Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: alv2013-volledig.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheel-kundige branche (V.G.T.), statutair gevestigd te Utrecht, secretariaat: Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, tel. : 075-6539290, fax: 075-6539295, URL: www.vgt.nl, email: info@vgt.nl.
Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40410718.
Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.
1.1. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door leden van de VGT, hierna te noemen: de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.
1.3. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn geheel vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van de leverancier. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
2.2. De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of orderbevestiging. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft de leverancier het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van zijn digitale bevestiging van die bestelling.
2.3. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en/of (beperkte) omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.4. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.
2.5. Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/ of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 3. ELEKTRONISCH CONTRACTEREN EN FACTUREREN.
3.1. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien de opdrachtgever een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
3.2. De leverancier is niet gehouden voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan de opdrachtgever informatie te verstrekken over:
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de opdrachtgever te raadplegen zal zijn;
– de wijze waarop de opdrachtgever invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
– de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de leverancier zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de opdrachtgever te raadplegen zijn.
3.3. De leverancier is niet gehouden tot het verzenden van een schriftelijke ontvangst- of orderbevestiging aan de opdrachtgever van een via elektronische weg afgesloten overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 komt de overeenkomst tot stand na het elektronisch plaatsen van een bestelling door de opdrachtgever.
3.4. Bij elektronische facturering zijn alle bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
Artikel 4. LEVERING.
4.1. Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden.
4.2. Verzending en transport van de leverancier naar de opdrachtgever geschiedt voor risico van de leverancier.
4.3. De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de leverancier afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet gemonteerd, opgeleverd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling, door derden uit te voeren werkzaamheden e.d.
4.4. Indien bij aflevering van de bestelde goederen door de leverancier blijkt dat, zulks ter uitsluitende beoordeling van de leverancier, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is de leverancier gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de extra te maken kosten voor een tweede aflevering, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier ter zake is uitgesloten.
Artikel 5. PRIJZEN.
5.1. De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld. 5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting.
5.3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grond-stoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de leverancier het recht om deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, blijft artikel 15 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.
5.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is de leverancier voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 500,00 excl. btw gerechtigd behandelings-, administratie-, en/of portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.5. Indien de zaken worden bezorgd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de leverancier gerechtigd hiervoor bezorg-, montage- en/of installatiekosten in rekening te brengen.
Artikel 6. MONTAGE.
6.1. De opdrachtgever dient er voor zijn risico en rekening voor te zorgen dat in de voor montage benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht, verlichting e.d. tijdig en naar behoren is voorzien. 6.2 De verantwoordelijkheid voor het tijdig en naar behoren (laten) monteren van de benodigde aansluitingen op de aangegeven posities, met inachtneming van de daarvoor geldende aansluitvoorschriften van de leverancier, nutsbedrijven en/of anderszins, ligt volledig en uitsluitend bij de opdrachtgever.
6.3. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor het door of namens de opdrachtgever tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.
6.4. Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra kosten ontstaan voor de leverancier, bijvoorbeeld door het niet of niet-tijdig kunnen aansluiten dan wel afleveren van de te leveren goederen, is de leverancier gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde informatie, zoals informatie over praktijkindeling, bestekgegevens, maatvoering, opstelling, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.
6.6. Bij verhuizing van apparatuur, zowel intern als extern, is de leverancier uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade wanneer hem aantoonbaar opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt.
Artikel 7. BETALING/ DEBITEURENREGISTRATIESYSTEEM.
7.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of verrekening van enig door hem aan leverancier verschuldigd bedrag, waaronder uitdrukkelijk begrepen (reparatie)facturen van derden. 7.2. De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.
7.3. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten waaronder begrepen de kosten van sommaties en aanmaningen en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.
7.4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is dan de in dit artikel bedongen rente, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.
7.5. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar vordering(en) zonder nadere aankondiging aan de VGT ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.
7.6. De leverancier is verplicht alle openstaande facturen welke ouder zijn dan twee maanden aan te melden bij het secretariaat van de VGT.
7.7. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de opname van zijn bedrijfsgegevens en de op zijn naam openstaande facturen in een debiteurenregistratiesysteem, met het verstrekken van deze gegevens aan andere leden van de VGT en met het door de VGT afgeven van waarschuwingen aan haar leden en betrokken financiers. Indien er sprake is van betalingsachterstand(en) bij één of meer van haar leden, is de VGT gerechtigd haar leden te adviseren de leveranties van goederen en/of diensten aan een opdrachtgever op te schorten of te staken.
Artikel 8. OPSCHORTING / ONTBINDING / RETENTIERECHT.
8.1. De leverancier is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld.
8.2. De leverancier is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.
8.3. De leverancier is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen daaronder begrepen afnameverplichtingen, alsmede in geval van (dreigende) insolventie daaronder begrepen al dan niet wettelijke schuldsanering alsmede surseance van betaling, faillissement, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens onderneming/praktijk of als de leverancier door de VGT ingevolge artikel 7.7 van deze voorwaarden geïnformeerd wordt over ernstige betalingsachterstanden van de opdrachtgever bij andere leveranciers die eveneens aangesloten zijn bij de VGT.
8.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade als bedoeld in artikel 15.1 van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de leverancier met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.
8.6. De leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van de leverancier bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens de leverancier heeft voldaan.
Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
9.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de leverancier, totdat alle vorderingen die de leverancier op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W., volledig zijn betaald.
9.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.
Artikel 10. TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR / ONDERDELEN.
10.1. Indien de leverancier, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of
completering van een order, bij de opdrachtgever zorg draagt voor de tijdelijke vervanging
van apparatuur en/of onderdelen, is de leverancier gerechtigd daarvoor aan de
opdrachtgever kosten in rekening te brengen, zoals voorrijkosten en arbeidsloon, zowel voor
aflevering/montage als voor ophalen/demontage, alsmede een gebruiksvergoeding van de
ter beschikking gestelde apparatuur en/of onderdelen.
10.2. De tijdelijke vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen blijven
eigendom van de leverancier en zullen door de opdrachtgever op eerste verzoek van de
leverancier worden teruggegeven c.q. voor terugneming beschikbaar worden gesteld, met
name zodra de reden voor de vervanging is komen te vervallen.
10.3. Bij te repareren apparatuur en/of onderdelen komt de reden tot vervanging van die
apparatuur en/of onderdelen te vervallen, indien de opdrachtgever een reparatievoorstel van
de leverancier, al dan niet afkomstig van of gedaan door de betreffende fabrikant, heeft
ontvangen en niet binnen een daartoe door de leverancier te stellen redelijke termijn heeft
aanvaard.
Indien de opdrachtgever het reparatievoorstel wel heeft aanvaard, komt de reden tot
vervanging te vervallen, zodra uitvoering is gegeven aan het reparatievoorstel en de te
repareren apparatuur en/of onderdelen weer gereed zijn voor gebruik.
In beide gevallen zal de opdrachtgever de beschikbaar gestelde vervangende apparatuur
en/of de vervangende onderdelen op eerste verzoek van de leverancier uiterlijk binnen acht
dagen teruggeven c.q. voor terugneming beschikbaar stellen.
10.4. De opdrachtgever zal als een goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de
hem door de leverancier beschikbaar gestelde vervangende apparatuur en/of vervangende
onderdelen zorgen.
Indien naar het oordeel van de leverancier de opdrachtgever deze bepaling niet of niet naar
behoren is nagekomen, is de leverancier gerechtigd om alle kosten voor het herstel van de
(retour gekomen) vervangende apparatuur en/of onderdelen aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
10.5. Indien de opdrachtgever géén gehoor geeft aan een verzoek van de leverancier als
bedoeld in artikel 10.2 of artikel 10.3, dan wel in strijd handelt met het bepaalde in artikel 10.4
en de leverancier vervolgens aangeeft af te zien van terugvordering van de vervangende
apparatuur en/of de vervangende onderdelen, wordt de opdrachtgever geacht de
vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen van de leverancier te hebben
gekocht en in ontvangst te hebben genomen.
In dat geval is de opdrachtgever aan de leverancier een koopsom verschuldigd ter hoogte
van minimaal 80% van de op dat moment geldende nieuwprijs van de desbetreffende
apparatuur en/of de desbetreffende onderdelen. Op een aldus tot stand gekomen
koopovereenkomst is het bepaalde in deze voorwaarden van toepassing, waaronder artikel 5
(inzake prijzen), artikel 7 (inzake betaling/debiteurenregistratiesysteem) en artikel 9 (inzake
eigendomsvoorbehoud).
Artikel 11. INDUSTRIËLE- EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.
11.1. Op alle door de leverancier of in haar opdracht gemaakte offertes, indelingsschetsen,
werk-, bouw- of leidingtekeningen en overige op de (uitvoering van de) overeenkomst
betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht. Deze
bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst
uitsluitend het eigendom van de leverancier. Schending van dit auteursrecht leidt tot
schadeplichtigheid van de opdrachtgever met een minimum van € 5.000,00 exclusief BTW
per project.
Artikel 12. RECLAME, GARANTIE EN RETOUREN.
12.1. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren
op eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze
beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op
de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel binnen 72
uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar te
maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede
staat te hebben ontvangen.
12.2. Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen
binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had
behoren te ontdekken, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe
van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame
redelijkerwijs verlenging behoeft.
12.3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet
of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld
c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de
wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.
12.4. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale
slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de
geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn
overgedragen aan derde(n).
12.5. De door de leverancier geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande
garantie onderworpen dan de garantie die de leverancier zelf heeft verkregen van degenen
van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken. De opdrachtgever verklaart zich
ermee akkoord dat de leverancier, ter verkrijging van de in dit artikel genoemde garantie, de
NAW-gegevens van de opdrachtgever en de productgegevens van de geleverde goederen
doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.
12.6. Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters,
zeefjes, slangen en roterend instrumentarium.
12.7. Ingevolge artikel 8.2 van deze voorwaarden is de leverancier gerechtigd om de
nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn
verplichtingen jegens de leverancier is nagekomen.
12.8. Producten kunnen alleen met toestemming van de leverancier geretourneerd worden.
Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de
originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten
verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de
geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn.
Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste
nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn.
Voor geneesmiddelen (RVG producten) geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen
worden.
Artikel 13. TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID.
13.1. In geval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de
overeenkomst zal de opdrachtgever de leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een
redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval de leverancier
de overeengekomen prestatie alsnog verricht is de leverancier nimmer tot schadevergoeding
van welke aard dan ook gehouden.
13.2. Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de
leverancier nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel de leverancier definitief in
gebreke blijft, dan wel uit enige andere hoofde jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is de
aansprakelijkheid van de leverancier voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en
aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheidsverzekering
van de leverancier in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
In geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de
verzekering wordt gedekt of de leverancier niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal 50% van het door de leverancier voor de desbetreffende leverantie en/of de
desbetreffende dienst aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag, exclusief omzetbelasting.
13.3. Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte of gevolgschade, daaronder
begrepen bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste
besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of patiënten
van opdrachtgever, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig uitgesloten.
13.4. De opdrachtgever draagt uitsluitend zelf het risico van de selectie, de compatibiliteit,
het gebruik en de al dan niet gecombineerde toepassing in zijn onderneming van apparatuur,
programmatuur, websites, databestanden en alle daarmee samenhangende producten en
materialen. Bij de levering van een digitaal systeem is de leverancier nimmer
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de overdracht van gegevens naar het door de
leverancier geleverde systeem noch voor enige communicatie tussen dat systeem en reeds
aanwezige of nog aan te schaffen systemen.
Eveneens is volledig uitgesloten de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade welke
is ontstaan door het verloren gaan, vernietiging of verminking van digitaal opgeslagen
gegevens en door of in verband met onvolkomenheden in of met het netwerk, het
datasysteem, de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit, vertragingen in het netwerk van
de opdrachtgever, ontoereikend systeembeheer enzovoort.
13.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is
steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen
tekortkoming alsmede de daaruit voortvloeiende schade zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is, schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.
13.6. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade en/of claims van derden, uit welke
hoofde dan ook, die voortvloeien uit het niet traceerbaar zijn van door de leverancier aan de
opdrachtgever geleverde goederen waarbij de opdrachtgever niet adequaat heeft voorzien in
de traceerbaarheid van die goederen in haar eigen bedrijf of bij haar eigen afnemers.
Dit geldt eveneens indien de geleverde goederen door de opdrachtgever of haar afnemers
onoordeelkundig zijn gebruikt, dan wel niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor deze
bestemd zijn (intended use).
De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden als bedoeld in dit
artikel.
13.7. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan de leverancier geen beroep
doen wanneer er van de zijde van de leverancier sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid. Het in dit artikel bepaalde en de in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid van leverancier gelden tevens in het kader van eventuele
nadeelcompensatie wegens dwaling.
13.8. Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid gelden mede te gunste van alle (rechts)personen waarvan de leverancier
zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
Artikel 14. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMACHT.
14.1. In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is de
leverancier gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze
overeenkomst voor ten hoogste zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel
deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer,
(werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar
personeel, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of
verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere
van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere
verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van de leverancier, zoals
niet-levering of te late levering van goederen en diensten van door de leverancier
ingeschakelde derden.
14.3. Indien de verhindering zes maanden of langer duurt wordt deze overeenkomst van
rechtswege ontbonden. In geval deze overeenkomst door een niet-toerekenbare
tekortkoming zijdens de leverancier, dan wel van rechtswege wordt ontbonden is de
leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.
Artikel 15. SCHADEVERGOEDING BIJ ANNULERING OF UITSTEL LEVERANTIE OP
VERZOEK VAN DE OPDRACHTGEVER EN BIJ ONTBINDING DOOR DE LEVERANCIER.
15.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks
uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt
nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door de leverancier wordt ontbonden, is
de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die
minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief BTW beloopt.
15.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een
aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van de
opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde inclusief BTW van de
desbetreffende leverantie alsmede een rentevergoeding van 1% per maand over het
restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had
moeten plaatsvinden.
Artikel 16. GESCHILLEN.
16.1. Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. In geval van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop
aansluitende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze op te lossen met behulp van
bemiddeling door het secretariaat van de VGT. De opdrachtgever dient daartoe met
bekwame spoed per e-mail een onderbouwd en gemotiveerd verzoek te richten aan de VGT.
Als het onmogelijk blijkt een geschil als hiervoor bedoeld via bemiddeling op te lossen, zal
het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
16.3. Bemiddeling van de VGT schort de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever(s)
niet op.
16.4. De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is, in afwijking van de wettelijke regels
voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, bevoegd kennis te nemen van alle
geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van de leverancier en overeenkomsten tussen de
leverancier en een opdrachtgever, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.
16.5. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij
voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen tot het
leggen van conservatoire beslagen en om de bevoegde rechter te vragen om over
procedures, voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.
Zaandam, 1 januari 2013