Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: gevaarsymbolen_en_hun_betekenis.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Gevarensymbool
Betekenis
Beschrijving van de risico’s van de stoffen
GHS06
Giftig
Producten in deze klasse kunnen bij inademing, inslikken of opname door de huid zeer ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Met kans op (acute) dodelijke afloop
GHS08
Langetermijn gezondheidsgevaar
Producten in deze klasse kunnen bij inademing, inslikken of opname door de huid zeer ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken (kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch). Met kans op gezondheidseffecten op de lange termijn
GHS05
Corrosief
Producten in deze klasse kunnen ernstige schade toebrengen aan levend weefsel en tasten ook andere materialen aan (water en vocht kunnen dit verergeren)
GHS07
Schadelijk,Irriterend, Sensibiliserend
Producten in deze klasse leveren bij inslikken, inademen of opname via de huid irritatie of schadelijke lichamelijke effecten op.
GHS02
Ontvlambaar
Deze producten (gassen, vloeistoffen, vaste stoffen) vatten gemakkelijk vlam in de nabijheid van een warmtebron of open vuur (brandende sigaret, waakvlam), door een vonk (schakelaar, vallende verfkrabber).
GHS01
Explosief
Producten in deze klasse kunnen tot zeer snelle verbranding komen, afhankelijk van de stof zelf, het contact met andere stoffen, temperatuur, schokken of wrijving
GHS03
Oxiderend
Producten in deze klasse kunnen bij aanraking met andere stoffen (met name brandbare stoffen) heftig reageren. Hierbij komt erg veel warmte vrij.
GHS04
Gassen onder druk
Samengeperste gassen, vloeibare gassen, sterk gekoelde gassen of opgeloste gassen. Blootstelling aan hoge temperaturen kan leiden tot brand of ontploffing
GHS09
Milieugevaarlijk
Producten in deze klasse kunnen het ecosysteem aantasten (met betrekking tot in water levende organismen, fauna en ozonlaag)