Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: uitleg_vgt_leasesysteem.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

LEASEN.
Het begrip leasen kent twee grote verschillen:
De operationele lease.
In deze vorm van lease huurt de klant (de lessee of leasenemer) in feite alleen het object en wordt hij dus
nooit economisch of juridisch eigenaar van de goederen. De verhuurder (in dit geval de leasemaatschappij)
blijft eigenaar van de goederen. Vooral bij auto’s is operational lease een veel gebruikte
vorm van leasing, maar ook in de tandheelkundige branche wordt operational lease steeds vaker
toegepast, met als enige verschil dat de huurder de goederen wel moet verzekeren en het onderhoud van
de apparatuur buiten de lease gehouden wordt.
De financiële lease.
In deze vorm van lease is het bedrag wat geleend wordt belangrijker dan het object waar de lening voor
nodig is. In feite leent u het geld om de aankoop mee te kunnen betalen. De leasenemer wordt direct
economisch eigenaar van de goederen en komt daardoor in voorkomende gevallen ook in aanmerking
voor zaken als investeringspremie.
De leasenemer dient wel zelf te zorgen voor zaken als onderhoud en verzekering (alsof hij het object
gewoon gekocht had) en wordt na betaling van de laatste termijn en een éénmalige afsluitkosten à
€ 125,- (excl. btw) per contract en een éénmalige vergoeding van eigendomsoverdracht à € 50,00 (excl.
btw) ook juridisch eigenaar van de goederen, die dus ook na afloop van het contract in zijn/haar bezit
blijven.
Voor objectfinanciering zoals tandheelkundige apparatuur was financial lease altijd een betere
financiering dan operational lease, maar de laatste jaren is daar vanwege fiscale redenen behoorlijk wat
verandering in gekomen.
Verderop in dit document treft u een uitvoerige toelichting aan over de verschillen tussen Operational en
Financial lease en de fiscale gevolgen van de beide leasemogelijkheden.
Voordeel van beide vormen van lease is in ieder geval dat de koper de aankoop van het object niet uit
‘eigen middelen’ hoeft te financieren en dus de liquiditeitspositie van de onderneming niet onder druk
komt te staan. Hij spreidt als het ware de aanschafkosten uit over de leaseperiode en heeft zodoende
meer armslag voor andere financiële bestedingen.
Uiteraard is iedereen geïnteresseerd in een ‘externe financiering’, maar dan moet de prijs die de
leasenemer voor deze ‘service’ betaalt wel sterk concurrerend zijn ten opzichte van de mogelijkheid om
direct te betalen uit eigen middelen. Hiervoor is nu het VGT leasesysteem opgezet.
HET VGT LEASESYSTEEM.
In het VGT leasesysteem kunnen vrijwel alle aankopen ondergebracht worden. Er zijn wel een paar
(logische) beperkingen. Allereerst moet het om tandheelkundige- en/of tandtechnische apparatuur gaan.
Dat er binnen een totaalofferte ook zg. ‘kleinmaterialen’ zitten is niet zo’n probleem, maar verbruiksgoederen
lenen zich per definitie nu eenmaal niet voor een financiering op langere termijn.
Als looptijd kan gekozen worden voor een periode van 24, 36, 48, 60 of 72 maanden, waarbij alleen de
navolgende drempelbedragen in acht genomen moeten worden:
Leasebedrag
incl. BTW
24
maanden
36
maanden
48
maanden
60
maanden
72
maanden
tot 25.000 X
tot 35.000 X X
tot 50.000 X X X
boven 50.000 X X X X X
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
De maandelijkse betalingen aan rente en aflossing (of de maandelijkse huurbedragen bij operational
lease) worden éénmaal per maand automatisch van de door u opgegeven IBAN afgeschreven, zodat u
daar zelf niet op hoeft te letten.
HET RENTE TARIEF VAN HET VGT LEASESYSTEEM.
Alles kost geld, zo ook het lenen van geld.
Maar de tarieven verschillen links en rechts nogal sterk. Dat hangt af van de financieringsvorm
(persoonlijke lening, leasing, hypotheek etc.), de financier, de klant, het object of objecten en de garanties
die de leasenemer of derden aan de financier kunnen afgeven.
Doordat wij (de VGT en de leverancier) de markt en de objecten goed op hun karakteristieke kenmerken
kunnen inschatten zijn we voor onze financier, ABN AMRO Lease N.V. (hierna te noemen: AAL) een
belangrijke partner geworden om de eventuele risico’s zo goed als mogelijk vooraf te kunnen elimineren.
Vandaar dat wij u zeer goede tarieven, zo niet de beste tarieven, voor een dergelijke objectfinanciering
kunnen aanbieden. Uiteraard is de VGT zelf geen financiële instelling en hebben wij hierbij ook geen
winstoogmerk. Voor ons is het uitsluitend een extra service naar de (potentiële) kopers van de leden van
de VGT.
Het geldende rentepercentage voor een financial lease van 60 maanden ligt meestal zo tussen de 4% en
5%, hetgeen voor een objectfinanciering een uitermate scherpe rente. Een overzicht van het rentepeil
over de afgelopen 12 maanden kunt u terugvinden op: http://www.vgt.nl/illus/image001.gif
Naar onze bescheiden mening zal het onmogelijk zijn om een lager rentetarief dan het door de VGT
gehanteerde rentetarief voor een objectfinanciering te verkrijgen. Probeert u het maar eens bij uw eigen
huisbankier of een andere intermediair!
Het huidige tarief van de VGT contractrente voor de verschillende looptijden is te vinden op :
http://www.vgt.nl/downloads/xls/snelle_berekening_maandbedrag.xls
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
REKENVOORBEELDEN.
Op de website van de VGT hebben wij onder het tabblad ‘VGT Leasesysteem’ een EXCEL bestand
geplaatst waarbij u snel het maandbedrag aan rente en aflossing (bij een financial lease) of het
maandbedrag aan huur (bij een operational lease) kunt berekenen.
U hoeft alleen maar het leasebedrag in te vullen en ziet dan meteen het maandbedrag bij de
verschillende looptijden verschijnen.
Bij een operational lease (dus het huren van de goederen) moet rekening gehouden worden met een
restwaarde van 7,5% aan het einde van de looptijd van het contract. Daardoor is het maandbedrag bij
een operational lease altijd iets lager dan bij een financial lease.
Aan het eind van de leaseperiode en na betaling van de laatste leasetermijn heeft u het recht de
goederen te kopen. Bij een financial lease is de restwaarde van het leasecontract NUL, bij een
operational lease is de restwaarde 7,5% van het oorspronkelijke leasebedrag. Als u de goederen wenst
aan te kopen betaalt u (naast de eventuele restwaarde) alleen nog een bedrag van € 150,- exclusief BTW
vanwege de administratieve overdracht.
Let op! Er ontstaat dus een kooprecht en geen koopplicht.
LEASING EN DE VERSCHILLENDE VORMEN DAARIN.
De VGT heeft in samenwerking met AAL een uitermate goedkoop leasearrangement opgezet, zowel voor
financial lease als voor operational lease. De VGT kan voor dit leasearrangement een zeer scherpe
rente hanteren omdat de VGT hiermee geen winstoogmerk heeft en de risico’s contractueel tussen alle
partijen verdeeld worden.
Zoals gezegd kent de VGT naast een arrangement voor financial lease ook een arrangement voor
operational lease. Een volstrekt andere vorm van financiering, maar fiscaal gezien soms zeer
aantrekkelijk. Hieronder zullen wij zo goed mogelijk proberen weer te geven wat de onderlinge verschillen
zijn.
Deze verschillen worden met name bepaald door het niveau aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
voor de investeringen die u in één boekjaar heeft gedaan of wilt gaan doen. Het is daarbij belangrijk om
de geldende investeringsaftrek in acht te nemen.
Voor het jaar 2014 (is gelijk aan 2012 en 2013) is deze investeringsaftrek als volgt:
INVESTERINGSAFTREK 2014:
Investeringsbedrag 2014 (is gelijk aan
2012 en 2013)
Kleinschalingheidsinvesteringsaftrek
2014 (is gelijk aan 2012 en 2013)
Meer dan
maar niet
meer dan
€ 0,– € 2.300,– € 0,–
€ 2.300,– € 55.248,– 28% van het investeringsbedrag
€ 55.248,– € 102.311,– € 15.470,–
€ 102.311,– € 306.931,–
€ 15.470,– minus 7,56% van het investeringsbedrag
dat € 102.311,– te boven gaat
> € 306.931,–
€ 0,–
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
De percentuele aftrek aan KIA in relatie tot de investeringen ziet er in 2014 (is gelijk aan 2012 en 2013)
als volgt uit:
De fiscale aftrek aan KIA in EURO’s in relatie tot de investeringen ziet er in 2014 (is gelijk aan 2012 en
2013) als volgt uit:
Omdat u als tandarts, tandarts-specialist, mondhygiënist, tandtechnicus of tandprothetist de BTW meestal
niet kunt verrekenen gelden de aankoopbedragen inclusief BTW als investeringsbedrag.
Alle genoemde bedragen in deze notitie zijn dus inclusief BTW.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
WAT IS FINANCIAL LEASE?
Zoals gezegd : bij financial lease KOOPT u de goederen en LEENT u het investeringsbedrag. Het
totaalbedrag van deze investering (ook weer inclusief BTW) voert u als investering in uw jaarstukken op
en, aan de hand van het totaalbedrag aan investeringen in één boekjaar, kunt u een bedrag aan
investeringsaftrek in mindering brengen op het voor dat jaar van toepassing zijnde belastbare bedrag
voor de inkomstenbelasting/ vennootschapsbelastingbedrag, zodat het belastbare bedrag in dat boekjaar
met het bedrag aan investeringsaftrek wordt verlaagd.
Voorbeeld : u koopt in 2014 voor € 100.000,- aan apparatuur. Over het boekjaar 2014 kunt u dan
€ 15.470,- (zie hiervoor de bovenstaande tabel investeringsaftrek 2014) in mindering brengen op het voor
dat jaar van toepassing zijnde belastbare bedrag voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting,
zodat het belastbare bedrag € 15.470,- lager uitvalt.
Heeft u in hetzelfde boekjaar naast de investering aan apparatuur bijvoorbeeld ook nog eens een
verbouwing van € 150.000,- voor een nieuwe praktijkruimte, dan wordt de totale investering € 250.000,-
en kunt u nog maar € 4.305,- (= 1,72% van uw investeringen in 2014) als ‘aftrekpost’ opvoeren.
Hogere investeringsbedragen in hetzelfde boekjaar hebben dus als gevolg dat het percentage aan
investeringsaftrek steeds lager wordt (…). Het is dus zaak om, waar mogelijk, uw investeringen ‘uit te
smeren’ over meerdere jaren.
WAT IS OPERATIONAL LEASE?
Bij operational lease KOOPT de leasemaatschappij de goederen van de leverancier en u HUURT deze
goederen weer van de leasemaatschappij. Dat is een ‘papieren actie’ die de VGT en de leverancier voor
u verzorgen. U wordt dus GEEN eigenaar van de goederen, u investeert zelf niet en heeft dus ook GEEN
recht op investeringsaftrek over deze aankoop.
Dat lijkt ongunstig maar dat is het beslist niet, want na (bijvoorbeeld) 12 of 24 maanden kunt u alsnog
besluiten om te ‘switchen’ van een operational lease (huren) naar een financial lease (kopen) om
zodoende eigenaar te worden van de goederen en (alsnog) het recht te verkrijgen op de
investeringsaftrek.
Stel dat u (in het eerder genoemde voorbeeld) voor een operational lease na 12 maanden de ‘switch’
maakt naar financial lease, dan ziet het plaatje qua investering er als volgt uit:
Over het eerste jaar heeft u alleen geïnvesteerd in de verbouwing ad € 150.000,- en kunt u 7,91% van
€ 150.000,- = € 11.865,- als investeringsaftrek opvoeren.
In het tweede jaar maakt u voor de gehuurde apparatuur de ‘switch’ van operational naar financial lease
(u KOOPT dan pas de goederen) en kunt u dus in het tweede jaar € 15.470,- als investeringsaftrek
opvoeren.
Samen een investeringsaftrek van € 27.335,-, terwijl als u alles in één jaar had gekocht u slechts recht
zou hebben op € 4.305,- investeringsaftrek. Een verschil van maar liefst € 23.030,- aan extra fiscale
aftrek!
GELDT DAT OOK VOOR MIJ?
Bovenstaand rekenvoorbeeld is een veelvoorkomende situatie die er in de praktijk er altijd iets anders uit
zal komen te zien.
En niet alleen de investering ten aanzien van apparatuur, maar investeringen ten aanzien van
bijvoorbeeld inrichting of verbouwing van uw praktijk, de aanschaf van computerapparatuur etc. zijn
belangrijk om te weten alvorens een goede afweging gemaakt kan worden.
En uiteraard zal uw persoonlijke situatie van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat.
Maar duidelijk is wel dat ‘strategisch leasen’ (een deel huren en een deel kopen) grote voordelen in zich
heeft ten aanzien van de investeringsaftrek.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
ZELF REKENEN:
Het is dus zaak om zelf te beoordelen welke vorm van lease voor u het aantrekkelijkste is en hoe u de
investeringen tussen financial lease en/of operational lease wilt ‘opdelen’. Zoals gezegd : een sterk
bepalende factor is dus ook de vraag welke investeringen u, naast de investering aan nieuwe apparatuur,
in eerste jaar al gedaan heeft of in het tweede of derde jaar nog wilt gaan doen.
De VGT heeft voor het zelf kunnen doorrekenen van de verschillende mogelijkheden en het inbrengen
van uw situatie qua investeringen een EXCEL rekenmodel ontwikkeld waarin u zelf de bedragen kunt
invullen en de verschillende effecten kunt beoordelen.
Dit rekenmodel en de toelichting treft u aan op de VGT website onder:
http://www.vgt.nl/downloads/xls/rekenmodel_website.xls
STRATEGISCH LEASEN:
Stel dat u naast een verbouwing van € 150.000,- geen € 100.000,- maar € 200.000,- aan apparatuur
investeert, dan zou de optie om in het eerste jaar de verbouwing als investering op te voeren, in het
tweede jaar de eerste helft van de investering aan apparatuur op te voeren en in het derde jaar de
tweede helft van de apparatuur op te voeren wel eens de beste optie kunnen zijn. Maar misschien is
het weer beter om dat ‘opdelen over verschillende jaren’ in de ratio 30/70 of 40/60 te doen.
Zo zijn er legio mogelijkheden die toegesneden kunnen worden op uw persoonlijke situatie. De leden van
de VGT kunnen in samenspraak met uw accountant de beste optie voor u uitwerken.
Zeker bij de grotere investeringsbedragen kunnen, bij een goede leasestrategie, de uiteindelijke
bedrijfskosten van de totale lease (dus inclusief rente én kosten) fors LAGER uitvallen dan wanneer u de
apparatuur gewoon gekocht en zelf betaald zou hebben.
GARANTIE:
Bovenstaande voorbeeldberekeningen zijn van toepassing zolang de regeling voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
van kracht is. Vervalt deze regeling dan vervallen uiteraard ook de hieraan
gekoppelde fiscale voordelen.
Na het ‘switchen’ van operational lease naar financial lease wordt er door de VGT geen nieuw contract
afgesloten, AAL regelt deze ‘handeling’ zelf administratief met u af.
De looptijd en het renteniveau van de oorspronkelijke lease blijven evenwel gehandhaafd conform het
oorspronkelijke niveau. U komt dus niet voor een verrassing in de vorm van een inmiddels sterk
opgelopen rente te staan!
VOORWAARDEN:
Er zijn aan VGT lease wel een aantal voorwaarden verbonden.
Zo kan een VGT lease alleen aangevraagd worden door een lid van de VGT en moet u als koper een
dergelijke financiering financieel kunnen ‘dragen’. In alle gevallen zal AAL dan ook vragen om (jaar)cijfers
aan te leveren ter beoordeling van uw solvabiliteit.
Verdere voorwaarden van het VGT Leasesysteem zijn o.a.:
– Minimum leasebedrag € 5.000,- (excl. BTW), geen maximum.
– Restwaarde Financial lease : geen.
– Restwaarde Operational lease : altijd 7½% van de aanschafwaarde.
– De afsluitkosten zijn € 225,- (excl. btw) per contract.
– Switchen van operational lease naar financial lease kan op ieder moment zolang de operational lease
loopt. U krijgt ieder jaar automatisch een voorstel hieromtrent toegezonden.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
– Het ‘switchen’ van een contract voor operational lease naar financial lease kost € 150,- (excl. BTW)
per contract. Deze kosten worden apart door AAL in rekening gebracht. In het rekenvoorbeeld van de
VGT is met deze kosten rekening gehouden.
– Er is geen verplichting om te ‘switchen’. U kunt de operational lease ook gewoon door laten lopen tot
het einde van het contract. Het ‘switchen’ is dus een recht waar u al dan niet gebruik van kunt maken.
– Operational lease en financial lease zijn allebei altijd ZONDER kosten voor onderhoud.
– De leasenemer moet de goederen verzekeren tegen brand, diefstal etc.
BEPALINGEN MET BETREKKING TOT KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK (KIA).
De KIA komt in mindering op de belastbare winst uit de onderneming, tengevolge waarvan de
belastingplichtige minder belasting betaald. De KIA is dus een (zeer aantrekkelijke) fiscale aftrekpost.
Investeringsaftrek komt toe aan ondernemers of ondernemingen die zakelijke investeringen hebben
gedaan.
Investeren is het aangaan van verplichtingen voor de aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddel(en) of
het maken van voortbrengingskosten voor bedrijfsmiddel (o.a. verbouwingskosten).
Voor de ondernemer (of onderneming) die geen aftrek van Omzetbelasting geniet, maakt de
Omzetbelasting deel uit van de verplichting of voortbrengingskosten.
Uitgesloten bedrijfsmiddelen zijn:
• bedragen kleiner dan €.450,-;
• grond;
• woonhuizen en woonschepen;
• personenauto’s;
• vaartuigen;
• effecten / goodwill;
• dieren.
Voorbeelden van investeringen:
• verbouwing of bouw praktijkruimte (niet de aankoop van grond)
• aanschaf apparatuur voor de praktijk of het laboratorium;
• aanschaf computer(s) en software voor de bedrijfsuitoefening;
• aanschaf zonwering, airco, verlichting etc. voor de praktijk;
• aanleg tuin rondom de praktijkruimte / -gebouw;
• aanleg parkeerplaatsen bij de praktijkruimte / -gebouw;
• inrichting praktijkruimte, wachtkamer etc.
Uw accountant kan u nader informeren of de investeringen die u heeft gedaan of voornemens bent te
gaan onder de KIA vallen.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
VEEL GESTELDE VRAGEN.
1. Wat doet de VGT met mijn aanvraag?
De VGT en AAL beoordelen de aanvraag inhoudelijk, bekijken de aanwezige risico’s en toetsen de
kredietkwaliteit van de aanvrager. Zowel de VGT als de leverancier hebben met AAL afspraken gemaakt
voor het geval u uw verplichtingen niet nakomt en er bijvoorbeeld een (openbare) verkoping van de
goederen gehouden moet worden. Daarom beoordeelt de VGT niet alleen de aanvraag, maar ook de
‘verkoopbaarheid’ van de te leveren goederen.
En uiteraard moet u c.q. uw onderneming ook een lening van de gevraagde omvang kunnen ‘dragen’,
hiervoor zal AAL in bijna alle gevallen een cijfermatige onderbouwing van uw aanvraag bij u of uw
accountant opvragen.
2. Ik heb niet het hele bedrag aan financiering nodig. Kan dat?
Dat kan. U hoeft niet het hele aankoopbedrag te financieren. Als u zelf een deel uit eigen middelen
betaalt is het altijd mogelijk om het restant in het VGT Lease systeem onder te brengen.
3. Moet ik de goederen verzekeren?
Ja, u bent formeel eigenaar van de goederen of beheert de goederen alsof ze gewoon door u gekocht
zijn. U dient dus ook te zorgen voor zaken als (brand)verzekering, onderhoud etc.
4. Wat gebeurt er als ik plotseling kom te overlijden of arbeidsongeschikt word?
Bij arbeidsongeschiktheid lopen uw verplichtingen gewoon door, net zoals bij andere geldleningen of
huurcontracten. Bij overlijden gaat de schuld over op uw erfgename(n). Deze zullen, net zoals bij een
gewone lening, de lopende verplichtingen na moeten komen. Daarom raden wij u aan om, naast een
brand/inboedel verzekering, ook een overlijdensrisicoverzekering en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering
af te sluiten.
5. Kan ik bij een financial lease de lening versneld aflossen als ik dat wens?
Jawel, zoals bij iedere geldlening kunt u ook deze lening versneld aflossen. U betaalt dan de resterende
maandbedragen in een versneld tempo of misschien zelfs in één keer. U krijgt dan ook nog een stukje
renterestitutie van AAL terug, omdat u immers de rente in één keer aflost. Hoe hoog die renterestitutie op
dat moment is, is een beetje afhankelijk van het aantal maandtermijnen die u nog zou moeten betalen,
het tempo van de versnelde aflossingen en de hoogte van de vordering. Als u dat wenst kunt u, als u
versneld wilt aflossen, de hoogte van de restitutie vooraf van AAL (eventueel via de VGT) vernemen.
6. Kan ik ook niet-tandheelkundige c.q. niet-tandtechnische objecten leasen bij de VGT?
Neen, het VGT Lease systeem is er alleen voor tandheelkundige of tandtechnische apparatuur. U kunt
wel via de VGT aangeven dat u behoefte heeft aan financiering van onroerend goed, bouwen en/of
verbouwen of een andere aanvullende financiering. De VGT zal er dan voor zorgen dat de sector
specialist van de ABN AMRO bank contact met u opneemt over de financiering.
7. Kan ik ook een leasing bij de VGT onderbrengen van objecten die niet door een lid van de VGT
verkocht zijn?
Neen, beslist niet. Niet alleen is het VGT Lease systeem er alleen en uitsluitend voor leden van de VGT,
ook de afspraken tussen de VGT, de leveranciers en AAL zijn allemaal met sluitende contracten over en
weer afgedekt, omdat we nu eenmaal afspraken met elkaar maken die voor jaren zullen lopen.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
8. Heb ik met een leasing ook nog recht op investeringsaftrek en de mogelijkheid van willekeurige
afschrijving?
Ja, als u voldoet aan de minimum en maximum grenzen van het totale investeringsbedrag in één
boekjaar (in 2014: minimaal € 2.300,- en maximaal € 306.931,-) heeft u ook nog recht op
investeringsaftrek. Uiteraard geldt dit alleen bij een financial lease (of bij een operational lease nadat u
de switch naar financial lease is gemaakt).
Zie voor meer informatie over de investeringsaftrek de VGT website op:
http://www.vgt.nl/financiele-zaken/investeringen-investeringsaftrek/
CONCLUSIES:
Het VGT Lease systeem bewijst uitstekende diensten en is een goede extra serviceverlening van de VGT
via de leverancier naar de eindgebruiker en daar zijn wij zeer tevreden over.
Specifieke situaties zullen evenwel altijd specifieke vragen oproepen.
De bovenstaande uitleg is daarom niets meer dan een beschrijving van de verschillende mogelijkheden.
In uw situatie kunnen cijfermatigheden anders (mogelijk ongunstiger, maar zeker ook gunstiger) uitvallen.
Zeker bij grotere investeringen en op gecombineerde investeringen kan een goede beoordeling van de
mogelijkheden een groot voordeel opleveren. Deze beoordeling moet dan wel tijdig gemaakt worden.
Laat u daarom door uw leverancier voorlichten of laat uw accountant in voorkomende gevallen contact
met de leverancier of met de VGT opnemen.
Met het VGT rekenmodel inzake investeringen en de mogelijkheid van een ‘strategische lease’ is de
mogelijkheid dat u uiteindelijk minder betaalt dan de aanschafwaarde van de apparatuur zeer goed
mogelijk.
© E. Kolsteeg
4 maart 2014