Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: kia_2016.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2016.
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is in 2016 qua percentage en bedragen iets hoger dan de aftrek in 2015. Het maximum aan KIA gaat in 2016 naar € 15.687,-. In 2016 blijft de KIA doorlopen tot een investeringsbedrag van € 311.242,-.
Het maximumpercentage aan KIA in 2016 is nog steeds 28% van het investeringsbedrag.
Tabel 1 : Grondslag KIA in 2016.
Investeringsbedrag 2016
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016
Meer dan
maar niet meer dan
€ 0,–
€ 2.300,–
€ 0,–
€ 2.301,–
€ 56.024,–
28% van het investeringsbedrag
€ 56.024,–
€ 103.748,–
€ 15.687,–
€ 103.748,–
€ 311.242,–
€ 15.687,– minus 7,56% van het investerings-bedrag dat € 103.748,– te boven gaat
> € 311.242,–
€ 0,–
Figuur 1: Grafische weergave KIA in EURO’s in 2016.
Toelichting op figuur 1: op de horizontale as is het totaalbedrag aan investeringen in een kalenderjaar weergegeven en op de verticale as het bijbehorende bedrag aan investeringsaftrek.
De KIA begint bij een investering van € 2.300,- en stijgt naar het maximum van € 15.687,- bij een investeringsbedrag van € 56.024,-.
Deze maximale aftrek van € 15.687,- loopt lineair door tot een investeringsbedrag van € 103.748,-.
Daarna begint een geleidelijke afbouw van de KIA totdat het investeringsniveau van € 311.242,- is bereikt.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Figuur 2: Grafische weergave KIA in procenten in 2016.
Toelichting figuur 2: tot een investeringsbedrag van € 2.300,- is er geen KIA. Daarna stijgt de aftrek meteen tot 28% van het investeringsbedrag. Dit niveau van 28% blijft gehandhaafd tot een investeringsbedrag van € 56.024,-.
Tot een investeringsbedrag van € 103.748,- blijft de KIA gecontinueerd op (het maximum van) € 15.687,-, maar bij een toename van het investeringsbedrag daalt het percentage dus langzaam.
Immers, € 15.687,- KIA bij een investering van € 60.000,- levert een hoger percentage aan KIA op (= 26,1%) dan een KIA van € 15.687,- bij een investering van € 90.000,- (= slechts 17,4%)! Boven een investering van € 103.748,- gaat de KIA langzaam (in procenten én in Euro’s) dalen totdat bij een totaal aan investeringen van € 311.242,- de KIA uiteindelijk op 0% uitkomt.
Het zal duidelijk zijn dat het zeer voordelig is om (zeker bij een groter totaal investeringsbedrag) de investering over meerdere kalenderjaren uit te smeren. Immers, bij een investering van € 200.000,- in één jaar is het totaal aan KIA € 8.410,- terwijl bij een investering van 2 x € 100.000,- over twee kalenderjaren de KIA oploopt tot 2 x € 15.687,- = € 31.374,- En dat is een verschil aan KIA van maar liefst € 22.964,-!
Als er, behalve op investeringen aan apparatuur, ook nog andere investeringen worden gedaan (zoals een verbouwing of de aanschaf niet-dentale apparatuur), dan wordt het verschil steeds groter.
Immers, stel dat er, buiten € 200.000,- aan dentale apparatuur, nog eens € 115.000,- aan een verbouwing besteed wordt, dan is de totaal KIA € 0,00, want de KIA stopt bij een totaalinvesteringsbedrag van € 311.242,-. De investeringen verdelen over 3 delen van ieder € 105.000,- levert 3 x € 15.592,- = € 46.776,- aan totaal KIA op!
Deze verdeling noemen wij ‘strategisch investeren’ en is al aantrekkelijk vanaf een totaal aan investeringen vanaf ca. € 60.000,-! Met het rekenmodel van de VGT is het voordeel om over te gaan tot een strategische investering door middel van lease snel en eenvoudig vast te stellen.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Bepalingen met betrekking tot kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
De KIA komt in mindering op de belastbare winst uit de onderneming, tengevolge waarvan de belastingplichtige minder belasting betaald. De KIA is dus een (zeer aantrekkelijke) fiscale aftrekpost.
Investeringsaftrek komt toe aan ondernemers of ondernemingen die zakelijke investeringen hebben gedaan.
Investeren is het aangaan van verplichtingen voor de aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddel(en) of het maken van voortbrengingskosten voor bedrijfsmiddel (o.a. verbouwingskosten).
Voor de ondernemer (of onderneming) die geen aftrek van omzetbelasting geniet, maakt de omzetbelasting deel uit van de verplichting of voortbrengingskosten.
Uitgesloten bedrijfsmiddelen zijn:
 bedragen kleiner dan € 450,-;
 grond;
 woonhuizen en woonschepen;
 personenauto’s;
 vaartuigen;
 effecten / goodwill;
 dieren.
Voorbeelden van investeringen:
 verbouwing of bouw praktijkruimte (niet de aankoop van grond)
 aanschaf apparatuur voor de praktijk of het laboratorium;
 aanschaf computer(s) en software voor de bedrijfsuitoefening;
 aanschaf zonwering, airco, verlichting etc. voor de praktijk;
 aanleg tuin rondom de praktijkruimte / -gebouw;
 aanleg parkeerplaatsen bij de praktijkruimte / -gebouw;
 inrichting praktijkruimte, wachtkamer etc.
Uw accountant kan u nader informeren of de investeringen die u heeft gedaan of voornemens bent te gaan doen onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016 vallen.
© Ed Kolsteeg – 04 januari 2016