Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

ro_factsheet_tandartsen.pdf

Klik hier om het bestand te downloaden

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming Verandering regelgeving stralingsbescherming voor tandartsen Werkt u met ioniserende straling? Dan moet u weten dat vanaf 6 februari 2018 de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming is veranderd. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming vervangt het Besluit stralingsbescherming. Deze factsheet gaat in op veranderingen voor tandartsen die werken met röntgentoestellen. Situatie tot 6 februari 2018 Voor het werken met een röntgentoestel bestaat in het Besluit stralingsbescherming (Bs) een verplichting tot melding of vergunning. Heeft het röntgentoestel een maximale hoogspanning tot 100 kV? Dan meldt u dit tot 6 februari 2018 aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Voor het werken met een röntgentoestel met een maximale hoogspanning van 100 kV of meer vraagt u een vergunning aan bij de ANVS. Veranderingen vanaf 6 februari 2018 In het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervalt de maximale hoogspanning van een röntgentoestel als indelingscriterium voor de verplichting tot melding of vergunning. Wat verandert er precies? • Voor het gebruik van een röntgentoestel geldt voortaan de verplichting tot registratie of vergunning. • De registratie vervangt daarbij deels de oude meldplicht. • De registratie kunt u zien als een ‘standaard vergunning’, waarvoor de betreffende voorschriften in de regelgeving zijn opgenomen. • Het onderscheid in de regelgeving tussen registratie en vergunning voor het gebruik van een röntgentoestel, is gebaseerd op: ervaring van toezichthouders, de omvang van de verwachte of potentiële dosis, de complexiteit van het gebruik van het röntgentoestel en de mogelijkheid voor efficiënte standaardisatie. Zie ook: Het stappenplan registratie of vergunning. Wat betekent dit voor u? • Werkt u met een röntgentoestel en doet u dat op een vaste locatie? Dan vraagt u een registratie bij de ANVS aan. • Werkt u met een Conebeam CT toestel? Dan vraagt u voor het gebruik hiervan een vergunning bij de ANVS aan. Veel tandartsen zullen de melding voor het gebruik van een röntgentoestel moeten omzetten naar een registratie. Voor een klein deel van de tandartsen geldt dat de melding verandert in een vergunning. Ditzijn bijvoorbeeld tandartsen die werken met een Conebeam CT toestel met een maximale hoogspanning onder de 100 kV. Nieuwe, digitale dienstverlening Tegelijk met de invoering van het Bbs introduceert de ANVS een nieuw systeem voor digitale dienstverlening. Hiermee verandert het aanvragen van registraties en vergunningen. Het ANVS-loket verwerkt vanaf 6 februari 2018 registraties digitaal. De digitale aanvraag van vergunningen volgt in de loop van 2018. Het aanvragen van een registratie De aanvraag voor een registratie doet u met elektronische formulieren. Ten opzichte van de melding (onder het Bs) verandert het volgende: • Bij de aanvraag van een registratie met het elektronisch formulier levert u meer gegevens aan dan voorheen. Deze zijn terug te vinden in het overzicht op de volgende pagina. • U ontvangt voortaan schriftelijk een expliciete toestemming van de ANVS om het röntgentoestel te gaan gebruiken. De ANVS heeft minimaal veertien weken de tijd voor het behandelen en verlenen van de registratie. Overgang naar de nieuwe regelgeving De nieuwe regelgeving treedt vanaf 6 februari 2018 in werking en kent voor een beperkt aantal situaties een overgangstermijn. Moet u een melding voor het werken met een röntgentoestel omzetten in een registratie of vergunning? Dan geldt een overgangstermijn van twee jaar. Voor 6 februari 2020 moet de nieuwe registratie of vergunning zijn aangevraagd. Heeft u nu een vergunning voor het gebruik van een röntgentoestel, en blijft het gebruik hiervan vergunningplichtig? Dan hoeft u niets te doen. Gebruikt u meerdere röntgentoestellen? De zwaarste categorie bepaalt of u een registratie moet doen of een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld: Als u meerdere röntgentoestellen voor het maken van intra-orale röntgenopnamen gebruikt en daarnaast een Conebeam CT toestel dan heeft u een vergunning nodig voor alle toestellen. Veranderingen deskundigheid Voor stralingsdeskundigen die namens de ondernemer een rol hebben bij het veilig werken met röntgentoestellen zijn de taakomschrijvingen aangepast en de opleidingseisen toepassingsspecifiek gemaakt en verder ingevuld: • De naam van de geregistreerd coördinerend deskundige verandert in stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) • De adviserende taken en verantwoordelijkheden van deze deskundige blijven bestaan. • De naam van de toezichthoudend deskundige verandert in toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS), die is opgeleid voor een bepaalde toepassing. • De TMS houdt lokaal toezicht op het werken met straling. Dit betekent dat de eisen aan de deskundigheid en opleiding zijn aangepast aan de desbetreffende toepassing. TMS: welke opleiding? In een tandartspraktijk waar gewerkt wordt met een röntgentoestel moet de TMS de opleiding ‘TMS voor tandheelkunde (basisniveau)’ volgen. Werkt de tandartspraktijk met een Conebeam CT toestel? Dan moet de TMS daarnaast de opleiding ‘TMS voor tandheelkunde (Conebeam CT)’ volgen. Voorgaande geldt uitsluitend voor de TMS die nog geen opleiding heeft gevolgd. Bestaande diploma’s blijven geldig. Wel geldt de verplichting voor de ondernemer ervoor te zorgen dat de TMS adequate toepassingsspecifieke opleiding, training en voorlichting krijgt alsmede gedocumenteerde toepassingsspecifieke na- en bijscholing. Meer informatie Het Rijk faciliteert ondernemers, vergunninghouders, deskundigen en eindgebruikers met diverse communicatiemiddelen in een toolkit, waarin meer informatie staat over de nieuwe regelgeving stralingsbescherming. Zie: autoriteitnvs.nl/stralingsbescherming. Met specifieke vragen of onduidelijkheden kunt u ook contact opnemen met de ANVS. Gegevens die u dient aan te leveren bij de aanvraag van een registratie: Basisgegevens (art. 3.6 Bbs): • Het soort handeling en het voorgenomen tijdstip en de wijze van uitvoering; • Het type, de aard en de plaats van de bron; • Het besluit of de regeling waarbij de handeling gerechtvaardigd is; • De naam en het adres van de ondernemer onder wiens verantwoordelijkheid de handeling wordt uitgevoerd. Nadere gegevens (art. 3.9 ANVS-verordening): • Een opgave van de maximale effectieve of equivalente dosis die werknemers in een kalenderjaar ten gevolge van de door de ondernemer uitgevoerde handelingen kunnen ontvangen; • Een verklaring van de ondernemer dat de benodigde deskundigheid als bedoeld in de artikelen 5.4 en 5.7 van het besluit aanwezig is; • Een opgave van de maximale totale effectieve dosis, die de representatieve persoon in een kalenderjaar op enig punt buiten de locatie kan ontvangen ten gevolge van handelingen met die bron. • Een opgave van de maximale hoogspanning van het toestel, uitgedrukt in kilovolt. Februari 2018 Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met partners binnen het Rijk, bedrijfsleven en deskundigen die werken aan stralingsbescherming. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.