Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: ro_uitleg_rontgenportal.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Daarom bouwt de VGT de portal Stralingsbescherming
In dit document legt de VGT uit waarom we een portal Stralingsbescherming voor röntgen opstarten en wat dit portal precies inhoudt.
Zoals u weet is op 1 januari 2014 het nieuwe Besluit Stralingsbescherming (hierna BS) ingevoerd. Hieraan is de Ministeriële Regeling (MR) inzake de Regeling Stralingsbescherming Werknemers 2014 gekoppeld. Meer over deze MR kunt hier u lezen.
Van tijdrovende klus naar tijdbesparende oplossing
Een nieuw besluit dat vraagt om een strengere en beter gecoördineerde naleving. Tot nu toe bent u gewend elk jaar vanuit ons een controle- c.q. verlengingsbrief te ontvangen over de meest recente gegevens in uw KEW-dossier. Elk jaar weer leidt dit tot zeer veel door te voeren wijzigingen. Een tijdrovende klus die er helaas voor zorgt dat het bestaande dossier alweer snel op de werkelijke situatie achterloopt.
Ook geeft de huidige methode helaas nog veel ruimte voor ‘bestandsvervuiling’. Soms met vervelende gevolgen. Zo heeft de Inspectie een aantal praktijken gesloten omdat het KEW-dossier en de realiteit op belangrijke punten van elkaar verschilden.
Met dit nieuwe, interactieve systeem behoren deze nadelen voor eens en voor altijd tot het verleden. Daarnaast neemt het portal Stralingsbescherming u en uw medewerkers aanzienlijk veel werk uit handen. En dat scheelt u veel kostbare tijd.
Handige handvatten voor veelomvattend takenpakket
Het doorvoeren van de handelingen die nodig zijn om het nieuwe BS volgens de NMT Richtlijn Radiologie uit te voeren, is een complexe en tijdrovende handeling die veel expertise behoeft. Over de exacte details informeren we u in latere documenten, maar in elk geval moeten de volgende acties worden ondernomen:
 Aangeven wie binnen uw praktijk de eindverantwoordelijke is. Dit is de praktijkhouder/ ondernemer die namens de onderneming tekenbevoegd is en tevens eindverantwoordelijk is voor de stralingsbescherming in de praktijk, waaronder het KEW-dossier;
 Aangeven welke persoon binnen uw praktijk toezichthoudend stralingsdeskundige is;
 Opstellen van een volledige risico-inventarisatie;
 Toetsen van deze inventarisatie door een geregistreerd coördinerend stralingsdeskundige, niveau 2 of 3. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat u een overeenkomst aangaat met een dergelijke deskundige;
 Jaarlijks dient u van alle toestellen in uw praktijk te kunnen aantonen dat er een kwaliteitscontrole op de apparatuur (het zogenaamde QC-protocol) is uitgevoerd.
Een veelomvattend takenpakket dus, waarvoor het portal van de VGT handige handvatten biedt.
Van beperkt naar volledig dossier
Het huidige KEW-systeem van de VGT bevat slechts een beperkt aantal gegevens. Welke gegevens van uw praktijk in het KEW-dossier ontbreken, is onduidelijk. Immers, documenten als praktijk- en kadastertekeningen, diploma’s en certificaten, bevestigingen van de RVO (voorheen AgentschapNL), onderhoudsgegevens en persoonlijke instructies dienen door u of anderen aan het dossier te worden toegevoegd. Wij kunnen momenteel niet controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Daarnaast moet voortaan ook de risico-inventarisatie en de beoordeling hiervan door een coördinerend stralingsdeskundige niveau 2 of 3 in uw dossier worden opgenomen.
Eén portal, veel efficiënte voordelen
Het portal Stralingsbescherming moet u eigenlijk zien als een digitale versie van een compleet KEW-dossier. In dit digitale dossier staan straks dus al uw documenten overzichtelijk bij elkaar. Maar het portal biedt meer. Dankzij de digitale vorm kan de VGT ook voor u bewaken dat uw gegevens recent zijn en regelmatig worden gecontroleerd.
Het portal maakt uw papieren KEW-dossier straks overbodig. Komt de Inspecteur van IGZ of SZW bij u op bezoek? Met slechts een paar simpele handelingen overlegt u snel en efficiënt alle gegevens met betrekking tot de röntgenmaterie.
Uw gele map wordt overbodig
Het Ministerie van SZW staat het bezit en onderhoud van een digitaal, compleet en recent KEW-dossier toe. Hieraan is wel de verplichting verbonden dat gegevens geprint kunnen worden, voor het geval u een papieren versie wilt hebben. In het portal wordt die mogelijkheid dan ook ingebouwd. Maar in feite is de gele VGT/RTD-map straks, als het portal compleet en actueel is, overbodig. U kunt hem dan gerust weggooien. Al is het alleen maar om te voorkomen dat de gegevens in deze map straks niet meer gelijk zijn aan de actualiteit in het portal. Met alle mogelijke verwarring van dien. Want ook hier is voorkomen beter dan genezen.
Partners in het nieuwe portal
Meerdere partijen bundelen hun krachten om de gegevens in het portal in te voeren. In de eerste plaats zorgt de VGT voor onderhoud, back-up en beveiliging van het portal. Daarnaast draagt VGT zorg voor de radiologische gegevens van bestaande en nieuwe röntgentoestellen, de doorberekening naar werkplek- en erfgrenswaarden, de bewaking van de dosislimieten, de schriftelijke risicoanalyse en de controle hiervan door een coördinerend stralingsdeskundige niveau 2 of 3. Ook algemene richtlijnen zoals de Richtlijn voor Waarschuwingssignalering, statistische informatie en overzichten worden door de VGT nauwgezet bijgehouden.
De dentalonderneming speelt op twee niveaus een rol:
1. De opsteller voert de gegevens voor de risicoanalyse van een nieuwe praktijk in. Hieronder vallen ook verhuisde of verbouwde praktijken. Ook past de opsteller de gegevens aan als een toestel is verwijderd of juist nieuw is geplaatst. Denk hierbij aan informatie als locatie van de toestellen, positie van de werkplekken en erfgrenzen en de afstanden hiertussen, de transmissiewaarden van materialen van wanden en muren en eventuele beschermende maatregelen;
2. De dentalonderneming heeft ook de rol van technicus. In deze hoedanigheid zorgt hij voor de invoer van onderhoudsgegevens van zowel mechanische, elektrische als radiologische aard. Ook deze technische rapporten worden aan uw digitale dossier toegevoegd.
Als praktijkhouder/ondernemer bent u uiteraard ook een belangrijke partij. U dient zelf, of de namens u opererende toezichthoudend stralingsdeskundige, ook informatie aan het dossier toe te voegen.
Deze informatie bestaat onder meer uit praktijk- en kadastertekening, personele gegevens, diploma’s en certificaten, uittreksel KVK en gegevens van het BIG-register. In een later stadium laten wij u precies weten welke gegevens u hoe en wanneer kunt toevoegen.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Tenslotte zorgt de geregistreerd coördinerend stralingsdeskundige voor de controle van de RI&E en voor een schriftelijke bevestiging (certificaat) van deze keuring. Daarnaast controleert hij of ruimten en personen in de juiste categorieën zijn ingedeeld.
Slim samenwerken aan een slim systeem
Door slim en efficiënt samen te werken zorgen deze betrokken partijen er samen voor dat alle gegevens goed en compleet in het portal worden geplaatst en dat de actualiteit ervan wordt gewaarborgd. Zodat u met slechts een druk op de knop alle actuele gegevens IGZ- én I-SZW-proof binnen handbereik hebt. Een geruststellende gedachte!
In vijf fases naar een volledig portal Stralingsbescherming
Zoals al gemeld, is de introductie van het VGT portal een complexe aangelegenheid die nauw luistert. Vanuit diverse locaties dienen gegevens ingevoerd en gecontroleerd te worden. Daarom gebeurt deze introductie stapsgewijs in diverse fases.
Fase I
In deze fase zijn alle bij ons bekende gegevens al in het portal ingevoerd. Deze gegevens zijn afkomstig uit het door de dentalonderneming opgestelde meetrapport. Deze gegevens kunnen na het opstellen van het meetrapport nog zijn aangepast. In deze fase kunt u alleen uw personele gegevens wijzigen; de andere gegevens kunt u nu enkel inzien.
Fase II
In deze fase informeren wij u uitgebreid over het VGT-röntgenabonnement. Sluit u dit abonnement af, dan voeren wij de andere gegevens, zoals vermeld in fase III, in het portal in.
Fase III
In deze fase worden alle inhoudelijke gegevens die bekend zijn bij de dentalonderneming in het portal ingevoerd. Denk hierbij aan gegevens als windroosmodel, afstanden, locatie van het toestellen in de praktijk, bouwjaar, serienummer, transmissiegegevens van wanden en muren en doorgevoerde beschermende maatregelen.
Doordat deze gegevens tijdens het maken van het meetrapport per praktijk zijn ingevoerd in een Excelbestand, moeten ze opnieuw door de dentalonderneming worden ingevoerd, ditmaal in het portal. Gebeurt dit niet, dan kunnen er straks geen wijzigingen in uw praktijksituatie worden doorgevoerd. Hierdoor ontstaat het risico dat uw KEW-dossier nog steeds niet up-to-date is. Het invoeren van deze gegevens vanuit Excel is gratis, voor zover het meetrapport niet ouder is dan 5 jaar.
Meetrapporten ouder dan 5 jaar kunnen mogelijk niet meer bij de dentalonderneming aanwezig zijn.
Deze gegevens zullen dan handmatig op kosten van de ondernemer/praktijkhouder door de opsteller in het portal ingebracht moeten worden.
Fase IV
In deze fase gaan alle aangesloten partijen alle gegevens actualiseren. Dat betekent ook dat wijzigingen met betrekking tot toestellen, aantal afdrukken per toestel en onderhoudsgegevens allemaal aan de actualiteit worden getoetst. Op deze manier wordt de meest actuele berekening van werkplek- en erfgrenswaarde gewaarborgd.
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 – 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Fase V
In deze laatste fase zullen we in staat zijn om de RI&E voor u te maken en te laten toetsen door de coördinerend deskundige. Uiteraard worden ook deze gegevens toegevoegd aan het portal.
Ten slotte kunnen dan ook documenten als diploma’s en certificaten in de portal worden geüpload, zodat alle gegevens compleet zijn. Op dat moment kunt u ook de Eigen Verklaring invullen en zullen wij uw certificaat verlengen.
Uiteraard zullen we u, zodra de tijd daarvoor rijp is, over elke afzonderlijke fase uitgebreid informeren. Hier vindt u alvast informatie over fase 1.
Uitgebreid abonnement tegen gereduceerd tarief
Om ervoor te zorgen dat uw gegevens actueel en compleet zijn en blijven, adviseren wij u een abonnement af te sluiten. Pas nadat u een abonnement hebt afgesloten, kunnen wij de invoering van uw praktijk- en meetgegevens vervolgen. Ter introductie geldt er momenteel een sterk gereduceerde abonnementsprijs.
Meer over de inhoud, dekking, looptijd en kosten van het abonnement vindt u hier.
Meer weten?
Wij hopen u met bovenstaande voldoende informatie te hebben gegeven over het VGT portal Stralingsbescherming.
Hebt u echter nog vragen, neem dan contact met ons op via email rontgen@vgt.nl.
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
hoogachtend,
Nancy Mercks
VGT-KEW-dossiers