Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen

Per 1 januari 2014 trad de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in werking. Met deze (vrijwillige) gedragscode gaven veel brancheorganisaties in de medische sector, zowel tandheelkundige als niet-tandheelkundige, te kennen dat zij een einde wilden maken aan ongewenste (financiële) beïnvloeding bij de aanschaf van medische hulpmiddelen. Omdat ‘free-riders’ teveel gebruikt maakten van de ruimte die hierdoor ontstond, met als gevolg dat het ‘level playing field’ teveel onder druk kwam te staan omdat er weinig tot geen sanctionele mogelijkheden vanuit de gedragscode konden worden toegepast is besloten deze gedragscode wettelijk te verankeren.

Vanaf 1 januari 2018 riskeren zowel de leveranciers van medische hulpmiddelen die gunsten aanbieden als zorgverleners die gunsten aannemen van fabrikanten of leveranciers van medische hulpmiddelen een (forse) boete. Met ingang van 1 januari 2018 is dus zowel het aanbieden aan als het aannemen van gunsten door zorgverleners verboden.

Kort gezegd : gunstbetoon is het aanbieden óf accepteren van geld, diensten of goederen met de bedoeling de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen.

De nieuwe wettelijke bepalingen is het gevolg van een wijziging van de regels voor gunstbetoon door toevoeging van artikel 10h in de Wet op de medische hulpmiddelen (WMH).
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is aangewezen als de handhavende instellingen van deze nieuwe wettelijke bepalingen en kan bij overtreding een boete opleggen.
De eisen zijn dus wederkerig. Het verbod ziet zowel op het aanbieden als op het aanvaarden van gunstbetoon.
Met andere woorden: wat een verstrekker niet mag aanbieden of geven, mag een ontvanger niet vragen of aannemen.

Op deze wettelijke bepalingen zijn 4 uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen moeten dan wel voldoen aan de bepalingen zoals genoemd in artikel 3.2 van de Beleidsregels.
Rechts treft u een link aan naar deze Beleidsregels zoals deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant op 31 augustus 2017. Met een gele arcering hebben wij hierin de ‘highlights’ aangegeven.

Per 1 januari 2021 is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) gewijzigd.
Deze versie van de code treft u tevens rechts aan.