Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: redelijkheidsbeginselen.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

NOTITIE
INZAKE
REDELIJKHEIDSBEGINSELEN,
IN RELATIE TOT
CONFORMITEITSVEREISTE,
WANPRESTATIE,
ALGEMENE VOORWAARDEN
en
WETTELIJKE BEPALINGEN
E. Kolsteeg – 18 juli 2001
Nederlands Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
Redelijkheidsbeginselen.
Eerdere berichten.
In het kader van de uitvoering van het project ‘incassozaken’ en naar aanleiding van vragen van leden
en/of afnemers hebben we in de loop van de tijd steeds nieuwe informatie onder de leden van de VGT
verspreid met het doel de ‘documentendiscipline’ bij de leden te verbeteren om zodoende in voorkomende
gevallen een sterke rechtspositie te kunnen innemen.
De positie van de eiser.
In de Nederlandse Wetgeving is het beginsel ‘de eiser bewijst’ van kracht. In deze dient ‘de eisende
partij’ (lees: de dentalonderneming) te bewijzen dat zijn eis rechtmatig is. Dat bewijs kan geleverd
worden in allerlei vormen zoals verklaringen, contracten, getuigenverhoor etc. etc.
De meest doelmatige manier van bewijs leveren is uiteraard het kunnen overleggen van een door twee
partijen ondertekende overeenkomst waarin partijen de gemaakte afspraken over en weer bevestigd
hebben. Alles wat daar in beschreven staat is in beginsel boven iedere discussie verheven. Ook
eventuele gevoerde correspondentie of nadere bepalingen, aanpassingen en afspraken zijn, mits
schriftelijk vastgelegd, uiteraard voldoende om ‘bewijs te leveren’.
Inhoudelijke controle.
Om te zorgen dat bepalingen in verkoopovereenkomsten gecontroleerd kunnen worden aan de hand
van een ‘checklist’ heeft de VGT in maart 2001 de Notitie ‘punten van aandacht voor offertes en
orderbevestigingen’ gemaakt waarmee de dentalonderneming kan controleren of alle punten die
genoemd zouden moeten worden in een overeenkomst ook inderdaad correct vermeld staan.
Discussie over afspraken of gedragingen.
Desalniettemin komt het soms toch nog voor dat de afnemer de eerder gemaakte afspraken anders
interpreteert of (ver) na het afsluiten van de overeenkomst een nadere (lees: gratis) invulling van
verantwoordelijkheden of service verlangt.
Omdat het hier vaak over apparatuur gaat richten wij ons in deze notitie tot deze groep van producten,
maar de opmerkingen zouden uiteraard in theorie ook betrekking kunnen hebben op alle andere
goederen uit het leveringsassortiment van de groothandel.
Drie vaak genoemde opmerkingen.
In overleg met Mr. van Odijk is eens gekeken naar drie vaak voorkomende opmerkingen van
tandartsen, tandtechnische laboratoria of andere afnemers aan wie u (ooit) eens een apparaat heeft
geleverd :
Opmerking 1:
“U schrijft in uw algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden dat ‘de door de leverancier geleverde
goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die de leverancier
zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken’.
Met deze bepaling in uw voorwaarden heb ik niets te maken. Ik eis dat u op het aan mij geleverde
apparaat nu (na de garantietermijn; EK) nog steeds garantie verstrekt. Ik mag op een dergelijk apparaat
met een dergelijke prijs een langere garantietermijn verwachten.”
Opmerking 2:
“U heeft mij …. jaar geleden dit apparaat geleverd en nu zegt u dat er geen onderdelen meer te
verkrijgen zijn. Ik eis dat u mij een vervangend apparaat levert, want voor een dergelijk apparaat mag ik
verwachten dat er nu nog steeds onderdelen verkrijgbaar zijn.”
Nederlands Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
– 2 –
Opmerking 3:
“U heeft mij (… jaar geleden) dit apparaat geleverd en in het kader van de Wet op de Productaansprakelijkheid
stel ik u aansprakelijk voor de schade omdat ik niet heb kunnen werken (c.q. nu een
ander apparaat heb moeten kopen c.q. schade heb ondervonden).”
Conformiteitsvereiste.
Alle drie de genoemde voorbeelden (welke ook daadwerkelijk in de praktijk zijn voorgekomen!) staan op
zichzelf, maar hebben wel één gemeenschappelijke noemer, het in de Wet geregelde zogenaamde
‘conformiteitsvereiste’.
Het conformiteitsvereiste houdt in dat een apparaat niet beantwoordt aan de overeenkomst indien het
apparaat niet de eigenschappen bezit die de afnemer op grond van de overeenkomst mocht
verwachten.
Wanprestatie.
Een afnemer mag verwachten dat het apparaat de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik
van het apparaat nodig zijn en waarvan de afnemer de aan- resp. afwezigheid van deze eigenschappen
niet hoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij
de overeenkomst is voorzien. Het niet voldoen aan het conformiteitsvereiste levert wanprestatie op.
Wat in het kader van de bovengenoemde voorbeelden tevens van belang is, is dat transacties tussen
enerzijds de dentalonderneming en anderzijds de tandarts, tandartsenpraktijk, tandtechnische
laboratorium etc. niet vallen onder de noemer ‘consumentenkoop’ en derhalve allerlei wettelijke
bepalingen zoals omschreven in de wetgeving op ‘consumentenkoop’ of ‘consumentenbescherming’ in
deze verhoudingen niet van toepassing zijn.
Toch zal de rechter in een voorkomend geval wel kijken naar ‘onredelijk bezwarend’, ‘in de markt
ongebruikelijk’, ‘ondeugdelijk’ etc. dus u heeft wel degelijk met wettelijke aspecten te maken.
ad opmerking 1 (Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden):
In de regel is de bepaling zoals geformuleerd in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de
VGT voldoende onder de strikte eis dat deze voorwaarden ook daadwerkelijke van toepassing verklaard
kunnen worden. U moet onomstotelijk kunnen aantonen dat u de voorwaarden vóór het sluiten van de
betreffende overeenkomst aan de afnemer ter hand heeft gesteld. Alleen verwijzen naar de
voorwaarden is niet voldoende.
Omdat deze bepaling in de voorwaarden vrij algemeen is opgesteld is het toch beter om daar waar
nodig ook in de overeenkomst / offerte / orderbevestiging goed melding te maken van de
overeengekomen garantiebepalingen en vooral waar deze garantie dan uit bestaat (wel/geen
voorrijden, arbeidsloon, onderdelen, vervangende apparatuur etc.).
ad opmerking 2 (Levensduur en onderdelen):
In de regel geldt dat voor ieder apparaat een bepaalde ‘normale’ levensduur verwacht mag worden. Om
deze ‘verwachte levensduur’ (die overigens nergens beschreven staat) waar te kunnen maken moet de
leverancier gedurende deze periode ook reserve onderdelen voor onderhoud en/of reparatie
beschikbaar houden. Zijn deze onderdelen er niet of niet meer dan kan dat leiden tot wanprestatie met
de hieraan verbonden juridische gevolgen.
Het is dus zaak dat u hierover goede en sluitende afspraken maakt met de fabrikant of de importeur,
want als de relatie met de fabrikant/importeur om welke reden dan ook onverhoopt wordt verbroken
moet u wel verzekerd zijn van een continuering van de toelevering van onderdelen.
Nederlands Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
secretariaat : Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, T: 075-6539290, F. 075-6539295, E: info@vgt.nl, ABN AMRO 49.98.13.685
lid van: Association of Dental Dealers in Europe, de Normcommissie Tandheelkunde NEN en het Verbond voor de Nederlandse Groothandel.
– 3 –
ad opmerking 3 (Wet op de Productenaansprakelijkheid):
De Wet op de Productenaansprakelijkheid (WPA) wordt te pas en te onpas aangehaald, maar komt pas
aan de orde als het apparaat ‘niet de veiligheid biedt de men daarvan mag verwachten’ én als het
aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt ‘bestond op het tijdstip waarop de
leverancier het product in het verkeer heeft gebracht’.
Verder bestaat op grond van de WPA alleen aansprakelijkheid voor persoonsschade (= dood of
lichamelijk letsel) of zaakschade (= schade aan andere zaken, dus niét de schade aan het gebrekkige
product zelf).
Voor schade in de bedrijfssfeer (bijvoorbeeld stagnatieschade, omzetschade, vervangingsschade etc.)
bestaat géén aansprakelijkheid krachtens de WPA, dus een eis tot schadevergoeding voor een
dergelijke schade is op basis van de WPA niet mogelijk.
Aan de andere kant kan de hiervoor omschreven aansprakelijkheid krachtens de WPA (als deze
onverhoopt wel zou plaatsvinden) niet in algemene voorwaarden of de orderbevestiging contractueel
worden uitgesloten of beperkt. In de praktijk zal echter alleen bij hoge uitzondering sprake zijn van
aansprakelijkheid in het kader van de WPA. In een voorkomend geval kunt u dan, voor zover u geen
zaken als opzet ten laste kunnen worden gelegd, een beroep doen op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Andere aansprakelijkheden.
Dit neemt allemaal niet weg, dat er ook nog een aansprakelijkheid kan voortvloeien uit andere wettelijke
regelingen of bepalingen. Voor die aansprakelijkheid gelden in beginsel echter ook de uitsluitingen en
beperkingen zoals die in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VGT opgenomen
zijn.
Conclusie.
Kretologie van afnemers, hoe schijnbaar terzake ook, dienen altijd in het licht te worden geplaatst van
wettelijke relevantie, gemaakte afspraken, toepasselijke voorwaarden en redelijkheidsbeginselen.
Belangrijk is en blijft dat u de gemaakte afspraken altijd goed formuleert, schriftelijk vastlegt en ook
(zeker bij belangrijke handelingen) laat bevestigen door de afnemer, bijvoorbeeld door middel van een
akkoordverklaring. Daarbij gaat het niet alleen om de eerste offertes en/of orderbevestigingen, maar
ook om mutaties, aanvullingen en aanpassingen na het eerste contract.
Advies.
Als u zegt wat u gaat doen en u doet daarna wat u heeft afgesproken kan u terzake van aansprakelijkheden,
claims inzake schadevergoedingen of andere beschuldigingen over vermeende al dan niet
toerekenbare tekortkomingen weinig meer gebeuren.
Uiteraard kunt u altijd met ons contact opnemen als u aangesproken wordt en het idee heeft dat u zich
wel degelijk naar behoren gedragen heeft en u in redelijkheid en billijkheid niets te verwijten valt.
E. Kolsteeg – 18 juli 2001