Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

vgt_voorwaarden.pdf

Klik hier om het bestand te downloaden

________________________________________________________________
VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 1 van 8
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (hierna te noemen : VGT),
statutair gevestigd te Utrecht.
Secretariaat: Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, tel. : 075-6539290, | www.vgt.nl | info@vgt.nl.
Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.
1.1. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand
gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door leden van de VGT, hierna te noemen: ‘de
leverancier’, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere
voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich
ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen,
meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.
1.3. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de schriftelijke overeenkomst tussen de
opdrachtgever en de leverancier, de aanvullende bepalingen van de leverancier, de bepalingen in VGT Algemene
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden is de navolgende volgorde
van kracht:
1. hetgeen schriftelijk tussen opdrachtgever en de leverancier is overeengekomen, waarbij de documenten van de
meest recente datum prevaleren;
2. de aanvullende bepalingen van de leverancier;
3. de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden;
4. de bepalingen in de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
1.4. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en)
geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch,
waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn voor de leverancier geheel vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen
rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes,
orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van de leverancier. Eerdere aanbiedingen worden
geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
2.2. De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de
ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of de orderbevestiging.
2.3. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft de leverancier het recht om zijn
gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de digitale bevestiging van die bestelling door de
leverancier.
2.4. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en/of (beperkte)
omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging
beschouwd.
In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

________________________________________________________________
VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 2 van 8
2.5. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de
hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter hier van afwijken.
Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te
weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te
accepteren.
2.6. Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die
personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 3. ELEKTRONISCH CONTRACTEREN.
3.1. De werking van artikel 6:227b lid 1 BW is tussen partijen uitgesloten. De leverancier is niet gehouden om
voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst langs elektronische weg de in dat artikellid bedoelde
informatie aan de opdrachtgever te verstrekken.
Artikel 4. LEVERING.
4.1. Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch
deze termijnen zijn niet fataal.
De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden
vanwege overmacht zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden.
4.2. Verzending en transport van de leverancier naar de opdrachtgever geschiedt voor risico van de leverancier.
4.3. De goederen worden geacht door de leverancier te zijn afgeleverd en door de opdrachtgever te zijn
ontvangen op het moment van overhandiging door de transporteur aan het adres van opdrachtgever, of –bij
brievenbuszendingen– achterlating in de brievenbus door de transporteur.
4.4. De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de leverancier afzonderlijk
worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet gemonteerd, opgeleverd en/of
gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen
het risico van beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding,
vernieling, door derden uit te voeren werkzaamheden e.d.
4.5. Indien bij aflevering van de bestelde goederen door de leverancier blijkt dat, zulks ter uitsluitende
beoordeling van de leverancier, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij het afleveradres
nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is de leverancier gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot
aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de
extra te maken kosten voor een tweede aflevering, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Iedere
aansprakelijkheid van de leverancier ter zake is uitgesloten.
Artikel 5. PRIJZEN.
5.1. De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende
tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld.
5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief Omzetbelasting.
5.3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen,
materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de leverancier het recht om deze prijsverhogingen aan de
opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te
annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen.

________________________________________________________________
VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 3 van 8
5.4. Indien de goederen worden bezorgd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de leverancier gerechtigd hiervoor
bezorg-, montage-, instructie- en/of installatiekosten in rekening te brengen.
5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 is de leverancier voor overeenkomsten met een factuurwaarde
onder de € 500,00 excl. Omzetbelasting gerechtigd behandelings-, administratie- en/of portokosten aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 6. MONTAGE.
6.1. De opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg dat vóór montage alle daarvoor benodigde
aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht, verlichting etc. op de aangegeven
posities, conform specificaties en met inachtneming van alle daarvoor geldende (aansluit)voorschriften zijn
aangebracht.
6.2. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor het door of namens de opdrachtgever tijdig en naar behoren
uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.
6.3. Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra kosten ontstaan
voor de leverancier, bijvoorbeeld door het niet of niet-tijdig kunnen aansluiten dan wel afleveren van de te leveren
goederen, is de leverancier gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.
6.4. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens
de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde informatie, zoals informatie over
praktijkindeling, bestekgegevens, maatvoering, opstelling, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.
6.5. Bij verhuizing van apparatuur, zowel intern als extern, is de leverancier uitsluitend aansprakelijk voor
eventuele schade wanneer hem aantoonbaar opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt.
Artikel 7. BETALING/ DEBITEURENREGISTRATIESYSTEEM.
7.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum. Opdrachtgever is niet
gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of verrekening van enig door hem aan leverancier verschuldigd
bedrag, waaronder uitdrukkelijk begrepen (reparatie)facturen van derden.
7.2. De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of
om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling of zekerheidsstelling te
verlangen.
7.3. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel
verschuldigde rente en kosten waaronder begrepen de kosten van sommaties en aanmaningen en vervolgens ter
afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.
7.4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een
rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de
factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is dan de in dit artikel
bedongen rente, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.
7.5. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar vordering(en) zonder
nadere aankondiging aan de VGT ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling

________________________________________________________________
VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 4 van 8
van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00
per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.
7.6. De leverancier is verplicht alle openstaande facturen welke ouder zijn dan twee maanden aan te melden bij
het secretariaat van de VGT.
7.7. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de opname van zijn bedrijfsgegevens en de op zijn naam
staande onbetaalde facturen in een debiteurenregistratiesysteem van de VGT, met het verstrekken van deze
gegevens aan andere leden van de VGT en met het door de VGT afgeven van waarschuwingen aan haar leden en
betrokken financiers. Indien er sprake is van betalingsachterstand(en) bij één of meer van haar leden, is de VGT
gerechtigd haar leden daarover te informeren.
Artikel 8. OPSCHORTING / ONTBINDING / RETENTIERECHT.
8.1. De leverancier is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen aanvullende zekerheden te stellen voor
de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen
hiervan op te schorten zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld.
8.2. De leverancier is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de
betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt of indien leverancier reden
heeft om aan te nemen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
8.3. Alle verplichtingen van de opdrachtgever worden onmiddellijk opeisbaar en de leverancier is gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn jegens de opdrachtgever,
indien de opdrachtgever zijn onderneming staakt of overdraagt, in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling wordt verleend, de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard, of de VGT ingevolge
artikel 7.7 de leverancier informeert over een betalingsachterstand van de opdrachtgever.
8.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade als
bedoeld in artikel 15.1 van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde
goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de
leverancier met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.
8.6. De leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze
dan ook (nog) binnen de macht van de leverancier bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al
zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens de leverancier heeft voldaan.
Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
9.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de leverancier, totdat alle
vorderingen die de leverancier op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de
vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W., volledig zijn betaald.
9.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt,
verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening
van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.

________________________________________________________________
VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 5 van 8
Artikel 10. TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR / ONDERDELEN.
10.1. De leverancier is, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of completering van een order,
gerechtigd maar niet verplicht om aan de opdrachtgever tijdelijk vervangende apparatuur en/of onderdelen ter
beschikking te stellen en om daarvoor een gebruiksvergoeding te vragen.
10.2. De opdrachtgever is verplicht om als goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de vervangende
apparatuur en onderdelen te zorgen en deze adequaat te hebben verzekerd tegen (schade door) beschadiging,
diefstal en verlies. Hij mag deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze aan hem ter beschikking zijn gesteld
en conform de aanwijzingen van de leverancier. De opdrachtgever mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de leverancier de vervangende apparatuur en onderdelen niet verhuren of anderszins in gebruik
geven aan een ander.
10.3. Het gebruik van de vervangende apparatuur en onderdelen is geheel voor rekening en risico van de
opdrachtgever. Kosten verbonden aan de levering, montage, demontage en terugname van vervangende
apparatuur en onderdelen, alsmede schade ontstaan aan of door de vervangende apparatuur en onderdelen,
waaronder schade door onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in strijd met artikel 10.2, zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
10.4. Indien de leverancier een gebruiksvergoeding vraagt voor de ter beschikkingstelling van de tijdelijk
vervangende apparatuur en/of onderdelen, is de leverancier slechts gehouden om gebreken voor rekening van de
opdrachtgever te herstellen (al dan naar keuze van de leverancier niet door vervanging), geven gebreken de
opdrachtgever geen recht op vermindering van de gebruiksvergoeding en is de leverancier niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van een gebrek, tenzij de opdrachtgever laat zien dat de leverancier bij het ter beschikking
stellen van de vervangende apparatuur en/of onderdelen het gebrek kende of behoorde te kennen.
10.5. Onder gebrek wordt slechts verstaan het niet voldoen van de ter beschikking gestelde vervangende
apparatuur en/of onderdelen aan de door de fabrikant daarvan opgeven specificaties.
Geen gebrek zal vormen een staat of eigenschap van de vervangende apparatuur en/of onderdelen, waarvan de
leverancier bij het ter beschikking stellen de aan- of afwezigheid aan de opdrachtgever heeft meegedeeld. Het
bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden is onverminderd van toepassing.
10.6. De vervangende apparatuur en onderdelen blijven eigendom van de leverancier. De opdrachtgever is
verplicht om de vervangende apparatuur op eerste verzoek van de leverancier aan de leverancier terug te geven
dan wel voor terugname beschikbaar te stellen. Laat de opdrachtgever na om binnen tien dagen na daartoe te zijn
gesommeerd aan het verzoek tot teruggave van de leverancier gevolg te geven, dan verbeurt de opdrachtgever
aan de leverancier een zonder ingebrekestelling opeisbare boete gelijk aan 80% van de nieuwwaarde van de
betreffende apparatuur en onderdelen en van 5% van de nieuwwaarde voor elke dag dat de overtreding
voortduurt, onverminderd het recht van de leverancier op volledige schadevergoeding naast en boven de boete en
op nakoming van de verplichting tot teruggave.
10.7. De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van de leverancier mee te werken aan het sluiten van
een aparte overeenkomst volgens het model van de leverancier voor de ter beschikkingstelling van de
vervangende apparatuur en/of onderdelen.
Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.
11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, ten aanzien van door de leverancier en
in haar opdracht gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- en leidingtekeningen en alle overige op de
overeenkomst en de uitvoering daarvan betrekking hebbende stukken, komen toe aan de leverancier dan wel haar
(toe)leveranciers.

________________________________________________________________
VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 6 van 8
11.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 11.1 bedoelde stukken te gebruiken voor enig
ander doel dan het tot stand brengen en (laten) uitvoeren van de overeenkomst met de leverancier.
11.3. Bij overtreding van het in artikel 11.2 bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan de leverancier een zonder
ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 excl. Omzetbelasting en van € 500,00 excl. Omzetbelasting voor
elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de leverancier op volledige schadevergoeding
naast en boven de boete en op nakoming van artikel 11.2.
Artikel 12. RECLAME, GARANTIE EN RETOUREN.
12.1. Op de door de leverancier geleverde goederen zijn de VGT Algemene Garantievoorwaarden van toepassing.
Ten aanzien van de geleverde goederen komt de opdrachtgever geen verdere of andere (garantie)aanspraak toe
dan in deze voorwaarden bepaald.
12.2. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele
beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies,
tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d.
te (laten) vermelden, dan wel uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de
leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de levering volledig en in
goede staat te hebben ontvangen.
12.3. Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat
de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de
leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake.
12.4. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren
zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de
geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften
anderszins.
12.5. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de
geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen zijn (door)verkocht of
anderszins zijn overgedragen aan derde(n).
12.6. Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en
roterend instrumentarium.
12.7. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat de leverancier, ter verkrijging van de in dit artikel
genoemde garantie, de NAW-gegevens van de opdrachtgever en de productgegevens van de geleverde goederen
doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.
12.8. Ingevolge artikel 8.2 van deze voorwaarden is de leverancier gerechtigd om de nakoming van zijn
garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens de leverancier is
nagekomen.
12.8. Producten kunnen alleen met toestemming van de leverancier geretourneerd worden. Creditering van
geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en
onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte
verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn.
Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste nog één
kalenderjaar houdbaar moeten zijn.
Voor geneesmiddelen (RVG producten) geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.

________________________________________________________________
VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 7 van 8
Artikel 13. TOEREKENBARE TEKORTKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING.
13.1. In geval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst zal de
opdrachtgever de leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn van tenminste 1 maand de
overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval de leverancier de overeengekomen prestatie alsnog
verricht is de leverancier nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
13.2. Elke aansprakelijkheid van de leverancier, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het
betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier wordt uitgekeerd. Indien de
verzekeraar niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de leverancier niet
verzekerd is, is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot maximaal 50% van het door de leverancier aan
de opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever aan de leverancier betaalde bedrag exclusief
Omzetbelasting voor het geleverde goed of de verleende dienst waarmee het schadeveroorzakende feit in direct
verband staat en, bij gebreke van zo een verband, tot maximaal € 5.000,00.
13.3. Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade of
schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van
aanspraken van afnemers of patiënten van opdrachtgever, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig
uitgesloten.
13.4. De opdrachtgever draagt uitsluitend zelf het risico van de selectie, de compatibiliteit, het gebruik en de al
dan niet gecombineerde toepassing in zijn onderneming van apparatuur, programmatuur, websites,
databestanden en alle daarmee samenhangende producten en materialen.
13.5. Bij de levering van een digitaal systeem is de leverancier nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
overdracht van gegevens naar het door de leverancier geleverde systeem noch voor enige communicatie tussen
dat systeem en reeds aanwezige of nog aan te schaffen systemen.
Eveneens is volledig uitgesloten de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade welke is ontstaan door het
verloren gaan, vernietiging of verminking van digitaal opgeslagen gegevens en door of in verband met
onvolkomenheden in of met het netwerk, het datasysteem, de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit,
vertragingen in het netwerk van de opdrachtgever, ontoereikend systeembeheer enzovoort.
13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de
opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming alsmede de daaruit
voortvloeiende schade onverwijld schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.
13.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens de
leverancier in elk geval één jaar na de dag waarop het schadeveroorzakende feit zich voor het eerst heeft
voorgedaan.
13.8. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier van alle aanspraken van derden die verband houden met de
overeenkomst en de uitvoering daarvan door of namens opdrachtgever.
13.9. Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede te
gunste van alle (rechts)personen waarvan de leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
13.10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van de leverancier zijn niet van
toepassing indien en voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
leverancier of diens leidinggevende ondergeschikten.

________________________________________________________________
VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 8 van 8
Artikel 14. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMACHT.
14.1. In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is de leverancier gerechtigd
zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste zes maanden geheel of
gedeeltelijk op te schorten en/of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
onvoorzien, waarop de leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of
ongeval van haar personeel, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of
verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege
opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend
afhangt van de wil van de leverancier, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten van door de
leverancier ingeschakelde derden.
14.3. In geval deze overeenkomst wegens een overmacht of een andere en niet aan de leverancier toerekenbare
tekortkoming wordt ontbonden, is de leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan
ook.
Artikel 15. SCHADEVERGOEDING BIJ ANNULERING OF UITSTEL LEVERANTIE OP VERZOEK VAN DE
OPDRACHTGEVER EN BIJ ONTBINDING DOOR DE LEVERANCIER.
15.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks uitdrukkelijke sommatie tot
nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de
overeenkomst door de leverancier wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een
schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief
Omzetbelasting beloopt.
15.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever
toe te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de
orderwaarde inclusief Omzetbelasting van de desbetreffende leverantie alsmede een rentevergoeding van 1% per
maand over het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had
moeten plaatsvinden.
Artikel 16. GESCHILLEN.
16.1. Op elke rechtsbetrekking tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag is daarbij uitgesloten.
16.2. Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
© VGT, 1 januari 2023

____________________________________________________
VGT Algemene Garantievoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 1 van 5
ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN
Van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (hierna te noemen:
‘VGT’), statutair gevestigd te Utrecht.
Secretariaat: Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, tel. : 075-6539290, | www.vgt.nl | info@vgt.nl
Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1. Het bepaalde in deze VGT Algemene Garantievoorwaarden (hierna te noemen: ‘de Garantievoorwaarden’)
is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand gesloten
overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door leden van de VGT (hierna te noemen: ‘de
Leverancier’), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. De wederpartij (hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’) met wie éénmaal op de onderhavige
Garantievoorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat de Garantievoorwaarden
eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de
Leverancier te sluiten overeenkomsten.
1.3. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze Garantievoorwaarden opgenomen
bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort
van kracht.
1.4. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de
Leverancier, de aanvullende bepalingen van de Leverancier, de VGT Algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden en de bepalingen in deze Garantievoorwaarden geldt de navolgende rangorde:
1. hetgeen schriftelijk tussen Opdrachtgever en de Leverancier is overeengekomen, waarbij de documenten
met de meest recente datum prevaleren;
2. de aanvullende bepalingen van de Leverancier;
3. de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden;
4. de bepalingen in de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
1.5. De Leverancier is gerechtigd deze Garantievoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig aan te passen. De
Opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord en is na verloop van vijf (5) werkdagen na toezending van de
gewijzigde Garantievoorwaarden door de Leverancier, gebonden aan de gewijzigde Garantievoorwaarden.
1.6. De Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat de Leverancier, ter verkrijging van de in deze
Garantievoorwaarden genoemde garantie, de NAW-gegevens van de Opdrachtgever en de productgegevens
van de geleverde goederen doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.
1.7. De Opdrachtgever verstrekt op ieder moment desgevraagd alle stukken en informatie aan Leverancier, die
Leverancier nodig heeft om aanspraak te kunnen behouden op eventuele garantie bij de fabrikant c.q. haar
eigen leverancier. Zolang Opdrachtgever niet aan dit verzoek voldoet, is de Leverancier gerechtigd haar
verplichtingen die onder deze Garantievoorwaarden vallen op te schorten, zonder dat daarmee de
garantietermijn wordt verlengd. Nadelige omstandigheden die gevolg zijn van het niet (tijdig) verstrekken van
stukken en/of informatie door Opdrachtgever aan Leverancier, komen volledig voor rekening en risico van
Opdrachtgever.
1.8. De Leverancier is nimmer gebonden aan (aanvullende) garantie(termijnen) die wordt aangeboden door de
fabrikant van de door de Leverancier aan de Opdrachtgever geleverde apparatuur behoudens het bepaalde in
artikel 3 van deze Garantievoorwaarden (voor zover van toepassing).

____________________________________________________
VGT Algemene Garantievoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 2 van 5
1.9. Indien de Leverancier werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever verricht die buiten de met de
Leverancier overeengekomen garantie(termijn) vallen, dan is Opdrachtgever gehouden om de daaraan
verbonden kosten aan Leverancier te voldoen, op basis van de door Leverancier gebruikelijke gehanteerde
tarieven. Dit geldt ook indien de werkzaamheden worden verricht binnen een eventuele door de fabrikant
aangeboden verlengde garantietermijn.
Artikel 2. GARANTIE NIEUWE APPARATUUR
2.1. Ingangsdatum
Indien de Leverancier de apparatuur binnen 14 dagen na de aflevering formeel oplevert, geldt als
ingangsdatum voor de garantie de datum waarop de oplevering schriftelijk door de Leverancier wordt
bevestigd, ongeacht de datum waarop de apparatuur door de Leverancier is/wordt afgeleverd en/of
gefactureerd.
In alle andere gevallen wordt de ingangsdatum voor de garantie geacht te zijn de datum waarop de apparatuur
door de Leverancier bij de Opdrachtgever wordt afgeleverd, dit ongeacht de datum waarop de apparatuur door
de Leverancier bij de Opdrachtgever wordt gemonteerd / aangesloten of aan de Opdrachtgever wordt
gefactureerd.
Van aflevering als bedoeld in dit artikel is sprake op het moment dat de vervoerder de goederen aflevert aan
het door Opdrachtgever opgegeven afleveradres, of -bij brievenbuszendingen- achterlating van de goederen in
de brievenbus van de Opdrachtgever door de vervoerder.
2.2. Garantietermijn
Vanaf de in artikel 2.1 genoemde ingangsdatum bedraagt de garantietermijn voor nieuwe apparatuur twaalf
(12) maanden met inachtneming van de in artikel 2.4 van deze Garantievoorwaarden genoemde
uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting.
2.3. Dekking
In het geval van gebreken, storingen en/of uitval waardoor de door de Leverancier geleverde apparatuur niet
voldoet aan de daaraan te stellen eisen, biedt de Leverancier de navolgende garantie:
a. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft arbeidsloon, onderdelen en materialen voor zover de
apparatuur zich binnen Nederland bevindt (exclusief de overzeese Rijksdelen).
Voorrijkosten vallen niet onder de dekking.
b. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft alleen onderdelen voor zover de apparatuur zich buiten
Nederland bevindt (inclusief de overzeese Rijksdelen).
c. De Opdrachtgever kan tegenover de Leverancier geen rechten ontlenen aan door de fabrikant of enige
andere derde middels folders, advertenties, gebruiksaanwijzingen of anderszins verstrekte garanties op
de door de Leverancier geleverde apparatuur indien deze garanties een verdergaande dekking inhouden
dan dat deze Garantievoorwaarden hem bieden.
2.4. Uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting
Conform de navolgende artikelen van de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vervalt het recht
op garantie c.q. is dit recht uitgesloten:
a. Artikel 11.4: Indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de
geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde
goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften
anderszins.

____________________________________________________
VGT Algemene Garantievoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 3 van 5
b. Artikel 11.5: Indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde goederen
zonder toestemming van de Leverancier werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde
goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).
c. Artikel 11.6: Op onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen, roterend
instrumentarium en voorts alle slijtageonderdelen.
Het recht op garantie vervalt eveneens indien:
d. Gebruik wordt gemaakt van andere reinigings- en/of desinfectieproducten dan door de fabrikant of de
Leverancier zijn voorgeschreven dan wel geadviseerd, waaronder ook begrepen het gebruik van
verkeerde en/of niet-voorgeschreven materialen voor bijvoorbeeld dagelijks en/of preventief onderhoud.
e. Door de Leverancier afgegeven instructies voor dagelijks onderhoud niet of niet naar behoren zijn
opgevolgd.
f. Verkleuringen van bekleding, lak of andere uiterlijke veranderingen aan apparatuur welke zijn ontstaan
door invloeden van buitenaf en welke de goede werking van de apparatuur niet belemmeren.
g. De storing, het gebrek of de uitval het gevolg is van:
(i) externe oorzaken zoals bijvoorbeeld (een slechte) water- en/of luchtkwaliteit en dergelijke;
(ii) van buiten komend onheil waaronder begrepen waterschade, natuurgeweld en dergelijke;
(iii) een interne of externe verhuizing of verplaatsing van de apparatuur, en
(iv) een update en/of upgrade van de apparatuur of de daarbij behorende software, die door toedoen van
Opdrachtgever niet (tijdig) door of op aanwijzing van de Leverancier is uitgevoerd.
h. en zolang de Leverancier ingevolge artikel 7.2 van de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
een beroep op opschorting toekomt. De Opdrachtgever komt voor die duur geen aanspraak op garantie
toe. Dit laat het doorlopen van de garantietermijn onverlet.
Artikel 3. VERLENGDE FABRIEKSGARANTIE
Enkele fabrikanten verlenen op de (via de Opdrachtgever geleverde) nieuwe apparatuur een aanvullende of
extra garantie, samengevat als verlengde fabrieksgarantie, hierna te noemen : “de VFG”.
Aanvullende bepalingen in geval van deze VFG zijn:
a. de VFG kan alleen betrekking hebben op nieuw geleverde apparatuur of (onder)delen daarvan
(bijvoorbeeld alleen de elektronica), derhalve nimmer op showroom- en/of occasionapparatuur tenzij dit
schriftelijk door de Leverancier wordt aangegeven;
b. de VFG gaat pas in nadat de leverantie van de apparatuur bij de fabrikant is geregistreerd, als er is voldaan
aan eventueel door de fabrikant aan de VFG aanvullend gestelde eisen én als dit door de fabrikant aan de
Leverancier is bevestigd;
De verantwoordelijkheid voor deze registratie evenals het vervullen van eventuele aanvullende vereisten
én de ontvangst van de bevestiging door de Leverancier ligt volledig bij de Opdrachtgever. Desgevraagd
zal de Leverancier dienaangaande haar noodzakelijke medewerking hiertoe verlenen;
c. de VFG gaat eerst in na bevestiging van de fabrikant aan de Leverancier, nadat de garantieperiode van de
Leverancier op nieuwe apparatuur (12 maanden) verstreken is én de registratie conform de daaraan
gestelde voorwaarden van de fabrikant heeft plaatsgevonden;
d. de VFG heeft een (verschillende) tijdsduur, welke vooraf door de fabrikant wordt aangegeven en kan in
sommige gevallen (ook weer door de fabrikant) nogmaals worden verlengd;
e. voor deze VFG kan een fabrikant een al dan niet via de Leverancier te factureren (vooraf aangegeven)
vergoeding in rekening brengen. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om deze, al dan niet via de
Leverancier gefactureerde, vergoeding binnen de daartoe gestelde termijn te betalen;
f. de VFG betreft uitsluitend en alleen de vergoeding van onderdelen. De kosten inzake voorrijden en
arbeidsloon zullen te allen tijde door de Leverancier aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden;

____________________________________________________
VGT Algemene Garantievoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 4 van 5
g. de Opdrachtgever kan niet meer rechten ontlenen aan de VFG dan dat de fabrikant verstrekt. De
Opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op VFG (zowel met betrekking tot de duur als de inhoud
daarvan) voor zover de fabrikant deze uit hoofde van de VFG biedt;
h. alle in de artikel 1 en artikel 2 van deze voorwaarden genoemde bepalingen en uitzonderingen blijven
onverkort van kracht.
Artikel 4. GARANTIE SHOWROOMAPPARATUUR
4.1. Definitie showroomapparatuur
Onder showroomapparatuur wordt verstaan apparatuur die nog niet eerder in het vrije verkeer is gebracht,
maar die door showroomgebruik niet meer als nieuwe apparatuur is aan te merken.
De Leverancier dient in de offerte en/of orderbevestiging te omschrijven wanneer apparatuur wordt
aangeboden als showroomapparatuur, bij gebreke waarvan de apparatuur in het kader van deze
Garantievoorwaarden als nieuwe apparatuur wordt aangemerkt.
4.2. Omvang garantie
De garantie op showroomapparatuur is gelijkluidend aan die op nieuwe apparatuur, zoals genoemd in artikel
2.1 tot en met 2.4 van deze VGT Garantievoorwaarden, behoudens de navolgende aanpassingen:
a. de in artikel 2.2 genoemde garantietermijn bedraagt negen (9) maanden, en
b. de in artikel 2.3 onder b genoemde garantie op onderdelen is niet van toepassing.
Artikel 5. GARANTIE OCCASION APPARATUUR
5.1. Definitie occasion apparatuur
Onder occasion apparatuur wordt verstaan gebruikte en/of tweedehands apparatuur die al eerder in het vrije
verkeer is gebracht, ongeacht wanneer en door welke Leverancier, en apparatuur die door de Leverancier
gebruikt is als demonstratie- en/of leenapparatuur.
De Leverancier dient in de offerte en/of orderbevestiging te omschrijven wanneer apparatuur wordt
aangeboden als occasion apparatuur, bij gebreke waarvan de apparatuur in het kader van deze
Garantievoorwaarden als showroomapparatuur wordt aangemerkt.
5.2. Omvang garantie
De garantie op occasion apparatuur is gelijkluidend aan die op nieuwe apparatuur, zoals genoemd in artikel 2.1
tot en met 2.4 van deze VGT Garantievoorwaarden, behoudens de navolgende aanpassingen:
a. de in artikel 2.2 genoemde garantietermijn bedraagt drie (3) maanden;
b. de in artikel 2.3 onder a genoemde garantie betreft alleen het arbeidsloon, en
c. de in artikel 2.3 onder b genoemde garantie op onderdelen is niet van toepassing.
Artikel 6. GARANTIE OP PREVENTIEVE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN EN
REPARATIEWERKZAAMHEDEN BUITEN DE GARANTIETERMIJN
6.1. Onder preventief onderhoud wordt verstaan: een periodieke controle van de staat waarin de apparatuur
zich bevindt en/of het functioneren hiervan en/of het schoonmaken en afstellen van de apparatuur en/of het
preventief vervangen van slijtage-gevoelige onderdelen en/of het anticiperen op binnen korte termijn te
verwachten reparaties.
6.2. Onder reparatiewerkzaamheden wordt verstaan: het opsporen van gebreken en/of storingen in de
apparatuur of de op korte termijn te verwachten gebreken en/of storingen, het verhelpen van deze genoemde
gebreken en/of storingen en het zo nodig vervangen van gebrekkige onderdelen van de apparatuur.

____________________________________________________
VGT Algemene Garantievoorwaarden
versie 1 januari 2023 – pagina 5 van 5
6.3. De garantie op preventieve onderhoudswerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden buiten de
garantietermijn bedraagt te allen tijde drie (3) maanden vanaf de datum van onderhoud c.q. reparatie en ziet
alleen op de vervangen onderdelen.
6.4. De uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting zoals genoemd in artikel 2.4 van deze VGT
Garantievoorwaarden zijn onverkort van toepassing in het geval van garantie op preventieve
onderhoudswerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden buiten de garantietermijn.
Artikel 7. VERZENDINGEN VAN TE REPAREREN / GEREPAREERDE APPARATUUR
7.1. De verzendkosten van apparatuur die voor reparatie naar de Leverancier is of wordt verzonden, zijn voor
rekening van de Opdrachtgever.
7.2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet (geheel) ontvangen van apparatuur welke door de
Opdrachtgever ter reparatie is verzonden.
7.4. Bij verzending van de apparatuur naar de Leverancier dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor
voldoende en deugdelijke verpakking van de apparatuur. Eventuele beschadigingen ontstaan aan de
apparatuur als gevolg van het verzenden van de apparatuur komen voor rekening en risico van de
Opdrachtgever. De Leverancier is voor dergelijke beschadigingen (ook al vindt het transport plaats in opdracht
van de Leverancier) niet aansprakelijk.
7.3. De Leverancier is gerechtigd om verzendkosten voor het retour zenden van gerepareerde apparatuur naar
de Opdrachtgever in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
Artikel 8. OVERIGE BEPALINGEN
8.1. Indien de Opdrachtgever naar het oordeel van de Leverancier ten onrechte een beroep doet of heeft
gedaan op garantieverplichtingen van de Leverancier, dan is de Leverancier gerechtigd de hieruit
voortvloeiende kosten van onder andere arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en materialen tegen de bij
haar gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2. Anders of verder dan in deze Garantievoorwaarden bepaalt komen aan de Opdrachtgever geen
(garantie)aanspraken toe met betrekking tot de door de Leverancier geleverde goederen.
8.3. Op deze Garantievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.4. Alle geschillen die tussen Leverancier en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van deze
Garantievoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland,
locatie Utrecht, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
© VGT, 1 januari 2023