Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

toelatingsreglement.pdf

Klik hier om het bestand te downloaden

Toelatings-Reglement pagina 1 Toelatings-Reglement van de Nederlandse vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT). Artikel 1. Algemene toelatingseisen. Een in Nederland gevestigde natuurlijke- of rechtspersoon of een samenwerkingsvorm van natuurlijke personen of rechtspersonen kan zich als aspirant-lid van de vereniging schriftelijk bij de secretaris van de VGT aanmelden, indien zij voldoet aan de navolgende cumulatieve eisen: 1. directe verkoopactiviteiten in Nederland heeft aan de in Artikel 5 lid 2 van de Statuten van de vereniging genoemde afnemersgroepen in één of meer van de navolgende omzetgroepen: a. tandheelkundige materialen; b. tandtechnische materialen en/of apparatuur; c. tandheelkundige apparatuur én 2. het aspirant-lid een inschrijving van de Kamer van Koophandel kan overleggen waaruit één of meer van de bovengenoemde handelsactiviteiten blijken én; 3. een gerealiseerde totaalomzet binnen Nederland heeft in één of meerdere van de bovengenoemde omzetgroepen van tenminste € 1.000.000,- (excl. BTW) over het laatste boekjaar van de onderneming én; 4. een voor wat betreft de zeggenschap binnen de onderneming onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van haar afnemers in de tandheelkundige markt. Artikel 2. Aanmelding. De schriftelijke aanmelding wordt pas als zodanig erkend indien het aspirant-lid in deze aanmelding verklaart dat hij/zij op de hoogte is van, voldoet aan en uitvoering geeft aan: 1. de Statuten van de vereniging; 2. het Reglement van de vereniging; 3. de door de Algemene Ledenvergadering aangenomen Beleidslijnen van de vereniging; 4. de lopende financiële en contractuele verplichtingen van de vereniging, met name het entreebedrag van de vereniging zoals omschreven in Artikel 3 lid 7a van dit Reglement, de jaarlijkse contributie voor de VGT en de maandelijkse bijdrage ter dekking van de secretariaatskosten van de VGT; 5. bestaande en komende wet- en regelgeving welke betrekking hebben op de handel in en/of het in voorraad houden van tandheelkundige en/of tandtechnische producten, instrumenten en/of apparatuur. De aanvraag dient, indien het bestuur daarom verzoekt, vergezeld te gaan van een ondertekende accountantsverklaring inzake het bepaalde in Artikel 1 lid 3 en lid 4 van dit Reglement. Toelatings-Reglement pagina 2 Artikel 3. Procedure. Een aspirant-lid kan pas als toegelaten tot de vereniging beschouwd worden, nadat de secretaris van de vereniging de schriftelijke aanmelding en de verklaringen, zoals omschreven in Artikel 2 van dit Reglement, ontvangen heeft en; 1. de lidmaatschapsaanvraag kenbaar is gemaakt aan de leden van VGT ter verkrijging van op- of aanmerkingen; 2. de aanvraag is voorgelegd aan het bestuur van de vereniging; 3. het eventuele bedrijfsonderzoek, waartoe het bestuur ter realisatie van het advies aan de Algemene Ledenvergadering kan besluiten, geheel is afgerond en de conclusies hiervan aan het bestuur zijn voorgelegd; 4. de lidmaatschapsaanvraag en het advies van het bestuur zijn voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering; 5. het aspirant-lid op de Algemene Ledenvergadering waarin over de lidmaatschapsaanvraag besloten wordt (en voorafgaand aan de stemming van deze aanvraag) op verzoek van het bestuur een presentatie voor de in deze vergadering aanwezigen verzorgd heeft waarbij in deze presentatie door het aspirant-lid tenminste aandacht wordt besteed aan: – reden van lidmaatschapsaanvraag, – visie van de aanvrager / onderneming, – de algemene bedrijfsstrategie van de aanvrager / onderneming, – historie van de aanvrager / onderneming, – organisatiestructuur van de onderneming; 6. de Algemene Vergadering zich, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 14 van de Statuten van de vereniging, middels een stemming positief over de aanvraag (eventueel inclusief de onder punt 4 en 5 genoemde informatie en het onder punt 3 genoemde bedrijfsonderzoek) heeft uitgesproken; 7. de penningmeester van de vereniging, nadat het aspirant-lid schriftelijk op de hoogte is gesteld van de toelating, in het bezit is gesteld van: a. het éénmalige entreebedrag van de VGT is, ongeacht het aantal FTE-ers of de omzetgroep (zie artikel 1 lid 1 van dit Reglement), minimaal € 25.000,-; b. dit entreebedrag wordt met € 1.000,- per FTE-er conform de bepalingen in de VGT Beleidslijn 013 – Opgave FTE (zie verder bij toelichtingeni ) verhoogd bij 26 FTE-ers of meer. c. het entreebedrag wordt vermenigvuldigd met factor 1 ingeval het aspirant-lid haar omzet voornamelijk realiseert met verkopen ten aanzien van kleingoed tandartsen of kleingoed resp. appratuur in de tandtechniek en wordt vermenigvuldigd met factor 2 als haar omzet voornamelijk gerealiseerd wordt ten aanzien van tandheelkundige apparatuur; d. de contributie welke geldt per kalenderjaar en ongeacht de datum waarop het lidmaatschap ingaat, over het eerste kalenderjaar in zijn geheel verschuldigd is. Deze contributie is door de Algemene Vergadering vastgesteld op € 500,- per jaar per omzetgroep zoals aangegeven in Artikel 1 lid 1 (a t/m c) van dit Reglement; e. zowel op het entreebedrag als op de contributie is geen restitutie mogelijk. Toelatings-Reglement pagina 3 Artikel 4. Vrijstellingsmaanden voor aspirant-leden. Aspirant-leden hebben gedurende 24 maanden na de aanvangsdatum van het lidmaatschap geen recht op zgn. Vrijstellingsmaanden (zie verder bij toelichtingen) in de periode dat deze vrijstellingsmaanden wel voor leden van de VGT van toepassing zouden kunnen zijn. Artikel 5. Verplichtingen van de leden. Door aanvaarding van het lidmaatschap verplicht het (aspirant)lid zich tot: 1. naleving van en uitvoering geven aan de binnen de vereniging geldende statuten, reglementen, beleidslijnen, belangen, besluiten en beginselen; 2. voor bepaalde beleidslijn(en) kan, op verzoek van het aspirant-lid, de VGT een overgangstermijn van maximaal één jaar hanteren om te voldoen aan deze bepaalde beleidslijn(en); 3. het melden aan het bestuur van elke ter zijner kennis gekomen afwijking, of een ernstig vermoeden hieromtrent, van één of meer genomen besluiten van de vereniging; 4. geheimhouding van de genomen besluiten van de vereniging, het in de vergaderingen besprokene en het van de vereniging op schrift verkregene, hieronder ook begrepen de informatie verkregen middels digitale meetings, emailberichten, de VGT Ledenportal of elektronisch anderszins; 5. nakoming van de verplichtingen jegens de vereniging of namens de vereniging aangegane verplichtingen; 6. het in relatie tot de andere leden van de vereniging en de afnemers van de leden van de vereniging toepassen van de beginselen van goed fatsoen, correct gedrag en goed koopmanschap; 7. het aanwezig zijn of zich in rechte te laten vertegenwoordigen op de Algemene- en Afdelingsvergaderingen van de vereniging, conform VGT Beleidslijn 001 – Opkomstplicht; 8. éénmaal per jaar (in januari) een schriftelijke verklaring aan de secretaris van de vereniging doen toekomen met betrekking tot het aantal werkzame personen gerekend naar full-time-equivalenten, conform VGT Beleidslijn 013 – opgave FTE per kalenderjaar; 9. drie weken na afloop van ieder kwartaal (voor de opgave van het vierde kwartaal van ieder jaar geldt een termijn van vier weken) een opgave te doen van de statistische gegevens aan een onafhankelijke accountant, conform VGT Beleidslijn 010 – Statistische omzetgegevens; 10. het éénmaal per maand insturen van alle openstaande debiteurenvorderingen ouder dan 60 dagen aan het secretariaat van de vereniging ten behoeve van de ‘registratie debiteurenvorderingen met een verhoogd risico’, conform VGT Beleidslijn 009 – Oudere en/of onbetaalde facturen + bijlagen. 11. conform de VGT Beleidslijn 009 – Oudere en/of onbetaalde facturen + bijlagen zijn leden van de VGT verplicht, indien zij besluiten incassoprocedures op te starten, deze procedures via de VGT te laten verlopen. Voor aspirant-leden geldt dat incassozaken waarvan de oorsprong van het incassodossier vóór de aanvangsdatum van het lidmaatschap ligt en/of waarop de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VGT niet van toepassing zijn, de VGT per dossier beoordeelt of de VGT de incassozaak in behandeling neemt. Indien de VGT besluit het dossier in behandeling te nemen zijn de (eventuele) derdenkosten die met deze incassoprocedure gepaard gaan in beginsel voor rekening van het aspirant-lid onder aftrek van de opbrengst in het betreffende dossier. Toelatings-Reglement pagina 4 Artikel 6. Beëindiging van het lidmaatschap van de VGT. 1. Op beëindiging, opzegging, ontzetting en schorsing van het lidmaatschap (voor zowel leden als aspirant-leden) is het bepaalde in Artikel 7 van de Statuten van de VGT van toepassing. 2. Ingeval het lidmaatschap door de VGT onherroepelijk wordt beëindigd door opzegging of ontzetting op aan het lid verwijtbare gronden geldt dat vanaf het moment dat de opzegtermijn van één jaar in werking treedt het recht op zgn. vrijstellingsmaandenii vervalt. Het uittredende lid wordt derhalve op dat moment weer voor de resterende maanden van het lidmaatschap gefactureerd conform zijn/haar aandeel van de secretariaatsbegroting. Indien het lid voorafgaande aan opzegging of ontzetting onherroepelijk wordt geschorst heeft het lid ook gedurende de periode van schorsing geen recht op vrijstellingsmaanden. 3. Na de beëindiging van het lidmaatschap van de VGT gelden de navolgende bepalingen: a. het gebruik van o.a. de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, de VGT Algemene Garantievoorwaarden, VGT modeldocumenten, VGT notities, VGT onderhoudsprotocollen, alsmede de door de VGT ontwikkelde digitale platforms, de door de VGT overeengekomen collectieve afspraken/overeenkomsten en de door de VGT gegenereerde veiligheidsinformatiebladen, werkplekinstructiekaarten, registers en/of risicoanalyses is na beëindiging van het VGT lidmaatschap niet meer toegestaan; b. inlog- en toegangsgegevens voor VGT platforms zoals o.a. de VGT Nieuwsbrief, de VGT Ledenportal, de VGT Portal Stralingsbescherming, de VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen, de VGT digitale RI&E en het iFlow incassosysteem worden geblokkeerd c.q. verwijderd; c. alle verwijzingen of aanduidingen die de indruk zouden kunnen wekken dat het lidmaatschap nog actief is zoals (mogelijk) op briefpapier, op website(s), op bedrijfspand(en), in aanbiedingen/offertes of anderszins dienen verwijderd en/of nagelaten en/of ongedaan gemaakt te worden; d. uitlatingen op de VGT website en/of andere VGT platforms aangaande het lidmaatschap van het (ex)lid zullen worden verwijderd; e. eventuele lopende incassodossiers zullen naar behoren worden afgehandeld, nieuwe incassodossiers (ook al vinden zij hun oorsprong in de periode van het lidmaatschap) kunnen na beëindiging van het lidmaatschap niet meer bij de VGT worden ingediend; f. na beëindiging van het VGT lidmaatschap geldt een uitdrukkelijk geheimhoudingsplicht zoals vastgelegd in Artikel 4 lid 4 van dit Reglement; g. daarnaast is het verboden om gedurende een periode van twee jaren na de beëindiging van het lidmaatschap een gelijksoortig dan wel gelijkwaardig product te ontwikkelen voor het maken en/of verspreiden van veiligheidsinformatiebladen en/of het opstellen en bijhouden van een KEW dossier, hieronder begrepen het (doen) opstellen van risico-analyses ten aanzien van producten met gevaarlijke stoffen dan wel stralingsbescherming dan wel op enigerlei wijze (financieel of anderzijds, direct of indirect) daarbij betrokken te zijn. Artikel 6. Overige bepalingen. Alle in dit Reglement genoemde bedragen zijn exclusief de geldende BTW. Zaandam, 1 januari 2021 Toelatings-Reglement pagina 5 TOELICHTINGEN : i ) Berekening aantal FTE-ers: 1. Het aantal werkzame personen van een lid van de VGT wordt teruggerekend naar een FTE-getal, waarbij de minimale opgave altijd twee 2 FTE-ers is; 2. Alle personen die nodig zijn voor het realiseren van de omzet in goederen en diensten voor de Nederlandse markt moeten hierin meegenomen worden; 3. Het is daarbij niet van belang of deze werkzame personen ook daadwerkelijk in dienst zijn c.q. op de loonlijst staan van de onderneming; 4. Alle werkzame personen die betrokken zijn bij de onderneming, ook ingeval van uitbesteding (outsourcing) van werkzaamheden ten behoeve van de onderneming, moeten in deze FTE-telling meegenomen worden; Voorbeelden hierin zijn : magazijn in het buitenland, inhuren van personeel van een derde partij, het uitbesteden (outsourcen) van ICT-werkzaamheden of de boekhouding/administratie, ZZP-ers die in opdracht van de onderneming werkzaamheden uitvoeren etc. etc.; 5. Ook personen die werkzaam zijn bij een dochteronderneming van het lid van de VGT moeten in de FTE-teling meegenomen worden, behalve als die dochteronderneming niet bij de VGT als schaduwlid geregistreerd staat.; In dat geval zal de VGT ook geen werkzaamheden, zoals het versturen van veiligheidsinformatiebladen of het incasseren van openstaande facturen etc., voor deze dochteronderneming uitvoeren; 6. Personen die werkzaam zijn in de logistiek van de bezorging van goederen naar de eindgebruikers, dus nadat de goederen het pand of de locatie van de onderneming hebben verlaten, hoeven NIET meegeteld te worden; 7. Het bijwonen van VGT-bijeenkomsten door niet opgegeven FTE-ers is niet mogelijk. ii) Vrijstellingsmaanden: Vrijstellingsmaanden zijn maanden waarin de kosten van het secretariaat niet (pro rato en per maand) aan de leden van de VGT worden gefactureerd, maar direct aan de VGT. De VGT kan deze kosten aan Adviesbureau Kolsteeg B.V. voldoen als de VGT, door de opbrengsten van uitgevoerde projecten voor de VGT, voldoende liquide middelen tot haar beschikking heeft. Het bestuur van de VGT beslist of en zo ja welke maanden in een kalenderjaar in aanmerking komen voor het toewijzen als vrijstellingsmaand(en).