Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

richtlijn_praktijkhygiene_2016_leeswijzer.pdf

Klik hier om het bestand te downloaden

verbindt Aan de slag met de Herziene Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken Infectiepreventie is gericht op preventie van infecties bij patiënten, maar ook op het voorkomen van (beroeps)ziekten bij de zorgverleners. De Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken heeft daarom een tweeledig doel: minimalisering van het risico op infecties bij de patiënten die in een mondzorgpraktijk worden behandeld, en minimalisering van het risico op infecties bij medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. De Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering derTandheelkunde (KNMT) en is een herziening van de in 2007 verschenen Richtlijn Infectiepreventie in de Tandheelkundige Praktijk. De richtlijn is op een aantal punten gewijzigd en hier en daar aangescherpt. Ook is de hoofdstukindeling veranderd en is er gekozen voor een modulaire opbouw. Uitgangspunten Uitgangspunten voor deze richtlijn zijn de hygiënerichtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). De WIP is een onafhankelijke stichting die landelijke richtlijnen opstelt voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen. De ontwikkeling van de richtlijn is ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (www.kims.orde.nl). Patiëntgebonden mondzorg Deze richtlijn is bedoeld voor de beroepsgroepen in de mondzorg die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten zoals tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en voor hun teamleden. Modulaire opbouw De Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken is modulair opgebouwd. Elke module is samengesteld volgens een vast stramien. Dat wil zeggen een aantal uitgangsvragen over het betreffende onderwerp, een samenvatting van de literatuur, de overwegingen, aanbevelingen en referenties. De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvragen. De richtlijn gaat in op: • Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen • Handhygiëne • Infecties en immunisatie • Accidenteel bloedcontact • Reiniging, desinfectie van oppervlakken, ruimten, apparatuur en materialen • Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium • Randvoorwaarden aan ruimtes in een mondzorgpraktijk • Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit • Chirurgische ingrepen in de mondholte • Afval. Wat is er gewijzigd? In het schema hiernaast ziet u in hoofdlijnen de verschillen tussen de oude en de herziene richtlijn. verbindt Richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk (2007) Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (2016) Hoofdstuk 1: Persoonlijke hygiëne Module 3: Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen Deze module is uitgebreid met aanbevelingen over onder meer werkkleding. Hoofdstuk 4: Handhygiëne Module 4: Handhygiëne Deze module maakt een onderscheid tussen desinfectans voor niet-chirurgische handdesinfectie en desinfectans voor chirurgische (preoperatieve) handdesinfectie. Hoofdstuk 2: Infecties Hoofdstuk 3: Immunisatie Module 5: Infecties en immunisatie De hoofdstukken 2 en 3 zijn samengevoegd tot 1 module. Deze module gaat uitgebreid in op infectieziekten zoals Hepatitis B, infectieziekten van het rijksvaccinatieprogramma, Hiv, MRSA, BRMO en tuberculose. Verder komt aan de orde: de meldplicht van infectieziekten, het wachtkamerbeleid bij een epidemie, en de jaarlijkse griepvaccinatie (aanbevolen maar niet verplicht). Hoofdstuk 6: Accidenteel bloedcontact Module 6: Accidenteel bloedcontact Belangrijke wijzigingen: de werkgever moet hepatitis B vaccinatie aanbieden, handreiking over recappen, beschrijving bijtaccidenten. Hoofdstuk 7: Reiniging, desinfectie en sterilisatie Module 7: Reiniging, desinfectie van oppervlakken, ruimten, apparatuur en materialen Module 8: Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium Hoofdstuk 7 is gesplitst in twee modules. Belangrijke wijzigingen: Handmatig reinigen wordt ten sterkste afgeraden in verband met het risico op accidentele bloedcontacten. Alleen instrumentarium dat niet bestand is tegen vocht, hoge temperaturen of de chemicaliën van de thermodesinfector, en waar geen alternatief voor is dat daar wel tegen bestand is, mag handmatig gereinigd en chemisch gedesinfecteerd worden. Hoofdstuk 9: Veilig werken in de tandheelkundige praktijk Module 9: Randvoorwaarden aan ruimten in een mondzorgpraktijk Module 10: Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit Hoofdstuk 9 is gesplitst in twee modules. Voor de kwaliteit van water uit de behandelunit zijn aanbevelingen opgesteld. Hoofdstuk 10: Chirurgische ingrepen Module 11: Chirurgische ingrepen in de mondholte Categorie A is gesplitst in CH-1 (chirurgie met een hoog risico) en CH2 (chirurgie met een laag risico). Een extractie valt nu onder CH-2-chirurgie. knmt.nl LS@knmt.nl 030 60 76 380 IQual. IQual, het intercollegiale overleg voor kleine groepen tandartsen, gaat ondersteuning bieden bij het maken van een protocol infectiepreventie. Aan de hand van de stappen die de patiënt doormaakt van binnenkomst tot einde van de behandeling leert u de processen binnen uw praktijk in kaart te brengen en protocollen op te stellen voor infectiepreventie. Ook zijn er landelijke thema-avonden. KNMT-Ledenservice & Infectiepreventie. KNMT-Ledenservice is de vraagbaak voor de leden van de KNMT. Uw vragen over de richtlijn kunt u mailen naar infectiepreventie@knmt.nl. Voor de beantwoording van specialistische vragen op het gebied van infectiepreventie werken wij samen met een deskundige via ACTA. Ga naar knmt.nl/infectiepreventie Alles over de herziene richtlijn Infectiepreventie inmondzorgpraktijken is te vinden op knmt.nl/ infectiepreventie: de complete richtlijn, een overzicht van wijzigingen ten opzichte van de vorige versie, en de samenvatting van de aanbevelingen. Tot slot Wij wensen u en uw team veel succes bij de implementatie van de herziene Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken. © 2016 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) Geelgors 1, 3435 CA NIEUWEGEIN Ledenservice: 030-6076380 E-mail: infectiepreventie@knmt.nl Beschikbare tools De KNMT heeft tools ontwikkeld om u en uw team te helpen met het implementeren van de richtlijn in de praktijk. Bijvoorbeeld: Een digitale kennistoets Infectiepreventie voor tandartsen. Hoe staat het met uw kennis van (de richtlijn) infectiepreventie in de mondzorgpraktijk? In een 40-tal vragen toetst u uw kennis. De digitale kennistoets is bedoeld voor leden van de KNMT. Een digitale kennistoets Infectiepreventie voor assistenten. Ook voor tandartsassistenten is een kennistoets beschikbaar. Serie korte films. Op knmt.nl/infectiepreventie staan zes korte instructiefilms over infectiepreventie in de mondzorgpraktijk. In deze films leert u met welke beroepsgerelateerde risico’s u te maken heeft en hoe u de risico’s op infecties kunt verkleinen. KNMT-PrikPunt. Een van de onderwerpen uit de richtlijn is accidenteel bloedcontact als gevolg van een prik-, snij-, bijt- of spataccident. Samen met VaccinatieZorg en De Amersfoortse heeft de KNMT hiervoor KNMT-PrikPunt ontwikkeld, een telefonische hulpdienst die dag en nacht bereikbaar is voor het hele team. Preventietour. Tijdens de landelijke preventietour in 2016 krijgen assistenten informatie over de richtlijn en praktische tips hoe hiermee in de praktijk aan de slag te gaan.