Besluit Stralingsbescherming

Voor de tandheelkundige praktijk zijn er, met het in werking treden van het Besluit Stralingsbescherming (BS) en de ministeriële regeling (MR), een aantal wijzigingen van kracht geworden ten aanzien van de stralingsbescherming in de praktijk die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is ook de ‘Richtlijn Tandheelkundige Radiologie’ van de KNMT in 2013 herzien en in 2015 ge-update.
Het nieuwe Besluit Stralingsbescherming, wat per 1 januari 2014 van kracht is geworden, borgt via geregistreerde stralingsdeskundigen de kwaliteit en veiligheid op stralingsbeschermingsgebied in de praktijk.

Conform artikel 10 van het BS moet de Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) door een Algemeen Coördinerend Deskundige (ACD, N2)* of een Coördinerend Deskundige (CSD, N3) beoordeeld worden. Ook houdt een geregistreerd deskundige toezicht op de inhoud van de acceptatietesten en de kwaliteitscontrolemetingen (QC) van de röntgentoestellen.

De richtlijn van de KNMT geeft aan welke parameters tijdens de QC metingen gecontroleerd moeten worden. De richtlijn van de KNMT is geen wettelijke verplichting, maar het BS treedt over dit onderwerp niet in detail. De richtlijn van de beroepsgroep wordt daarom wat de QC metingen betreft als zeer belangrijk gezien.
Wettelijk gezien is er de verplichting om ‘regelmatig, maar ten minste éénmaal per jaar de goede werking van bronnen’ (toestellen) te controleren.

De ministeriële richtlijn ‘Regeling stralingsbescherming werknemers 2014’ geeft precies aan waar een RA aan moet voldoen.
Deze regeling is inwerking getreden in 2014 en de risicoanalyses welke opgesteld zijn vóór 2014 zullen aangepast moeten worden naar deze nieuwe wettelijke voorschriften en beoordeeld worden door een geregistreerd deskundige.

De VGT kan in samenwerking met haar leden en een ACD, de wettelijk verplichte RA en beoordeling door een ACD via het VGT Portal Stralingsbescherming (= een digitaal KEW dossier) voor uw praktijk realiseren. Aan de rechterzijde bij “Informatie over VGT Portal Stralingsbescherming” leest u hoe u toegang tot het portal kan krijgen en over het abonnementensysteem op het portal.

Op het VGT Portal Stralingsbescherming worden de gegevens van uw praktijk bijgehouden in een digitaal KEW dossier welke uitsluitend toegankelijk is voor de praktijk, voor de verantwoordelijke dentalonderneming, voor de ACD welke de beoordeling van de RA verzorgt en voor de VGT. Voor de registratie van deze gegevens heeft de VGT, onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, op 22 december 2015 melding gedaan aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) alwaar deze registratie op 30 december 2015 is opgenomen onder nummer m1609243.

(*) een geregistreerd Algemeen Coördinerend Deskundige (ACD) van niveau 2 of een geregistreerd Coördinerend Deskundige (CSD) van niveau 3, is een persoon welke:
– ingeschreven staat in het landelijk register voor stralingsdeskundigen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS; vroeger RvO en/of AgentschapNL);
– 25% van zijn/haar tijd bezig is met straling;
– aantoonbaar bijscholing geniet;
– tenminste over stralingsdeskundigheid niveau 3 beschikt (tandartsen beschikken over het algemeen over stralingsdeskundigheid niveau 5).