Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

ro_factsheet_wet-_en_regelgeving.pdf

Klik hier om het bestand te downloaden

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming Wet- en regelgeving ioniserende straling Werkt u met ioniserende straling? Vanaf 6 februari 2018 verandert de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming. Deze factsheet gaat in op aanpassingen in de wet- en regelgeving. Reden verandering Nieuwe Europese regelgeving, de richtlijn 2013/59/EURATOM, verplicht alle lidstaten van de Europese Unie hun nationale wetgeving op het gebied van stralingsbescherming aan te passen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat alle landen in de Europese Unie met dezelfde eisen rondom stralingsbescherming werken. Vanaf 6 februari 2018 moeten de lidstaten de nieuwe richtlijn hebben ingevoerd. Situatie tot 6 februari 2018 Op dit moment is in Nederland de Kernenergiewet de weRelijke grondslag voor een aantal besluiten en regelingen op het gebied van stralingsbescherming, waaronder: • Besluit stralingsbescherming • Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen • Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen • Uitvoeringsregeling stralingsbescherming • Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling • Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 • Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen Veranderingen vanaf 6 februari 2018 De Kernenergiewet blijX na 6 februari 2018 ongewijzigd. De implementatie van de richtlijn brengt de nodige aanpassingen met zich mee voor een aantal besluiten en regelingen. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming Het bestaande Besluit stralingsbescherming (Bs) wordt vervangen door het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Het grootste deel van de verplichtingen van de richtlijn komt in het nieuwe besluit terecht. Het Bbs stelt regels ter bescherming van werknemers, patiënten, bevolking en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling. Het Bbs bevat delegatiegrondslagen naar andere relevante regelgeving. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen Dit besluit stelt regels voor het uitvoeren van handelingen met splijtstoffen en ertsen en wordt op diverse punten aangepast om te voldoen aan de verplichtingen van de richtlijn. Voor algemene regels voor stralingsbescherming wordt een koppeling gelegd met het Bbs. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen Dit besluit stelt regels voor het vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen. Ook dit besluit wordt op diverse punten aangepast om te voldoen aan de verplichtingen van de richtlijn. Daarbij wordt voor algemene regels voor stralingsbescherming een koppeling gelegd met het Bbs. Daarnaast zijn kleinere aanpassingen doorgevoerd in zeven andere besluiten. Dit zijn: • Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestaande splijtstoffen • Besluit detectie radioactief besmet schroot • Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet • Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen • Geheimhoudingsbesluit kernenergiewet • Besluit vergoedingen Kernenergiewet • Besluit OM afdoening Uitwerking regelgeving De Uitvoeringsregeling stralingsbescherming en de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling vervallen. Hiervoor in de plaats komen de Ministeriële Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs) en de ANVSVerordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs). In de regeling (Rbs) zijn voorschriXen uit het Bbs nader uitgewerkt. Dit zijn bijvoorbeeld: • Rechtvaardiging van handelingen • Lijst met handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal • Eisen aan deskundigheid en opleiding • Categorieën van handelingen en/of radioactieve stoffen waarvoor beveiligingsplan, beëindigingplan en bedrijfsnoodplan worden opgesteld De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) stelt met de verordening (Vbs) aanvullende technische en organisatorische regels vast rondom stralingsbescherming. Dit zijn bijvoorbeeld: • Wijze van kennisgeving en aanvragen van registratie en vergunning • Algemene voorschriXen voor handelingen met bronnen • Toezicht op de uitvoering van handelingen • Registratie van deskundigen Overige ministeriële regelingen Twee huidige ministeriële regelingen, de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 en de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen vervallen. Zij maken plaats voor de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 (R-SZW) en de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling (R-VWS). De voorschriXen uit het nieuwe Bbs met betrekking tot de bescherming van werknemers en patiënten zijn in deze regelingen verder uitgewerkt. De R-SZW stelt bijvoorbeeld nadere regels over het gezondheidskundig toezicht door de stralingsarts in samenwerking met de arbodienst en over de blootstelling van werknemers aan radon. De R-VWS stelt onder andere deskundigheidseisen en eisen aan het functioneren van medischradiologische apparatuur. Tot slot zijn kleinere aanpassingen doorgevoerd in zes andere regelingen. Dit zijn: • Regeling nucleaire apparatuur • Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen • Regeling detectie radioactiviteit besmet schroot • Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte dienstenwet • Regeling lijst gereglementeerde beroepen • Regeling nucleaire veiligheid kerncentrales. Overgang naar de nieuwe regelgeving De nieuwe regelgeving treedt vanaf 6 februari 2018 in werking en kent voor een beperkt aantal situaties een overgangstermijn. Meer informatie Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de veranderingen die op uw situatie van toepassing zijn en weet welke maatregelen u moet nemen. Het Rijk faciliteert ondernemers, vergunninghouders, deskundigen en eindgebruikers met diverse communicatiemiddelen in een toolkit, waarin meer informatie staat over de nieuwe regelgeving stralingsbescherming. Zie: autoriteitnvs.nl/stralingsbescherming. Met specifieke vragen of onduidelijkheden kunt u ook contact opnemen met de ANVS. AMvB Wet Ministeriële Regelingen Verordening ANVS Bbs Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming Bkse Besluit kerninstallaties, splijtstoAen en ertsen KEW Kernenergiewet Bvser Besluit vervoer splijtstoAen, ertsen en radioactieve stoAen 7 andere AMvB’s Rbs Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming Vbs Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming R-SZW Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 R-VWS Regeling stralingsbescherming medische blootstelling 6 andere regelingen Regeling deskundigheidseisen Regeling werknemers Regeling rechtvaardiging Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ Besluit stralingsbescherming Implementatie in de Nederlandse wetgeving Januari 2018 Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met partners binnen het Rijk, bedrijfsleven en deskundigen die werken aan stralingsbescherming. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.