Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: alvagv2016-volledig.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

VGT ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
(V.G.T.), statutair gevestigd te Utrecht, secretariaat: Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, tel. :
075-6539290, fax: 075-6539295, URL: www.vgt.nl, email: info@vgt.nl.
Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer
40410718.
Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.
1.1. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van,
al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door
leden van de VGT, hierna te noemen: ‘de leverancier’, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd,
verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle
vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten
overeenkomsten.
1.3. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de schriftelijke overeenkomst
tussen de opdrachtgever en de leverancier, de aanvullende bepalingen van de leverancier, de
VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden
is de navolgende volgorde van kracht:
1. hetgeen schriftelijk tussen opdrachtgever en de leverancier is overeengekomen, waarbij de
eerder genoemde stukken voorrang hebben boven de later genoemde;
2. de aanvullende bepalingen van de leverancier;
3. de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden;
4. de bepalingen in de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
1.4. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden
opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de
overige bepalingen onverkort van kracht.
Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zowel mondeling als schriftelijk
en/of elektronisch, waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn voor de leverancier geheel
vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-,
tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in
andere uitingen van de leverancier. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na
het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
2.2. De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te
stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte
en/of de orderbevestiging.
2.3. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft de
leverancier het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de
digitale bevestiging van die bestelling door de leverancier.
2.4. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard
en/of (beperkte) omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de
factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de
inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.5. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van
aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen
kunnen echter hier van afwijken.
Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de
goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid
niet kan worden gevergd deze te accepteren.
2.6. Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen,
is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 3. ELEKTRONISCH CONTRACTEREN.
3.1. De werking van artikel 6:227b lid 1 BW is tussen partijen uitgesloten. De leverancier is niet
gehouden om voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst langs elektronische
weg de in dat artikellid bedoelde informatie aan de opdrachtgever te verstrekken.
Artikel 4. LEVERING.
4.1. Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht
genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal.
De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald
kunnen worden vanwege overmacht zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden.
4.2. Verzending en transport van de leverancier naar de opdrachtgever geschiedt voor risico
van de leverancier.
4.3. De goederen worden geacht door de leverancier te zijn afgeleverd en door de opdrachtgever
te zijn ontvangen op het moment van overhandiging door de transporteur aan het adres
van opdrachtgever, of –bij brievenbuszendingen– achterlating in de brievenbus door de
transporteur.
4.4. De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de
leverancier afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze
nog niet gemonteerd, opgeleverd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering
volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van beschadiging,
tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling,
door derden uit te voeren werkzaamheden e.d.
4.5. Indien bij aflevering van de bestelde goederen door de leverancier blijkt dat, zulks ter
uitsluitende beoordeling van de leverancier, aflevering risicovol geacht mag worden omdat
derden in, op of bij het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is de
leverancier gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen
over te gaan. De gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de extra te maken
kosten voor een tweede aflevering, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Iedere
aansprakelijkheid van de leverancier ter zake is uitgesloten.
Artikel 5. PRIJZEN.
5.1. De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de
opdracht geldende tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld.
5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief
Omzetbelasting.
5.3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen,
wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de leverancier het
recht om deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien
verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke
verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen.
5.4. Indien de goederen worden bezorgd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de leverancier
gerechtigd hiervoor bezorg-, montage-, instructie- en/of installatiekosten in rekening te
brengen.
5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 is de leverancier voor overeenkomsten met een
factuurwaarde onder de € 500,00 excl. Omzetbelasting gerechtigd behandelings-, administratieen/
of portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 6. MONTAGE.
6.1. De opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg dat vóór montage alle daarvoor
benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht,
verlichting etc. op de aangegeven posities, conform specificaties en met inachtneming van alle
daarvoor geldende (aansluit)voorschriften zijn aangebracht.
6.2. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor het door of namens de opdrachtgever
tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.
6.3. Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra
kosten ontstaan voor de leverancier, bijvoorbeeld door het niet of niet-tijdig kunnen aansluiten
dan wel afleveren van de te leveren goederen, is de leverancier gerechtigd deze schade en/of
extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in
de door of namens de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde
informatie, zoals informatie over praktijkindeling, bestekgegevens, maatvoering, opstelling,
reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.
6.5. Bij verhuizing van apparatuur, zowel intern als extern, is de leverancier uitsluitend aansprakelijk
voor eventuele schade wanneer hem aantoonbaar opzet of bewuste roekeloosheid te
verwijten valt.
Artikel 7. BETALING/ DEBITEURENREGISTRATIESYSTEEM.
7.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of verrekening van enig
door hem aan leverancier verschuldigd bedrag, waaronder uitdrukkelijk begrepen
(reparatie)facturen van derden.
7.2. De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante
betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of
gedeeltelijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.
7.3. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van
eventueel verschuldigde rente en kosten waaronder begrepen de kosten van sommaties en
aanmaningen en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de
oudste factuur.
7.4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de
leverancier een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan,
gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke
handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is dan de in dit artikel bedongen rente, is de opdrachtgever
de wettelijke handelsrente verschuldigd.
7.5. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar
vordering(en) zonder nadere aankondiging aan de VGT ter incasso uit handen te geven.
De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15%
van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede
tot betaling van alle gerechtelijke kosten.
7.6. De leverancier is verplicht alle openstaande facturen welke ouder zijn dan twee maanden
aan te melden bij het secretariaat van de VGT.
7.7. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de opname van zijn bedrijfsgegevens en de
op zijn naam staande onbetaalde facturen in een debiteurenregistratiesysteem van de VGT, met
het verstrekken van deze gegevens aan andere leden van de VGT en met het door de VGT
afgeven van waarschuwingen aan haar leden en betrokken financiers. Indien er sprake is van
betalingsachterstand(en) bij één of meer van haar leden, is de VGT gerechtigd haar leden
daarover te informeren.
Artikel 8. OPSCHORTING / ONTBINDING / RETENTIERECHT.
8.1. De leverancier is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen aanvullende zekerheden
te stellen voor de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de
uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten zolang de gevraagde zekerheden
niet zijn gesteld.
8.2. De leverancier is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de
opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet
nakomt of indien leverancier reden heeft om aan te nemen dat opdrachtgever zijn
verplichtingen niet zal nakomen.
8.3. Alle verplichtingen van de opdrachtgever worden onmiddellijk opeisbaar en de leverancier
is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te
zijn jegens de opdrachtgever, indien de opdrachtgever zijn onderneming staakt of overdraagt, in
staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, de WSNP op
hem van toepassing wordt verklaard, of de VGT ingevolge artikel 7.7 de leverancier informeert
over een betalingsachterstand van de opdrachtgever.
8.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende
schade als bedoeld in artikel 15.1 van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening
en risico van de opdrachtgever.
8.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor
reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke
situatie is de vordering van de leverancier met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q.
reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.
8.6. De leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar
zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van de leverancier bevinden daar binnen te
houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook
jegens de leverancier heeft voldaan.
Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
9.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de leverancier,
totdat alle vorderingen die de leverancier op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen,
waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W., volledig zijn
betaald.
9.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet
volledig nakomt, verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om alle door haar
geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen
van de plaats waar deze zich bevinden.
Artikel 10. TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR / ONDERDELEN.
10.1. De leverancier is, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of completering van
een order, gerechtigd maar niet verplicht om aan de opdrachtgever tijdelijk vervangende
apparatuur en/of onderdelen ter beschikking te stellen en om daarvoor een gebruiksvergoeding
te vragen.
10.2. De opdrachtgever is verplicht om als goed huisvader voor de bewaring en het behoud van
de vervangende apparatuur en onderdelen te zorgen en deze adequaat te hebben verzekerd
tegen (schade door) beschadiging, diefstal en verlies. Hij mag deze alleen gebruiken voor het
doel waarvoor deze aan hem ter beschikking zijn gesteld en conform de aanwijzingen van de
leverancier. De opdrachtgever mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
leverancier de vervangende apparatuur en onderdelen niet verhuren of anderszins in gebruik
geven aan een ander.
10.3. Het gebruik van de vervangende apparatuur en onderdelen is geheel voor rekening en
risico van de opdrachtgever. Kosten verbonden aan de levering, montage, demontage en
terugname van vervangende apparatuur en onderdelen, alsmede schade ontstaan aan of door
de vervangende apparatuur en onderdelen, waaronder schade door onoordeelkundig gebruik
en/of gebruik in strijd met artikel 10.2, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
10.4. Indien de leverancier een gebruiksvergoeding vraagt voor de ter beschikkingstelling van
de tijdelijk vervangende apparatuur en/of onderdelen, is de leverancier slechts gehouden om
gebreken voor rekening van de opdrachtgever te herstellen (al dan naar keuze van de
leverancier niet door vervanging), geven gebreken de opdrachtgever geen recht op vermindering
van de gebruiksvergoeding en is de leverancier niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
een gebrek, tenzij de opdrachtgever laat zien dat de leverancier bij het ter beschikking stellen
van de vervangende apparatuur en/of onderdelen het gebrek kende of behoorde te kennen.
10.5. Onder gebrek wordt slechts verstaan het niet voldoen van de ter beschikking gestelde
vervangende apparatuur en/of onderdelen aan de door de fabrikant daarvan opgeven
specificaties.
Geen gebrek zal vormen een staat of eigenschap van de vervangende apparatuur en/of
onderdelen, waarvan de leverancier bij het ter beschikking stellen de aan- of afwezigheid aan de
opdrachtgever heeft meegedeeld. Het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden is
onverminderd van toepassing.
10.6. De vervangende apparatuur en onderdelen blijven eigendom van de leverancier. De
opdrachtgever is verplicht om de vervangende apparatuur op eerste verzoek van de leverancier
aan de leverancier terug te geven dan wel voor terugname beschikbaar te stellen. Laat de
opdrachtgever na om binnen tien dagen na daartoe te zijn gesommeerd aan het verzoek tot
teruggave van de leverancier gevolg te geven, dan verbeurt de opdrachtgever aan de
leverancier een zonder ingebrekestelling opeisbare boete gelijk aan 80% van de nieuwwaarde
van de betreffende apparatuur en onderdelen en van 5% van de nieuwwaarde voor elke dag dat
de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de leverancier op volledige schadevergoeding
naast en boven de boete en op nakoming van de verplichting tot teruggave.
10.7. De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van de leverancier mee te werken aan
het sluiten van een aparte overeenkomst volgens het model van de leverancier voor de ter
beschikkingstelling van de vervangende apparatuur en/of onderdelen.
Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.
11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, ten aanzien van door
de leverancier en in haar opdracht gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- en
leidingtekeningen en alle overige op de overeenkomst en de uitvoering daarvan betrekking
hebbende stukken, komen toe aan de leverancier dan wel haar (toe)leveranciers.
11.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 11.1 bedoelde stukken te
gebruiken voor enig ander doel dan het tot stand brengen en (laten) uitvoeren van de
overeenkomst met de leverancier.
11.3. Bij overtreding van het in artikel 11.2 bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan de
leverancier een zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 excl. Omzetbelasting
en van € 500,00 excl. Omzetbelasting voor elke dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van de leverancier op volledige schadevergoeding naast en boven de
boete en op nakoming van artikel 11.2.
Artikel 12. RECLAME, GARANTIE EN RETOUREN.
12.1. Op de door de leverancier geleverde goederen zijn de VGT Algemene Garantievoorwaarden
van toepassing. Ten aanzien van de geleverde goederen komt de opdrachtgever
geen verdere of andere (garantie)aanspraak toe dan in deze voorwaarden bepaald.
12.2. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op
eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze
beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op
de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel uiterlijk
binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar
te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de levering volledig en in goede
staat te hebben ontvangen.
12.3. Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen
binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had
behoren te ontdekken, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van
verval van elke aanspraak terzake.
12.4. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of
niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q.
gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke
voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.
12.5. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale
slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de
geleverde goederen zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).
12.6. Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters,
zeefjes, slangen en roterend instrumentarium.
12.7. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat de leverancier, ter verkrijging van de
in dit artikel genoemde garantie, de NAW-gegevens van de opdrachtgever en de
productgegevens van de geleverde goederen doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen
leverancier.
12.8. Producten kunnen alleen met toestemming van de leverancier geretourneerd worden.
Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de
originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten
verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de
geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn.
Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste
nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn.
Voor geneesmiddelen (RVG producten) geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.
12.9. Ingevolge artikel 8.2 van deze voorwaarden is de leverancier gerechtigd om de nakoming
van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen
jegens de leverancier is nagekomen.
Artikel 13. TOEREKENBARE TEKORTKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING.
13.1. In geval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst
zal de opdrachtgever de leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke
termijn van tenminste 1 maand de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval de
leverancier de overeengekomen prestatie alsnog verricht is de leverancier nimmer tot schadevergoeding
van welke aard dan ook gehouden.
13.2. Elke aansprakelijkheid van de leverancier, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het
bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier
wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de
verzekering wordt gedekt of de leverancier niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid van de
leverancier beperkt tot maximaal 50% van het door de leverancier aan de opdrachtgever
gefactureerde en door opdrachtgever aan de leverancier betaalde bedrag exclusief Omzetbelasting
voor het geleverde goed of de verleende dienst waarmee het schadeveroorzakende
feit in direct verband staat en, bij gebreke van zo een verband, tot maximaal € 5.000,00.
13.3. Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen
bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie,
schade als gevolg van aanspraken van afnemers of patiënten van opdrachtgever,
vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig uitgesloten.
13.4. De opdrachtgever draagt uitsluitend zelf het risico van de selectie, de compatibiliteit, het
gebruik en de al dan niet gecombineerde toepassing in zijn onderneming van apparatuur,
programmatuur, websites, databestanden en alle daarmee samenhangende producten en
materialen.
13.5. Bij de levering van een digitaal systeem is de leverancier nimmer verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de overdracht van gegevens naar het door de leverancier geleverde systeem
noch voor enige communicatie tussen dat systeem en reeds aanwezige of nog aan te schaffen
systemen. Eveneens is volledig uitgesloten de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade
welke is ontstaan door het verloren gaan, vernietiging of verminking van digitaal opgeslagen
gegevens en door of in verband met onvolkomenheden in of met het netwerk, het datasysteem,
de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit, vertragingen in het netwerk van de opdrachtgever,
ontoereikend systeembeheer enzovoort.
13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is
steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming
alsmede de daaruit voortvloeiende schade onverwijld schriftelijk aan de leverancier heeft
gemeld.
13.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elke aanspraak op schadevergoeding
jegens de leverancier in elk geval één jaar na de dag waarop het schadeveroorzakende feit
zich voor het eerst heeft voorgedaan.
13.8. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier van alle aanspraken van derden die verband
houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan door of namens opdrachtgever.
13.9. Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
gelden mede te gunste van alle (rechts)personen waarvan de leverancier zich bij de uitvoering
van de overeenkomst bedient.
13.10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van de
leverancier zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het directe gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier of diens leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 14. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMACHT.
14.1. In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is de
leverancier gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst
voor ten hoogste zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of deze overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer,
(werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel,
bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen,
transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van
overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende
omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van de leverancier, zoals niet-levering of
te late levering van goederen en diensten van door de leverancier ingeschakelde derden.
14.3. In geval deze overeenkomst wegens een overmacht of een andere en niet aan de
leverancier toerekenbare tekortkoming wordt ontbonden, is de leverancier niet gehouden tot
enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
Artikel 15. SCHADEVERGOEDING BIJ ANNULERING OF UITSTEL LEVERANTIE OP VERZOEK VAN
DE OPDRACHTGEVER EN BIJ ONTBINDING DOOR DE LEVERANCIER.
15.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks
uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt
nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door de leverancier wordt ontbonden, is de
leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal
25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief Omzetbelasting beloopt.
15.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan
de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een
vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde inclusief Omzetbelasting van de desbetreffende
leverantie alsmede een rentevergoeding van 1% per maand over het restbedrag te vorderen
vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.
Artikel 16. GESCHILLEN.
16.1. Op elke rechtsbetrekking tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is daarbij uitgesloten.
16.2. Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere
rechter als bevoegd aanwijst.
© VGT, 1 april 2016
VGT – ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN
Van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige
branche (V.G.T.), statutair gevestigd te Utrecht, secretariaat: Zuiddijk 384-b, 1505 HE
Zaandam, tel. : 075-6539290, fax: 075-6539295, URL: www.vgt.nl, email: info@vgt.nl.
TOEPASSELIJKHEID.
1.1. Het bepaalde in deze VGT Algemene Garantievoorwaarden, hierna te noemen: de
Garantievoorwaarden, is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet
op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door
leden van de VGT, hierna te noemen: de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige Garantievoorwaarden werd
gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat de Garantievoorwaarden eveneens
van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe
met de leverancier te sluiten overeenkomsten.
1.3. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in de
Garantievoorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel
vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de schriftelijke
overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier, de aanvullende bepalingen
van de leverancier, de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de
bepalingen in deze Garantievoorwaarden is de navolgende volgorde van kracht, waarbij
de eerder genoemde stukken voorrang hebben boven de later genoemde:
1. hetgeen schriftelijk tussen opdrachtgever en de leverancier is overeengekomen;
2. de aanvullende bepalingen van de leverancier;
3.. de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden;
4. de bepalingen in de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
GARANTIE NIEUWE APPARATUUR.
2.1. Ingangsdatum.
Indien de leverancier de apparatuur binnen 14 dagen na de aflevering formeel oplevert
geldt als ingangsdatum de datum waarop de oplevering schriftelijk wordt bevestigd,
ongeacht de datum waarop de apparatuur door de leverancier is/wordt afgeleverd en/of
gefactureerd.
In alle andere gevallen wordt de ingangsdatum geacht de datum te zijn waarop de
apparatuur door de leverancier bij de opdrachtgever wordt afgeleverd, dit ongeacht de
datum waarop de apparatuur door de leverancier aan de opdrachtgever wordt
gefactureerd.
2.2. Garantietermijn.
De garantietermijn voor nieuwe apparatuur bedraagt twaalf maanden met inachtneming
van de in artikel 2.4 van de Garantievoorwaarden genoemde uitzondering(en),
uitsluiting(en) of opschorting.
2.3. Dekking.
a. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft arbeidsloon, onderdelen en
materialen voor zover de apparatuur zich binnen Nederland bevindt (exclusief de
overzeese Rijksdelen).
Voorrijdkosten vallen niet onder de dekking.
b. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft alleen onderdelen voor zover de
apparatuur zich buiten Nederland bevindt (inclusief de overzeese Rijksdelen).
c. De opdrachtgever kan tegenover de leverancier geen rechten ontlenen aan door
de fabrikant of enige andere derde middels folders , advertenties,
gebruiksaanwijzingen of anderszins verstrekte garanties op de door de leverancier
geleverde apparatuur met een verdergaande dekking dan dat deze
Garantievoorwaarden hem bieden.
2.4. Uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting.
Conform de navolgende artikelen van de VGT Algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden vervalt het recht op garantie c.q. is dit recht uitgesloten:
a. Artikel 12.4. Indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar
behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld
c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming
is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins;
b. Artikel 12.5. Indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de
geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde
goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn
overgedragen aan derde(n);
c. Artikel 12.6. Op onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes,
slangen en roterend instrumentarium;
d. Het recht op garantie vervalt eveneens indien:
1. gebruik wordt gemaakt van andere reinigings- en/of desinfectieproducten dan
door de fabrikant of de leverancier zijn voorgeschreven dan wel geadviseerd,
waaronder ook begrepen het gebruik van verkeerde en/of niet-voorgeschreven
materialen voor bijvoorbeeld dagelijks en/of preventief onderhoud;
2. door de leverancier afgegeven instructies voor dagelijks onderhoud niet of niet
naar behoren zijn opgevolgd;
3. verkleuringen van bekleding, lak of andere uiterlijke veranderingen aan
apparatuur zijn ontstaan welke door invloeden van buitenaf veroorzaakt zijn en
welke de goede werking van de apparatuur niet belemmeren;
4. de storing of het gebrek het gevolg is van:
a. externe oorzaken zoals bijvoorbeeld (een slechte) water- en/of luchtkwaliteit
e.d.;
b. van buiten komend onheil waaronder begrepen waterschade, natuurgeweld
e.d.;
c. een interne of externe verhuizing of verplaatsing van de apparatuur;
d. een update en/of upgrade van de apparatuur of de daarbij behorende
software;
e. Zolang de leverancier ingevolge artikel 8.2 van de VGT Algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden een beroep op opschorting toekomt, komt de
opdrachtgever geen aanspraak op garantie toe. De garantietermijn loopt
niettemin door.
GARANTIE SHOWROOMAPPARATUUR.
3.1. Definitie showroomapparatuur.
Onder showroomapparatuur wordt verstaan apparatuur die nog niet eerder is het vrije
verkeer is gebracht, maar die door showroomgebruik niet als nieuwe apparatuur is aan te
merken.
De leverancier dient in de offerte en/of orderbevestiging te omschrijven wanneer
apparatuur wordt aangeboden als showroomapparatuur, bij gebreke waarvan de
apparatuur in het kader van de Garantievoorwaarden als nieuwe apparatuur geldt.
3.2. Omvang garantie.
De garantie op showapparatuur is gelijkluidend aan die op nieuwe apparatuur, zoals
genoemd in artikel 2.1 tot en met 2.4 van deze VGT Garantievoorwaarden, behoudens de
navolgende aanpassingen:
2.2. de garantietermijn bedraagt negen maanden;
2.3.b géén garantie van toepassing.
GARANTIE OCCASION APPARATUUR.
4.1. Definitie occasionapparatuur
Onder occasionapparatuur wordt verstaan gebruikte en/of tweedehands apparatuur die
al eerder in het vrije verkeer is gebracht, ongeacht wanneer en door welke leverancier,
en apparatuur die door de leverancier gebruikt is als demonstratie- en/of
leenapparatuur.
De leverancier dient in de offerte en/of orderbevestiging te omschrijven wanneer
apparatuur wordt aangeboden als occasionapparatuur, bij gebreke waarvan de
apparatuur in het kader van de Garantievoorwaarden als showroomapparatuur geldt.
4.2. Omvang garantie.
De garantie op occasionapparatuur is gelijkluidend aan die op nieuwe apparatuur, zoals
genoemd in artikel 2.1 tot en met 2.4, behoudens de navolgende aanpassingen:
2.2. de garantietermijn bedraagt drie maanden;
2.3.a. de inhoudelijke dekking betreft alleen arbeidsloon;
2.3.b. géén garantie van toepassing.
GARANTIE OP PREVENTIEVE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BUITEN DE
GARANTIETERMIJN EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN BUITEN DE GARANTIETERMIJN.
5.1. Onder preventief onderhoud wordt verstaan: een periodieke controle van de staat
waarin de apparatuur zich bevindt en/of een functionele periodieke controle hiervan
en/of het schoonmaken en afstellen van de apparatuur en/of het preventief vervangen
van slijtage gevoelige onderdelen.
5.2. Onder reparatiewerkzaamheden wordt verstaan: het opsporen van gebreken in de
apparatuur, het verhelpen van genoemde gebreken en het zo nodig vervangen van
gebrekkige onderdelen van de apparatuur.
5.3. De garantie op preventieve onderhoudswerkzaamheden buiten de garantietermijn
en reparatiewerkzaamheden buiten de garantietermijn bedraagt drie maanden en dekt
alleen eventueel te vervangen onderdelen.
5.4. De uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting zoals genoemd in artikel 2.4 van
deze VGT Garantievoorwaarden zijn onverkort van toepassing.
VERZENDINGEN VAN TE REPAREREN APPARATUUR.
6.1. De verzendkosten van apparatuur die voor reparatie naar de leverancier verzonden
is of verzonden wordt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.2. De leverancier is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van apparatuur welke
door de opdrachtgever ter reparatie is verzonden.
6.3. De leverancier is gerechtigd om verzendkosten van het retour zenden van
gerepareerde apparatuur in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
OVERIGE BEPALINGEN.
7.1. Indien de opdrachtgever naar het oordeel van de leverancier ten onrechte een
beroep doet of heeft gedaan op garantieverplichtingen van de leverancier, dan is de
leverancier gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten in de vorm van arbeidsloon,
onderdelen en materialen tegen de bij haar gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever
in rekening te brengen.
7.2. Anders of verder dan in deze voorwaarden bepaald komen aan de opdrachtgever
geen (garantie)aanspraken toe met betrekking tot de door leverancier geleverde
goederen.
© VGT Zaandam – 1 april 2016