Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: ro_uitleg_abonnement_portal.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Verbond voor de Nederlandse Groothandel (onderdeel van VNO NCW)
Wettelijk kader
Conform het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) (= de nieuwe wetgeving vanaf 6 februari 2018) en de Richtlijn Radiologie van de KNMT (update 2015) is het hebben van een KEW dossier verplicht wanneer er röntgenstraling in de praktijk wordt toegepast. Een KEW dossier bestaat uit meerdere onderdelen, denk hierbij onder andere aan documenten als praktijktekening, kadastergegevens, diploma’s en certificaten, protocollen, onderhoudsgegevens en de bevestiging van registratie en/of vergunning van de toestellen van de ANVS.
In het KEW dossier behoort conform het Bbs ook een Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) te zitten welke beoordeeld is door een (geregistreerd) Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD). Onderdeel van de RA is een berekening van werkplek- en terreingrensbelasting van uw praktijk. In artikel 7.1 van het Bbs wordt aangegeven welke taken er door of onder toezicht van een SBD uitgevoerd behoren te worden.
Altijd de actuele stand van zaken met een abonnement
De VGT kan in samenwerking met haar leden en een SBD, de wettelijk verplichte RA en de beoordeling van de RA door een SBD via het VGT Portal Stralingsbescherming (= een digitaal KEW dossier) voor uw praktijk realiseren. Voor de toegang tot het portal, leest u HIER verder.
Inspectiediensten, zoals de IGJ (voorheen IGZ) of SZW, controleren praktijken op het hebben van een compleet KEW dossier met een beoordeelde RA door een SBD. Met een abonnement op het portal heeft u continu toegang tot deze gegevens, welke door ons up-to-date worden gehouden en bent u IGJ-proof, mits u zelf ook uw werkzaamheden op het portal uitvoert. Hieronder leest u er alles over.
Voor het uitvoeren van de artikel 7.1 taken vanuit het Bbs is er voor iedere praktijk welke het abonnement voor het digitale KEW dossier heeft afgesloten eveneens een relatie gelegd met een SBD. Tevens is er via het abonnement op het portal een relatie gelegd met een klinisch fysicus (Bbs art. 8.8) welke benaderbaar is voor vragen.
Beknopte uitleg over werking digitaal KEW dossier
Nadat u de aanvraag voor het account en het bijbehorende abonnement op het portal via uw dentalonderneming heeft ingediend, gaat de VGT de NAW-gegevens van uw praktijk invoeren op het portal. De VGT stuurt u inloggegevens en de instructie (in de vorm van een handleiding) toe, zodat u het digitale KEW dossier kan vullen met praktijkinformatie.
Werkzaamheden praktijk*:
– Via het tabblad Personeel voert u alle personen in die opnamen maken;
– ** Via het tabblad Documenten uploadt u alle benodigde praktijkdocumenten.
U treft HIER een overzicht aan van alle verplichte documenten welke in een KEW dossier behoren te zitten.
Werkzaamheden dentalonderneming*:
– Invoeren van alle praktijk-, afstand-, toestel-, werkplek-, en terreingrensgegevens en alle bouwmaterialen;
– Uitvoeren van de berekening van werkplek- en terreingrensbelasting;
Op het moment dat de bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd, vult u via het portal de Eigen Verklaring (EV)* in. Dit is voor u een checklist om na te gaan of u alle stappen op het portal heeft doorlopen.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Verbond voor de Nederlandse Groothandel (onderdeel van VNO NCW)
Door het goedkeuren van de Eigen Verklaring wordt uw digitale KEW dossier automatisch doorgestuurd aan de VGT.
Werkzaamheden VGT*:
– Controleren of alle gegevens correct in uw digitale KEW dossier zijn opgenomen;
– Controleren of alle benodigde documenten, om een compleet KEW dossier te realiseren, zijn geüpload in het digitale KEW dossier;
– Afgeven certificaat Stralingsbescherming Röntgentoepassingen.
Werkzaamheden SBD*:
– Opmaken Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA);
– Beoordelen en afgegeven RA;
– Toezicht houden op de inhoud van de acceptatietesten en kwaliteitscontroles aan toestellen welke uitgevoerd worden door leden van de VGT;
– Rekenmodule in het portal up-to-date houden.
* Al deze werkzaamheden worden in de Handleiding van het portal uitvoerig uitgelegd.
** Eén van de benodigde documenten in het digitale KEW dossier is de plattegrond/praktijktekening van uw praktijk. Om de beoordeling van de RA op afstand te kunnen laten plaatsvinden, worden er eisen aan de plattegrond gesteld:
Door de praktijk aan te leveren:
Bouwkundige tekening op schaal, met daarop minimaal aangegeven:
 Naam praktijk en adres;
 Begane grond of etage nummer;
 Dikte van muren (bij een tekening op schaal is het verschil tussen een steens en halve steens muur goed te zien);
 Ramen en deuren ingetekend;
 Samenstelling muren, tussenvloeren en deuren (via een legenda, bij lood ook de dikte vermelden);
 Positie van de toestellen, behandelstoelen, het hoofd van de patiënt tijdens opnamen;
 Positie van de afdrukplaats, per toestel (niet de plaats van de timer, maar de positie tandarts/assistenten).
Enkele aanvullingen zoals bijvoorbeeld de laatste 2 onderdelen mogen handmatig worden toegevoegd aan een verder bouwkundige plattegrond. Door de Dentalonderneming aan te vullen:
 Windroos (of terreingrenzen benoemen met straatnaam, etc.) overeenkomend met het portal;
 Terreingrenzen: een doorgetrokken lijn rondom eigendom;
 Werkplekken.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Verbond voor de Nederlandse Groothandel (onderdeel van VNO NCW)
Het KEW dossier welke via het Portal Stralingsbescherming opgemaakt wordt is:
100% IGJ PROOF!!!!!
mits:
 U de Eigen Verklaring via het portal naar waarheid heeft ingevuld;
 U het digitale KEW dossier compleet heeft gemaakt en de Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) is afgegeven;
 U de eventuele adviezen uit de QC rapportage(s) heeft opgevolgd;
 U de eventuele adviezen uit de RA heeft opgevolgd.
De voordelen van een abonnement
De VGT monitort alle ontwikkelingen op het gebied van regels en voorschriften, controleert ieder jaar of uw Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) nog voldoet en geeft, na het afgeven van de RA en/of na verlenging van het abonnement, een (nieuw) certificaat Stralingsbescherming Röntgentoepassingen af.
Tevens zorgt de VGT, indien nodig, voor de toetsing van een herziende RA door een SBD.
Kortom, met het portal neemt de VGT u een hoop zorg uit handen. U hoeft geen van de gestelde termijnen zelf te bewaken! Dat doet de VGT voor u!
Met een abonnement kunt u :
 zelf mutaties in uw praktijk- en personele gegevens en aantal opnames doorvoeren;
 de voor het KEW-dossier benodigde documenten zelf in het portal uploaden;
 aangeven welke dentalonderneming nieuwe röntgentoestellen kan toevoegen dan wel uit gebruik genomen toestellen mag verwijderen van het portal. Dit is van belang voor de berekeningen van de doses op werkplekken en aan de terreingrenzen;
 aangeven welke dentalonderneming het radiologisch onderhoud aan uw toestel(len) uitvoert.
Met een abonnement zorgen wij voor :
 controle van de beschikbare gegevens op het portal en de geüploade documenten in uw digitale
KEW dossier;
 een nieuwe RA bij plaatsing van extra toestel(len) en/of werkplek(ken) en na verhuizing;
 een actuele, wettelijk verplichte RA met een jaarlijkse evaluatie;
 een wettelijk verplichte beoordeling van uw RA door een SBD;
 een relatie met een klinisch fysicus (Bbs art.8.8) welke benaderbaar is voor vragen;
 een relatie met een SBD voor het uitvoeren van de artikel 7.1 taken vanuit het Bbs;
 het afgeven van het certificaat Stralingsbescherming Röntgentoepassingen waaruit blijkt dat uw
praktijk aan alle wet- en regelgeving conform het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming voldoet.
Wij gaan er van uit dat u de eventuele adviezen uit de rapportage van het onderhoud (dit is het onderhoud en de kwaliteitscontrolemetingen) aan uw toestel(len) en de eventuele adviezen van de SBD in uw RA heeft opgevolgd en de Eigen Verklaring via het VGT Portal Stralingsbescherming naar waarheid heeft ingevuld.
 adequate informatie en advisering over wijzigingen in wet- of regelgeving;
 gratis stickers voor op uw toestellen en/of voor op de toegangsdeuren in de praktijk.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Verbond voor de Nederlandse Groothandel (onderdeel van VNO NCW)
Aanpassing wetgeving
Met inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is er veel gewijzigd in het controlestelsel. Een volledige uitleg hierover en hoe de VGT hiermee omgaat voor abonnees op het VGT Portal Stralingsbescherming treft u HIER aan.
Abonnementsprijs
Het abonnement op het VGT Portal Stralingsbescherming kost, voor één locatie ongeacht het aantal röntgentoestellen, € 192,- (excl. btw) per jaar.
Buiten het abonnementstarief vallen de handelingen die uitgevoerd worden door de dentalonderneming. Dit zijn handelingen om de praktijk- en toestelgegevens in relatie tot werkplekken en erfgrenzen in te voeren op het portal en handelingen die betrekking hebben op onderhoud aan uw toestellen en kwaliteitscontrole metingen.
Indien u het abonnement op het portal wilt opzeggen, dient u de opzegging één maand voordat uw abonnement afloopt per email aan rontgen@vgt.nl door te geven. Bent u te laat met het opzeggen van het abonnement dan loopt de abonnementsperiode automatisch met één jaar door.
Door een opzegging van het abonnement worden alle gegevens van de praktijk verwijderd op het portal.
Op het abonnement zijn de Algemene Abonnementsvoorwaarden VGT Portal Stralingsbescherming van toepassing. U kunt deze voorwaarden HIER benaderen en/of printen.
Vragen?
Hebt u nog vragen, neem dan contact met ons op via email rontgen@vgt.nl.
Met vriendelijke groet,
Patricia Scheffer
VGT Portal Stralingsbescherming
Zaandam, 1 april 2018
Versie 2018