Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: toelatingsreglement.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Verbond voor de Nederlandse Groothandel (onderdeel van VNO NCW)
Toelatings-Reglement
van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren
in de Tandheelkundige branche (VGT).
Artikel 1. Algemene toelatingseisen.
Een in Nederland gevestigde natuurlijke- of rechtspersoon of een samenwerkingsvorm van natuurlijke personen of rechtspersonen kan zich als aspirant-lid van de vereniging schriftelijk bij de secretaris aanmelden, indien zij voldoet aan de navolgende cumulatieve eisen:
1. directe verkoopactiviteiten in Nederland heeft aan de in Artikel 5 lid 2 van de Statuten van de vereniging genoemde afnemersgroepen in één of meer van de navolgende omzetgroepen: a. tandheelkundige materialen; b. tandtechnische materialen en/of apparatuur; c. tandheelkundige apparatuur én
2. het aspirant-lid een inschrijving van de Kamer van Koophandel kan overleggen waaruit één of meer van de bovengenoemde handelsactiviteiten blijken én;
3. een gerealiseerde totaalomzet binnen Nederland heeft in één of meerdere van de bovengenoemde omzetgroepen van tenminste € 500.000,- (excl. BTW) over het laatste boekjaar van de onderneming én;
4. een voor wat betreft de zeggenschap binnen de onderneming onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van haar afnemers in de tandheelkundige markt.
Artikel 2. Aanmelding.
De schriftelijke aanmelding wordt pas als zodanig erkend indien het aspirant-lid in deze aanmelding verklaart dat hij/zij op de hoogte is van, voldoet aan en uitvoering geeft aan:
1. de Statuten van de Vereniging;
2. de Reglementen van de Vereniging;
3. de lopende financiële en contractuele verplichtingen van de vereniging, met name het entreebedrag van de vereniging zoals omschreven in Artikel 3 lid 7a van dit Reglement, de jaarlijkse contributie voor de VGT en de maandelijkse bijdrage ter dekking van de secretariaatskosten van de VGT;
4. bestaande en komende wet- en regelgeving welke betrekking hebben op de handel in en/of het in voorraad houden van tandheelkundige en/of tandtechnische producten, instrumenten en/of apparatuur;
De aanvraag dient, indien het bestuur daarom verzoekt, vergezeld te gaan van een ondertekende accountantsverklaring inzake het bepaalde in Artikel 1 lid 3 en lid 4 van dit Reglement.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Verbond voor de Nederlandse Groothandel (onderdeel van VNO NCW)
Artikel 3. Procedure.
Een aspirant-lid kan pas als toegelaten tot de vereniging beschouwd worden, nadat de secretaris van de vereniging de schriftelijke aanmelding en de verklaringen, zoals omschreven in Artikel 2 van dit Reglement, ontvangen heeft en;
1. de lidmaatschapsaanvraag kenbaar is gemaakt aan de leden van VGT ter verkrijging van op- of aanmerkingen;
2. de aanvraag is voorgelegd aan het bestuur van de vereniging;
3. het eventuele bedrijfsonderzoek, waartoe het bestuur ter realisatie van het advies aan de Algemene Ledenvergadering kan besluiten, geheel is afgerond en de conclusies hiervan aan het bestuur zijn voorgelegd;
4. de lidmaatschapsaanvraag en het advies van het bestuur zijn voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering;
5. het aspirant-lid op de Algemene Ledenvergadering waarin over de lidmaatschapsaanvraag besloten wordt (en voorafgaand aan de stemming van deze aanvraag) een presentatie voor de in deze vergadering aanwezigen verzorgd heeft waarbij in deze presentatie door het aspirant-lid tenminste aandacht wordt besteed aan: – reden van lidmaatschapsaanvraag, – visie van de aanvrager / onderneming, – bedrijf- en marktstrategie van de aanvrager / onderneming, – historie van de aanvrager / onderneming, – organisatiestructuur van de onderneming;
6. de Algemene Vergadering zich, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 14 van de Statuten van de vereniging, middels een stemming positief over de aanvraag (eventueel inclusief de onder punt 4 en 5 genoemde adviezen en het onder punt 3 genoemde bedrijfsonderzoek) heeft uitgesproken;
7. de penningmeester van de vereniging, nadat het aspirant-lid schriftelijk op de hoogte is gesteld van de toelating, in het bezit is gesteld van:
a. het éénmalige entreebedrag van de vereniging, zijnde een bedrag welke gelijk te stellen is met het 1/23e deel van het eigen vermogen van de vereniging met een minimum van € 5.000,- (excl. BTW), eventueel aangevuld met een toeslag vanwege de bedrijfsgrootte van het betreffende aspirant-lid (*zie voorbeeldberekening);
b. de contributie over het eerste jaar, of een naar tijdsduur evenredig gedeelte daarvan, laatstelijk door de Algemene Vergadering vastgesteld op € 500,- per jaar per omzetgroep zoals aangegeven in Artikel 1 lid a (1 t/m 3) van dit Reglement.
Artikel 4. Verplichtingen van de leden.
Door aanvaarding van het lidmaatschap verplicht het (aspirant)lid zich tot:
1. naleving van en uitvoering geven aan de binnen de vereniging geldende statuten, reglementen, beleidslijnen, belangen, besluiten en beginselen;
2. het melden aan het bestuur van elke ter zijner kennis gekomen afwijking, of een ernstig vermoeden hieromtrent, van één of meer genomen besluiten van de vereniging;
3. geheimhouding van de genomen besluiten van de vereniging, het in de vergaderingen besprokene en het van de vereniging op schrift verkregene, hieronder ook begrepen de informatie verkregen middels emailberichten;
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Verbond voor de Nederlandse Groothandel (onderdeel van VNO NCW)
4. nakoming van de verplichtingen jegens de vereniging of namens de vereniging aangegane verplichtingen;
5. het in relatie tot de andere leden van de vereniging en de afnemers van de leden van de vereniging toepassen van de beginselen van goed fatsoen, correct gedrag en goed koopmanschap;
6. het aanwezig zijn of zich in rechte te laten vertegenwoordigen op de Algemene- en Afdelingsvergaderingen van de vereniging;
7. éénmaal per jaar (in januari) een schriftelijke verklaring aan de secretaris doen toekomen met betrekking tot het aantal werkzame personen gerekend naar full-time-equivalenten;
8. het éénmaal per maand insturen van alle openstaande debiteurenvorderingen ouder dan 60 dagen aan het secretariaat van de vereniging ten behoeve van de ‘registratie debiteurenvorderingen met een verhoogd risico’.
Artikel 5. Overige bepalingen.
1. Conform het bepaalde in Artikel 6 lid 2 van de Statuten van de vereniging is de toelating onderworpen aan een ballotageperiode van 12 maanden in welke periode het bestuur gerechtigd om een aspirant-lid te ontzetten uit de vereniging als daartoe een geldige aanleiding bestaat. De redenen voor ontzetting staan omschreven in Artikel 7 lid 6 van de Statuten van de Vereniging.
2. Conform het bepaalde in Artikel 7 lid 4 van de Statuten van de vereniging kan de Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur, het lidmaatschap van een lid opzeggen indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, waaronder ook de eisen van toelating.
3. Alle in dit Reglement genoemde bedragen zijn exclusief de geldende BTW.
Zaandam, 1 januari 2018
__________________________________________
(*) Voorbeeldberekening entreebedrag VGT:
Het entreebedrag is 1/23e van het eigen vermogen van de VGT.
Per 1 januari 2018 was het eigen vermogen van de VGT € 160.000,- en bedraagt het entreebedrag voor het kalenderjaar 2018 derhalve € 7.000,-.
Dit entreebedrag wordt vermenigvuldigd met:
– de factor 1 als het aspirant-lid 1 t/m 10 werkzame personen op FTE-basis heeft,
– de factor 2 als het aspirant-lid 11 t/m 20 werkzame personen op FTE-basis heeft en
– de factor 3 als het aspirant-lid 21 of meer werkzame personen op FTE-basis heeft.
Een aspirant-lid mag het entreebedrag over een periode tot het einde van het lopende kalenderjaar in maximaal 4 termijnen voldoen.
Indien het aspirant-lid, met inachtneming van tenminste een termijn van één maand voor het einde van het lopende kalenderjaar, schriftelijk de aanvraag van het lidmaatschap weer intrekt, volgt volledige restitutie van het tot dat moment gefactureerde en reeds betaalde entreebedrag.
Bovenop het entreebedrag is ook de jaarcontributie van toepassing, zijnde € 500,- (excl. BTW) per discipline (kleingoed, equipment en/of tandtechniek) per kalenderjaar met een maximum van 3 disciplines.
Indien een onderneming gedurende het kalenderjaar lid wordt, wordt deze jaarcontributie naar rato berekend.
Op deze contributie is geen restitutie van toepassing.