Uw zoekopdracht komt in het volgende document voor:

Document: amalgaamafscheiders_informatiefolder_vrom.pdf

Klik hier om de pdf te downloaden

Zo’n 300.000 bedrijven moeten op basis van artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer (de 8.40-AMvB’s) op dit moment voldoen aan
de algemene milieuregels. Bedrijven die niet vallen onder de
algemene milieuregels zijn verplicht een milieuvergunning aan
te vragen.
Het aanvragen van zo’n milieuvergunning kost bedrijven en overheden
veel tijd en geld. Bovendien vinden bedrijven en gemeenten
de regels niet altijd relevant en moeilijk uit te voeren. Zowel
voor de overheid als het bedrijfsleven een onwenselijke situatie.
De ministeries VROM en VenW willen dan ook het aantal bedrijven
dat onder de algemene milieuregels valt, uitbreiden. Elf
huidige 8.40-AMvB’s en het Besluit opslaan ondergrondse tanks
maken plaats voor één nieuwe AMvB. Bij deze samenvoeging is
ook regelgeving voor lozingen die vallen onder de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren meegenomen. De nieuwe AMvB heeft
de status van een ontwerp en is niet officieel vastgesteld.
Dit informatieblad informeert over de inhoud en structuur van de
vereenvoudigde algemene regels milieubeheer. Daarnaast treft u
de belangrijkste veranderingen voor bedrijven en overheden aan
en lichten wij de gemaakte beleidskeuzes toe.
Van branche naar activiteit
De nieuwe AMvB betekent vereenvoudiging van de regelgeving.
Veel bedrijven verrichten verschillende activiteiten en zijn daarmee
veelal actief binnen diverse branches. Aangezien iedere
branche eigen wet- en regelgeving kent, betekent dit de nodige
onduidelijkheid en administratieve lasten. De nieuwe AMvB beschrijft
de voorschriften per activiteit. Op deze manier vallen meer
bedrijven onder de algemene regels en vervalt voor veel bedrijven
de verplichte milieuvergunning. Dit betekent minder administratieve
lasten en minder kosten. Bovendien biedt de nieuwe situatie
meer eenheid en duidelijkheid. Zo is het voor bedrijven sneller
duidelijk aan welke voorschriften zij op milieugebied moeten
voldoen. Voor bedrijven die dezelfde activiteit uitvoeren gelden
bovendien uniforme regels. Hiermee verdwijnt de kans op rechtsongelijkheid.
Welke besluiten vallen onder de activiteiten-AMvB?
Elf bestaande niet-agrarische 8.40-AMvB’s die elk een sector
beslaan en het Besluit opslaan in ondergrondse tanks zijn allen
samengevoegd tot één nieuwe AMvB. Hier een overzicht.
Eenvoudige algemene regels
Besluit algemene regels voor inrichtingen Wet milieubeheer
De belangrijkste wijzigingen:
• Binnen de nieuwe AMvB zijn alle milieuonderwerpen (bijv.
bodembescherming, luchtemissies, afvalscheiding, externe
veiligheid) geregeld. Hierbij wordt geen afbreuk gedaan aan
het beschermingsniveau.
• De modernisering van de algemene regels betekent meer
uniformiteit en efficiëntere regelgeving.
• Vereenvoudiging brengt lastenverlichting met zich mee.
VROM dringt de administratieve lasten met 224 miljoen
terug. Voor VenW is dit bedrag van 14 miljoen.
• Voor minstens 20.000 bedrijven vervalt de milieuvergunning.
• Er zijn 1300 Wvo-vergunningen minder nodig.
Niet-agrarische 8.40-AMvB’s Voorbeelden van bedrijven of activiteit
Besluit bouw- en houtbedrijven Houtbewerkingsbedrijven, kunststofbewerkingsbedrijven
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven Supermarkten, ijssalons, zuivelwinkels, viswinkels, sleutelmakers, slagerijen,
schoonheidssalons, poeliers, meubelzaken, kapperszaken, juweliers, fotozaken,
doe-het-zelf-zaken, muziekwinkels
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen Hotels, cafés, restaurants, discotheken, casino’s, sportaccommodaties, zwembaden,
bioscopen, tentoonstellingsruimten, buurthuizen, campings
Besluit jachthavens Jachthavens met minimaal 10 en maximaal 500 ligplaatsen voor pleziervaartuigen
Besluit voorzieningen en installaties Windmolens, warmtekrachtinstallaties, gasdruk- en regelstations
Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen Garages, autoherstelbedrijven
Besluit opslag- en transportbedrijven Transport- en distributiebedrijven, verhuur en stalling van (motor)voertuigen
Besluit tandartspraktijken Tandartspraktijken
Besluit tankstations Benzinestations zonder lpg
Besluit textiel-reinigingsbedrijven Stomerijen, wasserettes, natte wasserijen, chemische wasserijen
Besluit woon- en verblijfsgebouwen Verzorgingstehuizen, opvang voor dak- en thuislozen, praktijkruimten voor fysiotherapie,
huisartsen, crèches, peuterspeelzalen, scholen, banken, kantoren
en kerken
Besluit opslaan in ondergrondse tanks Opslag van vloeibare brandstoffen als benzine, petroleum, diesel en huisbrandolie,
afgewerkte olie en huishoudelijk afvalwater in ondergrondse tanks
02
Minder vaak een aanvullende milieuvergunning nodig
Door de AMvB in te delen op activiteiten vallen meer bedrijven
onder de algemene regels. Voor deze bedrijven vervalt hiermee de
verplichting voor het aanvragen van een milieuvergunning. Naar
schatting is na de introductie van de activiteiten-AMvB nog maar
circa 29% van de bedrijven verplicht een (aanvullende) milieuvergunning
aan te vragen.
In de huidige situatie kan een bedrijf met verschillende activiteiten
binnen verschillende branches actief zijn. Het bedrijf valt hiermee
niet onder één AMvB en is verplicht een milieuvergunning aan te
vragen. Zo valt een bakkerij die tevens een horecagelegenheid met
terras exploiteert, in de huidige situatie onder twee 8.40-AMvB’s.
Het bedrijf kan geen gebruik maken van de algemene regels en
moet een milieuvergunning aanvragen. Met de nieuwe activiteiten-
AMvB is dit niet meer nodig.
Toelating tot de nieuwe AMvB behoort dankzij een vereenvoudiging
en versoepeling van het besluit voor meer bedrijven tot de mogelijkheden.
Veel bedrijven zijn niet langer automatisch uitgesloten
van de regeling, maar vallen door te voldoen aan verschillende
voorschriften ook onder de AMvB.
Voor bedrijven die behoren tot de metaalelektro-industrie,
tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en een deel van de
afvalverwerkende bedrijven vervalt de milieuvergunning. Het is
voor deze bedrijven niet meer nodig een oprichting-, wijzigings- of
een revisievergunning aan te vragen. Dit levert een aanzienlijke
besparing in kosten en tijd op.
Opzet nieuwe algemene regels
De nieuwe activiteiten-AMvB bestaat uit twee delen. Het algemene
deel (hoofdstuk 1 en 2) is geldig voor alle bedrijven die onder de
AMvB vallen. In het specifieke deel (hoofdstuk 3 en 4) zijn per
activiteit of installatie specifieke eisen gesteld. Hoofdstuk 5 geeft
de overgang van de oude naar de nieuwe AMvB weer.
1. De begripsbepalingen, de reikwijdte en de wijze waarop een
melding dient plaats te vinden
2. Inrichtingsgerelateerde aspecten zoals geluid- en trillinghinder,
energiebesparing, beheer van afvalstoffen, geurhinder,
luchtemissie, lozingen en bodembescherming
3. Bepalingen voor activiteiten onderverdeeld naar afvalwaterbeheer,
in werking hebben van installaties en in werking hebben
van voorzieningen
4. Bepalingen voor overige activiteiten
5. Overgangs -en slotbepalingen van de huidige regelgeving naar
de activiteiten-AMvB
Drie typen bedrijven
De activiteiten-AMvB categoriseert bedrijven in drie verschillende
typen. Uitgangspunt bij de indeling is het effect die de activiteiten
van een bedrijf hebben op het milieu. We onderscheiden de
volgende types.
Type A
Bedrijven waarvan de activiteiten weinig (negatieve) invloed uitoefenen
op het milieu vallen onder het licht regime. Deze bedrijven
hoeven bij oprichting of wijziging geen melding te doen aan het
bevoegd gezag. Voor deze bedrijven geldt, met uitzondering van
enkele specifieke voorschriften, slechts hoofdstuk 2 van de activiteiten-
AMvB. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder
andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en
peuterspeelzalen.
Type B
Bedrijven waarvoor geen vergunningplicht (meer) geldt en die
geheel onder de algemene regels vallen. Het gaat hierbij om:
• de bedrijven die onder de huidige 8.40-AMvB’s vallen
• een groot aantal bedrijven uit de metaalelektro-industrie, tandheelkundige
laboratoria, zeefdrukkerijen en een deel van de
afvalverwerkende bedrijven
• bedrijven die door versoepeling of het vervallen van de uitsluitcriteria
nu wel onder de nieuwe AMvB vallen. Er wordt hierbij
voortaan gekeken naar de hoofdactiviteit die bedrijven uitoefenen.
Voor deze bedrijven is het voldoende om bij oprichting, wijziging of
uitbreiding van het bedrijf bij het bevoegd gezag de activiteiten te
melden. Voor bedrijven die ook in de huidige situatie onder de 8.40
AMvB vallen, is geen nieuwe melding nodig. Alle hoofdstukken uit
de activiteiten-AMvB zijn van toepassing.
03
Type C
Bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft gelden. Uitgezonderd
de IPPC-bedrijven; zij vallen niet onder de activiteiten-AMvB.
Voor een deel van de activiteiten krijgen type C-bedrijven te maken
met de voorschriften die in hoofdstuk 3 staan beschreven. Dit zijn
voorschriften die uit de huidige 8.44 AMvB’s komen. Hierbij valt
te denken aan activiteiten die voorheen in het Besluit tandartspraktijken
milieubeheer, in bijlage l van het Besluit voorzieningen
en installaties milieubeheer en in bijlage l van het Besluit tankstations
milieubeheer zijn opgenomen. Deze voorschriften zijn
nu aangevuld met een aantal activiteiten voor water. Bijvoorbeeld
het lozen van huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en
grondwater. Verder zijn voor deze bedrijven ook de bepalingen uit
hoofdstuk 4 voor directe lozingen Wvo van toepassing. Eventuele
voorschriften die in huidige vergunningen zijn opgenomen komen
na een overgangsperiode van drie jaar te vervallen.
Meer flexibiliteit voor bedrijven
VROM en VenW willen bedrijven meer vrijheid geven in de manier
waarop zij aan wettelijke milieueisen voldoen. Op deze manier
willen de ministeries innovatieve technieken stimuleren. Om deze
doelstelling te bewerkstelligen is in de nieuwe activiteiten-AMvB
zoveel mogelijk met doelvoorschriften gewerkt. Deze doelvoorschriften
geven eenduidig aan wat de maximaal toegestane
milieubelasting van een activiteit is, bijvoorbeeld een maximumgehalte
aan olie in het afvalwater. Bedrijven kunnen zelf afdoende
maatregelen nemen om aan deze milieueisen te kunnen voldoen.
Erkende of eigen maatregel? Een bedrijf kiest zelf.
Als bedrijf zelf de verantwoordelijkheid nemen; de nieuwe activiteiten-
AMvB biedt bedrijven volop de mogelijkheid om te kiezen
voor het nemen van maatregelen waardoor ze voldoen aan de
gestelde eisen op het gebied van milieubeheer. Er bestaat hierbij
de keuze uit:
• Erkende maatregelen
Door het uitvoeren van een erkende maatregel voldoet het
bedrijf aan de voorschriften. Het bevoegd gezag beperkt zich
tot controle of de erkende maatregel conform de voorschriften
is uitgevoerd. Het bedrijf heeft de vrijheid om ook een andere
maatregel te treffen. Het is de verantwoording van het bedrijf
om bij toezicht aan het bevoegd gezag aan te tonen dat deze
alternatieve maatregel aan hetzelfde voorschrift voldoet.
• Verplichte maatregelen
Maatregelen die met het oog op de bescherming van het milieu
dusdanig van belang zijn, dat het bedrijf verplicht is de maatregelen
toe te passen. Deze maatregelen zijn van toepassing wanneer
het formuleren van een gedetailleerd doelvoorschrift niet mogelijk
is of de toetsing van de genomen maatregelen aan de gestelde
doelvoorschriften te complex is. Het bevoegd gezag beperkt zich
tot controle of de verplichte maatregel conform de voorschriften
is uitgevoerd. Het bedrijf kan ook in dit geval kiezen voor een
alternatieve maatregel. Wel dient het bedrijf vooraf toestemming
te vragen aan het bevoegd gezag. Bovendien moet uit een ‘gelijkwaardigheidstoets’
blijken of deze alternatieve maatregel voldoet.
Digitale ondersteuning voor bedrijven en gemeenten
Een nieuwe manier van werken vraagt om goede ondersteuning.
VROM ontwikkelt een ICT-systeem, waardoor bedrijven snel en gemakkelijk
inzicht krijgen in de regels die voor hun specifieke situatie
gelden. Via het digitale omgevingsloket van de gemeente kan een
bedrijf via een aantal vragen aangeven welke activiteiten het verricht.
Op basis van de antwoorden ontvangt het bedrijf direct een advies op
maat. Het advies kan luiden: niet-meldingsplichtig, meldingsplichtig
of vergunningplichtig. Ook is in het gepresenteerde advies opgenomen
aan welke milieuvoorschriften het bedrijf moet voldoen.
VROM voegt meerdere vergunningaanvragen samen tot één aanvraag;
de omgevingsvergunning. Zodra de omgevingsvergunning in
de toekomst van kracht is, wordt het ICT-systeem voor de activiteiten-
AMvB geïntegreerd in één digitaal omgevingsloket. Zo hoeven
bedrijven maar één keer gegevens in te voeren en kunnen zij
informatie over de voor hun geldende regels en voorschriften op één
plek vinden.
Administratieve lastenverlaging
De activiteiten-AMvB levert in totaal een aanzienlijke lastenverlaging
op. Nog even de feiten op een rijtje:
• 20.000 meer ‘milieuverplichtige’ bedrijven vallen onder de werking
van de algemene regels.
• Bovendien zijn door de invoering van het licht regime 68.000
bedrijven niet meer meldingsplichtig.
• Het terugbrengen van de meet-, registratie- en onderzoeksverplichtingen
levert een vermindering van de lasten op. In totaliteit
vermindert VROM de administratieve lasten met 224 miljoen.
04
• Ook afstemming van beleid tussen VROM en VenW over de lozingen
die vallen onder de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
levert extra lastenvermindering op. Berekeningen wijzen uit dat
VenW de administratieve lasten met 14 miljoen verlaagd.
• Voor minstens 20.000 bedrijven vervalt de milieuvergunning.
Bovendien verdwijnen er direct 1300 Wvo-vergunningen.
Wettelijk kader
Om de nieuwe algemene regels mogelijk te maken is op 10 maart
2006 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. In de huidige
Wet milieubeheer is vastgelegd dat een bedrijf een milieuvergunning
nodig heeft, tenzij het bedrijf onder de algemene regels valt.
In het nieuwe wetsvoorstel wordt deze systematiek omgekeerd.
Uitgangspunt is dat een bedrijf onder de algemene regels valt, tenzij
er sprake is van een uitzondering en het bedrijf dus vergunningplichtig
is. Deze systematiek sluit beter aan bij de huidige praktijk. De
verwachting is dat het nieuwe wetsvoorstel per mei 2007 in werking
treedt.
Toekomst
VROM en VenW willen in de toekomst dat alleen de meer complexe
bedrijven met grote milieu-impact een vergunning nodig hebben. Op
dit moment vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om
meer bedrijven die nu nog verplicht zijn een vergunning aan te vragen,
na 2007 ook onder de algemene regels te brengen. Overigens is
nu al duidelijk dat ook in de toekomst een beperkt aantal bedrijven,
waar activiteiten plaatsvinden met omvangrijke en complexe milieueffecten,
vergunningplichtig blijven. Dit zijn in ieder geval bedrijven
die onder de werking van één of meer Europese richtlijnen vallen;
zoals de IPPC- en de MER- richtlijn.
Regels die werken, lasten beperken
VROM wil wet- en regelgeving die duidelijk is en eenvoudiger. Regels
moeten burgers en bedrijven minder geld en tijd kosten. VROM
schrapt daarom honderden regels en vermindert de administratieve
lasten met zesendertig procent. Naast het moderniseren van de
algemene regels is de omgevingsvergunning daar een duidelijk
voorbeeld van.
Omgevingsvergunning
Samen met vergunningverleners bij gemeenten en provincies
onderzoekt VROM de mogelijkheden om binnen de huidige wetgeving
(delen) van het vergunningenproces te versnellen. Daarnaast
werkt VROM aan het mogelijk maken van een omgevingsvergunning;
één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten,
ruimte, natuur en milieu. Onder de omgevingsvergunning
zullen ook vergunningen op beleidsterreinen van andere departementen
vallen, zoals vergunningen op het gebied van monumenten,
natuurbescherming, flora & fauna en water. De omgevingsvergunning
leidt tot:
• minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers
• betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers
• kortere procedures
• geen tegenstrijdige voorschriften.
05
VROM 6334 / AUGUSTUS 2006
Meer informatie
De informatie in dit informatieblad is geen volledige weergave van
de activiteiten-AMvB. Er kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend aan de hier vermelde informatie. Meer informatie over
de modernisering van de algemene regels vindt u op www.vrom.
nl/840amvbs. Heeft u een vraag, dan kunt u deze mailen naar
activiteitenamvb@minvrom.nl. Ook kunt u voor meer informatie
terecht bij uw koepelorganisatie.
Ministerie van VROM >
staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.
Nederland is klein. Denk groot.
Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM
> Rijnstraat 8 > 2515 XP > Den Haag > www.vrom.nl