Algemene Garantievoorwaarden

Op 1 januari 2014 zijn de Algemene Garantievoorwaarden van de VGT van kracht geworden.

Leden van de VGT (http://www.vgt.nl/downloads/pdf/vgtleden.pdf) worden vanaf deze datum geacht de toepasselijkheid en de inhoud van deze garantievoorwaarden in alle aanbiedingen en orderbevestigingen te benoemen en deze voorwaarden (op papier of digitaal) mee te sturen.

Aanleiding voor het uniformeren van garantievoorwaarden was de onduidelijkheid die met enige regelmaat ontstond door de bepaling in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VGT:
De door de leverancier geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die de leverancier zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken.

Deze bepaling stamt uit een tijd dat met name fabrikanten veelal dezelfde condities hanteerden voor gelijksoortige apparatuur. Maar deze bepaling voldoet al lang niet meer aan de huidige tijd, waarin toeleveranciers van de groothandel steeds meer variaties toepassen op een situatie waarin garantie aan de orde is of zou kunnen zijn.
Het werd dus voor een opdrachtgever (lees: een koper) steeds ondoorzichtiger wanneer er welke garantie van toepassing zou kunnen zijn en wat zijn/haar rechten die daarmee uitgeoefend kunnen worden nu in een voorkomende situatie daadwerkelijk zijn.

Door toepassing van deze Algemene Garantievoorwaarden wordt de bovenstaande (onduidelijke) bepaling in de Algemene Voorwaarden direct buiten werking gesteld en worden ook allerlei andere uitlatingen inzake uitvoering, beperking of uitsluiting etc. van garantie welke door derden worden gedaan in bijvoorbeeld aanbiedingen, brochures, gebruiksaanwijzingen of websites buiten werking verklaard. De opdrachtgever hoeft daar nu niet meer naar te kijken.

Uiteraard hebben partijen de mogelijkheid om inhoudelijk af te wijken van deze VGT garantievoorwaarden, maar dat zullen zij dan wel schriftelijk en wederzijds goed vast moeten leggen om juridisch bindend te zijn. Daar waar dat niet gebeurt of niet hoeft te gebeuren gelden de bepalingen zoals genoemd in de VGT Algemene Garantievoorwaarden.