Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: non-conformiteit.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
Uitleg non-conformiteitsbepalingen.
Non-conformiteit is een bijzondere regeling van het algemene beginsel terzake ‘wanprestatie
voor koopovereenkomsten’. Van wanprestatie is sprake wanneer één van beide partijen
toerekenbaar tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een verbintenis of
(koop)overeenkomst. Wanprestatie heeft als gevolg dat de tekortschietende partij
schadeplichtig wordt jegens de andere partij. Wanneer er geen sprake is van
toerekenbaarheid, zoals bij overmacht, dan is er ook geen sprake van wanprestatie of een
verplichting tot schadevergoeding.
De Wet geeft bijzondere regels met betrekking tot een koopovereenkomst. In art 7:17 BW
wordt een uitleg gegeven met betrekking tot hetgeen de koper op grond van de
koopovereenkomst mag verwachten. Kort gezegd komt het erop neer , dat “een zaak (een
product, apparaat, onderdeel etc.; EK) beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede
gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper1 over de zaak heeft
gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht
verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een
normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te
betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de
overeenkomst is voorzien. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn”.
Bovenstaand impliceert overigens niet dat de koper links en rechts ‘impulsaankopen’ kan doen
en daarna op basis van het argument ‘voldoet niet aan mijn verwachtingen’ meent de
koopovereenkomst weer te kunnen ontbinden. Voldoet het product aan de beschrijvingen en
mededelingen zoals beschreven dan is de koop rechtsgeldig en kan in beginsel niet
ontbonden worden op basis van ‘non-conformiteit’. Het is dan aan de koper om bewijs van
deze ‘non-conformiteit’ te leveren.
Beantwoordt het afgeleverde evenwel echt niet aan de overeenkomst, dan heeft de koper
recht op een correcte nakoming. De koper kan in dat geval eisen:
a. aflevering van het ontbrekende;
b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking te gering is om dit te
rechtvaardigen
of, als dat allemaal niet (meer) mogelijk is
d. ontbinding van de koopovereenkomst.
1 Mededelingen door de verkoper kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Uiteraard is ‘het verkooppraatje’ de
meest voor de hand liggende, maar ook uitingen in bijvoorbeeld catalogi, reclame-uitingen, mededelingen in offertes of
orderbevestigingen etc. zijn allemaal aan te merken als ‘mededelingen door de verkoper’.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
De kosten voor de nakoming van één van deze vier verplichtingen kunnen niet aan de koper in
rekening worden gebracht. De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en
op het eventueel bijzondere gebruik daarvan, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige
overlast voor de koper om deze verplichtingen tot aflevering, herstel of vervanging na te
komen.
Los van de hiervoor genoemde vier vorderingen tot correcte nakoming, kan de koper ook
vorderingen instellen die in het algemeen voor wanprestatie gelden. Te denken valt aan
vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling of bedrog, contractaanpassing wegens
dwaling, schadevergoeding wegens tekortkoming of wegens onrechtmatige daad en als
laatste ontbinding van de overeenkomst wegens contractschending.
De koper kan evenwel geen beroep (meer) op het voornoemde doen als hetgeen is afgeleverd
niet aan de overeenkomst beantwoordt, doch hij de verkoper daarvan niet binnen een redelijke
termijn nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, in kennis heeft
gesteld. Om een beroep op ‘non-conformiteit’ te kunnen doen is het dus belangrijk om kort na
het constateren van het tekort de verkoper (schriftelijk) hierover in kennis te stellen en daarbij
aan te geven, voor zover mogelijk, wat de koper verder van de verkoper verwacht.
Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper wel
bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die de verkoper kende of behoorde te kennen
doch die hij niet aan de koper heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen een
redelijke termijn na de ontdekking van het ontbreken van deze eigenschap geschieden.
Rechtsvorderingen en verweren, op grond van feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat
de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee
jaren na kennisgeving van de non-conformiteit door de koper aan de verkoper.
Bij koopovereenkomsten tussen ondernemingen onderling of met natuurlijk personen die
handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf (en dat zijn de meeste kopers bij
dentalondernemingen; EK), kunnen in algemene voorwaarden aanvullende en/of afwijkende
afspraken worden gemaakt met betrekking tot non-conformiteit, mits deze bepalingen niet
worden aangemerkt als onredelijk bezwarend voor de kopende partij. In dat laatste geval kan
de koper stappen ondernemen teneinde het onredelijk bezwarende beding te laten
vernietigen.
In de Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden van de VGT, welke vrijwel door alle leden
van de VGT gehanteerd worden, komen dergelijke (onredelijk bezwarende) bepalingen niet
voor.
E. Kolsteeg
8 maart 2005