmate de beschikbaarheid van systemen met een laag GWP toeneemt, zullen de eisen verder worden aangescherpt. Bij de scheepvaart is het bedrijfsmiddel onder code F 3331 voor een milieuvriendelijk beschermingssysteem vervangen door het bedrijfsmiddel, genoemd in code F 3332, voor een antifoulingsysteem zonder schadelijke componenten en met een lange houdbaarheid, om de belasting van oppervlaktewateren te beperken. Daarnaast kunnen onder code F 3360 zeeschepen in aanmerking komen voor MIA en Vamil als wordt geïnvesteerd in motoraanpassingen om de NOx-emissie van die motoren te verminderen conform 19. Bij de mobiele machines zijn de geluidseisen voor verschillende typen machines onder de codes F 3410, B 3411 en E 3412 verder aangescherpt. Voor de luchtemissies is fase V opgenomen, waarmee wordt aangesloten bij de nieuwste Europese eisen voor luchtzijdige emissies. Tot slot zijn de definities van mobiele machines in lijn gebracht met de wijzigingen in de voertuigregelgeving. 3.6 Klimaat en lucht Voor de elektronicaindustrie (halfgeleiders of zonnecellen) sluit de Milieulijst 2017 aan op de laatste technische ontwikkeling: het reinigen met fluorgas (code F 4230) ter vervanging van reiniging met een fluoridehoudend gas. Fluorgas draagt niet bij aan het broeikaseffect. Met het bedrijfsmiddel onder F 4230 kan het gebruik van gangbare fluorhoudende broeikasgassen met een zeer hoge Global Warming Potential (GWP) worden aangepakt. Daarnaast zijn de codes A 4480 en A 4680 gewijzigd en gericht op het ioniserend verwijderen van fijnstof en het niet-thermisch oxideren van geurstoffen, vluchtige organische stoffen (VOS) of pathogenen. 3.7 Ruimtegebruik Nieuw op de Milieulijst 2017 zijn twee bedrijfsmiddelen (codes A 5405 en A 5405) die externe veiligheid betreffen. Deze bedrijfsmiddelen zijn gericht op het voorkomen van calamiteiten met gevaarlijke stoffen bij transport en grootschalige opslag. Hiermee stimuleren MIA en Vamil productieapparatuur waarmee de veiligheidsrisico’s bij de bron worden aangepakt. Tevens worden bedrijfsmiddelen die gericht zijn op het efficiënter produceren gestimuleerd waarbij grote opslag van gevaarlijke stoffen en daaraan verwante risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. 3.8 Duurzaam bouwen Zoals in paragraaf 3.3 van deze toelichting is aangegeven, zijn er twee bedrijfsmiddelencodes opgenomen voor duurzame bouwmaterialen; code C 6311 voor duurzame beton en A 6312 voor duurzame bitumen dakbedekking. Verdere nieuwe bedrijfsmiddelen staan onder de codes F 6443 voor waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen en A 6448 voor douchesystemen met waterrecycling. 17 Een duurzame brandstofvisie met LEF – De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland, Kamerstukken II 2014/15, 30196, nr. 353. 18 Het bestuursakoord is te vinden op: www.ipo.nl/index.php/download_file/3851/150/. 19 Zie: IMO Tier III conform MARPOL Annex VI via de website www.imo.org. 97 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst Daarnaast is het voordeel op grond van MIA voor de duurzame gebouwen volgens certificeringsschema’s BREEAM-NL, GPR Gebouw en LEED BD+C20 verlaagd vanwege herprioritering van het beschikbare budget. De bedrijfsmiddelen onder de codes E 6117 en E 6122 zijn vervallen, omdat inmiddels in de praktijk is gebleken dat het goed mogelijk is aan de hogere duurzaamheidseisen van codes D 6115, E 6116, D 6120 en E 6121 te voldoen. DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Sharon A.M. Dijksma 20 Meer informatie over de certificeringsschema’s BREEAM-NL, GPR Gebouw 4.3 en LEED BD+C is te vinden op respectievelijk www.BREEAM.nl, www.gprgebouw.nl en www.bouwcertificering.org. 98 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst Adressen en telefoonnummers • Voor vragen over de MIA\Vamil Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Internet www.rvo.nl/miavamil Telefoon 088 042 42 42 Contactformulier www.rvo.nl/contactformulier Email klantcontact@rvo.nl • Voor vragen over het digitaal indienen via eLoket Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Internet www.rvo.nl/eLoket Telefoon 088 042 42 42 Contactformulier www.rvo.nl/contactformulier Email klantcontact@rvo.nl • Voor meer informatie over het aanvragen van een eHerkenningsmiddel Internet www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning (Voor specifieke vragen over een al aangeschaft eHerkenningsmiddel, neemt u contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.) • Voor fiscale vragen Belastingdienst Internet www.belastingdienst.nl Belastingtelefoon 0800 0543 (optie 2 is voor ondernemers) • Voor vragen over de Energie-investeringsaftrek (EIA) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Internet www.rvo.nl/eia Telefoon 088 042 42 42 Contactformulier www.rvo.nl/contactformulier Email klantcontact@rvo.nl • Voor vragen over andere regelingen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Telefoon 088 042 42 42 Internet www.rvo.nl Contactformulier www.rvo.nl/contactformulier Email klantcontact@rvo.nl • Voor informatie over onder andere het Milieukeur, het Groen Label Kas certificaat, Maatlat Duurzame Veehouderij en het Europees Ecolabel Stichting Milieukeur (SMK) Telefoon 070 358 63 00 Internet www.milieukeur.nl Email milieukeur@milieukeur.nl 99 | MIA\Vamil 2017 | Brochure en Milieulijst Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Hanzelaan 310 | 8017 JK Zwolle Postbus 10073 | 8000 GB Zwolle T +31 (0) 88 042 42 42 F +31 (0) 88 602 90 23 E miavamil@rvo.nl www.rvo.nl/miavamil Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu © Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | december 2016 Publicatienummer: RVO-192-1601/BR-DUZA. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In samenwerking met het ministerie van Financiën. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.