Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

non-conformiteit.pdf

Klik hier om het bestand te downloaden

Uitleg non-conformiteitsbepalingen. Non-conformiteit is een bijzondere regeling van het algemene beginsel terzake ‘wanprestatie voor koopovereenkomsten’. Van wanprestatie is sprake wanneer één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een verbintenis of (koop)overeenkomst. Wanprestatie heeft als gevolg dat de tekortschietende partij schadeplichtig wordt jegens de andere partij. Wanneer er geen sprake is van toerekenbaarheid, zoals bij overmacht, dan is er ook geen sprake van wanprestatie of een verplichting tot schadevergoeding. De Wet geeft bijzondere regels met betrekking tot een koopovereenkomst. In art 7:17 BW wordt een uitleg gegeven met betrekking tot hetgeen de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Kort gezegd komt het erop neer , dat “een zaak (een product, apparaat, onderdeel etc.; EK) beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper1 over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn”. Bovenstaand impliceert overigens niet dat de koper links en rechts ‘impulsaankopen’ kan doen en daarna op basis van het argument ‘voldoet niet aan mijn verwachtingen’ meent de koopovereenkomst weer te kunnen ontbinden. Voldoet het product aan de beschrijvingen en mededelingen zoals beschreven dan is de koop rechtsgeldig en kan in beginsel niet ontbonden worden op basis van ‘non-conformiteit’. Het is dan aan de koper om bewijs van deze ‘non-conformiteit’ te leveren. Beantwoordt het afgeleverde evenwel echt niet aan de overeenkomst, dan heeft de koper recht op een correcte nakoming. De koper kan in dat geval eisen: a. aflevering van het ontbrekende; b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen; c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of, als dat allemaal niet (meer) mogelijk is d. ontbinding van de koopovereenkomst. 1 Mededelingen door de verkoper kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Uiteraard is ‘het verkooppraatje’ de meest voor de hand liggende, maar ook uitingen in bijvoorbeeld catalogi, reclame-uitingen, mededelingen in offertes of orderbevestigingen etc. zijn allemaal aan te merken als ‘mededelingen door de verkoper’. De kosten voor de nakoming van één van deze vier verplichtingen kunnen niet aan de koper in rekening worden gebracht. De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het eventueel bijzondere gebruik daarvan, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper om deze verplichtingen tot aflevering, herstel of vervanging na te komen. Los van de hiervoor genoemde vier vorderingen tot correcte nakoming, kan de koper ook vorderingen instellen die in het algemeen voor wanprestatie gelden. Te denken valt aan vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling of bedrog, contractaanpassing wegens dwaling, schadevergoeding wegens tekortkoming of wegens onrechtmatige daad en als laatste ontbinding van de overeenkomst wegens contractschending. De koper kan evenwel geen beroep (meer) op het voornoemde doen als hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, doch hij de verkoper daarvan niet binnen een redelijke termijn nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, in kennis heeft gesteld. Om een beroep op ‘non-conformiteit’ te kunnen doen is het dus belangrijk om kort na het constateren van het tekort de verkoper (schriftelijk) hierover in kennis te stellen en daarbij aan te geven, voor zover mogelijk, wat de koper verder van de verkoper verwacht. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper wel bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die de verkoper kende of behoorde te kennen doch die hij niet aan de koper heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het ontbreken van deze eigenschap geschieden. Rechtsvorderingen en verweren, op grond van feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaren na kennisgeving van de non-conformiteit door de koper aan de verkoper. Bij koopovereenkomsten tussen ondernemingen onderling of met natuurlijk personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf (en dat zijn de meeste kopers bij dentalondernemingen; EK), kunnen in algemene voorwaarden aanvullende en/of afwijkende afspraken worden gemaakt met betrekking tot non-conformiteit, mits deze bepalingen niet worden aangemerkt als onredelijk bezwarend voor de kopende partij. In dat laatste geval kan de koper stappen ondernemen teneinde het onredelijk bezwarende beding te laten vernietigen. In de Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden van de VGT, welke vrijwel door alle leden van de VGT gehanteerd worden, komen dergelijke (onredelijk bezwarende) bepalingen niet voor. E. Kolsteeg 8 maart 2005