Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: ro_r-vws_medische_blootstelling.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nr. 2758
22 januari
2018
Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 12 januari 2018,
kenmerk 1281162-172106-WJZ, houdende basisveiligheidsnormen voor
stralingsbescherming bij medische blootstelling (Regeling
stralingsbescherming medische blootstelling)
De Minister voor Medische Zorg,
Gelet op artikel 5.14, vierde lid, van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
Besluit:
Artikel 1 Definitiebepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
besluit: Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
ConeBeam CT: toestel dat gebruik maakt van computertomografietechniek en door middel van een
conische röntgenbundel het te diagnosticeren volume in maximaal één rotatie bereikt.
Artikel 2 Deskundigheideisen
De deskundigheideisen, bedoeld in de artikelen 3 en 4, zijn van toepassing op de medisch deskundi-
gen, bedoeld in artikel 5.14, eerste lid, van het besluit.
Artikel 3 Opleiding bij erkende instellingen
Een radiotherapeut-oncoloog, radioloog, tandarts, met inbegrip van tandheelkundig specialist
kaakchirurg, of andere medisch specialist heeft met goed gevolg een opleiding afgerond bij een
instelling die krachtens artikel 5.11 van het besluit is erkend met inachtneming van de eisen, bedoeld
in de artikelen 5.22 en 5.23 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, voor zijn
specifieke beroepsgroep, of een gelijkwaardige opleiding.
Artikel 4 Aanvullende eis ConeBeam CT
Onverminderd artikel 3 heeft een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens
medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een
ConeBeam CT met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming
Tandheelkunde voor toepassingen met de ConeBeam CT afgerond bij een instelling die krachtens
artikel 5.11 van het besluit is erkend met inachtneming van de eisen voor deze specifieke toepassing,
bedoeld in artikel 5.22, tweede lid, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, of
een gelijkwaardige opleiding.
Artikel 5 Intrekking
De Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen wordt ingetrokken.
Artikel 6 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stralingsbescherming medische blootstelling.
Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit van 23 oktober 2017, houdende
vaststelling van regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan
ioniserende straling (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) (Stb. 2017, 404) in werking
treedt.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins
STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
1 Staatscourant 2018 nr. 2758 22 januari 2018
TOELICHTING
Algemeen
Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescher-
ming (hierna: besluit). Meer specifiek gaat het om artikel 5.14, van dat besluit. In die bepalingen gaat
het om deskundigheidseisen (opleidingseisen) voor medische professionals die met straling werken.
Deze regeling bevat deskundigheideisen voor medisch deskundigen die met straling werken. De eisen
waren in het verleden opgenomen in de Regeling deskundigheideisen radiologische verrichtingen en
worden in de nu voorliggende regeling opgenomen ter implementatie van artikel 18, eerste lid, van
richtlijn 2013/59/EURATOM. Ingevolge artikel 5.14, tweede volzin, van het besluit, moet deze opleiding,
training en voorlichting bij een erkende instelling worden gevolgd. Voor een meer specifieke toelich-
ting op de deskundigheideisen voor medisch deskundigen wordt verwezen naar de artikelsgewijze
toelichting bij de artikelen 2, 3 en 4.
Omdat in deze regeling geen nieuwe verplichtingen worden opgelegd in vergelijking met de situatie
toen het Besluit stralingsbescherming en de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtin-
gen nog van kracht waren, heeft de nu voorliggende regeling geen regeldrukgevolgen.
Artikelsgewijs
Artikelen 2 en 3
Artikel 2 bevat een reikwijdtebepaling en maakt duidelijk dat de nu voorliggende regeling van
toepassing is op de personen, bedoeld in artikel 5.14, eerste lid, van het besluit. Het gaat daarbij om
medisch deskundigen. Artikel 3 bevat de daadwerkelijke opleidingseisen voor achtereenvolgens
radiotherapeuten-oncoloog, radiologen (met inbegrip van nucleair geneeskundigen), tandartsen en
andere medisch specialisten. De term ‘medisch specialist’ verwijst naar de bijzondere deskundigheid
dat heeft geleid tot een wettelijk erkend specialisme als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg. Voor iedere beroepsgroep bestaat een apart curriculum,
hetgeen tot uitdrukking komt in de artikelen 5.22 en 5.23 van de Regeling basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming. De eindtermen van de curricula zijn in (afzonderlijke onderdelen van) bijlage 5.2
en 5.3 bij de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming vastgesteld.
Hier wordt ook verwezen naar het overgangsrecht dat is opgenomen in artikel 12.3, vierde lid, van het
besluit. Dat bepaalt dat een onder het ‘oude’ Besluit stralingsbescherming afgegeven erkenning van
opleidingen op het gebied van medische blootstelling geldig blijft onder het Besluit basisveiligheids-
normen stralingsbescherming.
Artikel 4
Artikel 4 bevat een opleidingseis voor tandartsen en tandheelkundig specialisten kaakchirurg die
gebruik maken van een toestel dat gebruik maakt van computertomografietechniek, ook bekend als de
ConeBeam CT. Die opleiding is ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde
voor toepassingen met de ConeBeam CT’ of een opleiding die wordt erkend op grond van artikel 5.11
van het besluit met inachtneming van artikel 5.22, tweede lid, van de Regeling basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming. Een diploma of certificaat van een gelijkwaardige opleiding die in het verleden
is met succes is doorlopen, volstaat ook. Met de aanduiding ‘onverminderd artikel 3’ in artikel 4 van
deze regeling wordt duidelijk gemaakt dat het gaat om eisen die gelden in aanvulling op de eisen die
in artikel 3 zijn opgenomen.
Artikelen 5 en 6
Om redenen van wetgevingstechniek is ervoor gekozen om de Regeling deskundigheideisen radiologi-
sche verrichtingen in te trekken en te vervangen door een nieuwe regeling. Omdat laatstgenoemde
regeling in het bijzonder gaat over medische blootstelling, is gekozen voor een nieuwe citeertitel:
Regeling stralingsbescherming medische blootstelling.
Artikel 7
Dit artikel bevat de inwerkingtredingsbepaling. Er is voor gekozen om de nauwe samenhang met het
nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) tot uitdrukking te laten komen in
de inwerkingtredingsbepaling. In de praktijk zal dit neerkomen op inwerkingtreding met ingang van
2 Staatscourant 2018 nr. 2758 22 januari 2018
6 februari 2018, zoals artikel 106, eerste lid, van richtlijn 2013/59/EURATOM voorschrijft, of zo kort
mogelijk na die datum.
De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins
3 Staatscourant 2018 nr. 2758 22 januari 2018