Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: ro_factsheet_wet-_en_regelgeving.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
Wet- en regelgeving ioniserende
straling
Werkt u met ioniserende straling? Vanaf 6 februari 2018 verandert de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming.
Deze factsheet gaat in op aanpassingen in de wet- en regelgeving.
Reden verandering
Nieuwe Europese regelgeving, de richtlijn 2013/59/EURATOM,
verplicht alle lidstaten van de Europese Unie hun nationale
wetgeving op het gebied van stralingsbescherming aan te passen.
Deze aanpassing zorgt ervoor dat alle landen in de Europese Unie
met dezelfde eisen rondom stralingsbescherming werken.
Vanaf 6 februari 2018 moeten de lidstaten de nieuwe richtlijn
hebben ingevoerd.
Situatie tot 6 februari 2018
Op dit moment is in Nederland de Kernenergiewet de weRelijke
grondslag voor een aantal besluiten en regelingen op het gebied
van stralingsbescherming, waaronder:
• Besluit stralingsbescherming
• Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
• Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
• Uitvoeringsregeling stralingsbescherming
• Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende
straling
• Regeling stralingsbescherming werknemers 2014
• Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen
Veranderingen vanaf 6 februari 2018
De Kernenergiewet blijX na 6 februari 2018 ongewijzigd.
De implementatie van de richtlijn brengt de nodige aanpassingen
met zich mee voor een aantal besluiten en regelingen.
Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
Het bestaande Besluit stralingsbescherming (Bs) wordt vervangen
door het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
(Bbs). Het grootste deel van de verplichtingen van
de richtlijn komt in het nieuwe besluit terecht. Het Bbs stelt regels
ter bescherming van werknemers, patiënten, bevolking en milieu
tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling.
Het Bbs bevat delegatiegrondslagen naar andere relevante
regelgeving.
Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
Dit besluit stelt regels voor het uitvoeren van handelingen met
splijtstoffen en ertsen en wordt op diverse punten aangepast om te
voldoen aan de verplichtingen van de richtlijn. Voor algemene
regels voor stralingsbescherming wordt een koppeling gelegd
met het Bbs.
Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
Dit besluit stelt regels voor het vervoer van splijtstoffen, ertsen en
radioactieve stoffen. Ook dit besluit wordt op diverse punten
aangepast om te voldoen aan de verplichtingen van de richtlijn.
Daarbij wordt voor algemene regels voor stralingsbescherming een
koppeling gelegd met het Bbs.
Daarnaast zijn kleinere aanpassingen doorgevoerd in zeven andere
besluiten. Dit zijn:
• Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en
bestaande splijtstoffen
• Besluit detectie radioactief besmet schroot
• Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet
• Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
• Geheimhoudingsbesluit kernenergiewet
• Besluit vergoedingen Kernenergiewet
• Besluit OM afdoening
Uitwerking regelgeving
De Uitvoeringsregeling stralingsbescherming en de Regeling
bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling
vervallen. Hiervoor in de plaats komen de Ministeriële Regeling
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs) en de ANVSVerordening
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs).
In de regeling (Rbs) zijn voorschriXen uit het Bbs nader uitgewerkt.
Dit zijn bijvoorbeeld:
• Rechtvaardiging van handelingen
• Lijst met handelingen met van nature voorkomend radioactief
materiaal
• Eisen aan deskundigheid en opleiding
• Categorieën van handelingen en/of radioactieve stoffen waarvoor
beveiligingsplan, beëindigingplan en bedrijfsnoodplan worden
opgesteld
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
stelt met de verordening (Vbs) aanvullende technische en organisatorische
regels vast rondom stralingsbescherming. Dit zijn
bijvoorbeeld:
• Wijze van kennisgeving en aanvragen van registratie en
vergunning
• Algemene voorschriXen voor handelingen met bronnen
• Toezicht op de uitvoering van handelingen
• Registratie van deskundigen
Overige ministeriële regelingen
Twee huidige ministeriële regelingen, de Regeling stralingsbescherming
werknemers 2014 en de Regeling deskundigheidseisen
radiologische verrichtingen vervallen. Zij maken plaats voor de
Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018
(R-SZW) en de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling
(R-VWS). De voorschriXen uit het nieuwe Bbs met betrekking
tot de bescherming van werknemers en patiënten zijn in deze
regelingen verder uitgewerkt. De R-SZW stelt bijvoorbeeld nadere
regels over het gezondheidskundig toezicht door de stralingsarts in
samenwerking met de arbodienst en over de blootstelling van
werknemers aan radon. De R-VWS stelt onder andere deskundigheidseisen
en eisen aan het functioneren van medischradiologische
apparatuur.
Tot slot zijn kleinere aanpassingen doorgevoerd in zes andere
regelingen. Dit zijn:
• Regeling nucleaire apparatuur
• Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen
• Regeling detectie radioactiviteit besmet schroot
• Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte dienstenwet
• Regeling lijst gereglementeerde beroepen
• Regeling nucleaire veiligheid kerncentrales.
Overgang naar de nieuwe regelgeving
De nieuwe regelgeving treedt vanaf 6 februari 2018 in werking en
kent voor een beperkt aantal situaties een overgangstermijn.
Meer informatie
Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de veranderingen die
op uw situatie van toepassing zijn en weet welke maatregelen u
moet nemen.
Het Rijk faciliteert ondernemers, vergunninghouders, deskundigen
en eindgebruikers met diverse communicatiemiddelen in een
toolkit, waarin meer informatie staat over de nieuwe regelgeving
stralingsbescherming. Zie: autoriteitnvs.nl/stralingsbescherming.
Met specifieke vragen of onduidelijkheden kunt u ook contact
opnemen met de ANVS.
AMvB
Wet
Ministeriële
Regelingen
Verordening
ANVS
Bbs
Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming
Bkse
Besluit kerninstallaties,
splijtstoAen en ertsen
KEW
Kernenergiewet
Bvser
Besluit vervoer splijtstoAen,
ertsen en radioactieve stoAen
7
andere AMvB’s
Rbs
Regeling basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming
Vbs
Verordening basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming
R-SZW
Regeling stralingsbescherming
beroepsmatige blootstelling 2018
R-VWS
Regeling stralingsbescherming
medische blootstelling
6
andere regelingen
Regeling
deskundigheidseisen
Regeling
werknemers
Regeling
rechtvaardiging
Uitvoeringsregeling
stralingsbescherming
EZ
Besluit
stralingsbescherming
Implementatie in de Nederlandse wetgeving
Januari 2018
Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met partners binnen het Rijk, bedrijfsleven en deskundigen die werken aan stralingsbescherming.
Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.