Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: ro_factsheet_algemene_informatie.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
Algemene informatie
Werkt u met ioniserende straling? Vanaf 6 februari 2018 verandert de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming.
Deze factsheet gaat in op de inhoud en de veranderingen.
Wijziging regelgeving
Het huidige Besluit stralingsbescherming (Bs) wordt vervangen door
het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs).
Net als het huidige Bs richt het nieuwe besluit zich op de bescherming
van iedereen die te maken heeH met risico’s van ioniserende
straling: werknemers, patiënten, bevolking en milieu.
Reden verandering
Nieuwe Europese regelgeving, de richtlijn 2013/59/EURATOM,
verplicht alle lidstaten van de Europese Unie hun nationale
wetgeving op het gebied van stralingsbescherming aan te passen.
Deze aanpassing zorgt ervoor dat alle landen in de Europese Unie
met dezelfde eisen rondom stralingsbescherming werken.
De nieuwe Europese regelgeving is vastgesteld naar aanleiding
van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten over stralingsbescherming.
In de richtlijn zijn de aanbevelingen van de
Internationale Commissie voor Radiologische Bescherming (ICRP)
doorgevoerd. Enkele uitgangspunten van het stralingsbeschermingsysteem
zijn daarbij gewijzigd:
• De richtlijn gaat nog steeds uit van de drie algemene beginselen
van stralingsbescherming: rechtvaardiging, optimalisatie en
dosislimitering.
• De algemene beginselen van stralingsbescherming moeten in
elke natuurlijke of door de mens veroorzaakte blootstellingsituatie
worden toegepast.
Het onderscheid tussen handelingen en werkzaamheden en
interventies wordt vervangen door een situatiegebaseerde
benadering. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gepland
gebruik van ioniserende straling, ongevallen en incidenten
alsmede ongeplande aanwezigheid van radioactiviteit.
Wat verandert er?
Nederland voldoet met het nieuwe Bbs aan de verplichtingen uit
de Europese richtlijn. In het Bbs zijn opgenomen: algemene
bepalingen (zoals het controlestelsel, informatie en deskundigheid)
en specifieke bepalingen ter bescherming van werknemers,
patiënten, bevolking en milieu. Ook zijn regels opgenomen voor
het beheer en de afvoer van radioactieve (afval)stoffen.
Ten opzichte van het Bs zijn in het Bbs de volgende veranderingen
doorgevoerd:
• Het controlestelsel kent een aantal wijzigingen:
– Binnen het controlestelsel vervalt de melding. Daarvoor komt
de registratie. Dit is een ‘standaard vergunning’, waarvoor de
betreffende voorschriHen in de regelgeving zijn opgenomen.
– Hoe hoger het risico, hoe strenger de eisen en het toezicht op
de handelingen.
– De grenzen voor vrijstelling en vrijgave van handelingen en
radioactieve materialen zijn internationaal geharmoniseerd.
• Er is een nieuw instrument voor de optimalisatie in niet geplande
omstandigheden: het referentieniveau. Het gaat om een
richtwaarde waarbij overschrijding zoveel mogelijk moet worden
voorkomen.
• De dosislimieten zijn onveranderd, met uitzondering van de
dosislimiet van de ooglens voor werknemers. Deze is verlaagd
van 150 naar 20 millisievert per kalenderjaar.
• De blootstelling aan radon binnenshuis en op de werkplek en
de externe blootstelling aan gammastraling van bouwmaterialen
vallen nu binnen de regelgeving.
• De naamgeving voor stralingsdeskundigen en de eisen aan de
deskundigheid en opleidingen veranderen.
• Er is een aanscherping van de beveiligingseisen voor radioactieve
materialen.
Naast de invoering van het Bbs zijn een aantal andere algemene
maatregelen van bestuur aangepast, en worden een aantal
ministeriële regelingen vervangen of aangepast. Daarnaast komt
er een verordening van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS).
Wat betekenen de veranderingen?
• De wijzigingen in het controlestelsel werken door in meerdere
sectoren. Voor een groot deel van de thans meldingsplichtige
handelingen met toestellen in bijvoorbeeld tandarts- en
dierenartspraktijken is een registratie nodig. Hiervoor is,
in vergelijking met een melding, extra informatie nodig.
• Daarnaast zijn er andere waarden voor vrijstelling of vrijgave van
radioactieve stoffen in de afvalverwerking, olie- en gaswinning,
geothermie en de industriële en medische sector.
• Voor stralingsdeskundigen (die namens de ondernemer een rol
hebben bij het veilig werken met bronnen van ioniserende
straling) worden de taakomschrijvingen en de opleidingseisen
aangepast en verder ingevuld. Enkele voorbeelden: de toezichthoudend
deskundige heet nu toezichthoudend medewerker
stralingsbescherming. Hiervoor zijn negen opleidingsvarianten
in voorbereiding. De (algemeen) coördinerend deskundige heet
nu stralingsbeschermingsdeskundige. Deze deskundige kan op
twee verschillende niveaus, adankelijk van het risico van de
handeling, worden opgeleid.
• Bedrijven die werken met bepaalde radioactieve stoffen moeten
beveiligd zijn tegen diefstal. Sectoren die hiermee te maken
hebben zijn bijvoorbeeld: industriële radiografie en ziekenhuizen.
Eerder golden de beveiligingseisen alleen voor kwaadwillenden
buiten het bedrijf en nu ook voor eigen personeel.
• Het referentieniveau voor radon in woningen, publiek toegankelijke
gebouwen en werkplekken bedraagt 100 Bq/m3.
Op plekken waar dit referentieniveau wordt overschreden,
moeten maatregelen worden genomen.
Nieuwe, digitale dienstverlening
Tegelijk met de invoering van het Bbs introduceert de Autoriteit
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een nieuw
systeem voor digitale dienstverlening. Hiermee verandert het
aanvragen van registraties en vergunningen. Het ANVS-loket
verwerkt vanaf het voorjaar van 2018 kennisgevingen (behalve
de kennisgevingen voor de ingekapselde hoogactieve bronnen;
deze volgt later in 2018/2019) en registraties digitaal. De digitale
aanvraag van vergunningen volgt in de loop van 2018.
Overgang naar de nieuwe regelgeving
De nieuwe regelgeving treedt vanaf 6 februari 2018 in werking en
kent voor een beperkt aantal situaties een overgangstermijn.
Werkt u met ioniserende straling? Dan is het belangrijk dat u op de
hoogte bent van de veranderingen die op uw situatie van toepassing
zijn en weet welke maatregelen u moet nemen.
Het Rijk faciliteert ondernemers, vergunninghouders, deskundigen
en eindgebruikers met diverse communicatiemiddelen in een
toolkit, waarin meer informatie staat over de nieuwe regelgeving
stralingsbescherming. Zie: autoriteitnvs.nl/stralingsbescherming.
Met specifieke vragen of onduidelijkheden kunt u ook contact
opnemen met de ANVS.
Januari 2018
Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met partners binnen het Rijk, bedrijfsleven en deskundigen die werken aan stralingsbescherming.
Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.